Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

06/06/2017

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường... vào năm 2030 ?

VOA tiếng Việt

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2030 ?

Tổng Bí thư Nguyn Phú Trng va ký ban hành ngh quyết s 11 v ‘hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng Xã hi Ch nghĩa (xã hội chủ nghĩa)’ hôm 3/6, nhưng các chuyên gia nói rng mô hình này vn lp lại những bế tc, mâu thun ni ti.

dinhhuong0

Việt Nam quyết hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ Sài Gòn nhà báo An Dân nói vi VOA – Vit ng rng mô hình "hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa" không có gì mi, tư duy cũ và ngay trong nhn thc ca gii lãnh đo Vit Nam, cũng có vn đ :

"Nghị quyết mi nhưng vn là ‘tiếp tc hoàn thin cơ chế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa’. Rõ ràng là ngay trong nhn thc ca lãnh đo cp cao ca Vit Nam, ca Đng, cũng có vn đ - v vic chn mô hình, đường li phát trin kinh tế".

Giới lãnh đo Hà Ni đinh nghĩa ‘nn kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa’ là "nn kinh tế vn hành đy đ, đng b theo các quy lut ca kinh tế th trường, đng thi bo đm đnh hướng xã hội chủ nghĩa, phù hp vi tng giai đon phát trin ca đt nước ; là nn kinh tế th trường hin đi và hi nhp quc tế ; có s qun lý ca Nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa, do Đng Cng sn Vit Nam lãnh đo, nhm mc tiêu ‘dân giàu, nước mnh, dân ch, công bng, văn minh’".

Khái niệm ‘kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa’ được đnh nghĩa trong ni dung d tho Báo cáo chính tr đi hi 12, Đng cng sn Vit Nam vào tháng 3/2015. Khái nim này đã được đưa ra ln đu tiên Vit Nam trong thp niên 1990.

Nghị quyết mi ca Ban chp hành Trung ương Đng còn nhn mnh mc tiêu là đến năm 2030, phải "hoàn thin đng b và vn hành có hiu qu th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa" Vit Nam, và trước mt đến năm 2020, s "hoàn thin mt bước đng b hơn" h thng th chế này.

Giới lãnh đo Vit Nam cũng tng đ ra mc tiêu tương tự là đến năm 2020, s tr thành "mt nước công nghip có cơ s vt cht - k thut hin đi", nhưng vào năm ngoái, h đành nhìn nhn là s "không đt được" mc tiêu này.

Nhà báo An Dân nói rằng khái nim ‘kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa’ ch dùng trong nước, còn đi vi quc tế, Vit Nam không qung bá khái nim này.

Nhà báo độc lp này nhn xét rng khi công du nước ngoài, Th tướng Nguyn Xuân Phúc không h đ cp đến "kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa" mà ch nói đến "nn kinh tế th trường" mà thôi :

"Ở cp th tướng mà ông ta không nhc ti kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa khi tiếp xúc vi báo đài, vi chuyên gia nước ngoài, và c chuyến công du đi M".

Giáo sư Nguyn Phước Tương, mt nhà nghiên cu xã hi hc được nhiu người biết đến, cũng chia sẻ nhn đnh trên, ông nói khái nim "kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa" ch đ s dng trong nước :

"Khi ra nước thì ông Th tướng, cũng như ông Tng Bí thư Trng trước đây đến M có nói mt câu nào v kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa đâu. Nhưng mà khi về Vit Nam, và trên tt c các văn kin ca Vit Nam, bao gi h cũng nhn mnh "kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa".

Việt Nam vn mong đi được Hoa Kỳ cp "quy chế kinh tế th trường". Chính vì thế, trong tuyên b chung v tăng cường đi tác toàn diện giữa Vit Nam và Hoa Kỳ, công b sau cuc gp thượng đnh gia Th tướng Nguyn Xuân Phúc và Tng thng Donald Trump hôm 31/5, có nêu : "Phía Hoa Kỳ ghi nhn s quan tâm ca Vit Nam mun đt quy chế kinh tế th trường và hai bên đng ý tiếp tc tham vn một cách hp tác và toàn din thông qua vic đy mnh nhóm làm vic song phương".

Giáo sư Nguyn Phước Tương phân tích rng gii lãnh đo Hà Ni vn cương quyết đeo đui "đnh hướng xã hội chủ nghĩa" vì quyn li và "cái ghế" ca h, du biết rng hai khái nim "kinh tế th trường" và "đnh hướng xã hội chủ nghĩa" trit tiêu ln nhau :

"Thực cht khi gii thích v ‘cái đuôi’ xã hội chủ nghĩa thì xã hội chủ nghĩa trit tiêu th chế kinh tế th trường theo cách văn minh và như cách thế gii mong mun. Mt mt thì đòi hi thế gii công nhn Vit Nam có mt nn kinh tế th trường thc th và đy đ, nhưng mt khác, trong nước thì nhn mnh ‘đnh hướng xã hội chủ nghĩa’. Đy là mt s mâu thun, bế tc, và b đng, mà chính bn thân người ta cũng thấy là nó vô duyên. Có nhng người có trách nhim đã nói thng ra rng ‘làm gì có xã hội chủ nghĩa’ mà đnh hướng, nhưng người ta không th không làm vì nó gn lin vi cái ghế ca người ta đang ngi".

Nghị quyết mi ca Đng Cng sn Vit Nam cho rng quá trình hoàn thiện th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa ca Vit Nam "kế tha có chn lc thành tu phát trin kinh tế th trường ca nhân loi và kinh nghim tng kết t thc tin đi mi nước ta".

Nghị quyết mi nhn mnh vai trò lãnh đo ca Đng đ đm bo đúng đnh hướng, vì đây là mt vn đ "quan trng" : "Hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa là nhim v quan trng, va cp bách va lâu dài ca c h thng chính tr. Đi mi phương thc, nâng cao năng lc lãnh đo ca Đảng, hiệu lc và hiu qu qun lý ca Nhà nước, phát huy sc mnh ca c h thng chính tr và ca toàn xã hi".

Nhân dịp ngh quyết này được ban hành, hôm 6/6 báo Thanh Niên trích li B trưởng Thông tin - Truyn thông Trương Minh Tun, nói rng : "T khi lý luận v kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa được nghiên cu và trin khai Vit Nam đến nay, đã có nhiu ý kiến tranh lun, thm chí có ý kiến còn phê phán, bác b. Nhưng các thành tu phát trin đt nước trong các năm qua đã chng minh th chế kinh tế ca chúng ta là đúng đn, là phù hp vi mc đích ca cách mng Vit Nam, phù hp vi con đường đã được Đng, Ch tch H Chí Minh và nhân dân ta la chn".

Tuy nhiên, trong bài viết có ta đ "Kinh tế th trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa to ra phát trin ngon mc cho đất nước" trên báo Thanh Niên, ông Tun nhìn nhn mt thc tế rng : "Trong mt s cuc trao đi hc thut và trên mt s din đàn, nhiu người cho rng kinh tế th trường - kinh tế thị trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa chưa có tin l trong lch s, khó tránh khi sai lm, vp váp, cho nên phải "dò đá qua sông". Có người thì nói, kinh tế thị trường mang giá tr ph quát ca nhân loi, không cn thiết phi thêm "cái đuôi" xã hội chủ nghĩa. Thm chí, có ý kiến cho rng, chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không th dung np ln nhau, nên gn kinh tế thị trường vi chủ nghĩa xã hội là khiên cưỡng…".

Nguồn : VOA, 06/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 743 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)