Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hành trang mang theo trong chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chiu ngày 22/11/2021, Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính lên chuyên cơ bt đu chuyến công du Nht Bn bn ngày. Hành trang ca ông Phm Minh Chính chc chn rng không là li ha Trung Quc s không 'c hiếp' các nước láng ging.

nhat1

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính - Reuters

"Trung Quc đã, đang, và s luôn luôn là người hàng xóm tt, người bn tt và đi tác tt ca ASEAN (Hip hi các quc gia Đông Nam Á", Tp Cn bình va nói ban sáng 22/11/2021 ti Ti Hi ngh cp cao đc bit ASEAN - Trung Quc. Tuyên b ca ông Tp có gì bo đm khi được đưa ra ch vài ngày sau khi Philippines t Trung Quc ngăn tàu tiếp tế lương thc cho lc lượng đn trú ca nước này ti bãi C Mây, thuc qun đo Trường Sa ca Vit Nam.

Trang tin BenarNews dn hình nh v tinh ca Planet Labs cho thy các tàu ca Trung Quc đã quay tr li đá Ba Đu (thuc qun đo Trường Sa ca Vit Nam) vi s lượng ngày càng tăng.

Hình nh v tinh ca công ty Planet Labs được chp hôm 1/11/2021 và nhng ngày trước đó cho thy s hin din ca hàng chc tàu Trung Quc gn đá Ba Đu, phía Bc cm Sinh Tn.

Trong mt báo cáo gn đây, T chc Sáng kiến Minh bch Hàng hi Châu Á (AMTI) cho biết s lượng tàu thuyn được ghi nhn trong hình nh v tinh gn đá Ba Đu "đã tăng lên trong ba tháng qua".

Theo AMTI, phn ln trong s đó là các tàu ca Trung Quc, vi chiu dài hơn 50 m.

Theo CSIS, hin nay có khong 300 tàu dân quân thường xuyên khuy đo vùng bin Trường Sa.

T chc AMTI cũng cho biết các tàu ca Trung Quc dường như do lc lượng dân quân bin điu khin, cũng như không có du hiu cho thy các tàu này đang đánh bt cá.

Hi tháng 8/2021, khong 40 tàu Trung Quc đã được phát hin khu vc phía Bc cm Sinh Tn, gm c ti đá Ba Đu. Tuy nhiên, hi gia tháng 10, s lượng này đã tăng lên hơn 150 tàu.

Theo AMTI, hình nh v tinh mi nht cho thy có th nhn ra cáctàu ln là ca Trung Quc. Điu này cho thy các tàu ca nước này vn li khu vc và mt s thm chí đã di chuyn gn hơn đến đá Ba Đu.

nhat2

Hình chp hôm 27/3/2021 : tàu Trung Quốc đá Ba Đu (qun đo Trường Sa). AFP

Đá Ba Đu là rn san hô có hình ch V, thuc cm Sinh Tn qun đo Trường Sa thuc ch quyn Vit Nam.

Đá Ba Đu (tên quc tế là Whitsun Reef, Trung Quc gi là Ngưu Ách Tiêu, Philippines gi là Julian Felipe) ch là mt bãi ngm. Đá Ba Đu l ra khi triu xung thp và nm cách Sinh Tn Đông khong 10 hi lý nên theo UNCLOS (Đim 1, Điu 13) nó vn nm trong khong cách quy đnh 12 hi lý đ v đường cơ s thng quanh đo. Do vy, đá Ba Đu theo quy đnh ca UNCLOS 1982 là thuc ch quyn ca Vit Nam.

Theo v trí thì toàn b bãi này nm trong vùng đc quyn kinh tế (EEZ) ca Philippines, tuy nhiên khong cách t đo Sinh Tn Đông (Vit Nam đang đóng quân) đến bãi Đá Ba Đu khong 7-10 hi lý nên bãi Đá Ba Đu nm trong lãnh hi ca Sinh Tn Đông. Do đó, Việt Nam ch yêu cu nó như là mt phn lãnh hi ca đo Sinh Tn Đông, không có cơ s đ tha nhn ch quyn trc tiếp được.

