Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

5 chữ ‘tinh’ trong yêu cầu của công bộc

Mai Lan, VNTB, 28/06/2020

Trước hết là "tinh thông" trong công việc, "tinh nhuệ" trong hành động, "tinh gọn" về bộ máy, "tinh túy" về chất cán bộ, "tinh ý" trong hiểu người dân, doanh nghiệp.

tinh1

Báo chí đăng về yêu cầu 5 chữ ‘tinh’ ấy của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi ông đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị "Hà Nội 2020 – hợp tác đầu tư và phát triển", diễn ra tại Hà Nội ngày 27/6/2020.

Xin cùng bàn tuần tự với 5 chữ ‘tinh’ trong thể chế chính trị hiện tại.

Trước hết, giả dụ như công việc làm tổng biên tập một tờ báo nào đó. Lâu nay ai cũng rõ trong hệ thống báo chí thuộc cơ quan Đảng bộ cấp tỉnh, thành, thì gần như cả 100% người ngồi vào chiếc ghế tổng biên tập/giám đốc là được Đảng cấp trên phân công dựa trên căn cứ về tư tưởng, không phải từ yêu cầu của tay nghề. Như vậy, yêu cầu "tinh thông" nghề báo là thứ yếu.

Tiếp theo về "tinh nhuệ". Cũng vị tổng biên tập/giám đốc được bổ nhiệm ấy, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu "tinh nhuệ", nhưng đó là "tinh nhuệ" trong tìm mọi cách để đáp ứng đòi hỏi về ‘định hướng tư tưởng’ mà Đảng cấp trên yêu cầu ; không phải là "tinh nhuệ" trong nghiệp vụ báo chí với các yêu cầu ghi nhận đầy đủ tiếng nói của nhân dân, và cả sự tuân thủ pháp luật đến đâu của đảng viên, của tổ chức đảng được ghi rõ ở hiến định tại điều 4.3 : "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

"Tinh gọn" về bộ máy của một tòa soạn ở tổng biên tập/giám đốc như nói trên, sẽ xảy ra ít nhất hai trường hợp : thứ nhất, vì không am tường nghề báo, vị tổng biên tập/giám đốc ấy cần đến đội ngũ thầy dùi cứng nghề. Trong trường hợp này thì yêu cầu "tinh" là có thể, nhưng không thể "gọn".

Thứ hai, sẽ có cả "tinh" và "gọn" nếu như phần lớn tòa soạn đều là ‘vây cánh’ của vị tổng biên tập/giám đốc ấy. Nhất hô bá ứng trong nội bộ thế này sẽ mang đến cảm giác của bộ máy "tinh gọn".

"Tinh túy về chất cán bộ" thì điều này cần được minh định là cán bộ của Đảng, hay cán bộ của dân? Khi là cán bộ thì cấp dưới phải răm rắp nghe theo lệnh của cán bộ cấp trên. "Tinh túy" trong hoàn cảnh đó sẽ được định nghĩa thế nào?

"Tinh ý" trong hiểu người dân, doanh nghiệp mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu, nếu đặt trong bối cảnh của 4 chữ ‘tinh’ trước đó thì lại phải thắc mắc là thế nào mới gọi ‘hiểu dân’ ?

Liệu trong đòi hỏi "tinh ý" này có phải cùng với ý của huấn thị "Chế độ của ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Chính phủ thì việc to việc nhỏ đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân" (1). "Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ" (2), "Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa" (3).

Mai Lan

Nguồn : VNTB, 28/06/2020

_________________

Chú thích :

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 263.

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 75.

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 269.

*********************

Ngũ "tinh" của " Hà Nội không vội được đâu"

Hoài Nguyễn, VNTB, 28/06/2020

Cán bộ "tinh ý" đến mức "tinh nhuệ" nên họ hiểu cần "tinh gọn" ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy "tinh thông" đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.

tinh2

Ngài thủ tướng nói rằng sở dĩ "Hà Nội không vội được đâu" đã là chuyện ‘xưa rồi Diễm’, vì Hà Nội hôm nay đã đủ 5 chữ "tinh" theo tuần tự: "tinh thông", "tinh nhuệ", "tinh gọn", "tinh túy", "tinh ý".

"Tinh thông". Một bài báo trên Infonet (chuyên trang của báo điện tử VietnamNet), viết: "Tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính – Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 của UBND Thành phố Hà Nội nêu.

Đây là một trong những nội dung của báo cáo về Kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký gửi hdn Thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ XI diễn ra trong ba ngày (từ hôm nay 3 đến 5/12)" (*).

Như vậy, ở đây cho thấy với những thủ đoạn ‘tinh vi’ trong tham nhũng ở Hà Nội, cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội đã ‘tinh thông’ các ngón nghề trong đối phó với pháp luật trong lãnh vực này.

"Tinh nhuệ". Cũng bài báo trên, có đoạn vào khúc kết nhấn lại tình hình, "Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực : quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính", báo cáo nêu rõ". Chính nhận xét này cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội không chỉ "tinh thông" ngón nghề đối phó, mà họ đủ "tinh nhuệ" để đưa những nhà hoạch định chính sách vào mê hồn trận của bất lực.

"Tinh gọn". Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, vào ngày 24/6/2020, đưa tin : "Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, ở cấp Thành phố, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở. Đối với văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (Ban) thuộc cơ cấu tổ chức của sở, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở, tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở (giảm 65 phòng).

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng, đến ngày 31/12/2019 có 361 phòng.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại 2 thời điểm là ngày 31/12/2016 có 2.657 đơn vị và ngày 31/12/2019 có 2.633 đơn vị. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 – 2021 là giảm 38 đơn vị" (**).

Với số liệu ở trên cho thấy nếu cho đó là kết quả của "tinh gọn", xem ra khó thuyết phục, ít ra là theo ý nghĩa của thống kê.

"Tinh túy". Từ hai bài báo dẫn chứng ở trên, cho thấy nếu thực sự có được đội ngũ công bộc "tinh túy", thì chẳng cần bận tâm đặt ra những chỉ tiêu cho "sắp xếp, tổ chức lại" làm gì để phí phạm nguồn lực được cho là "tinh túy" ấy.

"Tinh ý". Cái tinh này trong cụ thể ở đây có lẽ là bao trùm cho giải thích về 4 cái tinh" đề cập phần trên. Vì cán bộ "tinh ý" đến mức "tinh nhuệ" nên họ hiểu cần "tinh gọn" ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy "tinh thông" đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 28/06/2020

______________

Chú thích :

(*)https://infonet.vietnamnet.vn/thoi-su/ha-noi-tham-nhung-dien-bien-phuc-tap-thu-doan-tinh-vi-54251.html

(**)http://thanglong.chinhphu.vn/da-sap-xep-to-chuc-giam-duoc-256-don-vi-su-nghiep-cong-lap

Published in Diễn đàn

Chẳng cần phải thống kê số liệu để làm dẫn chứng, người thường nhất cũng biết cơn dịch Vũ Hán sẽ khiến cho kinh tế nhiều quốc gia lâm vào cảnh lao đao với những những nước mạnh, khốn đốn với những nước yếu.

phuc1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm 27/3/2020

Việt Nam tất nhiên là nước yếu, hiện nay con số người nhiễm dịch cúm Vũ Hán ngày càng tăng. Chính phủ đã phải ban hành những lệnh cấm khắt khe để ngăn chặn cơn dịch loang rộng. Điều tất nhiên là những lệnh cấm đoán đó ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất, lưu thông hàng hoá, ngành nghề dịch vụ.

Lệnh cấm là việc phải làm trong cơn dịch, nó khiến cho kinh tế suy thoái là cái giá phải trả. Không ai phàn nàn gì về lệnh cấm, ai cũng hiểu đó là việc bất đắc dĩ phải làm.

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc họp thường trực chính phủ để đưa ra đề nghị tổ chức một cuộc họp hội nghị toàn quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Hội nghị toàn quốc này sẽ bàn đến 4 mục tiêu lớn. Trong đó việc phục hồi kinh tế sau dịch là trọng tâm, thứ đến là bảo đảm an ninh giữ vững chế độ phòng trường hợp xấu đói kém sinh ra loạn lạc..

Những việc thủ tướng Phúc đưa ra đều là những việc hiển nhiên, ai cũng thấy cần phải tính toán đối phó với hậu quả của cơn dịch và đưa ra cách đối phó, như gợi ý của ông Phúc là tìm thị trường mới trong nước và thị trường lớn ở nước ngoài.

Ông Phúc nói thêm : bắt tay vào việc thì mới vực dậy nền kinh tế, nhất là khi những thị trường lớn liên quan đến chúng ta phục hồi.

Trong hai tháng đầu năm 2020 nhập của Trung Quốc gần 10 tỷ USD và xuất sang Trung Quốc 5 tỷ USD.

Trái lại xuất sang Mỹ hơn 10 tỷ USD và còn đang dự định nhập thêm thiết bị, vật dụng y tế để chống dịch tại Mỹ. Việt Nam nhập lại từ Mỹ 2 tỷ USD.

Xuất sang Châu Âu 6,5 tỷ USD, nhập về 3 tỷ USD.

