Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Theo bản tin ca VOA, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn B Ngoi giao Trung Quc hôm 26 tháng 7 cáo buộc Vit Nam đã xâm phm quyn ch quyn ca Trung Quc ti bãi Tư Chính t tháng 5 ch không phi mi đây. Tuyên b này không mi ni dung nhưng rt nghiêm trng trong thi gian hin ti, nó cho thy Trung Quc đã quyết đnh tiến xa hơn trong hành vi xâm lấn bng th đon liên tc lên tiếng t cáo Vit Nam mi là tác nhân xâm phm quyn ch quyn ca nước khác.

anva2

Bắc Kinh t ý v ra đường 9 đon trong đó có bãi Tư Chính rồi dùng truyn thông đ rêu rao rng Vit Nam chính là k xâm phm quyn ch quyn ca Trung Quc.

Bắc Kinh đã dùng kinh nghim ca Joseph Goebbels, b trưởng tuyên truyn ca Phát xít Đc đ áp dng vào Bin Đông : "Một li di tr