Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang giúp ông Tô Lâm ra mt sau scandal "bò dát vàng". Tuy tiếp tc gi im lng, không gii thích, không xin li cho dù rõ ràng scandal "bò dát vàngbôi tro, trát tru vào th din ca c h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam ln ngành công an song y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an Tô Lâm không do d lp ngôn, lp thuyết.

tolam1

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi.

Ti Hi nghi quán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đng trong ngành công an, ông Tô Lâm đ cp và đ cao "an ninh con người" - trng thái người dân được sng n đnh, an toàn, không b đe da bi các nguy cơ xâm hi. Bo v an ninh con người là bo đm và thc thi đy đ các quyn con người, quyn cơ bn ca công dân được quy đnh trong Hiến pháp2013, bo đm mi người được sng m no, t do, hnh phúc trong mt môi trường xã hi trt t, k cương, an ninh, an toàn, lành mnh.

K viết bài này không mun lm bàn đúng sai v nhng gì ông Tô Lâm đ cp và đ cao, ch đ ngh quí v t đi chiếu đnh nghĩa, đnh tính v"an ninh con người" ca ông Tô Lâm vi thc trang kinh tế - xã hi Vit Nam đ chính quí v xác đnh h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam có bn tâm v "an ninh con người", có tôn trng..."an ninh con người" hay không và Công an nhân dân Vit Nam bo v hay hy dit"an ninh con người" ?

***

Có l không ngoa nếu bo rng ông Tô Lâm và ngành công an đangxài "an ninh con người" đ trang đim li cho nhân vt lãnh đo ngành này. C đc k nhng gì B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tường thut vHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngành công an, t nhiên s thy, chng riêng"an ninh con người" mà ngay cquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngđu ch là c đ tô v li din mo ca ông Tô Lâm.

Theo đó, thi gian va qua, đc bit là trong đt dch Covid-19 th tư, ông Tô Lâm và ngành công an đã lp đượcđi công. Tuy nhiên vic k công theo cách như thế rt đáng ngm nghĩ, bi"công" ca ông Tô Lâm và ngành công an"ln" chng nào thì "ti" ca đng nói riêng và "ti" ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương"to" chng đó ! Quán trit Ngh quyết 13 ca đng trong ngành công an hóa ra là mt kiu lun ti t đng đến h thng chính tr, h thng công quyn.

Chc chn đng đã phm phi nhng sai lm rt ln v ch trương, chính sách và hiu qu hot đng trong qun tr - điu hành ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam rt kém, không như thế thì làm saocác thế lc thù đch, phn đngcó th làm người dân lo s, khiến h phn ut, toan biu tình, bo lon trên quy mô ln, thm chí tán thành "ba sch" (đt sch, phá sch, giết sch) ti các khu cách ly min Nam ?

Trong bi cnh như vy, chng l các viên chc lãnh đo đng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cùng ngây ngc đến mc không biết làm gì, ch có lãnh đo B Công an quán trit, ch đo toàn lc lượng trin khai đng b các phương tin, bin pháp đ ngăn chn, đy lùi các nguy cơ, thách thc đe da an ninh quc gia, an ninh con người ? Ch có B trưởng Công an Tô Lâm, Đng y Công an Trung ươngch đo toàn lc lượng chuyn sangtrng thái chiến đu cao nht ?

Thi gian va qua, l nào toàn b h thng chính tr, h thng công quyn cùng đui, què, câm, điếc thnh ra ch có mt mìnhB trưởng Công an tích cc huy đng ngun kinh phí xã hi hóa, ch đo công an các tnh Đin Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bng, Thanh Hóa, Hòa Bình tham mưu vi Tnh y, y ban nhân dân tnh xây dng Đ án h tr làm nhà cho các h nghèo, khó khăn v nhà , xây dng nhà bán trú cho hc sinh ti các huyn khó khăn ca các tnh.

Nh thếgii quyết, bo đm an ninh quc gia, an ninh con người t gc r ca vn đ, đó là gii quyết đói nghèo ca người dân, bo đm an sinh xã hi đ ngăn các thế lc thù đch, phn đng li dng đa bàn trng đim, chiến lược hòng gây chia r khi đi đoàn kết toàn dân tc, kích đng ly khai, t tr. L ra công an không nên t chcHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngànhmà nên viết lnh triu tp 17 y viên B Chính tr, 161 nhân vt còn li trong Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 đ quán trit.

C v "an ninh con người" ln chân lý mà toàn b lc lượng công an va mi đúc kết :Nhng tư tưởng, quan đim ch đo ca Đng y Công an Trung ương, B Công an mang đm du n cá nhân, th hin sâu sc tm nhìn, trí tu và tính nhân văn trong tng mnh lnh ch đo ca B trưởng Công an đã truyn cm hng mãnh lit đến toàn th lc lượng Công an, hun đúc ý chí, bn lĩnh, s n lc phn đu cao nht, không qun khó khăn, vt v, hy sinh, tt c vì bình yên cuc sng, vì hnh phúc nhân dân (*).

***

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi. Vic ông Tô Lâm vn hết sc t tin, dùng lc lượng bo v, thc thi pháp lut đ bơm, thi vai trò, công trng ca cá nhân ông đi vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cho thy, dường như dùng bàn tay st đ duy trì đc quyn, đc li cho đng vn là quan trng nht.

Mun biết nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xem đo đc, tư cách cán b, đng viên, nim tin ca chúng là nng hay nh c xem thái đ, cách hành x ca h đi vi ông Tô Lâm sau scandal "bò dát vàng". y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an vn "bình an, vô s" đng nghĩa, v nhn thc, gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam xem đo đc, tư cách, nim tin ca công chúng ch là nhng món trang sc r tin ! Khi không cn mang là thng tay vt b !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/11/2021

Chú thích

(*) https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/bao-dam-cao-nhat-an-ninh-con-nguoi-trong-boi-canh-phong-chong-dich-covid-19-i635322/

Published in Diễn đàn

Trong vài tun gn đây, nhng tình tiết liên quan đến chuyn k lut, khi t hàng lot viên chc ca nhiu ngành, đ mi cp ch khiến thiên h thêm ngao ngán v s mc rung ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam. S mc rung này đã đến mc vô phương cu vãn ! Truy cu trách nhim bng các hình thc k lut ca đng, tước b nhng chc v tng mang, dùng các bin pháp hành chính đ x lý, thm chí xem xét trách nhim hình s ging như dátvàng nhưng đu là vàng gi !

tolam1

Đến gi - gn hai tun sau "s c", t các y viên B Chính tr, Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng, Phát ngôn viên B Công an cho đến đương s, vn cùng im lng.