Như vậy lẽ ra Việt Nam phải mong muốn thị trường Mỹ, Âu hồi phục mạnh trở lại, để nền kinh tế Việt được ăn ké theo. Thế nhưng, Việt Nam rất bạc bẽo và vô ơn, trong cơn dịch hoành hành bởi virus từ Trung Quốc. Các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam lại hả hê bày tỏ trước những con số thống kê thiệt hại của Mỹ, Âu. Thậm chí còn đi xa hơn thế là tuyên truyền theo hướng cơn dịch từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam đã được khống chế, nhưng sở dĩ bùng phát là do các nguồn từ Âu, Mỹ mang về.

Việt Nam mong Âu, Mỹ thiệt hại để Trung Quốc trỗi dậy chăng ?

Cái này thật khó hiểu, nhưng nếu biết rằng Việt Nam là nước cộng sản cùng với Trung Quốc thì lại chẳng có gì khó hiểu.

Người Buôn Gió

Nguồn : Thoibao.de, 28/03/2020

Published in Diễn đàn

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Th tướng Vit Nam, va hô : Xung phong ! - tạLễ phát đng Toàn dân ng h phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương ca Mt trn T quc Vit Nam t chc.

xungphong1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Lễ phát đng Toàn dân ng h phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương ca Mt trn T quc Vit Nam t chc - Ảnh minh họa

Giữa lúc trn chiến chng dch viêm phi Vũ Hán càng lúc càng căng thng, ông Phúc kêu gi toàn b dân chúng Vit Nam đóng góp theo khả năng ca tng người, có tin góp tin, có vt góp vt, có sc góp sc, có ý tưởng góp ý tưởng và vào lúc này, với tình thế như hin nay, đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta skhông phân biệt tui tác, đa v, giai tng và hy vọng mi người cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách" ca dân t(1).

***

Giống như Vit Nam, nhiu quc gia trên toàn thế gii không hn chế thì cũng kêu gi dân chúng t cách ly vi các sinh hot thường nht. Kinh tế thế gii rơi vào khng hoảng vì t sn xut, kinh doanh đến giao thương ngưng tr trên din rng. Có l chưa bao gi c người nghèo ln người giàu trên phm vi toàn cu cùng khóc như hin nay. Cũng có l chưa bao gi các h thng chính tr, h thng công quyn trên toàn thế gii bối ri như hin nay vì không d liu được loi tình hung này nên chưa h đt đnh đi sách !

Tuy nhiên, nếu theo dõi các din biến liên quan đến phòng, chng dch viêm phi Vũ Hán, có th nhn ra ngay, dù hết sc b đng nhưng nhiu nơi trên thế gii, bên cạnh vic đ ra nhng gii pháp vĩ mô nhm nâng đ sn xut, kinh doanh, chng chi đ kinh tế không suy sp, h thng chính tr, h thng công quyn còn tìm đ mi cách đ gim mc đ tn thương ca nhng thành phn vn vn b xem là yếu thế trong xã hi : Tr con, người già, người nghèo, người tàn tt, người không may b nhim virus…

Chẳng hn ti M, khi ra lnh đóng ca các trường hc đ ngăn nga lây nhim, các viên chc hu trách, các t chc xã hi lp tc nghĩ ngay ti nhng đa tr mà gia cnh vn dĩ khó khăn, trước nay vn trông ch vào nhng ba sáng, ba trưa min phí ti trường đ không suy dinh dưỡng (2). S dng google vi các t khóa "coronavirus+schools+shut down+meals" có th tìm thy hàng trăm triu kết qu mô t các đa phương ti M bù đp nhng thit thòi này thế nào ?

Có nơi, các hc khu (vai trò na ná như các Phòng Giáo dục ti Vit Nam) t chc phát hai ba ăn/ln cho tr con và người tàn tt ti đon l đường phía trước cng trường cho tr con và người tàn tt, nhng người có nhu cu ch cn cho xe tt vào l đường, h ca kiếng xung đ nhn các phn ăn đã được đóng gói sẵn (3). Có nơi thì nhng chiếc xe buýt trước vn đưa đón hc sinh, gi tr thành phương tin phân phi thc phm ti nhng đim tr con lên xung xe mi ngày (4)…

Dẫu mi nơi mt kiu, song nhìn mt cách tng quát, nhiu quc gia, song hành vi các biện pháp phòng - chng dch viêm phi Vũ Hán là đ cách h tr nhm gim tn thương cho nhng thành phn yếu thế. Ngay c nhng x chưa được cng đng quc tế tha nhn có tư cách như mt quc gia cũng vy. Cui tháng giêng, Quc hi Đài Loan đã ngi xuống đ tho lun xem s dùng tin trong công qu h tr cho nhng ai, mc nào, phương thc thc hin ra sao...

Nhờ vy, tun trước, Đài Loan bt đu trin khai kế hoch h tr nhng người b nh hưởng bi Covid-19. Chẳng hn, tất c nhng người nghi ng b nhim, phi cách ly, không th làm vic hay phi xin ngh làm vic vì b kim dch hoc phi chăm sóc người b kim dch, b cách ly đu có quyn yêu cu h tr, mc tr giúp là 1.000 TWD (khong 33 USD)/ngày. Qui định va k được áp dng t 15 tháng 1 và có quyền yêu cu tr giúp trong vòng hai năm tính t ngày b kim dch hay chm dt cách ly (5)…

Còn tại Vit Nam, t khi dch viêm phi Vũ Hán tr thành mt trong nhng vn nn chính ca quc gia, Quc hi chưa hp ln nào. Tun trước, Tng ThưQuốc hi Vit Nam thông báo, Phiên họp ln th 43 ca y ban thường v Quc hi Vit Nam s không din ra vào ngày 10 tháng 3 như d kiến vì có vn đ v công tác chun b. Nếu phiên hp y không b hoãn thì Ủy ban thường vụ Quc hi Vit Nam cũng ch tho lun v các ngh quyết, ngh đnh, d lut chng dính dáng gì đến dch bnh và h tr ai (6) !

***

Tuy chưa có bt kỳ thng kê chính thc nào v nhng thit hi mà virus Vũ Hán gây ra cho kinh tế - xã hi Vit Nam nhưng ai cũng có th cm thy mc đ nghiêm trng t tác đng ca dch viêm phi Vũ Hán đến tt c các lĩnh vc ti Vit Nam. Khác vi thiên h, khi c quc gia phi đi din vi dch bnh, trong hai tháng đu tiên (tháng giêng và tháng hai), điều duy nht mà chính ph ta bn tâm, liên tc lp đi, lp li là phi gi vng và phi đt "ch tiêu tăng trưởng" (7).

Cũng vì chỉ bn tâm đến "ch tiêu tăng trưởng", hi h tun tháng 2, Tng cc Du lch thay mt chính ph, tng hoan nghênh và cam kết h tr ý tưởng s dng nhiu bin pháp đ biu đt s "thân thin" nhm lôi kéo du khách Châu Âu đến Vit Nam gia mùa dch, trong đó có c "tuyên truyền, giáo dc đ nhân dân không vì s lây nhim mà ngn ngi, thm chí phn đi đón tiếp du khách Châu Âu" (8). Giờ, ai s gánh trách nhim trong tương quan gia "thân thin" đ đt "ch tiêu tăng trưởng" vi đt lây nhim mi ?

Mãi đến đu tháng này Th tướng Vit Nam mi ban hành mt ch th, đt đnh "những gii pháp cp bách, tháo g khó khăn cho sản xut, kinh doanh nhm thc hin nhim v ‘kép’ va chng dch, va phát trin kinh tế, xã hi" (Chỉ th 11). Theo đó, chính ph s dùng mgói tín dụng 250.000 t để h thng ngân hàng rút ngn thi gian xét duyt h sơ vay vn, cơ cu li thi hạn tr n, min - gim lãi… và mgói tài khóa 30.000 tỉ đ min, gim thuế, l phí (9)…

Đã tròn nửa tháng nhưng ch các doanh nghip vn chưa nhn được bt kỳ hình thc h tr nào t Ch th 11. Tt c các ngân hàng cũng như các b hu trách thuc chính phủ vn còn đang… xem xét vic s dng các gói h tr (10). Tác dng ln nht ca Ch th 11 hin ch là… gieo hi vng ! T khi virus gây dch viêm phi Vũ Hán xâm nhp Vit Nam, khong 30.000 doanh nghip đ loi, đ qui mô đã phi ngng hot đng, người ta d đoán con s này s tăng rt nhanh trong vài tháng ti !

Song chuyện chưa ngng đó, Vit Nam không ch có doanh nhân, Vit Nam còn nhiu triu công nhân đã cũng như sp mt vic, nhiu triu nông dân va chu đng hu qu ca dch bnh, va gánh hậu qu ca thiên tai và nhiu triu người khác kiếm sng bng đ loi dch v c có tên ln không tên lao đao. Chưa thy đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta đ cp đến vic h tr h. Chng l đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta quên là đang "của", đang "do", đang "vì" nhng đi tượng này ?