Vit Nam tuyên b ch quyn Sinh Tn Đông và đã đóng quân đó liên tc t ngày 15/3/1978 đến nay. Theo thc trng đó thì Ba Đu thuc ch quyn ca Vit Nam vi tư cách là phn ni thủy / lãnh hi ca Sinh Tn Đông (dù v trí đa lí trong EEZ ca Philippines. Tht ra Philippines cũng có đòi ch quyn đi vi các đo đây, có c Sinh Tn Đông, nhưng có l vì quan h tế nh vi Vit Nam nên trong tuyên b h ch nói ti EEZ, do đó Philippines ch nói đến quyn ch quyn và quyn tài phán ch không nói ti ni thy/lãnh hi và ch quyn).

Trong khi đó, Ba Đu thuc ni thủy/lãnh hi ca Sinh Tn Đông, tc thuc ch quyn ch không phi ch quyn ch quyn ca Vit Nam.

Cui tháng 3/2021, Philippines công b thông tin v vic hàng trăm tàu Trung Quc tp trung gn đá Ba Đu.

Manila cáo buc nhóm này là các tàu dân quân bin ca Trung Quc. Trong khi đó, Bc Kinh phn bác các cáo buc, nói rng đó là các tàu cá đang trú n tránh thi tiết xu.

Theo BenarNews, chính quyn Tng thng Philippines Rodrigo Duterte đến cui tháng 5/2021 đã đ trình tng cng 100 công hàm ngoi giao đến Trung Quc phn đi các hot đng ca nước này Bin Đông.

S lượng tàu ca Trung Quc ti khu vc đã gim đáng k sau đó, song truyn thông Philippines đưa tin vào gia tháng 6/2021, s lượng đã tăng tr li lên hơn 200 tàu ti khu vc cm Sinh Tn, gm c gn đá Ba Đu.

Chiến thut vùng xám, theo đnh nghĩa ca chuyên gia Michael Green thuc Trung tâm Nghiên cu chiến lược và quc tế (SCIS), là nhng hành vi cao hơn hot đng răn đe thông thường nhm đt được các mc tiêu an ninh nhưng vn nm dưới ngưỡng có th gây ra các phn ng vũ trang.

"Chiến thut vùng xám" là hot đng có ch đích nhm "lách lut" quc tế đ tránh b lên án và đang được Trung Quc s dng đ m rng kim soát không gian bin, hin thc hóa yêu sách đường lưỡi bò trên Bin Đông, biến khu vc không tranh chp thành tranh chp, các nhà nghiên cu quc tế cnh báo.

nhat3

Tàu hi cnh ca Trung Quc nhìn t tàu cnh sát bin Việt Nam Bin Đông hôm 14/5/2014. Reuters

Theo đó, chiến thut này đã liên tc được Trung Quc th nghim và điu chnh qua nhng cuc đi đu vi lc lượng chp pháp ca các nước, đc bit Bin Đông t năm 2006.

Bin Đông, Bc Kinh đang s dng Lc lượng dân quân bin vũ trang (PAFMM), hm đi đánh cá có vũ trang ca Trung Quc, làm "người chơi" trong chiến thut vùng xám nhm khng đnh các tuyên b ch quyn ca Bc Kinh đi vi các vùng lãnh th tranh chp.

PAFMM cng c các tuyên b ca Bc Kinh bng cách ngăn ngư dân các nước Đông Nam Á ra ngư trường màu m truyn thng ca h và to điu kin cho đi tàu đánh cá khng l ca Trung Quc tiếp cn các ngư trường trên.

Đi vi vn đ Bin Đông, "chiến thut vùng xám" được Trung Quc áp dng là "s dng k thut đ đt được các mc tiêu ca mt quc gia và làm nn lòng các đi th ca mình bng cách s dng các công c sc mnh thường có tính cht không cân xng và mơ h - mà không phi s dng trc tiếp các lc lượng quân s thông thường đã biết".