Chng hn chuyn bà Nguyn Th Thu Hương Hiu trưởng trung hc Ngô Quyn, ta lc ti qun Lê Chân, Hi Phòng"t chế to" đ loi phí, qu, buc ph huynh phi đóng góp, thu - chi tùy tin, thiếu rch ròi, có du him thâm lm, hon toàn không mi và không ch xy ra trường này nhưng trước kia đã có và sau này s có bao nhiêu cán b qun lý giáo dc b khi t, tng giam vì "li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v" (1) ?

Chng hn chuyn ông Lê Hùng Sơn, Bí thư huyn Cô Tô, Qung Ninh b cáo buc cưỡng hiếp mt n công chc (2). Trước ông Sơn tng có hàng lot viên chc b cáo buc xúc phm nhân phm, thân th hoc cưỡng hiếp n thuc cp nhưng có bao nhiêu viên chc lp tc b "đình ch công tác" đ điu tra ? Đâu phi t nhiên mà nhiu người tin rng ông Sơn dính "by" bi các h thng vn đã tng tha không ít đng chí không ch sai phm tương t nhiu ln mà còn trng pht nn nhân (3)...

Tương t, l nào có th xem vic y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng đ ngh B Chính tr, Ban Bí thưxem xét k lut bà Nguyn Th Kim Tiến cu B trưởng Y tế,cnh cáo Ban Thường v Đng y B Y tế nhim k 2015-2020, Đng y Cc Qun lý Dược nhim k 2010-2015,khin trách Đng y Cc Qun lý Dược nhim k 2015-2020,khin trách bn cá nhân là Th trưởng, Cc trưởng ca B Y tế, như bng chng ca nghiêm minh ?

Vì sao c trăm triu người Vit đu nhn ra t lâu, rng các viên chc lãnh đo B Y tế và lãnh đo các t chc đng ti B Y tế thiếu trách nhim, buông lng lãnh đo, ch đo, đ B Y tế, Cc Qun lý Dược, nhiu đơn v, cơ s khám cha bnh và cá nhân vi phm quy đnh ca đng, pháp lut ca nhà nước trong công tác xây dng, ban hành th chế, chính sách, trong vic cp phép nhp khu thuc, thc hin liên doanh liên kết, đu thu, mua sm thuc, trang thiết b y tế và vt tư tiêu hao, đ nhiu cán b, đng viên b k lut, mt s b x lý hình s mà đến bây gi, y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng mi đt nhiên nhn ra nhng yếu t đó gây hu qu nghiêm trng, tht thoát, lãng phí tin, tài sn ca nhà nước, thit hi cho Qu Bo him y tế, nh hưởng ln đến ch trương ca Đng, chính sách, pháp lut ca nhà nước v bo v và chăm sóc sc khe nhân dân, gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xu đế n uy tín ca t chc đng và ngành Y tế (4) ?

Chuyn đến bây gi, ông Trương Quc Cường nhân vt đang đm nhn vai trò Th trưởng Y tế mi b khi t và đ ngh truy t vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trngkhi còn là Cc trưởng Qun lý Dược chng khác gì trò h. Scandal cho phép VN Pharma nhp cng kinh doanh dược phm gi bùng lên cách nay sáu năm, Lut Hình s ch có mt b nhưng vì sao đến bây gi h thng tư pháp mi nhìn ra là cn truy cu trách nhim hình s ca ông Cường (5) ?

Tuy h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vn khng đnhquy hoch nhân s là cht ch, chính xác song h thng tư pháp Vit Nam khi t v án VN Pharma t tháng 11 năm 2015, xét x sơ thm ln th nht t tháng 8 năm 2017, cho dù đã c che nhưng ngay t lúc đó, các tài liu, li khai cho thy ông Cường không vô can (6) vy mà ông Cường vn được la chn, b nhim vào chc v cao hơn !Vì sao li thế ( ?)tiếp tc là câu hi không có câu tr li và tt nhiên không có ai phi chu trách nhim !

***

Đến gi - gn hai tun sau khi Nusret Gökçe, nhân vt có bit danh là "Salt Bae" công b video clip ghi cnh chế biến bò dát vàng ri rc mui, đút cho đng chí Tô Lâm (y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an) thưởng thc, t các y viên B Chính tr, Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng, Phát ngôn viên B Công an cho đến đương s cùng im lng. Có th vì im lng cũng là vàng ! K c vi y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cơ quan gn đây đm trách vai trò dátvàng cho chính th !

Vi h thng chính tr, h thng công quyn và h thng tư pháp như đã biết và đang thy ti Vit Nam, vào lúc này, cùng im lng v vic ông Tô Lâm thưởng thc bò dát vàng là vàng nhưng trong tương lai, khi tương quan lc lượng gia các băng nhóm thay đi, có th chuyn ông Tô Lâm và thuc cp dt díu nhau đi thưởng thc bò dát vàng cũng s được xem là gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xu đến uy tín ca t chc đng và ngành đ thêm mt ln na dát vàng cho đng ta !

Thiên h dùng bn s 9 (99,99%) trong xác đnh hàm lượng vàng như tiêu chí n đnh mc đ nguyên cht ca vàng. Vi s hn lon khó lường gia tht vi gi, gia đúng vi sai, loivàng mà chính th Vit Nam đang dùng đ dát là chui cha bao nhiêu s 0 ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 15/11/2021

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/hai-phong-khoi-to-bat-giam-hieu-truong-va-thu-quy-truong-thcs-ngo-quyen-post1401044.html

(2) https://nld.com.vn/thoi-su/dinh-chi-bi-thu-kiem-chu-tich-huyen-co-to-lien-quan-nghi-an-hiep-dam-20211112145106248.htm

(3) https://tienphong.vn/ky-luat-giam-doc-nha-khach-tinh-uy-dak-lak-bi-to-quay-roi-nu-nhan-vien-post1141507.tpo

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/de-nghi-ky-luat-nguyen-bo-truong-y-te-nguyen-thi-kim-tien-789611.html

(5) https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-789305.html

(6) https://www.vietnamplus.vn/infographics-xet-xu-vu-an-ban-thuoc-chua-ung-thu-gia-tai-vn-pharma/597020.vnp

Published in Diễn đàn

Lãnh đạo không cần phải ăn cơm muối vừng, nhưng xa hoa không kiểm soát sẽ dẫn đến tai họa.

luatphap1

Ảnh : Getty Images.

Sau vụ việc một lãnh đạo công an Việt Nam ghé thăm nhà hàng xa xỉ lừng danh tại London với giá trị mỗi bữa ăn có thể lên đến hàng tỉ đồng (tương ứng 40.000 đến 50.000 USD), nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện [1].