Trong bối cnh như hin nay, ai h tr h, ngoài s quan tâm và tiếp tc trút mi ngun lc quc gia cho vic bo đm đt "ch tiêu tăng trưởng", k c cho cái gi là "Đ án phát trin doanh nghip nhà nước quy mô ln, đc bit là phát trin tp đoàn kinh tế nhà nước đa s hu" (11), cho vic t chc đi hi đng các cp nhm bo đm "Đi hi đng toàn quc ln th 13" thành công tt đp, đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta chưa có thời gian, không đủ tâm lc, trí lc nghĩ ti nhng người cùng kh.

Tin mới nht cho biết, B Lao động, thương binh và xã hội "đang" tổng hp s liu lao đng chu nh hưởng, mt vic làm ti tt c các tnh, thành ph trên c nước đ báo cáo cho Ban Ch đo Quốc gia phòng chng dch Covid-19. Những công nhân đã mt vic, thu nhp đang gim vì doanh nghip phi gim gi làm vic... có quyn hi vng như các doanh nhân đang nuôi hi vng. Còn nhng đa tr đánh giày, nhng người tàn tt, người già bán vé s, nhng phụ n buôn gánh, bán bưng... thì sao ?

***

Thủ tướng va hô : Xung phong ! Mt ln na, toàn dân li được kêu gi đóng góp tt c nhng th h có. Trên thc tế, qua đ loi thuế, phí mi người, t giàu đến nghèo đã góp t lâu. Bây gi là dp đ xem đng ta, quốc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta s góp gì ? Khoan nói chuyn góp, ln này, các đng chí lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương ta có dám t b nhng đc quyn, đc li trong ăn , đi li, làm vic, khám bnh, chữa bnh... chăng ? Đng chí nào s tiên phong trong vinêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách" ca dân tc ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/03/2020

Chú thích

(1) http://mattran.org.vn/tin-tuc/thu-tuong-keu-goi-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-trong-phong-chong-dich-covid19-32786.html

(2) https://www.cnbc.com/2020/03/14/widespread-school-closures-mean-30-million-kids-might-go-without-meals.html

(3) https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/hoc-khu-garden-grove-bat-dau-phat-bua-an-trua-mien-phi-cho-hoc-sinh-va-nguoi-khuyet-tat/

(4) https://knsiradio.com/news/local-news/school-district-provides-food-delivery-students

(5) https://vn.taiwantoday.tw/news.php ?unit=462&post=173152

(6) http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1130

(7) https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tin-kinh-te/tin-tuc/1880081

(8) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm

(9) https://vnexpress.net/kinh-doanh/chinh-phu-tung-goi-ho-tro-280-000-ty-dong-cuu-doanh-nghiep-4065210.html

(10) https://www.thesaigontimes.vn/301268/trong-cho-phuong-an-b-voi-chinh-sach-tien-te.html

(11) https://ndh.vn/thoi-su/xay-dung-de-an-phat-trien-doanh-nghiep-nha-nuoc-quy-mo-lon-1263963.html

(12) https://tuoitre.vn/covid-19-mat-viec-duoc-ho-tro-ra-sao-20200318080858529.htm

Published in Diễn đàn
vendredi, 14 février 2020 19:17

Khi anh Bảy ra tay, gạo có xay ra cám ?

Sau màn ngã ngựa cách đây vài năm ca anh Ba, tc cu th tướng Nguyn Tn Dũng, gi các cp mt hướng v đi hi đng vào năm sau hn đang theo dõi đường quan l sp ti ca anh By, đương kim Th tướng Nguyn Xuân Phúc.

anhbay1

Anh Bảy Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh minh họa

Ngoại tr v gây tai tiếng khng khiếp Đng Tâm mà ông Phúc hn phi chu mt phn trách nhim, v th tướng đã ghi được mt s đim son trên con đường tiến ti Đại hội Đảng.

Tin vui mới nht đi vi anh By là vic bt chp s phn đi ca gn 200 dân biu Ngh vin âu Châu, 400 dân biu khác đã b phiếthông qua hiệp định về t do buôn bán giữa khi 27 nước trong EU và mt trong năm quc gia cng sn ít i còn li trên thế gii. Hip đnh cũng đòi hi Vit Nam m rng quyn lp hi cho người lao đng Vit Nam và cho phép xã hi dân s tham gia giám sát chính sách.

Về kinh tế, hip đnh s giúp Vit Nam xut khu thêm nhiu hàng hóa hơn na vào EU, th trường mà trong năm ngoái Vit Nam đã bán được tng cng hơn 42 t đô la tr giá hàng hóa mà ch nhp v lượng hàng có giá 14 t đô la. Và trong khi Vit Nam thu v hơn 28 tỷ đô la trong giao thương vi các nước EU trong năm ngoái, Hà Ni chu thit gn 24 t đô la trong buôn bán vi Trung Quc do nhp khu nhiu hơn hn so vi xut khu sang quc gia láng ging vi sc mua rt ln.

EU nói Việt Nam đã vượt qua Malaysia và chỉ kém Singapore v tng giá tr hàng hóa xut nhp khu song phương vi EU trong khi 10 nước ASEAN. EU cũng nhn xét kinh tế Vit Nam đã gi mc phát trin trung bình 6% trong hai thp niên qua và s còn duy trì được mc này trong nhiu năm ti. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tc gi được mc tăng trưởng kinh tế t 6-7% hoc hơn na trong năm nay, ông s v thế tt hơn khi tranh đua vào v trí tng bí thư trong chưa đy 12 tháng na.

Điều khó lường hin nay là nh hưởng ca vi rút Covid 19 ti tăng trưởng kinh tế. Buôn bán gia Vit Nam và Trung Quc liên tc đt trên 100 t đô la trong hai năm gn đây nht. Mi năm Vit Nam cũng đón vài triu khách du lch Trung Quc. Hin Vit Nam đang phi cô lp mt xã Vĩnh Phúc và c th đô chính tr ln thương mi vn tiếp tc cho hc sinh ngh hc đ phòng nga bnh dch. C hai quyết sách này dường như đu được nhiu người dân ng h.

Một chính sách khác cũng t ra có tác đng tt t đu năm ti nay là vicấm người ung rượu bia điu khin các phương tin giao thông. Trang tin VnExpress nói Việt Nam thuc nhóm quc gia có t l nam gii ung rượu bia cao nht thế gii và t l ung rượu bia ngày càng gia tăng. Báo Thanh Niên trong khi đó viết mi ngày có trung bình 21 người chết vì tai nn giao thông trong năm 2019.

Có nhiều lý do khiến ông Nguyn Xuân Phúc hin vào v trí thun li hơn ông Nguyn Tn Dũng khá nhiu trong cuc đua vào ghế tng bí thư.

Thứ nht ông Nguyn Phú Trọng sang năm đã 77 tui và sc khỏe không còn đ đ tiếp tc ngi li thêm mt nhim kỳ na. Cng thêm vi dư âm ca v Đng Tâm mà ông Trng đã có nhng hành đng st sng ghi công cho ba công an được cho là thit mng trong cuc tn công, góc đ nào đó từ ông lão đt lò gi ông còn b tai tiếng là ông đt làng.

Thứ hai, do ông Nguyn Phú Trng quyết gi c hai ghế thay vì chn mt ủy viên B Chính tr ngi vào ghế ch tch nước sau khi ông Trn Đi Quang ra đi, ông Phúc đã bt đi được mt ủy viên Bộ Chính tr có sc cnh tranh cao. Hơn na người có v được ông Trng nhm ti cho chc tng bí thư, U viên B Chính tr Đinh Thế Huynh, đã đau m t lâu và gi không còn là đi th ca ông Phúc.

Thứ ba, anh By hin nhiên không phi là đi th mà ông Trng và nhiu ủy viên B Chính tr mun trit bng được như anh Ba trong đi hi ln trước. Bi vy ông Phúc không phi lo đi phó vi mi đe do quá ln ti t chính tng bí thư và phe nhóm ca nhân vt này.

Nói như vy không có nghĩa là ông Phúc hin nhiên sẽ thay thế ông Trng vào đi hi ti vì v lý thuyết bt c ai trong s 10 ủy viên B Chính tr hàng đu hin nay đu có cơ hi tr thành tng bí thư. Nhiu khi s ganh đua quyết lit gia các phe trong b chính tr li có th to cơ hi cho mt y viên trung dung vốn có th to được s đng thun trong đng.

Điều đáng lo ngi là h vn có th có t đng thun trong nhóm lãnh đo chóp bu, nhng người sn sàng dit các t đng thun như h va làm Đng Tâm. Mc dù vy người ta có quyn hy vng phe công an sẽ yếu thế do cách x lý tình hung vô cùng ti t khi giết đng viên gn 60 tui đng Lê Đình Kình kéo theo cái chết ca ba công an mà hin không th loi tr trường hp h b th tiêu. Và trong khi anh Ba tng có thi gian làm trong ngành công an, anh Bảy chưa tng mt ngày làm trong lc lượng này. Nhưng anh By cũng chng phi là người min Bc và trình đ lý lun ca anh cũng va phi thôi nên trong cuc đua ti cũng chưa biết mèo nào cn mu nào.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 14/02/2020

Published in Diễn đàn

Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới, đây là thời điểm đấu đá, thanh trừng phe phái quyết liệt trong Đảng cộng sản tại Ba Đình để dành vị trí, điều đó đã đem đến nhiều dự đoán thú vị.

badinh1

Đây là hình ảnh "tam trụ" của Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội.

Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định nhân sự chủ chốt để thay đổi "tam trụ" này, và cũng là của chính quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Nhóm truyền thống là "tứ trụ", liên hệ đến 4 chức danh chủ chốt của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên vừa qua do ông Trần Đại Quang chết đột ngột một cách bí ẩn khi bị nhiễm virus lạ, nên rút xuống còn "tam trụ".

Trong hệ thống chính trị do đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam và cũng theo điều 4 hiến pháp thì đảng lãnh đạo, nên quan trọng nhất vẫn là chức danh Tổng bí thư của đảng sẽ do ai dành được ?

Vì Đảng cộng sản Việt nam không dám công khai vận động bầu cử và tranh luận trên truyền hình trực tiếp giữa các đối thủ, mọi việc đều được sắp đặt trong bóng tối, điều đó dẫn đến nhiều đồn đoán về tứ trụ trong kỳ đại hội tới có thể là những ai.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên, Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn và Xã hội học, Đại học Queensland, Úc, cho rằng, hiện có ba ứng cử viên nổi lên cho vị trí Tổng bí thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hải, câu hỏi lớn nhất mang tính quyết định đến việc lựa chọn là liệu đảng cộng sản có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện tại, hay quay về với mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống.

Tiến sĩ Hải cũng lưu ý, việc dùng từ ‘hợp nhất’ chưa hẳn đã chính xác, mà chỉ tiện cho cách diễn giải cho cấu trúc quyền lực phức tạp ở các hệ thống chính trị như Việt Nam và Trung Quốc. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam và Hiến pháp Việt Nam vẫn có quy định riêng cho chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nên dù một người đảm nhận hai chức vụ thì đây vẫn là hai chức vụ riêng rẽ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Một số gương mặt mang được đưa ra, họ có thể là những người đang được chú ý tại thời điểm này, nhưng sát Đại hội đảng vẫn có thể bị gạt vì bị đối thủ chính trị trong đảng tung đòn sát nút, thí dụ như nhân vật trong ảnh này.

badinh2

Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính

Nếu quay lại với mô hình truyền thống, nghĩa là bốn vị trí ‘tứ trụ’ do bốn ủy viên bộ chính trị khác nhau đảm nhiệm, thì ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng bí thư, bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ tư trong Đảng (sau khi ông Trọng đảm nhiệm luôn cả vị trí Chủ tịch nước từ tháng 8/2018). Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức danh lãnh đạo đảng. Ở vị trí này, quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng với trường hợp ngoại lệ.

Một mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống khi đó cũng sẽ có mở ra lựa chọn khác, như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hay thậm chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Trong khi đó, nếu tiếp tục giữ mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều lợi thế hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhược điểm lớn là bốc đồng, ăn nói thiếu chiều sâu và không biết ngoại ngữ, mời các bạn xem đoạn video ngắn sau đây để biết rõ điều này.

Đảng cộng sản Việt Nam thường bắt chước mô hình của Trung quốc, việc gộp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước hiện nay cũng như vậy.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng cho rằng, dẫu hiện tại đang đặt vấn đề về việc kiểm soát quyền lực, nhưng xét các yếu tố về sự ủng hộ trong đảng thì mô hình kiêm nhiệm hai chức danh này có phần được ủng hộ.

Ông Hải cũng lưu rằng, vấn đề một người vừa nắm giữ chức Tổng bí thư vừa làm Chủ tịch nước đã được đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8, 9. Tuy nhiên, khi đó chưa hội đủ điều kiện về ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ như lần này.

Theo Tiến sĩ Hải, tuy nhiên, việc hợp nhất không chỉ đòi hỏi người đảm nhận chức vụ đó cả về uy tín lẫn năng lực, thì bộ máy giúp việc cũng phải rất rạch ròi, đòi hỏi sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong các bộ máy này để chức trách của mỗi chức vụ khác nhau, tránh không bị nhầm lẫn về chức năng và cách điều hành của từng vị trí.

Với các lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là một ứng viên nặng ký, tiếp tục tham gia cuộc chia chác quyền lực tứ trụ cho lần tới nếu ông biết tự điều các khiếm khuyết của mình

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, xét về lợi thế từ cách thức thể hiện năng lực điều hành, xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên sáng giá.
Theo Tiến sĩ Hải, "thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua trong các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó".

Hơn nữa, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở Kiên Giang đến nay, ông Phúc đã đứng ra gần như điều hành, chỉ đạo ở những vai trò thuộc các lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do Tổng bí thư đảm trách.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, với tất cả những kinh nghiệm như thế, cũng như với việc sang năm ông Phúc ở tuổi 67 - độ tuổi không phải là quá cao - đồng thời, bằng quan sát cũng thấy, ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.

Một công chức ăn lương nhà nước từng, bị tiết lộ có tới 300 bộ áo dài được thiết kế và may riêng cho mình cũng đang tham gia cuộc tranh giành quyền lực chính trị tại Ba Đình.

badinh3

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng

Về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, bà Ngân sẽ phù hợp với vị trí Thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành Quốc hội. Bà cũng từng là thành viên Chính phủ phụ trách lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội hay Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng như từng kinh qua kinh nghiệm từ cơ sở.

Tuy nhiên, bà Ngân cũng không dành được sự ủng hộ hoàn toàn, vì vẫn có ý kiến cho rằng, bà chưa đủ tầm để làm thủ tướng.

Một ứng cử viên khác cho vị trí này thay vì bà Ngân là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - người đang phụ trách mảng kinh tế của chính phủ.

Ông Trần Quốc Vượng sẽ có lợi thế để trở thành Tổng bí thư nếu đảng quay lại với mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống. Tuy nhiên, ông lại chưa thể hiện nhiều ở lĩnh vực đối ngoại hay điều hành về kinh tế, nên nếu chọn mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, thì ứng viên số một vẫn là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, người ít ồn ào hơn các chính trị gia của Đảng cộng sản sẽ như thế nào trong cuộc đua này ?

Nếu quay lại mô hình ‘tứ trụ’, sẽ có thêm một ủy viên bộ chính trị đảm nhận một trong bốn vị trí này. Khi đó, những ứng cử viên thích hợp có thể là ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ; bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi được hỏi về dự đoán trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Thủ tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, điều này là khó.

Ông nói : "Sẽ ít người ủng hộ việc ông Nhân trở thành Thủ tướng, bởi nhìn vào thành tích của ông khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay ngay cả khi ông vào Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm Bí thư Thành ủy, thì chúng ta thấy ông là người ôn hòa, không quyết liệt.

Vị trí Thủ tướng hiếm khi được chọn từ những trường hợp đặc biệt về tuổi, trong khi sang năm 2021, ông Nhân đã ở tuổi 68, nên nếu không đảm nhận chức vụ trong đảng thì sẽ rất khó vượt qua quy định về giới hạn độ tuổi".

Về danh sách những người sẽ tham gia bộ chính trị khóa mới, theo Tiến sĩ Hải, hầu như cũng đã được chốt. Bởi trong tổng số 15 ủy viên bộ chính trị hiện có, 7 người sẽ tại vị. Đồng thời, đội ngũ tham gia tham gia bộ chính trị khóa 13, nếu hiện nay họ đang là thành viên ban bí thư sẽ dễ dàng hơn, như các ông như Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Thắng, và Lương Cường… Tất cả những vị đó đều có thể vào ủy viên bộ chính trị được.

Như vậy, ít nhiều có thể thấy, danh sách Bộ chính trị khóa mới không có nhiều biến động.

Một đất nước với gần 100 triệu dân đã không thể phát triển được vì bị Đảng cộng sản áp dụng thể chế độc tài, phi nhân tính để cai trị người dân suốt 75 năm qua.

Điều tệ hại hơn là những người đứng đầu Đảng và nhà nước lại không phải do nhân dân bầu ra, dẫn đến hậu quả ngày càng tệ hại cho Đất nước hôm nay với nạn tham nhũng, ăn cắp công quỹ tràn lan, môi trường bị hủy hoại, xã hội suy đồi, y tế, giáo dục xuống cấp và hàng triệu công dân Việt nam bị đẩy ra ngoài lề của XH.

Một mùa xuân mới đã đến trên quê hương Việt nam và người dân sẽ nhìn lại, để cùng nhau thay đổi vận mệnh của dân tộc.