"Điu này có th thy rõ khi Trung Quc cho giàn khoan Hi Dương 981 cùng đi tàu h tng vũ trang phi quân s, gm tàu hi cnh, hi giám và đc bit là đi tàu cá trá hình xâm phm vùng đc quyn kinh tế, thm lc đa ca Vit Nam năm 2014.

Phó Đô đc Yoji Koda, cu Tư lnh Lc lượng phòng v Bin Nht Bn nói : "Trong "chiến thut vùng xám" ca mình, Trung Quc trin khai các tàu ca lc lượng hi cnh ti các khu vc Bin Đông và thc thi cái gi là "lut pháp Trung Quc" ti nhng khu vc mà nước này t tuyên b có ch quyn. Nếu Trung Quc thành công trong vic áp đt lut pháp ca mình ti các khu vc này, điu đó đng nghĩa vi vic h áp đt được lut pháp ca mình lên các nước khác cũng như nhng vùng bin đó s tr thành vùng bin ca h. Chính vì thế, các nước trong khu vc cn hiu rõ thông đip ngm n ca Trung Quc thông qua chiến thut vùng xám đ đt được mc đích ca h và hết sc thn trng trước mưu đ ca Trung Quc".

Cũng theo Phó Đô đc Yoji Koda, đ đi phó li vi "chiến thut vùng xám" ca Trung Quc, các quc gia cn cơ chế pháp lý đ mnh và s ng h rng ln ca cng đng quc tế.

T năm 2009, Trung Quc đã đưa dân quân bin tham gia nhiu v đng đ đáng chú ý trên Bin Đông, như quy ri tàu Impeccable ca M năm 2009 ti phía nam đo Hi Nam ; h tr hi quân Trung Quc chiếm bãi cn Scaborough năm 2012 ; h tr tàu Hi Dương 981 thăm dò trái phép trên vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa Vit Nam năm 2014 ; đánh cá trm ti vùng bin Indonesia năm 2016 ; quy ri tàu thăm dò du khí ca Malaysia ti bãi Luconia năm 2019 ; h tng, bo v tàu Hi Dương 8 hot đng thăm dò trái phép ti Bãi Tư Chính ca Vit Nam tháng 7/2019...

Dân quân bin Trung Quc ngày càng được tăng cường trên Bin Đông nhm đm bo s hin din thường xuyên, lâu dài, kim soát xung đt, lâu dn biến vùng không tranh chp thành vùng tranh chp, vùng tranh chp thành vùng bin thuc ch quyn ca Trung Quc, tiến ti đc chiếm Bin Đông mà không gây ra xung đt vi nước nào. Đó chính là mc đích sâu xa vic Trung Quc s dng tàu dân quân bin.

Các con tàu này thường có lượng giãn nước trên 500 tn, nghĩa là được lp đt h thng nhn dng t đng (AIS), nhưng ch có chưa đến 5% s tàu này thc s phát tín hiu AIS, nhm che giu s lượng và hành đng. Vì thế, Trung Quc luôn gii thích nhng v c ý đâm chìm tàu nước khác trên Bin Đông là các "tai nn hàng hi thông thường".

Trung Quc cũng cho tàu dân quân bin đâm va, quy ri tàu nước ngoài hot đng trong "đường 9 đon" phi pháp, đ cng c s hin din ca h khu vc này.

Điu đáng lo ngi là lc lượng thc thi lut pháp ca các nước trên bin thường rt khó xác đnh đâu là tàu cá Trung Quc bình thường, đâu là tàu cá "bt thường" do dân quân bin ch huy. Vì thế, các nước thường kim chế, tránh leo thang xung đt, đ không b Trung Quc cáo buc "vi phm nhân quyn" vi ngư dân. Trong khi đó Trung Quc ngày càng li dng s mơ h này đ thc hin mưu đ.

Khi Trung Quc thông qua Lut Hi cnh tháng 1/2021, có hiu lc t đu tháng 2, rt có kh năng nước này s dùng lc lượng hi cnh đ h tr dân quân bin đi xâm chiếm trái phép ngư trường các nước khác. Bây gi, nhn đnh đó đã được chng minh qua vic Trung Quc huy đng 200 tàu cá đến đo Sinh Tn Đông, thuc qun đo Trường Sa ca Vit Nam.