Một số đương nhiên lên án. Họ chỉ ra rằng thu nhập trung bình của người Việt Nam chỉ ở mức vài trăm Mỹ kim một tháng, cùng với đó là sự khốn cùng về an sinh của hàng triệu người lao động Việt Nam sau dịch Covid-19 và hàng loạt các vấn đề khác. Điều này cho thấy sự xa xỉ của bữa tiệc, nhẹ thì là thiếu nhạy cảm chính trị, nặng thì là ăn trên ngồi trốc đời sống của người dân.

Tuy nhiên, cũng có một nhóm không nhỏ khác cho rằng "lãnh đạo đất nước thì phải ăn cơm muối vừng à ?", "lần sau đi công tác nước ngoài phải mang hũ mắm theo ăn cho bọn bây vừa lòng à ?", v.v. Cách tư duy này xuất hiện dày đặc với các bình luận nhan nhản trên hầu hết các trang báo chí đưa tin tức về vụ việc. Theo họ, đã là lãnh đạo quốc gia thì ăn uống sang trọng, chi tiêu trăm triệu là chuyện thường.

Vậy các lãnh đạo đất nước ăn những bữa sang trọng trị giá hàng nghìn USD có phải là chuyện bình thường ? Và có vấn đề pháp lý gì đằng sau hiện tượng này hay không ?

Mỹ cũng vậy ?

Lấy chuyện Mỹ trước để loại bỏ một số tranh cãi không cần thiết, người viết thừa nhận rằng đời sống của các chính trị gia Hoa Kỳ cũng chẳng phải bần hàn, thanh bạch gì cho cam.

Trong quyển sách ấn tượng có tên gọi "White-Collar Government : The Hidden Role of Class in Economic Policymaking" của giáo sư Nicholas Carnes (Khoa Khoa học Chính trị và Chính sách công của Đại học Duke), Carnes chỉ ra một sự thật không mấy dễ chịu là chỉ có 13 trên tổng số 783 nghị viên của Nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1999 đến 2008 có xuất thân từ gia đình "cổ cồn xanh" (blue-collar, ý chỉ người lao động) [2].

Hiển nhiên, vị giáo sư không phủ nhận năng lực hay học vấn của những nghị viên còn lại. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các vị trí và chức danh chính trị ngày càng được xây dựng và củng cố từ các kết nối chằng chéo của giới thượng lưu, từ những gia đình giàu-hơn-trung-lưu, những trường đại học tư nhân trứ danh, những môi trường làm việc tinh hoa và những cộng đồng tôn giáo độc quyền, v.v. hơn là từ chính kết nối với cử tri và công chúng. 

Khi các chính trị gia tiền nhiệm trở nên quá giàu có, những bữa tiệc thịnh soạn, những buổi gây quỹ xa hoa dài vô tận mới là nơi nuôi dưỡng và định hình các mối quan hệ chính trị mới, các ngôi sao chính trường mới, chứ không phải là những thử thách và khó khăn mà đại đa số quần chúng phải đối mặt ở đời thường. Chính trị từ đó trở thành sân chơi thuần túy của giới tinh hoa.

luatphap2

Chính trường Hoa Kỳ là nơi tập hợp rất nhiều cá nhân giàu có. Ảnh : Politico

Cho đến nay, có hơn một nửa nghị viên của Nghị viện đã là triệu phú Mỹ kim, 200 nghị viên khác đã lên đến tầng lớp "chục triệu phú" [3]. Mức lương 174.000 Mỹ kim một năm thật ra cũng đã bảo đảm cho họ nằm trong nhóm 6% thu nhập cao nhất Hoa Kỳ. Một số dân biểu, như ông Darrell Issa, có tổng giá trị tài sản đến hơn 350 triệu Mỹ kim.

Tại Việt Nam, tìm hiểu tổng thu nhập và mức thu nhập trung bình của các chính trị gia (dù chỉ ở cấp huyện, tỉnh) không dễ dàng như ở Mỹ. Thậm chí, có người còn xem nó là thông tin nhạy cảm, mật.

Song nhìn vào sở hữu đất đai, phong cách sống, chi phí du học cho con cái của một bộ phận đáng kể các quan chức (vốn chỉ riêng nó đã có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm), có thể thấy quá trình phân cực hóa về tư hữu tài sản giữa nhóm chính trị gia và các nhóm dân cư nghèo khó thật ra không khác mấy tại Hoa Kỳ.

Xét thêm tính chất chuyên chính vô sản không thể thiếu của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đây không phải là một bước phát triển đáng khen ngợi hay nên được biện minh. Xu thế này sẽ dần khiến cho giới chính trị gia trở nên vô minh, và tệ hơn là vô cảm, trước tình cảnh đói nghèo và cận nghèo của hàng chục triệu người.

Thói xa xỉ và sự cám dỗ của các nhóm vận động hành lang

Không có những động thái cứng rắn trước thói quen chi xài xa xỉ của các chính trị gia đồng nghĩa với việc chúng ta "dâng mỡ trước miệng mèo".

Mỡ ở đây là sự chính trực và sự cống hiến của giới chính trị gia.

Và mèo ở đây là các nhóm vận động hành lang và lợi ích của giới nghiệp đoàn.

Nhắc đến vận động hành lang không có ý nói đó là chuyện đương nhiên xấu xa. Vận động các vấn đề về nhân quyền, về môi trường, về quyền lợi lao động đã, vẫn và sẽ luôn là một kênh tiếp xúc lập pháp cần có ở mọi quốc gia.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vận động hành lang lúc nào cũng… thuần khiết và trong sạch.

Trong bài viết tạo tiếng vang lớn trên tờ Vox (Mỹ) vào năm 2018 có tựa đề "I was a lobbyist for more than 6 years. I quit. My conscience couldn’t take it anymore", một nhà vận động hành lang kỳ cựu có tên Jimmy Williams cho chúng ta thấy một vài góc khuất phía sau chính trường sôi động của Hoa Kỳ [4].

Williams kể rằng cuộc sống của một nhà vận động hành lang cứ sướng như một ông hoàng, và thật ra thì những chính trị gia được các nhà vận động hành lang săn đón cũng vậy.

"Những tài khoản chi không giới hạn, những đêm thả ga ở những khu trung tâm, những chai rượu đắt tiền, những bữa ăn thịnh soạn với các dân biểu hay nghị sĩ – đó là cuộc sống mà tôi từng có", Williams kể.