Hoàng Trung (Hà Nội) tổng họp

Nguồn : Thoibao.de, 27/01/2020

Published in Diễn đàn

Đọc các bài tường thut v cuc đi thoi ln th hai gia Th tướng và chính ph Vit Nam vi nông dân (din ra hôm 10 tháng 12 ti Cn Thơ), người ta t phi t hi : Dường như c Th tướng ln chính ph Vit Nam va không biết phi làm gì đ hot đng qun tr, điu hành tht s hu ích cho nông nghip, nông thôn và nông dân, va là nhng… cao th trong vic chuyn hóa c trách nhim cá nhân ln trách nhim tp th cho gii ch quen "chân lm, tay bùn" (1) !

phuc1

Ông Nguyễn Xuân Phúc nói : 'Nông dân cần chủ động chuyển mình trước khi Nhà nước cứu mình'

Lẽ nào Th tướng – nhân vt đng đu mt chính phủ - không biết phi làm thế nào đ tránh : Giá thành sản phm cao trong khi đã hi nhp, sn phm nông nghip ngoi quc đang t tràn vào và sn phm nông nghip ca Vit Nam không cnh tranh được ! Lẽ nào chính ph không kho sát, không tính toán – chun bị gì trước khi ký kết hàng lot hip đnh t do thương mi đ bây gi quay sang vn kế nông dân : Làm gì để có sn phm tt, giá thành h đ bán cho người tiêu dùng trong nước và xut khu ?...

Thủ tướng không ch vô duyên và vô dng khi hi nông dân : Nhà nước, người dân phi làm gì ? Lẽ ra Th tướng và các thành viên trong ni các phi ch đng thông báo vi nông dân, ch không phi nêu ra các vn nn đ nh 300 nông dân ca các tnh, thành ph khu vc đng bng sông Cu Long tính giúp : Làm sao để nông dân vay được vn. Các b hu trách nên làm sao đ gim chi phí vn ti, chi phí logistic, nghiên cu – to ra ging mi đ thích nghi vi biến đi khí hu…

Cứ như tường thut ca các cơ quan truyn thông thuc h thng truyn thông chính thc v cuc đi thoi va k thì sau ba gi nghe 19 nông dân nêu ra 53 câu hi. Th tướng Vit Nam ch có th"đánh giá cao tâm huyết, trách nhim, khát vng vươn lên ca nông dân" và không thể tr li câu hi nào. Đng tác duy nht là "chính phủ s… tiếp thu, sẽ giao Văn phòng Chính ph cùng Hi Nông dân Vit Nam tng hp các đ xut, kiến ngh ca nông dân đ hình thành ch trương, giao các b, ngành thc hin".

So cuộc đi thoi ln này vi cuc đi thoi ln th nht din ra hi tháng 4 năm ngoái Hi Dương (2), có th thy rt rõ là… không có gì mi ! Nông dân vn tiếp tc than như bng, c Th tướng ln chính ph tiếp tc "lng nghe", tiếp tc "tiếp thu" và ha s h tr. S khác bit duy nht gia hai ln đi thoi là thay mt chính ph, Th tướng huch tọet : Nông dân Việt Nam phi t nâng cao hc vn, kiến thc v khoa hc công ngh, th trường. Phi có tinh thn t lc, t cường. Phi t cu mình, đng ch nhà nước cu !

Dẫu trước nay, chính ph nhiu quc gia trên thế gii không ngng suy tính – tìm đ mi cách đ bo tr mt cách hp pháp và phát trin nông nghip mt cách hp lý, h tr nông dân làm giàu, gn bó vi nông thôn thì ti Vit Nam, ngoài vic cnh báo nông dân phi "t cu", Th tướng Vit Nam còn đòi nông dân phi tìm cho ra câu tr li : "Làm gì để cùng nhà nước thc hin câu nói ca bác : Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghip ta thnh thì nước ta thnh" !

***

Nhân danh… "bác", Thủ tướng và các đng chí đã ra r v "chính sách tam nông" (nông dân, nông thôn, nông nghip) vài thp niên. Thậm chí, vung tin "xây dng nông thôn mi". T 2010 đến 2015, h thng công quyn Vit Nam đã chi 850 t cho chương trình "xây dng nông thôn mi", chưa k theo mt thng kê được công b hi cui năm 2017, có 53/63 tnh, thành ph đang n 15.277 t đng do "xây dựng nông thôn mi" mà h thng công quyn t trung ương đến đa phương chưa biết xoay tin t đâu ra đ tr (3) !

16.000 tỉ đ vào "xây dng nông thôn mi" không nhng không làm "nông dân giàu, nước ta thnh" mà còn tạo ra mt hin tượng mi : Nông dân trên khắp Vit Nam lũ lượt ly nông, ly hương dt díu nhau đi làm thuê khp nơi, k c nước ngoài ! Người ta ước đoán, có 20% cư dân các tnh phía Bc min Trung, 20% cư dân các tnh duyên hi min Trung, 18,4% cư dân đng bng sông Cu Long (ĐBSCL) đã bỏ x tha phương cu thc. Có nhng khu vc như ĐBSCL, t l tăng trưởng dân s hin nay là -0,13% !

Đáng nói là hệ thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam vn quyết đnh chi thêm 193 ngàn t na đ tiếp tc "xây dng nông thôn mi" trong năm năm t 2016 đến 2020 (4). Năm 2019 sp hết, hơn hai tun na là đến năm 2020 – thi đim kết thúc kế hoch năm năm "xây dng nông thôn mi" ln th hai.

Nếu đem thc trng ca nông nghip, nông thôn, hin ti cũng như tương lai ca nông dân đt bên cnh chương trình "xây dựng nông thôn mi" và các d án đ loi liên quan đến nông nghip, t s thy Th tướng và các đng chí chưa bao gi vì nông dân, chng h đoái hoài đến nông thôn và cũng không thèm bn tâm ti nông nghip. Th tướng qu là cao… c khi t chc "đối thoi vi nông dân", va cam kết "lng nghe", va ha "tiếp thu" đ chi hết trăm ngàn t này ti trăm ngàn t khác ri bo nông dân… "t cu" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 12/12/2019

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-da-den-luc-nong-dan-cuu-minh-truoc-khi-doi-hoi-nha-nuoc-cuu-596660.html

(2) https://baohaiduong.vn/kinh-te---tieu-dung/thu-tuong-chinh-phu-doi-thoai-voi-nong-dan-87394

(3) http://www.thesaigontimes.vn/153485/Da-danh-hon-850000-ti-dong-cho-chuong-trinh-nong-thon-moi.html

(4) http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hon-193-nghin-ty-dong-xay-dung-ntm-giai-doan-2016-2020_t114c1159n108008

Published in Diễn đàn
mardi, 10 décembre 2019 23:02

Lộng ngôn

"Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu" là tựa một bài báo của Baomoi Online viết lại câu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp ông chủ trì cuộc đối thoại với nông dân tại Cần Thơ vào ngày 10 tháng 12 với chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản".

longngon1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Cần Thơ chủ trì một buổi họp mặt với nông dân tại Cần Thơ ngày 10/12/2019

Nội dung cuộc nói chuyện không đưa ra bất cứ giải pháp nào mới mẻ nhằm thúc đẩy sức mạnh sản xuất cũng như phát triển sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới. Hầu hết Thủ tướng lắng nghe ý kiến người nông dân và ông đưa ra những nhận xét không khác mấy với những quan tâm của họ. Ông đặt vấn đề về nguồn vốn ngân hàng, chi phí vận tải hay nghiên cứu giống lúa mới… tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp thấu đáo, triệt để cho một kế sách thúc đẩy nông nghiệp trong thời đại 4.0 như ông từng tuyên bố.

Cuối cùng thì ông đưa ra phán quyết : "Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình".

Thưa ông Thủ tướng, sự lộng ngôn nào cũng để lại di chứng. Câu phát biểu này của ông cho thấy tư duy của người Cộng sản giống hệt nhau khi được ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Tư duy quan lại thời phong kiến luôn cho rằng người dân là con đỏ và tuyệt đối không nên đòi hỏi gì ở kẻ cầm quyền. Ông không có vẻ gì kết án dân chúng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi nhăm nhe rằng "Đã làm gì cho đất nước" nhưng qua câu nói có vẻ bình thường này ông cho thấy suy nghĩ chung của bộ sậu đảng Cộng sản lúc nào cũng mặc định "không được đòi hỏi gì ở nhà nước".

Nhưng nếu người dân hỏi lại "vậy thì các ông là ai mà cấm không cho dân đòi hỏi ?".

Thủ tướng nên nhớ rằng mọi chức vụ, vai trò, quyền hành trong hệ thống của một quốc gia đều do người dân định đoạt qua đồng tiền đóng thuế của họ. Các ông không thể tự mình có đủ nguồn tài lực để vận hành đất nước. Nếu bán tài nguyên quốc gia thì tài nguyên ấy cũng không phải của gia đình các ông để lại mà là của dân chúng thừa hưởng của tổ tiên từ thời lập quốc. Chức vụ các ông đang nắm giữ không khác gì mỗi ngành nghề mà xã hội phân chia cho từng người nhằm phát triển quốc gia.

Là nông dân họ cúi mình xuống ruộng, là công nhân họ cặm cụi bên những ổ máy, là trí thức họ ngày đêm tính toán cho những chương trình dự án có lợi cho quốc kế dân sinh ngay cả một người quét rác thì chiếc chổi họ cầm trong tay cũng là trách nhiệm biến xã hội này sạch sẽ. Tất cả những con người bình thường ngày ngày chăm chú làm việc ấy đều có quyền nhìn sang bên cạnh người được mình trả tiền để làm những công việc điều hành đất nước.