Nói cách khác, s vic nêu trên là phép th ca Trung Quc khi áp dng lut Hi cnh trên Bin Đông - vùng bin mà Trung Quc tuyên b nm trong "đường 9 đon" phi pháp. Các tàu Trung Quc ch bt đèn sáng sut đêm mà không đánh bt th hin rõ ý đ thách thc.

Tuy nhiên, cũng không loi tr đng cơ sâu xa hơn ca Bc Kinh, là s dùng các tàu cá đ chiếm gi vùng bin quanh đo đá Sinh Tn Đông, thuc ch quyn ca Vit Nam, đ to điu kin cho các lc lượng khác tiến hành bi đp, san lp đo, to dng đo đá nhân to. Chiến thut này Trung Quc tng áp dng vi mt s thc th qun đo Trường Sa ca Vit Nam. Vi toan tính này, Trung Quc có th s xây dng mt căn c lưỡng dng dân s - quân s đ to thành đim tin tiêu, t đó hình thành mng lưới liên hoàn, ngăn cn s hin din ca các nước Bin Đông. Đây là mt bước tiến đ Trung Quc thc hin mưu đ phi pháp đc chiếm Bin Đông.

Lut Hi cnh thc cht là mt bước cng c và tăng cường chiến thut "vùng xám" ca Trung Quc. Vic Trung Quc áp dng lut này trên các vùng bin mà h tuyên b ch quyn phi pháp, gây lo ngi cho nhiu nước và s khiến tình hình Bin Đông thêm căng thng.

Hi cnh Trung Quc tng h tng ngư dân tràn xung ngư trường ca Vit Nam, Philippines và các nước khác, tham gia cn phá vic thăm dò, khai thác du khí ca các nước. Vì vy, Lut này s dn đến xu hướng gay gt hơn trong vic cn tr hot đng kinh tế hp pháp ca các nước ven Bin Đông.

Lut Hi cnh còn làm tăng nguy cơ xung đt vũ trang, gây nh hưởng đến an ninh khu vc, đi ngược li lut pháp quc tế, khi cho phép lc lượng này s dng vũ khí. Điu 22, Lut Hi cnh "cho phép n súng vào các tàu nước ngoài ti các đo mà Trung Quc tuyên b ch quyn" là trái vi quy đnh trong Công ước Lut bin năm 1982 ca Liên Hp Quc (UNCLOS).

Áp dng Lut Hi cnh không ch gia tăng căng thng vi các nước có tuyên b ch quyn Bin Đông mà còn khiến quan h Trung - M, Trung - Nht xu hơn.

Không loi tr kh năng sau khi ban hành Lut Hi cnh, Trung Quc s tuyên b phn ln Bin Đông là "vùng ni thy" và "vùng tri" ca nước này. Vì vy, nhng mưu đ trên còn cn tr các cuc đàm phán COC gia ASEAN và Trung Quc. Cho phép hi cnh n súng vào tàu nước ngoài cho thy Bc Kinh thiếu thin chí đàm phán COC.

Vit Nam và Trung Quc ch trương tha thun gii quyết tranh chp trên bin bng bin pháp hòa bình, nhưng không có nghĩa là ch đàm phán ngoi giao mà còn có th thông qua cơ chế tài phán quc tế. Cùng vi các n lc ngoi giao, Vit Nam phi chun b sn sàng h sơ, tư liu lch s, chng lý... đ có th đưa vn đ Bin Đông ra Tòa án quc tế khi cn thiết.

nhat4

Tàu hi cnh ca Trung Quốc gn giàn khoan HD 981 đt gn khu vc qun đo Hoàng Sa hôm 14/5/2014. Reuters

Các lc lượng chc năng, đc bit là hi quân, không quân, cnh sát bin, kim ngư, dân quân bin cn được đu tư ngun lc nhiu hơn na đ hin đi hóa trang thiết b. Đơn c, đ đi phó vi "chiến thut vùng xám" và các tàu hi cnh Trung Quc thì chúng ta cn đóng mi, mua sm các tàu cnh sát bin, tàu kim ngư ln hơn, trang b hin đi hơn. Đng thi, các lc lượng phi luôn chun b, không đ xy ra b đng, bt ng trên Bin Đông. Trong khi đó, cũng phi luôn chú ý bo v ch quyn bin đo mn Tây Nam.