Chi tiết hơn, ông kể rằng mình có thể dùng bữa sáng với một số nghị viên và tham gia vào buổi thảo luận lập pháp với chính các nghị viên này ngay sau đó với một chủ đề có lợi cho khách hàng của ông – nội dung mà họ đã thảo luận trước đó với trứng chiên và thịt xông khói. Số tiền ông hay ủy ban hành động chính trị của mình trả cho một buổi gặp mặt như vậy là 2.500 Mỹ kim.

Hay trong các buổi vận động gây quỹ, ông cũng thay mặt khách hàng của mình chi 2.500 Mỹ kim mỗi lần (dưới hình thức là các khoản đóng góp vận động chính trị) để có thể được nói chuyện riêng với các nhân vật quyền lực về vấn đề lập pháp mà họ quan tâm.

Một vòng xoáy luẩn quẩn của "tiền trao tay" và "phiếu thuận" trong các phiên họp lập pháp.

luatphap3

Sự kiện thường niên "Politics and the Pen" của Chateau Laurier, nơi thu hút rất nhiều nhà vận động hành lang. Ảnh : The Hill.

Không hẳn là hành vi "hối lộ" thật sự với các khoản chi nóng tay nóng mặt, việc đài thọ cho lối sống xa hoa của các chính trị gia cũng là một cách để các nhà vận động hành lang tìm đường gây ảnh hưởng lên chính sách công.

Điều này được CNN cảnh báo trong một bài viết khác từ năm 2014 [5].

Theo đó, họ cho rằng dù đã có quy định pháp luật cấm giới vận động hành lang chu cấp cho các kỳ du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống của các chính trị gia, đã xuất hiện hiện tượng né tránh quy định này.

Cụ thể, thay vì nhận đài thọ trực tiếp từ giới vận động, các chính trị gia nay sẽ tổ chức các buổi tiệc, kỳ nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm sang trọng với các lý do như "giới thiệu về địa phương" hay "tổ chức vận động tranh cử".

Những nhóm lợi ích muốn tham gia và nói chuyện trực tiếp với các chính trị gia này đương nhiên sẽ phải trả một khoản phí khoảng vài ngàn USD với danh nghĩa là đóng góp chính trị. Các chi phí về ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi hiển nhiên họ cũng tự chịu. Họ thừa nhận rằng, nói chuyện với các nghị viên tại một resort đắt tiền đầy thư thái vào chiều cuối tuần bao giờ cũng dễ hơn là bàn công việc với họ ngay tại Washington D.C.

Tại Việt Nam, nếu bạn không nhận ra, vận động hành lang (mà chưa nói đến hối lộ hay tham nhũng thật sự) đã trở nên phổ biến ngay từ những năm 2000. Tiền bạc đổ vào quá trình vận động chính sách kiểu Việt Nam khó mà thống kê, nhưng tôi tin chắc là mức độ xa xỉ của nó cũng đủ khiến chúng ta choáng váng.

Cho rằng thói xa xỉ và sự phung phí của các quan chức trong các hoạt động thường nhật như ăn uống là bình thường, là chấp nhận được – đó là quan điểm không có ích lợi gì cho tương lai tư duy lập pháp tại Việt Nam.

Vấn đề minh bạch và giám sát

Đưa ra những thông tin trên để thấy sự nguy hiểm của thói xa hoa trong đời sống chính trị Hoa Kỳ và gợi mở về tình hình Việt Nam.

Song trước khi phán xét hệ thống của anh chàng khổng lồ Bắc Mỹ, cũng nên nhớ rằng Hoa Kỳ có một hệ thống pháp luật về vận động, tranh cử, và giới hạn chi tiết ngặt nghèo sẵn có.

Người Mỹ hiểu nền kinh tế của họ lớn đến thế nào, và họ có nhiều tiền ra sao. Chính vì vậy mà các quy định về đạo đức và chi tiêu của từng cá nhân chính trị gia là vô cùng chi tiết. Luật Khoa đã từng có bài viết "Luật đạo đức trong chính quyền Mỹ : Chi tiết đến từng hạng mục", đó có thể là một điểm tham khảo tốt để chúng ta hiểu sự cẩn trọng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ [6].

Bạn có nhận thấy vì sao các khoản chi mà phần trước nhắc đến chỉ là vài nghìn Mỹ kim ?

Bạn có nhận thấy vì sao các chính trị gia nước ngoài dù có thể ăn ngon mặc đẹp nhưng luôn né tránh các địa điểm quá hoang phí, phô trương ?

Bởi vì hệ thống pháp luật quốc gia lẫn công chúng luôn theo sát họ.

luatphap3

Các nhà vận động hành lang bị cấm lui tới một số khu vực trong các cơ quan lập pháp Mỹ. Ảnh : reset.org.

Các khoản tiền "lót tay", những buổi ăn uống thịnh soạn kể trên là khoản chi không nhỏ. Vài ngàn Mỹ kim đôi khi là một tháng làm việc của một bộ phận người lao động tại quốc gia này. Tuy nhiên, chúng vẫn là các khoản thu được công nhận và được các chính trị gia kê khai đầy đủ cho những cơ quan tiểu bang và liên bang quản lý về đạo đức chính trị và tài chính tranh cử.

Ví dụ, chỉ cần lên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (Federal Election Commission), chúng ta biết rằng mỗi cá nhân chỉ có thể đóng góp tài chính cho từng chính trị gia cho hoạt động tranh cử cấp liên bang với giới hạn là 2.900 USD/kỳ bầu cử [7].

Họ có thể đóng góp nhiều hơn cho các Ủy ban Hành động Chính trị (Political Action Committee – PACs : 5.000 USD/năm), hoặc cho các cơ quan đảng quốc gia và các quỹ hành động độc lập – Super PACs (có thể lên đến hàng chục ngàn Mỹ kim mỗi năm). Tuy nhiên, những khoản tiền này cũng không được tiếp nhận và sử dụng cho mục tiêu cá nhân. Thay vào đó, chúng được chi để tổ chức đại hội, xây dựng trụ sở đảng hay các vấn đề khác đáng tiêu tốn hơn nhưng chính đáng hơn.

Trong khi đó, từng tiểu bang cũng có quy định riêng cho các chính trị gia địa phương của mình với thông tin có thể tìm thấy trên National Conference for State Legislature. [8] Theo đó, Alabama cho các chính trị gia địa phương vận động không giới hạn từ cá nhân ủng hộ, nhưng cũng có bang làm chặt đến mức chỉ cho phép đóng góp 200 Mỹ kim một năm cho một nghị viên lập pháp của tiểu bang như Colorado.

