Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc cho mắc lỡm như thế nào ?

Phong Thành, RFA, 11/10/2021

Chiêu bài tuyên truyn cũ ca Bc Kinh

Mi đây, mt b phim Trung Quc có tên "Ace Troops" (Quân đội Vương Bài) mi cho ra mt trailer dài gn hai phút song đã nhn không ít "gch đá" t cng đng mng do b phát hin được "tuyên truyn" bng nhng thông tin sai lch v cuc chiến tranh biên gii gia Vit Nam và Trung Quc năm 1979.

ace01

Nữ dân quân Cao Bằng dẫn giải tù binh Trung Quốc bị bắt

Người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam mi đây chính thc lên tiếng v b phim này : "Ch trương nht quán ca Vit Nam đi vi các vn đ lch s là gác li quá kh, hướng ti tương lai, nhìn nhn lch s mt cách đúng đn và khách quan và có vic làm tích cc nhm tăng cường s hiu biết, hu ngh gia người dân, đóng góp cho quan h hu ngh, hp tác và phát trin gia các quc gia trên thế gii"(1).

B phim có ni dung gì ?

Theo tóm tt ni dung ca trangBaidu, phim có mc thi gian tri dài t 1983 đến khong 40 năm sau, k v hai tân binh Cao Lương (Hoàng Cnh Du đóng) và C Nht Dã (Tiêu Chiến). Cao Lương xut thân th m còn C Nht Dã ln lên trong gia đình quân nhân. C hai hiếu thng, ban đu không ưa nhau, sau thành chiến hu. H tri qua chiến tranh, cùng rà phá bom mìn Qung Tây, trn lt năm 1998. Phim, do Lưu Nham đo din năm 2020, đã phát hành trailer song chưa công b thi gian phát sóng.

Điu đáng chú ý là mt tài khon trên mng xã hi Weibo ca Trung Quc, đã đưa ra phân tích :"Phim ly bi cnh là nhng năm 1980, khi lc lượng quân s ca Vit Nam mnh lên không ngng, h cũng bt đu có ý nghĩ xu đi vi lãnh th ca Trung Quc và phát đng mt lot cuc quy ri và xâm phm biên gii ca Trung Quc…".

Trong trailer phim, nhiu khán gi ch ra chi tiết phc trang din viên mc tương t quân phc lính Trung Quc thi k nước này tiến hành cuc chiến tranh xâm lược biên gii Vit Nam năm 1979. Video gii thiu phim còn có cnh đi quân Trung Quc bn đn pháo, hoc mt s phân cnh h chiến đu vi mt lc lượng s dng súng tiu liên AK, ngy trang lp lá cây. Pháo binh cũng là lc lượng được Trung Quc s dng nhiu nht trong các trn chiến V Xuyên (Hà Giang).

Ti sao Trung Quc li làm vy ?

Trung Quc gn đây đã th hin dã tâm được th hin m miu là "gic mơ Trung Hoa" ca h, theo đó, thế gii phi là do Trung Quc cai tr và dn dt. Trung Quc đang tng bước thay đi trt t thế gii trước đây, vn là trt t da trên lut l. Trung Quc đang mun thay đi tt c, lut pháp quc tế phi theo ý ca Trung Quc, các đnh chế quc tế phi dưới quyn điu khin ca Trung Quc. Và dĩ nhiên, lch s thế gii cũng phi theo cách ca Trung Quc mun.

Không phi đến bây gi thì Trung Quc mi th hin tuyên truyn kiu như vy v Vit Nam đi vi người dân ca h và vi thế gii. Các âm mưu và dã tâm ca Trung Quc đã được thc hin qua các hành đng tuyên truyn ca h t rt lâu, đc bit là vi ch đ Vit Nam.

Năm 1990, trước s sp đ ca h thng ch nghĩa xã hi trên thế gii, đng thi Vit Nam vn b M cm vn. Trong bi cnh đó, Vit Nam nóng lòng mun tìm mi cách đ bình thường hoá vi Trung Quc. Hi ngh Thành Đô đ tiến ti bình thường hoá quan h Vit - Trung năm 1990 được thiết lp trong bi cnh như vy.