Vit Nam cn tiếp tc duy trì s có mt ca các lc lượng lao đng hòa bình trên bin, đ khng đnh ch quyn mt cách vng chc. Các lc lượng chp pháp luôn sn sàng có mt đ h tr, bo v ngư dân.

V lâu dài, chiến lược đ bo v ch quyn bin đo vng chc nht là phát trin thành quc gia có kinh tế bin giàu mnh, vi nhng hm đi tàu thương mi và quân s hùng mnh.

Theo mt s chuyên gia, vic điu các chiến hm ca M hoc Đông Nam Á ti đ gii quyết các tranh chp như chiến thut đá Ba Đu ca PAFMM là mt chiến lược tht bi.

Th nht, nó có nguy cơ làm leo thang căng thng. Dù Hi quân Philippines có th đánh chìm các tàu PAFMM nhưng các đơn v hi cnh và hi quân Trung Quc, vn đang tun tra gn đó có th đáp tr bng lc lượng thm chí còn ln hơn nhiu nếu tàu PAFMM b tn công.

Th hai, phn ng vũ trang ca Hi quân Philippines hoc các quc gia Đông Nam Á khác hay ca các tàu chiến M có kh năng tr thành mt cơn ác mng v quan h công chúng.

n Đ s đóng vai trò im ta" trên vũ đài thế gii trong thế k 21, và đây là quan đim s được các thế h ni tiếp ca chính quyn Washington nht trí và chia s, theo ông Kurt Campbell, người điu phi chính sách ca Nhà Trng ti Indo-Pacific, phát biu ti s kin do Vin Hòa bình M t chc ti Washington D.C hôm 19/11/2021.

"Tôi rt lc quan v tương lai vi n Đ. Tôi cho rng tt c chúng ta đu nhn ra n Đ là thành viên then cht và vô cùng quan trng trong B t Kim cương", ông Campbell đ cp cơ chế đi thoi an ninh gia n Đ, M, Nht Bn và Úc.

Ông nhn đnh nhng v đng đ biên gii năm 2020 gia n Đ và Trung Quc trên dãy Himalaya đã to nên tác đng sâu sc đi vi tư duy chiến lược và tm nhìn tương lai ca n Đ. Theo đó, chính quyn New Delhi cm thy cn phi xây dng mi liên kết cht ch hơn na, không ch vi M mà còn vi các nước khác.

Bên cnh đó, Vit Nam, cũng như n Đ và mt vài nước khác, đng đu danh sách các quc gia s xác đnh tương lai ca Châu Á. Quan chc M gi Vit Nam là "quc gia chiến đa" ti Indo-Pacific.

Hin nhiu hãng công ngh cao và các nhà sn xut đang tìm kiếm cơ hi ti Vit Nam và s tăng trưởng đáng n ca Vit Nam trong các lĩnh vc như công ngh đang thu hút s chú ý ca nước ngoài.

"Tôi cho rng bt k ch nhân tương lai nào khác ca Nhà Trng, dù xut phát t đng Dân ch hoc Cng hòa, đu s làm mi th cn thiết đ xây dng nhng mi quan h đó", ông Campbell nhn mnh.

Nhà báo Nguyn Khanh bình lun : "Tôi gp ông Kurt Campbell ln đu tiên khi ông làm ph tá cho ông Tng Trưởng Quc Phòng William Cohen (thi Clinton). Tôi kính trng ông, luôn luôn coi ông là bà m (ln bà vú) ca mi quan h quc phòng Hoa K-Vit Nam sau thi chiến tranh. Tôi cũng có khá nhiu k nim vi ông, đc bit nht là nhng chuyn ông k cho tôi nghe, như chuyn sau khi ông Tng Trưởng Cohen dn phái đoàn quc phòng vào Hà Ni hi gia tháng Ba năm 2000, "máy bay ca chúng tôi va ri không phn Vit Nam thì được tín hiu t phía Bc Kinh vi ni dung là thăm viếng thế đ ri, đng tiến xa hơn na".