Sự minh bạch thông tin này giúp cho công chúng Mỹ luôn biết được chính trị gia nào đang có bao nhiêu tiền, ai đóng góp và ủng hộ chính trị cho ai.

Người Mỹ biết dân biểu Darrell Issa có tổng giá trị tài sản đến hơn 350 triệu Mỹ kim, nhưng họ cũng biết ông có được số tiền này vì công ty sản xuất hệ thống báo động xe hơi của ông ăn nên làm ra.

Điều này, dù ít hay nhiều, tạo cảm giác chủ động và đưa ra các công cụ cần thiết giúp công chúng có thể giám sát những người mà mình bầu chọn.

Nói về Việt Nam, chúng ta không thể cho rằng việc các chính trị gia tham gia vào những cuộc vui trăm triệu là bình thường khi hệ thống pháp luật nội địa vẫn chưa có quy định đầy đủ, có thể thực thi và có thể mở rộng vai trò giám sát của báo chí và công chúng liên quan đến các khoản tiền đóng góp và chi tiêu của lãnh đạo địa phương lẫn trung ương.

***

Đúng, các lãnh đạo chính trị không nhất thiết phải ăn uống kham khổ, hay nói như nhiều bạn là ăn mắm, ăn cơm muối vừng thì mới là yêu nước thương dân.

Nhưng ngược lại, ủng hộ và tạo điều kiện cho các quan chức tham gia các buổi tiệc tùng xa xỉ bao giờ cũng là công thức dẫn đến tai họa.

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Nguồn : Luật Khoa, 11/112021

Chú thích :

1. Việt, V. T. (2021, November 9). Facebook bỏ chặn từ khoá tìm kiếm vụ Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng. VOA.  

2. Carnes, N. (2013). White-Collar Government : The Hidden Role of Class in Economic Policy Making (Chicago Studies in American Politics) (Illustrated ed.). University of Chicago Press. 

3. Gordon, N. J. (2021, August 3). How Did Members of Congress Get So Wealthy ? The Atlantic. 

4. Williams, J. (2018, January 5). I was a lobbyist for more than 6 years. I quit. My conscience couldn’t take it anymore. Vox. 

5. Fitzpatrick, B. C. D. G. A. D. I. (2014, October 30). Politicians live it up and have the lobbyists pay – CNNPolitics. CNN. 

6. Phượng, H. K. (2017, May 7). Luật đạo đức trong chính quyền Mỹ : Chi tiết đến từng hạng mục. Luật Khoa Tạp Chí.  

7. Contribution limits. (2021). FEC.Gov. 

8. State Limits on Contributions to Candidates. (2021). National Conference for State Legislature. 

Published in Diễn đàn
vendredi, 12 novembre 2021 00:21

Hay là Tô Lâm ‘bị cài bẫy’ ?

Ngày 8/11, Tô Lâm vn ch trì l k nim ngày Pháp lut Vit Nam, vn đăng đàn nói v thượng tôn Pháp lut và Hiến pháp. Tuy nhiên, Đi tướng đã không nói rõ s mnh chính ca ông là "thượng tôn đàn áp". Bi vì, hin trung bìnhc 100 người dân trong nước, có 2 công an theo dõi và canh gi, mt con s k lc hiếm thy trên hành tinh này.

tolam1

Miếng tht bò oan nghit ca Tô Lâm.

Mt tun tr li đây, đang tn ti hai gi thuyết Vit Nam. Th nht, chuyn B trưởng Tô Lâm đp "tht bò dát vàng" là mt phi v không th nào hoàn ho hơn ca "b già" Nguyn Văn Hưởng đánh Tô Lâm "t xa nhưng sát ván". Th hai, scandal mà B trưởng Công an Tô Lâm đang chu trn ch là thuyết âm mưu v vn, chng phi chuyn gì to tát c. đt nước luôn có các phi v "đánh qu tù mù trn lt c thn linh" (thơ Nguyn Duy) thì c hai gi thuyết này đu có các lp lun ng h hay phn bác cùng song song tn ti (Pros and Cons). Tuy nhiên, các din tiến gn đây trên thc đa dường như đang nghiêng v phía "Tô Lâm b cài by" nhiu hơn.

Hin tượng đu tiên đã cho thy ngay vic "b cài by" gn vi s tht. Đã có tin Facebook nói đang điu tra lý do "bò dát vàng" b chn. Hôm 9/11, công ty m ca Facebook cho biết, h đã b chn t khóa tìm kiếm v đu bếp ni tiếng Nusret Gökçe vi tên cúng cơm Salt Bae (Thánh Rc Mui) sau khi phát hin ra rng cm t "#saltbae" b chn trên toàn cu ch vài ngày sau khi mt video 41" cho thy vua bếp này đưa mt miếng tht bò dát vàng vào ming quan chc cp cao ca Đảng cộng sản Việt Nam ti London. Không rõ lý do vì sao trước đây, t khóa này b yêu cu chn và theo Reuters, người phát ngôn ca công ty t chi bình lun v nhng lý do kh dĩ. Trong lúc b chn,vic tìm kiếm vi t khóa li dn ti mt tin nhn khác cho biết v vic vi phm tiêu chun cng đng.

Cái Clip 41" do tay ch nhà hàng Nusret Gökçe quay cnh Tô Lâm "táp" miếng bít tết, sau đó, "Thánh Rc Mui" đưa lên Tik Tok, c cho là ch đ qung cáo nhà hàng ca anh ta. Vy thì khi ai đó mun anh ta g xung sau mt tiếng đng h (theo ch th ca Tô Lâm ?), thì đương nhiên là phi tr rt rt nhiu tin. Nhưng k l hơn là không lâu sau đó, công ty m ca FB đang cho kim tra li và nói rng, đã b chn t khóa tìm kiếm v đu bếp ni tiếng. Vy là mt ln na, thiên h li có th t do tiếp cn cái Clip y thoi mái. Rõ ràng, đây có mi tương quan gia lc chn và lc đy. Đàn em nm vùng ca Tô Lâm được lnh "chn" cái Clip làm hi ch, ngược li các thế lc mun "ht" Tô Lâm li mun y tiếp" cái Clip y lên mng.

Điu thú v tiếp theo là các thế lc mun "ht" gã công an Tô Lâm đã có du hiu xut hin công khai trên truyn thông trong nước. Ngày 8/11, trang mng Zing s hu đông đo người theo dõi, là cơ quan truyn thông bán chính thc đu tiên Vit Nam, dám "s dái nga" khi ti mt bài viết khá git gân "Nhiu người tiêu dùng Châu Á không mua ni tht bò !". Nhiu trang mng khác "khoát nước theo mưa" ti tp đăng li ca Zing. Các dân mng cười khoái trá và v tay đôm đp. Hoan hô các t báo chính thng trong nước đã "x lá" nhưng rt có đo đc, dám chc ngoáy miếng bít tết ca B trưởng, khiến nhà nhà, người người được trn cười khoái chí !