Ni dung ca Hi ngh Thành Đô là gì thì phía Vit Nam vn luôn gi kín cho đến tn bây gi. Tuy nhiên, mt s cán b lão thành cho biết, mt ni dung trong Hi ngh Thành Đô, đó chính là c hai bên Vit Nam và Trung Quc cùng nhau tho thun : Hai bên không nói xu ln nhau ; Hai bên không nhc li quá kh ; Hai bên không tn công nhau trên báo chí.

Đây chính là lý do mà Người phát ngôn B ngoi giao Vit Nam mi đây nói rng : "Chúng tôi đ ngh phía Trung Quc cùng thc hin nghiêm nhn thc chung ca lãnh đo cp cao hai nước v tăng cường tuyên truyn hu ngh, khách quan, cng c cơ s xã hi thun li cho phát trin quan h hai nước" (2).

Vit Nam b mc lm

Quá tin tưởng vào "người anh hai" cng sn láng ging ca mình, phía Đng Cng sn Vit Nam đã "nghiêm túc" tuân th tho thun này, đ t đó, mi thông tin v quan h Vit - Trung trước đó, k c các vn đ bin đo, đu được Đng cng sn Vit Nam ch đo giu nhm.

Đc bit các thông tin v chiến tranh Biên gii năm 1979 chng li s xâm lược ca Trung Quc đã b xoá gn hết khi các sách giáo khoa v lch s. C th, bn in Lch s lp 12 năm 2001 có ba đon, 24 dòng viết v chiến tranh biên gii phía Bc. Nhưng đến bn in năm 2018 ch còn hai đon, bn câu, 11 dòng.

Trong khi gii tr Vit Nam ít được giáo dc mt cách khoa hc v cuc chiến bo v biên gii phía Bc thì hc sinh, thanh niên Trung Quc t lâu được tuyên truyn sai trái rng đây là "cuc chiến tranh phn kích chng Vit Nam đ t v" nhm trng pht "tiu bá Vit Nam vong ân bi nghĩa, tay sai ca Liên Xô"…

Giáo sư s hc Vũ Dương Ninh - mt trong nhng người đng đu ban son tho sách giáo khoa lch s cho biết : "Vào đu nhng năm 2000, Nhà xut bn Giáo dc t chc tri sáng tác sách giáo khoa. Mt vn đ được đưa ra tho lun khi đó là sách Lch s lp 12 nên viết thế nào v nhng s kin có liên quan đến vn đ hi đo và biên gii đt lin gia Trung Quc và Vit Nam. Có ý kiến ch đo là không viết vì khi đó ta va bình thường hoá quan h vi nước bn. Tuy nhiên, các thy giáo không đng ý mà ch trương viết đy đ s kin đã xy ra vì Lch s phi khách quan.

Sau nhng hi tho lun sôi ni, cui cùng mi người đi đến kết lun là nht đnh phi viết, ri giao mt s thy thc hin. S kin Hoàng Sa thi đim đó chưa công b thông tin nên ch có vn đ chiến tranh biên gii phía Tây Nam và phía Bc được đưa vào sách.

Ban đu các tác gi viết khá dài và chi tiết v chiến tranh biên gii phía Bc. Sau vì khuôn kh sách giáo khoa quy đnh, ch yếu vì lý do "quan h tế nh" vi nước bn nên ni dung này b sa đi sa li nhiu. T bn trang xungch còn 11 dòng. Nhng tác gi chúng tôi rt không tho mãn vì vi ni dung như thế chưa th nói lên được điu gì. Cui cùng, chúng tôi đành chp nhn vì ít nht, s kin đã được nêu ra đ hc sinh biết đến"(3).