Mt chuyn khác cũng thú v không kém là khi đón ông Nguyn Minh Triết New York, ông Campbell có nói vi mt s người (và tôi được nghe lóm) rng ông tin ch chc năm na trong khi ASEAN "Vit Nam s là quc gia thân thiết vi Hoa K nht".

Nht Bn đã đng ý t chc hi ngh thượng đnh ca B t vào năm 2022, và đây s là dp đ các bên tho lun cách thc tăng cường quan h ca liên minh đ đi phó Trung Quc.

Tân Th tướng Nht Bn Kishida Fumio đã mi Th tướng Phm Minh Chính thăm chính thc Nht Bn t ngày 22/11 đến 25/11/2021 đ bàn v đi tác Nht-Vit trong tình hình mi. Đây là nguyên th quc gia đu tiên đến Nht Bn sau khi Th tướng Nht Kishida Fumio nhm chc.

Giáo sư Stephen Nagy, Phó giáo sư cao cp v chính tr và nghiên cu quc tế ti Đại học Cơ Đc giáo quc tế ca Nht, mt trong nhng din gi ca bui hi tho Bin Đông ln 13 vào sáng sáng 18/11/2021 cho biết :

"Theo tôi, M có cách tiếp cn phân lp khi can d các vn đ Bin Đông. Tha thun AUKUS th hin cho cái mà chúng ta gi là năng lc răn đe s được "neo" li chui đo th nht và chui đo th hai, trong đó có Bin Đông. S hp tác răn đe này s đi cùng vi cu trúc an ninh ca M da trên nhiu liên minh khác nhau.

Lp th hai và lp th ba là nhóm QUAD, trong đó M s hp tác vi Nht, n và Úc đ cung cp hàng hóa công cho khu vc, xây dng nim tin ca các bên liên quan vi các cam kết ngoi giao, kinh tế và an ninh ca M vi khu vc.

Đim cui cùng tôi nghĩ có l là phn yếu nht trong s can d ca M Bin Đông là thiếu mt ct tr kinh tế trong cam kết ca h. Đáng tiếc là chính quyn ông Trump đã rút khi Hip đnh đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). (Chui đo th nht là mt nhóm các đo gm Đài Loan, Okinawa và Philippines ; chui đo th hai thường được tính là t qun đo Bonin (Nht Bn) đến qun đo Mariana (được xem là thuc lãnh th M) nm phía đông ca Philippines.

Tôi nghĩ trong khong 18 tháng ti s tương đi bình lng đ đm bo các vn đ Bin Đông không gây ra nhng bt n cho tình hình ni b ca Trung Quc. Đó s là thi gian dành cho nhng đ ngh có li vi Đông Nam Á ch yếu thông qua hp tác song phương".

K t s kin HD-981 năm 2014 cho ti khi xy ra s kin gn bãi Tư Chính năm 2019, dường như cách tiếp cn ca Vit Nam vn chưa được hiu qu trong vic răn đe Trung Quc.

Vic Bc Kinh lp li hành vi cưỡng ép khi cho các tàu hi cnh, dân quân bin, cũng như tàu kho sát đa cht hi dương 8 (HYDZ-8) quy phá trong vùng bin ca Vit Nam cho thy "vùng xám" vn là mt cách tiếp cn "khó chu" đi vi Vit Nam.

S kin Ba Đu là mt li cnh báo, và cũng là mt li nhc nh, rng Trung Quc hoàn toàn có th lp li chiến thut mà h đã s dng rt thành công Scarborough đ chiếm gi hoàn toàn đá Ba Đu.