Chưa hết, đúng vào ngày 8/11, khi lnh "gii cu sếp" được ban hành, t báo ca Tô Lâm, có tên "Công an Nhân dân" cũng đăng ti mt xã lun khét tiếng "chi" các thế lc thù đch, mc dù công an tha biết, thế lc y nm ngay trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam : "Lun điu suy din quy đnh mi v nhng điu Đng viên không được làm". Ch trang Viet-studies.net, Trn Hu Dũng, cu Giáo sư Kinh tế ti Hoa K, vi đu óc nhy cm đc bit đã ngi thy mùi "khét" t Hà Ni khi ông bình lun : c bài này mà phát tc cười ! Nói vòng vo tam quc nhưng ct ý là đ ám ch rng, trong 19 điu mà Tng bí thư Nguyn Phú Trng va cm đng viên không được làm thì không có điu cm ăn bít-tết dát vàng ! Ch các thế lc thù đch mi suy din by b, xuyên tc vic đng viên (Tô Lâm) ăn chiêu đãi tht bò rc vàng !" Thanh minh thanh nga kiu này thì tht đúng là "gy ông li đp lưng bà !"

Phái mun "h" g mm đến mc nói công khai trên mng là Tô Lâm b chính c Lê Đình Kình, 58 năm tui đng, 85 năm tui đi, "báo ng" do C b giết tc tưởi trong "cái đêm hôm y đêm gì" (1) ti thôn Đng Tâm (ngoi thành Hà Ni). Huy đng hơn 3.000 công an, vi đ các loi vũ khí đàn áp chưa ti chc h nông dân, thì qu là "trn hp đng" có th đưa vào trường C500 ging dy ! Nhưng thôi, chuyn tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Ch có điu trên đi này, trn sao âm vy, có vay có tr. Tô Lâm lên kch bn, thm chí có th chính y ch chưa chc đã là Tng bí thư Nguyn Phú Trng đã ký vào"Mt lnh 419A" đtrit h c thôn Hoành nếu có chng đi (2).

Lùi vào hu trường "cuc đao búa" đ "h" hay "gi" Tô Lâm, còn nhiu tình tiết mà người có đu óc bình thường không th hiu ni. Hn Nguyn Phú Trong không bao gi quên Tô Lâm vn là t rut" ca đng chí Ba Dũng mt thi trước đây. Nhưng ri cũng chính nh Tô Lâm "tr c" mà Nguyn Phú Trng mi "dp tim" ni lc lượng kiêu binh do Ba Dũng và Nguyn Văn Hưởng cài cm li trong B Công an. Tuy đã nht được quyn lc vào cái lng riêng ca mình, Phú Trng vn chưa thy an tâm. Mc du được đích thân Tp Cn Bình bo lãnh công khai, Phú Trng thy bn chân ghế ca mình vn chưa vng.

Bn tính "tr c" ca Tô Lâm làm ông ăn không ngon ng không yên, nht là cái kết qu x con trai Hưởng va ri khiến ông có cm tưởng, ông vn thua Hưởng và Lâm mt hip. 4,5 triu USD (hay còn nhiu hơn na ?) vn bc hơi sau phiên tòa mà Nguyn Duy Linh li thoát him. Ch mt phn ba thi gian thi hành án sau phúc thm (lúc y ch còn 4/12 năm), cng thêm cái lnh ân xá thì ch 3 năm na Linh có th ôm khi tin khng l đ n ơn đáp nghĩa" vi nhiu người khác nhưng chc chn Trng s không có phn. Đy là chưa nói ít khi x được mt v án "gi s vt đúng tên", tc là x mt v tham nhũng khng,y vy mà 5 t VNĐ thu v ch bng có con s l 115 t (tính tng s đô la gia đình Hưởng giu được).

Cui cùng, nói thêm v gi thuyết "phn bác" cho rng, chuyn Tô Lâm ăn bít tết dát vàng ch là "chuyn bao đng". Tô Lâm vn được Phm Minh Chính ưu ái, th hin ngày 6/11 khi đoàn v đến Hà Ni (không rõ Tô Lâm xin hay Th tướng c) đã được đi din cho c đoàn xung sân bay chp nh vi kin hàng quà tng ca bà con Vit kiu. Đng thái này hơi trái khoay đi vi kiu bào ngoài, vì bà con thường nghĩ rng, B trưởng Ngoi giao chuyn quà ca bà con cho B Y tế mi phù hp ch ! Màn kch dng vi nên hơi l liu, khá d. Chưa hết, sang ngày 8/11, Đi tướng Tô Lâm vn đăng đàn ch trì bui l và din thuyết v đo đc cách mng nhân hưởng ng ngày Pháp lut Vit Nam.

Mt b trưởng nm trong tay 2 triu quân (tính c lc lượng an ninh, trt t cơ s), nghĩa là c 100 người dân có 2 công an theo dõi và canh gi, thêm c béc-giê, nga và nghe nói sp mua sm c máy bay riêng cho lc lượng nào đó trong công an, Tô Lâm t ra không h nao núng. Nhưng hãy ch xem đám mây vân cu s vn vũ kiu gì trong cơn "giông t" trit tiêu ln nhau gia các đng chí "ch có cái tên là cng sn". Mt bà má min Nam tng nuôi giu cán b nm vùng tâm s : "Mi ln nghe mt thng Trung ương hay B Chính tr b trm, má mng như ngày xưa nghe tin dit được mt ác ôn". Ti nghip quá má ơi, má đng mong lũ con cháu má c phi lao vào giết chóc nhau mãi như thế. Má phi cu cho người ta x cái th chế đ ra lũ đc tài và tham nhũng y mi gii quyết được tn gc vn đ !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 12/11/2021

(1) "Cái đêm hôm y... đêm gì ?" là mt bút ký ca nhà văn Phùng Gia Lc trong giai đon Đi mi ti Vit Nam.

(2) Giáo sư Hoàng Xuân Phú là Vin sĩ Vin Hàn Lâm Cộng hòa liên bang Đc nên cho đến nay, ông tm thoát him khi trng pht ca Tô Lâm.