Nếu là Thủ tướng ông phải biết rằng trách nhiệm mà ông mang trên vai do người dân giao phó và họ đã trả công cho ông đầy đủ để chu toàn trách nhiệm đó. Vì vậy ông có bổn phận đốc thúc theo dõi và chỉnh lý mọi chính sách giúp đỡ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của mình. Nông dân không những được quyền đòi hỏi mà họ còn có quyền giám sát việc làm của chính phủ nếu chính phủ ấy "của dân, do dân, và vì dân" như chính các ông thường xác nhận.

Trong câu nói "Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình" mang nặng ngữ nghĩa của bề trên nói với người dưới. Câu này lý ra phải từ miệng người nông dân chân lấm tay bùn kia nói với toàn bộ guồng máy cầm quyền vì đã không thực hiện đúng chức năng mà người dân giao phó, đó là vận hành bộ máy một cách thông minh, khoa học và minh bạch để đất nước phát triển, ngược lại cả guồng máy đang ăn cắp mồ hôi, sức lực của nhân dân đến lúc sức dân cùng kiệt không còn gì để lấy thì các ông lại kêu cứu xin người dân tiếp tay giải quyết nợ công vậy chẳng phải là nhà nước phải tự cứu lấy mình đấy sao ?

Chưa có trường hợp nào trên khắp hành tinh này mà người dân phải cầu cứu chính quyền để được sống còn mà ngược lại vận mệnh của chính quyền nằm trong tay người dân. Có thể dân chúng không có súng, không có nhà tù không có quyền biểu đạt bằng lá phiếu nhưng thứ mà họ có thì bất cứ chính quyền nào cũng vĩnh viễn không thể tước đoạt được đó là sức mạnh quần chúng. Sức mạnh ấy thừa khả năng lật đổ một chính quyền độc tài hay toàn trị, và một khi nó nổi lên thì không một lực lượng vũ trang nào có thể chống trả.

Đừng tưởng người dân mãi mãi ngủ yên trên cái sức mạnh tiềm ẩn ấy chẳng qua lực đẩy chưa đủ lớn để lực lượng quần chúng thức tỉnh và một trong những điều làm họ thức tỉnh chính là câu nói đầy hàm ý khinh bỉ người dân của ông Thủ tướng.

Một ngày nào đó sự lộng ngôn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lúc ấy e rằng nhà nước phải tự cứu mình trước dòng chảy lịch sử chứ không phải cao ngạo như ngày hôm nay trước những con người nông dân hiền lành của đất nước.

Cánh Cò

Nguồn : RFA, 10/12/209 (canhco's blog)

Published in Diễn đàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thảo luận tại tổ về dự thảo luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào sáng ngày 11/11 cho hay : ‘Tôi nói nhiều lần, thể chế bây giờ rất quan trọng. Nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt’.

Ông cũng dẫn quan điểm của Nhà kinh tế học Robinson, ‘một quốc gia thịnh vượng hay không thì vấn đề đầu tiên chính là thể chế’.

theche1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh minh họa

Thể chế kinh tế ?

Căn cứ vào cách mà Thủ tướng Phúc diễn giải, thì đó mới chỉ là thể chế trong mảng kinh tế. Cụ thể là hệ thống pháp chế (hiến pháp, bộ luật, luật,..).

Thực trạng của Việt Nam là thời gian ra luật và điều chỉnh luật thời ngắn, các văn bản luật cho ra đời rất nhiều. Và bản chất hệ thống pháp chế Việt Nam là một ‘rừng luật’, nhưng hành xử lại theo ‘luật rừng’. Khả năng áp dụng pháp luật ở hệ thống cơ quan công quyền ngay trong mảng đầu tư là rất kém, xuất hiện nhan nhanr tình trạng mà độc giả báo Thanh Niên, Hoa Rừng chia sẻ : ‘Trên trải thảm dưới rải đinh’, các nhà đầu tư sợ nhất cái vụ này. Các ông ở dưới địa phương không ‘rải đinh’ thì sao có tiền bỏ túi riêng.

Thực tế, tình trạng càng ra luật thì nạn luật rừng không cải thiện mà còn diễn biến phức tạp.

Cơ chế ‘xin-cho’, tình trạng cửa quyền, lạm quyền, lợi ích nhóm trong lĩnh vực chính trị - quyền lực – kinh tế diễn biến theo hướng ‘thiên biến vạn hóa’ khiến ‘cải cách’ không theo đuổi được ‘cải lùi’.

Điều này xuất phát từ đâu, có phải là cơ sở xây dựng của nhà nước pháp quyền có vấn đề ? Mà trong đó, nguyên tắc không ai đứng ngoài hoặc trên pháp luật bị bẻ gãy ? Sự độc lập hoạt động của các cơ quan tư pháp, hành pháp và tư pháp được bảo chứng như thế nào từ trong hiến pháp ra ngoài thực tiễn ?

Xa rời và chắp vá ‘pháp quyền’ khiến cho toàn bộ nội dung thuộc về ‘thể chế kinh tế - xã hội’ trở nên u ám với nhà đầu tư, và ngay cả trong phát triển xã hội.

Phải là gỡ rối ‘thể chế chính trị’

Rất khó để điều chỉnh thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, khi mà thể chế chính trị vẫn giữ nguyên bản chất. Sự đổi mới từ năm 1986 trên thể chế kinh tế - xã hội đang cạn kiệt trước sức nóng và áp lực của hội nhập, phát triển kinh tế, trước cả sự tham nhũng nội tại và tinh thần pháp quyền đứng dưới đảng quyền.

Để trải thảm nhà đầu tư, thay đổi cơ chế chính trị chính là điều cần hướng đến. Chỉ khi chính trị thay đổi, thì khi cơ chế kinh tế - xã hội mới biến đổi theo hướng hòa hợp các lợi ích của cộng đồng với nhà nước và nhà đầu tư.

Hội nghị lần 6, Ban chấp hành Trung ướng Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) đã chỉ ra : Chúng ta tập trung sức làm tốt đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị. Không thể tiến hành cải cách hệ thống chính trị một cách vội vã khi chưa đủ căn cứ, mở rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục tiêu cụ thể và không đi đôi với tập trung thì dẫn đến sự mất ổn định về chính trị, gây thiệt hại cho sự nghiệp đổi mới.

Tính đến thời điểm hiện nay là 33 năm, và thực tiễn cho thấy chiếc áo thể chế chính trị đã quá chật chội so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Và đây phải là ‘căn cứ’ để tiến hành cải cách hệ thống chính trị, đảm bảo mục tiêu – sự nghiệp đổi mới toàn diện, khách quan.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trong bài trả lời phỏng vấn TheLeader cuối năm 2017 cũng đề cập đến kỳ vọng ‘cải cách thể chế để phát triển bền vững, tránh tụt hậu xa về kinh tế.’ Cải cách gì để có thể phát triển bền vững (xã hội) và tránh tụt hậu (kinh tế) nếu đó không phải là cải cách kinh tế.

Một quốc gia mà muốn thúc đẩy sự sáng tạo, chấp nhận sự tranh luận để thích nghi với cuộc cách mạng 4.0 chỉ khi và khi quốc gia đó lột chiếc áo thể chế chính trị cũ và mang vào chiếc áo mới phù hợp với thời đại hơn.

Có thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhóm ‘đồng chí’ của ông vẫn nhìn sang Trung Quốc và mong muốn học hỏi mô hình giữ vững chính trị trong khi tăng trưởng đều qua các năm. 

Đây chính là vấn đề !

Khó thịnh vượng kinh tế và ổn áp xã hội

Một số quốc gia được đánh giá ‘không tự do’ nhưng tạo thu nhập cao cho công dân.

Trung Quốc, quốc gia mà theo IMF dự đoán vào năm 2020, 1,8 tỷ dân nước này sẽ có thu nhập bình quân là trên 20.000 USD. Trung Quốc vẫn có thể duy trì một nền kinh tế thị trường cạnh tranh, trong khi giữ vững độc tài cai trị ?

Thế nhưng, nhà phân tích Edward Hadas của Reuters diễn giải điều này qua quan điểm dân chủ và thịnh vượng của Torben Iversen và David Soskice.

Một là, chính phủ dân chủ và thị trường cạnh tranh thực sự hòa hợp. Không phải ngẫu nhiên mà mọi nền kinh tế tiên tiến đều có một hệ thống đa đảng gồm chính phủ đại diện. Điều này đảm bảo rằng tất cả các tầng lớp kinh tế và các nhóm lợi ích đều có tiếng nói và khuyến khích các thỏa hiệp cần thiết để giữ hòa bình xã hội khi nền kinh tế phát triển

Hai là, dân chủ có thể được phát triển cùng với nền kinh tế. Sự phát triển của một tầng lớp ưu tú, phần lớn là thành thị trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay đang mang đến những thay đổi chính trị hơn nữa.

Trong hai ý này, nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam có thể thấy nhà nước Việt Nam chưa điều hòa được các lợi ích thuộc các tầng lớp kinh tế, và thỏa hiệp gần như không có trong lĩnh vực đất đai.