Ông Phm Hng Tung, Giáo sư s hc trong mt ln tr li phng vn báo chí, cũng cho biết : "Hành đng thù đch chng Vit Nam ca tp đoàn Pol Pot được mt s nhà lãnh đo Trung Quc lúc đó đng tình ng h. H còn có nhng hành đng làm tn hi đến tình hu ngh ca nhân dân hai nước như : cho quân khiêu khích dc biên gii, dng nên s kin nn kiu, ct vin tr, rút chuyên gia. Nghiêm trng hơn, sáng 17/2/1979, Quân đội Trung Quc huy đng 32 sư đoàn, m cuc tn công dc biên gii nước ta t Móng Cái (Qung Ninh) đến Phong Th (Lai Châu).

Đ bo v lãnh th T quc, quân dân ta, trc tiếp là quân dân sáu tnh biên gii phía Bc, đã đng lên chiến đu. Đến ngày 18/3/1979, quân Trung Quc rút khi nước ta.

Các cuc đu tranh bo v ch quyn, toàn vn lãnh th Bin Đông hu như không được đ cp đến. "Vic trình bày như vy là quá sơ lược, không xng vi v trí đa lý, ý nghĩa ca giai đon lch s đó, không đáp ng được nhu cu nhn thc và phát trin năng lc ca hc sinh. Hơn na, trong nhng đon văn ngn đó còn sai sót c v ni dung lch s, hình thc trình bày".

Nhng câu chuyn trên đây đ thy rng, Đng Cng sn Vit Nam đã có rt nhiu hành đng sai lm. Nhưng sai lm ln nht là c tin vào Trung Quc. Lch s hàng ngàn năm ca dân Vit đu cho thy dã tâm và s thâm him ca Bc Kinh như thế nào. Thế nhưng "các lãnh đo kit xut" ca Đng Cng sn dường như không thuc bài hc lch s đt giá đó. Vic duy trì tt quan h vi Trung Quc đ gìn gi hoà bình là mt vic làm đúng đn, nhưng không có nghĩa vì thế là "gi trn nim tin" cho mt quc gia tráo tr nht thế gii như Trung Quc. Thêm na, Đng Cng sn mt mt c nói tôn trng khoa hc, tôn trng lch s. Nhưng vic can thip trng trn vào các ni dung sách giáo khoa lch s cho thy h ch coi khoa hc hay lch s là gì c.

Chính các sai lm đó, nên mi dn ti các "đòn tuyên truyn" ca Trung Quc như v b phim "Quân đội Vương Bài" này. Ch có cách Vit Nam phi tôn trng s tht lch s như nó đã tng tn ti, "tr li tên cho em" trong mi vn đ liên quan đến biên gii, lãnh th, bin đo ca đt nước. Nếu đ cho mi người dân đu hiu rõ bn cht ca cuc chiến năm 1979 là gì thì mi cách tuyên truyn r tin, nhm nhí ca Bc Kinh như b phim "Quân đội Vương Bài" s không có tác dng.

Phong Thành

Nguồn : RFA, 11/10/2021

***********************

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về trailer phim "Quân đội Vương Bài"

RFA, 07/10/2021

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến trailer phim "Quân đội Vương Bài" với những chi tiết xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. 

ace2

Một đơn vị pháo binh của Việt Nam chống lại quân xâm lược Trung Quốc dọc theo đường biên giới 230 km của tỉnh Lạng Sơn với Trung Quốc vào ngày 23 tháng 2 năm 1979. AFP

Đó là lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ trực tuyến của Bộ Ngoại giao chiều 7/10/2021. Bà Hằng nhấn mạnh : "Chúng tôi cũng đề nghị Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố quan hệ xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa hai nước". 

Bà Hằng khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan, có các việc làm thiết thực để tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. 

Theo thông tin giới thiệu từ mạng xã hội Baidu của Trung Quốc, bộ phim có mốc thời gian 1983 nhưng trong phim có các phân cảnh Quân đội Trung Quốc giáp lá cà và đánh với đối phương là những người ngụy trang trong lớp lá cây, cỏ ; dùng súng tiểu liên AK. Khán giả nhận ra trang phục Quân đội và vũ khí trùng khớp với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979.

Nguồn : RFA, 07/10/2021

Published in Diễn đàn