Published in Diễn đàn

Người đứng đầu nước Mỹ giầu nhất thế giới, tổng thống Barack Obama thăm chính thức Việt Nam. Sau những lễ nghi và thăm viếng ngoại giao ở Hà Nội, đến bữa, Tổng thống Mỹ ra quán bún chả bình dân phố Huế ăn trưa cùng dân thường Hà Nội. Một bát nước chấm, chả nướng. Một đĩa bún. Một đĩa rau sống. Một chai bia Hà Nội. Bữa ăn của Tổng thống Mỹ khi công cán ở Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng tiền Việt, chỉ hai, ba đô la Mỹ.

batluong1

Người đứng đầu nước Mỹ giầu nhất thế giới, tổng thống Barack Obama ra quán bún chả bình dân phố Huế ăn trưa cùng dân thường Hà Nội.

Tổng thống Mỹ ăn bữa trưa bình dị cùng người dân thường Việt Nam không những là hình ảnh đẹp của con người Barack Obama mà còn là hình ảnh đẹp của nước Mỹ, hình ảnh lung linh của một chính quyền dân chủ, chính quyền từ dân mà ra, gần dân, chan hòa với dân, không có gì cách biệt với dân.

Đoàn Chính phủ nhà nước cộng sản Việt Nam thăm vương quốc Anh với những thành viên như Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Tai tiếng ở trong nước đàn áp, bắn giết dân. Đàn áp quyền biểu tình, đàn áp quyền tự do ngôn luận của dân. Xông vào tận giường ngủ bắn giết dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Tai tiếng cả trên thế giới đến mức trở thành tội phạm quốc tế khi đưa cả thê đội mật vụ với hai tướng chỉ huy đột nhập phi pháp vào nước Đức, đạp lên luật pháp nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam.

Đoàn Chính phủ của đất nước tận cùng nghèo mạt. Người dân phải lang bạt, vật vờ khắp thế giới kiếm sống. Đàn ông bán sức lao động làm thuê. Không có việc làm thuê thì làm tội phạm. Buôn ma túy. Buôn người. Làm băng đảng cướp của giết người. Làm kẻ cắp vặt ở siêu thị. Đàn bà bán thân làm nô lệ tình dục.

Đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự, thể diện quốc gia, trong đoàn Chính phủ nhà nước cộng sản Việt Nam thăm nước Anh, Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa lộ ra nhân cách thấp hèn, chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia.

Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đi ăn bữa trưa bún chả, chỉ, hai, ba đô la. Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn bữa tối thịt bò dát vàng. Giá miếng thịt bò dát vàng trong miệng Bộ trưởng Tô Lâm cả ngàn đô la. Tổng thống Mỹ tự cầm chai bia, ngửa cổ lên tu như mọi người dân lao động bình thường. Bộ trưởng Tô Lâm không cần động tay, chỉ việc há miệng. Hai vành môi banh ra như mỏ con chim non chờ chim mẹ mớm mồi. Tô Lâm há mồm chờ người hầu đút miếng thịt bò dát vàng vào miệng. Một hình ảnh rất kệch cỡm, chướng mắt, thiếu thẩm mĩ và vô chính trị.

batluong2

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia.

Nơi Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cong môi chờ người hầu đút miếng thịt bò dát vàng ngàn đô la vào miệng chính là nơi mới năm trước ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói, trên đường trốn chui trốn lủi phi pháp vào nước Anh kiếm miếng ăn đã chết ngạt, chết lạnh cứng trong thùng xe đông lạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô vào cái dạ dày tham lam ở ngay chính nơi ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói chết thê thảm trên đường trốn chui trốn lủi vào nước Anh kiếm miếng ăn. Càng thấy sự tận cùng bất lương, tận cùng mất tính người ở ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an.

Vì có những người Việt Nam sung sướng giơ ngón tay cái lên tỏ ra hãnh diện khi nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô mới có ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn phải chết cóng trong thùng xe đông lạnh.

batluong4

Ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô rồi mau mắn, hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông thủy tổ cộng sản thế giới Karl Marx...

batluong3

...và ông thủy tổ cộng sản Việt Nam Hồ Chính Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lí tưởng đấu tranh chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản.

Ở ngay nơi ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thảm, ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô rồi mau mắn, hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông thủy tổ cộng sản thế giới Karl Marx và ông thuỷ tổ cộng sản Việt Nam Hồ Chính Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lí tưởng đấu tranh chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản. Không phải chỉ tận cùng bất lương, ông Ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng bộ Công an còn tận cùng giả dối.

Có phải người cộng sản là như vậy : Tận cùng bất lương. Tận cùng giả dối ?

Phạm Đình Trọng

(05/11/2021)

Published in Diễn đàn

"Họa vô đơn chí" đối với Bộ trưởng Tô Lâm

RFA, 08/11/2021

Dân Vit "sc so" trên Internet vi các cm t : "Tô Lâm ăn tht bò", "bò dát vàng", "Tô Lâm ăn bò dát vàng"… RFA dùng công c Crowtangle đ đo lường mc đ người dùng trên mng xã hi thì thy, ch trong ba ngày có hơn 400 bài đăng liên quan đến ch đ "bò Tô Lâm" (1) .

tolam1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng do đầu bếp nổi tiếng Salt Bae bón cho tại một nhà hàng ở London, Anh - Photo : RFA

Đúng là mt thm họa truyn thông ! Tô Lâm tưởng mình đ ranh ma khi quyết đnh "bám càng" chuyên cơ ca Phm Minh Chính "trn" sang tri Âu đúng vào thi đim cho bn đàn em x Đi tá Nguyn Duy Linh, con trai Thượng tướng Nguyn Văn Hưởng. "Trn" là đ Lâm thoát khi sc ép ca Hưởng. X Nguyn Duy Linh, nguyên Phó Tng Cc trưởng Cc Tình báo B Công an là mt k án, mt phiên tòa thi hoc. Đúng như đánh giá ca Ba Sàm Nguyn Hu Vinh, nguyên cũng là s quan an ninh thuc dòng dõi "thái t đ" (Nguyn Hu Vinh là con trai út C Nguyn Hu Khiếu, Đi s Vit Nam ti Liên Xô). [2]. Trước đây, Tô Lâm tng ký công văn "Tuyt mt" gi Tng Bí thư Nguyn Phú Trng, kiến ngh x lý Nguyn Duy Linh theo con đường Đng, min truy cu hình s, vì mt lý do "tri ơi đt hi" là "thi hn điu tra đã hết" (!) Tn tu như thế, dành đc quyn như thế cho gia đình Hưởng ri mà Tô Lâm vn s.