Thứ nhất, vấn đề Thủ Thiêm không đơn thuần là tham nhũng, nó gắn liền với Điều 62 Luật đất đai 2013 (Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng), điều luật ưu ái lợi quyền cho nhà đầu tư sừng sỏ gắn liền với giới quan chức cao cấp, trong khi bỏ quên quyền lợi người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thủ Thiêm trở thành sân chơi của những ông lớn và lợi ích đất đai (thuộc sở hữu toàn dân) chứ không còn là ‘lợi ích công cộng’ nữa.

Thứ hai, tầng lớp trung lưu Việt Nam theo dự báo của Ngân hàng Thế giới sẽ chiếm 50% dân số vào năm 2035 [1]. Điều này có nghĩa, Việt Nam phải đảm bảo môi trường làm ăn cho tầng lớp này, đồng thời thỏa mãn khả năng tìm kiếm tự do của tầng lớp trung lưu.

Vậy thể chế chính trị, cái đang cấm đoán xã hội dân sự, coi đa nguyên là điều ‘cấm kỵ’, coi biểu tình và tự do lập hội là ‘nhạy cảm’, coi ‘công đoàn độc lập’ là yếu tố nguy hại cho quyền lực đảng thay vì chấp nhận tất cả điều đó như là một trật tự tự nhiên của một nhà nước kiến tạo, giải quyết hài hòa các lợi ích của cộng đồng thì liệu đó có phải là nguồn gốc của mất trật tự và bất ổn chính trị, nền kinh tế trong tương lai ?

Chính phủ Việt Nam vào tháng 9.2019 vừa qua đã ‘phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc’, nhưng thể chế chính trị ‘sợ cạnh tranh’ đã khiến cho quyền dân sự và chính trị tồn tại rất hạn chế ở Việt Nam, chủ yếu trong những mảng ‘vô hại’ mà nhà nước Việt Nam hướng tới như LGBT, người khuyết tật.

Hãy nhìn sang Trung Quốc, ‘anh cả’ về đổi mới kinh tế không đi kèm thay đổi chính trị đã và đang vật vã như thế nào trong thương chiến Mỹ - Trung ? Khi mà giá trị nội tại của nền kinh tế và bền vững xã hội liên quan đến sự cạnh tranh (đảng phái) và giám sát xã hội (xã hội dân sự) – hai yếu tố góp phần dung dưỡng tính sáng tạo của nền kinh tế để tạo nên nội lực kinh tế - xã hội nói chung đã bị tước bỏ để phục vụ cho quyền lực cá nhân và độc tài toàn trị.

Trường hợp của Việt Nam cũng tương tự, dù Thủ tướng có ‘chuyên tâm’ đôn đốc và chỉ đạo ‘thể chế, thể chế, thể chế’, nhưng nếu là về mảng pháp chế thì vẫn sẽ tồn tại hiện tượng ‘trên nóng dưới lạnh’, trong tình cảnh ‘trên rải thảm, dưới rải đinh.’

Nguyễn Hiền

Nguồn : VNTB, 19/11/2019

Chú thích :

[1] http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=321120

[2] http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Tang-cuong-thuc-thi-hieu-qua-Cong-uoc-ICCPR/20199/26583.vgp

Published in Diễn đàn
lundi, 07 octobre 2019 23:13

Trọng hay Phúc sẽ đi Mỹ ?

"Sao không thấy hình nh Nguyn Phú Trng đi li ?"

Từ cui tháng 9 năm 2019, bt đu r lên thông tin bên lề chính trường Vit Nam v vic ‘Tng tch’ Nguyn Phú Trng gp phi vn đ khó khăn v sc khe nên s khó có th đi Washington gp Tng thng Trump, d kiến vào tháng 10.

npt0

Ẩn s trong phương trình ‘Nguyn Phú Trng đi M’ dường như đang l dn đáp án. Vì sao lại là Nguyn Xuân Phúc mà không phi quan chc khác, nếu qu tht Trng không th ‘t đi’ ?

Dấu hiu gn nht và d nhn ra nht là Nguyn Phú Trng đã phi vng mt ti phiên hp Đi hi đng Liên Hip Quc New York, M vào cui tháng 9 năm 2019 - mt hi ngh quc tế ln mà nếu còn đ sc khe thì Trng đã luôn hn h ‘mình phi như thế nào thì người ta mi tiếp đón như thế ch’.

Nếu cuc gp Trump - Trng vào tháng 10 bị b l, đó s là ln th hai trong năm 2019 bt thành chuyến đi M ca Nguyn Phú Trng. Ln đu tiên không thành là chuyến đi d kiến vào tháng 7, khi đó Trng ch va tm phc hi sau cơn bo bnh Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 nên chưa th tiến hành được.

Biểu hin rõ nht cho ý đ Nguyn Phú Trng vn gi kế hoch đi M, dù ông ta đã ‘trn bit’ không đi Trung Quc sut t đu năm 2019 đến gi, là ‘con thoi’ Phm Bình Minh. Viên phó th tướng kiêm b trưởng ngoi giao này đã có mt chuyến tin trạm Washington vào tháng 5 năm 2019, vi vai trò được nâng cp hn lên sau mt thi gian khác dài b tht sng trước Trng t sau s biến khng hong ngoi giao Vit - Đc vào năm 2017. Trong chuyến đi M đó, thm chí Phm Bình Minh còn có nhng cuc làm việc vi c B Quc phòng M, cho thy rt rõ là Minh đang tr thành mt trong nhng quan chc có được quyn đàm phán song phương, đc bit là đàm phán v vic nâng cp mi quan h hp tác quc phòng gia Vit Nam và Hoa Kỳ thm chí có th vươn t ‘đi tác toàn diện’ lên tm ‘đi tác chiến lược’ - mt nhu cu mà Đảng cộng sản Vit Nam luôn õng o theo não trng ‘M cn ta hơn ta cn M’, nhưng bt cht tr nên thúc bách khi n ra v khng hong Bãi Tư Chính ln th ba vào đu tháng 7 năm 2019.

Cũng vào tháng 5 năm 2019, người ta không nghe nói gì đến ‘phương án Nguyn Xuân Phúc đi M’. Vào thi đim đó, có v vic đi M và gp Trump là đc quyn ca Nguyn Phú Trng. Thêm vào đó, Trump đã có li mi đích danh Trng - khi đó đã nghim nhiên là ch tch nước chứ không ch là mt tng bí thư đng ‘danh không chính ngôn không thun’ - đi Washington.

Tuy nhiên cho đến tháng 9 năm 2019, tình hình sc khe ca ông Trng dường như vn try trt. Dù báo đài đng đã c gng đưa hình nh và phát sóng v ông ta đi nơi này nơi kia cùng vài bui hp hành trong đng, nhưng điu l din b nhiu người thc mc nht vn là ‘sao không thy, hoc có quá ít hình nh Nguyn Phú Trng đi li ?’

Thách thức t thân vi Trng là biu đ hi phc sc khe ca ông ta sau mt thi gian ngn tm n nhưng gi đây li có v chng li và có du hiu đi xung. Trong ít ln xut hin gn nht, rõ ràng là vn đng t chi ca Trng không kh quan hơn so vi trước đây.

Người ta t hi là vi tình trng sc khe ch đ ‘ngi’ mà không phi là ‘đi’, liu Nguyn Phú Trng có th bo đm cho mt chuyến công du dài đến Washington, gp Trump và sau đó dĩ nhiên phi xut hin trước ng kính soi mói ca báo chí phương Tây ?

Đến lúc đó, bt đu manh nha vài tin tc ‘có th Nguyn Xuân Phúc s đi M thay cho Nguyn Phú Trng’.

Vì sao lại là Nguyn Xuân Phúc mà không phi quan chc khác, nếu qu tht Trng không th ‘t đi’ ?

hi lch s ca hi chng bun ng gp chiếu manh

Nếu xét v s th t trong danh sách ng viên cho chc tng bí hoc ch tch nước ti đi hi 13, cái tên Nguyn Xuân Phúc có l ch đng th hai, sau Trn Quc Vượng. Vượng tuy là Thường trc Ban bí thư, nhưng được xem là ‘ngoan hin d bo’ hơn Phúc và đã lọt vào mt xanh ca Trng như ng c viên s mt. Ch có điu, Trn Quc Vượng là người bên đng, mà Trump thì không có thói quen tiếp đng chính tr, nht là Đảng cộng sản.

Nếu Nguyn Phú Trng không th ‘ci lão hoàn đng’ càng sm càng tt, vai trò đi Mỹ ca ông ta sm mun s rơi vào tay người khác, bt chp Trng có thích hay không.

n na, tình thế ca Đảng cộng sản Vit Nam cùng chính th đc tài này đã vào ngõ ct, và mc đ nguy him do b ‘đng anh’ Trung Quc đe da ngày càng hin rõ. Sau tuyên bố - được hiu như mt ti hu thư - vào tháng 9 năm 2019 ca B Ngoi giao Trung Quc v ‘ch quyn’ ca Bc Kinh Bãi Tư Chính và đòi hi Vit Nam phi ngng mi hot đng khai thác du khí khu vc này, xác sut n ra chiến tranh t lá c ‘Mười sáu chữ vàng’ đã tăng vt.