Bi vì, Hưởng thuc loi "b già", vn là i ca" trong gii mafia, c đ ln đen, là cp trên và là k đ đu trc tiếp ca Tô Lâm trong nhiu năm. Nguyn Văn Hưởng còn là tr ct sut my nhim k liên tiếp cho ng chí Ba X" trong các hip giáp la cà dai dng sut "cuc chiến Ba Tư", mt cuc t thí không phân thng bi gia Nguyn Tn Dũng (anh Ba) và Trương Tn Sang (Tư Sang) thi c hai còn ti v. Là quan thy cp cao ca mình, Tô Lâm hình dung ra câu cht vn lnh gáy ca b già : "Mày được như ngày nay là nh ai ? Bây gi chúng nó đưa con trai tao ra trm mà mày không nói được mt câu h ?". Còn đi vi công lun thì tht s không ai không hiu ni, bao lâu nay Duy Linh vn đm đương công vic, lên chc v ù vù, thì đùng mt cái, khi xy ra v khi t "Vũ nhôm" cách đây my tháng v ti ưa hi l" (mi ngày 22/4 ch đâu xa) mi phát hin hàng lot "bnh đc bit him nghèo" như vy và vào vin nm cho ti tn khi hu tòa ? [3].

Vng mt có lý do trong thi gian phiên tòa x Linh đ trn "đòn sm sét" ca i ca" Hưởng, vy mà "vn xui" vn không tha cho Lâm. Tránh được Hưởng, nhưng Đi tướng Tô Lâm li rơi vào "by" ca Nusr-Et Steakhouse London. Đúng là "tránh v dưa li gp v da". Đây là nhà hàng đu tiên ca đu bếp Nusret Gökçe (người Th) m ca ti London. Thương hiu m thc sang trng thu hút gii siêu giàu và người ni tiếng. T nhng khonh khc rc mui điêu luyn, Nusret Gökçe tr nên ni tiếng và được dân mng vinh danh là "Salt Bae" (Thánh Rc Mui). Hin nay, trang cá nhân ca đu bếp này s hu hơn 38 triu lượt theo dõi. Tht ra, Nusret Gökçe không phi là ip viên hai mang", cao th đến mc va phc v khoái khu ca Tô Lâm li va quay lén video đ làm hi Đi tướng An ninh.

Chng qua vì tướng Tô Lâm quá bn, trước khi bay sang tri Âu, đã không đc bài viết trên Vietnamnet [4]. Nếu đc trước khi lên máy bay, biết đâu Tô Lâm đã tránh được xì-căng-đan không đáng có đi vi c thy ln t ! Giáo sư Trn Hu Dũng, ch nhân trang mng Viet-studies.net có đưa ra li khuyên cho Tô Lâm, nếu phi phân trn vi "các đng chí" thì c nói là do không biết nơi y là nơi nào nên b "thế lc thù đch" gài by. Nghĩa là tướng Lâm đng trước hai la chn : Mt là phi tha nhn mình "tham", tha nhn khuyết đim là mình lén đi ăn mt cái bít-tết hơn ngàn USD trong lúc hàng triu đng bào đang đói kh. Hai là phi nhn mình "kh". Tc là "phi t phê" cái nghip v tình báo ca b n thân không ly gì làm xut sc (nêu như không nói là ti), vì đã d dàng đ cho ch gài by" làm tn thương uy tín Đng ta. Tô Lâm chn cái nào đây ? "Tham" hay "kh" ? Nếu tt bc thành tht... nhn c hai cũng chng oan !

Đi vi các khng hong truyn thông kiu như "bò Tô Lâm", mi x x lý mt khác, tu vào chính th dân ch hay đc tài. Nhng v tai tiếng kiu như vy các quc gia có pháp quyn, khôn ngoan nht là đưa ra ngay mt li bào cha hay xin li gn vi s tht nht. Còn x An Nam mình thì điu này chc còn lâu mi tr thành mt ng x văn hoá thông thường vi nhng nhân vt quyn lc. Loi đc tài như Tô Lâm li càng không ! Tô Lâm s không bao gi hiu được, miếng tht bò đt tin y chén cho khoái khu không th nào đt giá bng nhng phn ng dây chuyn ca người dân trong nước. Tô Lâm nên cho đàn em đi hc cách thc gii to các khng hong truyn thông. Ch có nghe xúi by, li đi m các " chiến dch ngm" kiu xã hi đen đ ngăn chn hay trit h nhng ai còn tiếp tc bàn lun hay đưa tin. Làm thế là đ xăng vào la, thưa tướng quân ! Thi đi kết ni toàn cu, ch di đi áp dng các bin pháp thi trung c ! [5].

Chuyn Tô Lâm ăn bít tết m vàng làm ta nh li my dòng "trng thái" trên Facebook Thùy Linh : Tinh thn quý tc không d đ hc trong mt sm mt chiu. Nó có tính kế tha và s tôn quý nm sâu trong tâm khm mi quý tc qua nhiu thế h. Th mà đám cn bã không bao gi có được... Mt dân tc thiếu thông minh ti mc bng mi cách đưa bn tin dân ngi lên đu mình thì đám này chng t mt th đon xu xa nào. Nếu nhà quý tc phm điu ác thì nhng quý tc khác trng pht h bng lut pháp. Còn đám kh rách áo ôm, ngược li s thông đng vi nhau làm sao cho pháp lut ch là công c đ chúng thao túng quyn lc và li ích. Chúng s biến nhng điu xu xa thành mt h giá tr, y ht như La Mã c đi dính vào bn đánh thuê ngoi bang vy. Màn ăn bít-tết ca đám kh rách áo ôm tiếm quyn do thánh rc mui ni tiếng phc v cho ta thy mt b mt dơ dáy khác.

T The Sun, nht báo xut bn ti Vương quc Anh, Bc Ireland và Cng hòa Ireland, gi ba ăn ca B trưởng Tô Lâm là "Bò cng sn" trong bài viết : "Bò cng sn : Lãnh đo cng sn gây tc gin sau khi được đu bếp ni tiếng Salt Bae bón cho ăn bò dát vàng". Jakarta Post ca Indonesia cũng có bài "Người Vit Nam tc gin vì món bò bít tết dát vàng ca B trưởng". Bài báo cho biết rt nhiu người đã bày t s gin d sau khi đon video chiếu cnh ông Tô Lâm ăn bò dát vàng London được lan truyn rng rãi trên Facebook và Tik Tok hôm 5/11. "Rt nhiu trong s post (bày t trên mng) t ra gin d v s suy đi đo đc được l din trong đi ngũ cp cao ca các lc lượng vũ trang, trong khi đt nước đang vt ln vi bao hu qu ca làn sóng dch Covid-19 khiến nhiu người m t vic và nh hưởng nng n đến GDP ca đt nước"