Tình thế nguy khn y buc ‘đng em’ - trong ni cơ đơn tn cùng dù đã th trong túi chn mt tá ‘đi tác chiến lược’ vi nhiu nước - phi tranh cướp thi gian đ nhích sang Hoa Kỳ - đi trng quân s duy nht vi ‘đi tác chiến lược quan trng nht ca Vit Nam’ là Trung Quc Bin Đông.

‘Thủ tướng ‘C L M V’ Nguyn Xuân Phúc cũng bi thế đang đng trước cơ hi lch s ca hi chng bun ng gp chiếu manh : nếu sp ti chính Phúc được đi M thay cho Trng, và nếu chuyến đi này mang về cho Vit Nam được món quà ‘nâng tm đi tác chiến lược’ vi Hoa Kỳ, dù món quà này ch mang ý nghĩa hình thc và tương t như cái cách Th tướng Phúc ch đo Tng cc Thng kê Vit Nam ‘thi’ GDP tht cao đ ly thành tích, đó s là mt thành qu chính tr ghê gm, đ đ biến cá nhân Nguyn Xuân Phúc tr thành ng c viên s mt cho cái ghế tng bí thư ti đi hi 13, nếu t đây đến đó Nguyn Phú Trng không th ci thin hơn v mc đ đ kháng tai biến mà có th khiến cho ‘thái t’ Trn Quc Vượng mất ngôi.

Cũng không loại tr kh năng chuyến đi M nếu thành công ca Nguyn Xuân Phúc s đưa v thế ca ông ta trong ni b đng sánh ngang vi uy quyn mt thi ca người tin nhim là Nguyn Tn Dũng. Và chính thc tr thành mt đi th chính tr để đối chi vi tham vng ‘ngi, ngi na, ngi mãi’ ca Nguyn Phú Trng, trong trường hp Trng bng nhiên ‘tr mãi không già’.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 07/10/2019

Published in Diễn đàn

Nhắc đến Th tướng Nguyn Xuân Phúc người dân Vit Nam ngay tc khc nh trước tiên là nhng li phát biu ca ông, nhiu và "lch chun" đến ni có người t m ngi h thng li nhng gì ông phát biểu t khi làm Th tướng vào năm 2016, tuy ch mi ba năm nhưng đã hoàn chnh mt danh sách "li vàng ý ngc" vi ni dung "đu tàu" và "th ph".

vit1

Thủ tướng muốn mỗi khách du lịch đến Lạng Sơn "mua 1 con vịt quay mang về" ! - Ảnh Dân Trí (30/09/2019)

Tới khi không còn tnh nào na đ gán ghép cho trn b nhng gì mà Th tướng mong mun, ông đã chuyn chủ đề không còn dùng khái nim "đu tàu" na mà sang nhng vt th gn gũi vi đi sng người dân hơn, ln này ông chn con vt quay Lng Sơn đ chiêu d gii đu tư vào tnh này.

Sáng 30 tháng 9, Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc trong lúc dHội ngh xúc tiến đu tư tnh Lng Sơn, đã nhấn mnh đến văn hóa m thc ca Lng Sơn khi cho rng m thc ca Lng Sơn rt phong phú. "Làm sao mỗi người khách du lch đến Lng Sơn phi mua 1 con vt quay mang v. Nếu mi ngày đây thu hút hàng trăm nghìn du khách thì có biết bao nhiêu vt quay, ln quay được tiêu th".

Thực ra nếu ch nói ti vt quay Lng Sơn không thì oan cho ông, bi trước khi kết thúc hi ngh ông đã khng đnh Chính ph s tiếp tc gi gìn môi trường hòa bình, môi trường vĩ mô thun li nht đ tnh Lng Sơn, nhà đu tư thành công. Môi trường hòa bình mà ông nói là Trung Quc, nước bn kế bên Lng Sơn lúc nào cũng hăm he nam tiến, và đích thân Th tướng đã ha s gi gìn môi trường hòa bình thì ai cũng có th hiu mt cách cn k là nó s như thế nào.

Điều quan trng đây không phi là con vt mà điu người dân mun nói ti là tư duy ca người ly con vt quay ra để so sánh, đi chiếu, ri kết lun nó là sn phm có th khiến cho Lng Sơn phát trin thì tht là ngây thơ đến đ khó hiu. Là mt Th tướng, người dân kỳ vng ông tm nhìn chiến lược, thy nhng gì ln lao hơn con vt và cái tm nhìn y phi làm cho đt nước vng mnh và chí ít cũng không th tt hu nếu so vi "bn bè" quc tế mà h thng tuyên truyn ca nhà nước luôn ln tiếng hô hào.

Trong khi ông bay ra Lạng Sơn đ nói v con vt quay thì ti Sài Gòn người dân đang ngp ln trong mt b nước mênh mông bao trùm mọi con đường, mi ngóc ngách trong ni ô và không mt ai đi din cho Chính ph mà ông Nguyn Xuân Phúc đng đu có mt ch đo nào c th làm du ni kh ca người dân.

Theo tường thut ca báo Thanh Niên thì "trong ngày 29 tháng 9, mực nước ti trm Phú An (qun 2) d cao khong 1,68 m ; trm Nhà Bè đt khong 1,69 m, vượt báo đng 3 gn 20 cm. Đến chiu 30/9, triu cường d kiến đạt đnh 1,7 m trm Nhà Bè ri thp dn vào các ngày sau đó. Đây là mc cao nht t đu năm đến nay. Triu cường dâng cao đã khiến nhiu tuyến đường như đường Song Hành, Xa l Hà Ni (đon qua phường An Phú, qun 2), đường Hoàng Diu (qun 4)... ngp sâu. Tuy vào cuối tun, lượng phương tin lưu thông vào gi tan tm không nhiu nhưng mc nước dâng cao cũng khiến xe c đi li khó khăn, gây ùn ti mt s khu vc. Ngp nng nht là ti khu vc phường An Phú. Nước dâng cao ti khong 30 cm, kéo dài tt giao cầu Sài Gòn ti gn cu vượt khiến lot phương tin chết máy, giao thông hn lon".

vit2

Triu cường dâng cao đã khiến nhiu tuyến đường như đường Song Hành, Xa l Hà Ni (đon qua phường An Phú, qun 2), đường Hoàng Diu (qun 4)... ngp sâu.

Báo chí đưa lên nhng hình nh ca người dân ngp nga trong nước, chng chi mt cách vô vng khi phương tin giao thông chính ca gia đình là nhng chiếc xe máy nh bé b nước làm cho vô dng. Khung cnh "chy ngp" tràn trên mt các t báo cho thy người dân co ro trên nhng chiếc ghế trong nhà nhìn cnh tàn phá ca nước vi đôi mt ráo honh đy tuyt vng.

Theo dự báo, triu cường tiếp tc lên cao và đt đnh ngày 30/9 với mc 1,7 m. Sau đó, mc nước vùng h lưu sông Sài Gòn - Đng Nai duy trì trên mc báo đng 2 đến hết ngày 2/10.

Giá mà Thủ tướng Phúc có mt Thành phố Hồ Chí Minh đ chng kiến cái bì bõm ca người dân thì hay hơn ông hô hào du khách mua vt quay Lng Sơn. Không thể nói là ông thiếu cp nht thông tin khi mà Sài Gòn vn luôn luôn là con vt quay béo b đ cung phng cho h thng. Sài Gòn bây gi không còn là viên ngc na mà nó đã lm lem bùn đt như khi người t x v đây t ba trăm năm trước đ xây dng nó.

Là một Th tướng l ra ông phi có ch đo mnh m cho thành ph trong vic quy hoch chng ngp. Đó chính là phn vic ca ông, người cao nht ca Chính Ph. Ông có trách nhim đi vi mi sai lm hay thành công ca chính sách, ông không th đy trách nhim này cho ai khi vn còn được người dân cung kính xưng hô là Th tướng và vì vy ông không th mang mt con vt vào li nói ca mình khi bàn v mt chính sách, k c nói đùa hay nói ly có.

Có thể ông không biết chi tiết v chng ngp mà Thành phố Hồ Chí Minh đã thc hin trong nhng năm trước khi ông làm Th tướng nhưng không ai cm ông xem xét cách làm y qua ban tư vn ca mình ri ra mt quyết sách cho nhng gì mà Thành phố Hồ Chí Minh phi thc hin đ h thng chng ngp ca nó đt được hiu qu. Thiếu kinh phí thì ông phi điu tiết t ngân sách, thiếu chuyên gia thì ông phi ra sc chiêu d, thiếu đng b thì ông phi k lut nhng k vì li ích cá nhân mà trì hoãn nhng d án mà Thành ph đã đưa ra.

Nếu thích ví von thì ông có th nói v nhng kế hoch mà ông và chính ph cùng bắt tay vào vic chng ngp cho thành ph. Ông không th làm ngơ trước nhng hình nh kh s ca người dân, nhng người đóng thuế trc tiếp cho Thành ph nhưng nhn li s lnh lo, nhơ bn ca nước cng ngp bn b cùng vi nhng lnh nht, vô cm ca chính quyền các cp.

Không ai tin một con vt quay có th bơi nhưng sau câu nói ca Th tướng người dân cay đng nhn ra t ngày 30 tháng 8 con vt quay Lng Sơn đang tung tăng trong cái h nước lênh láng mang tên Sài Gòn.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 02/10/2019

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 7