V thế chiến lược ca Ba Đu cho phép Trung Quc "khóa cht" các v trí ca Vit Nam cm Sinh Tn, nht là đo Sinh Tn Đông khi có xung đt. Đó là chưa k, nếu Bc Kinh có tham vng xây đo nhân to v trí đá Ba Đu, h s xây dng được mt trung tâm hu cn mnh, giúp tăng cường hơn na năng lc tng th ca chiến thut vùng xám vn đã thành công.

Hành trang mang theo đến Nht Bn ca Th tướng Phm Minh Chính không gì ngoài an ninh khu vc cho Vit Nam trong mi quan h song phương vi Nht Bn.

Nguyễn Trường

Nguồn : RFA, 22/11/2021

Published in Diễn đàn

Phạm Minh Chính lên chức Thủ tướng vào ngày 5 Tháng Tư 2021. Ông Chính một mặt tỏ ra có quan điểm chống chạy chức, chạy quyền trong hệ thống tổ chức đảng và Nhà Nước, tỏ ra cùng phe với ông Trọng trong việc "đốt lò". Nhưng sự thật là :

pmc1

Phạm Minh Chính, lúc còn là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trong buổi tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Hà Nội vào cuối tháng Một 2018 (ảnh : VOV)

Em trai ông Chính là Phạm Trí Thức, là Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội nên Quốc Hội đã trao quyền cho ông Chính đứng trên luật pháp để chống dịch. Em gái ông Chính là Phạm Thị Thanh, Vụ trưởng Vụ Nội Chính (Vụ 4), Văn phòng Chính phủ. Đây là một chính khách cộng sản duy nhất đến nay công khai việc các em ruột của mình giữ các chức vụ quan trọng ngay bên cạnh khi đương nhiệm.

Ông Chính đặc biệt quan tâm đến tình trạng suy thoái của Đảng Cộng sản, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "cần phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa". Ông Chính hiện kiêm nhiệm cả ghế Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh và Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch (thay ông Vũ Đức Đam). Và công khai muốn bộ máy tinh giản, để có thể nắm thêm nhiều ghế hơn nữa.

Ông Chính với 15 năm phục vụ trong ngành "công an nhân dân" đã đạt cấp bậc trung tướng, có chuyên môn về tình báo ; từng giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Bộ Công an rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Những năm này, ông còn là giảng viên đại học, giảng dạy tại các trường công an như học viện Tình báo, học viện an ninh nhân dân. Nguyễn Tấn Dũng đã ít nhất ba lần bổ nhiệm và thăng quân hàm cho Phạm Minh Chính vì từng là êkíp của nhau.

Khi làm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh từ 2011/2015, ông Chính là người thúc đẩy dự án Đặc khu kinh tế Vân Đồn, sau đó là luật Đặc Khu. Đầu năm 2018 là khi ông Chính chính thức ngả theo Trung Quốc, quên đi chủ quyền dân tộc.

Một bản tin tiếng Anh đăng ngày 6 Tháng Hai của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc – CCSEZR (China Center for Special Economic Zone Research) thuộc trường Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông, theo đó ông Phạm Minh Chính nói với Giáo sư Đào Nhất Đào, Giám đốc Trung Tâm, người gọi ông Chính là "một người bạn cũ", rằng việc thăm lại Đại học Thâm Quyến lần nữa là "một trải nghiệm rất ấm cúng", giống như "trở về nhà, gặp lại các anh chị em". Phải nói thêm rằng bà Đào Nhất Đào hiện là chủ tịch Viện nghiên cứu Một vành đai Một con đường ở Thâm Quyến, theo tờ The Star (thông tin của BBC đưa ngày 27 Tháng Sáu 2018).

Vậy là Việt Nam đang có một người đứng đầu thân Trung Quốc coi trọng quyền lực của cá nhân hơn chủ quyền đất nước, thích theo dõi và nghi ngờ tất cả, tham và si mê quyền lực ngay từ đầu, gió chiều nào theo chiều đó, xây dựng mô hình gia đình trị và đàn áp thẳng tay bất kì ai ảnh hưởng đến quyền lực của ông ta.

147 ngày qua, ông ta đã bắt những người bất đồng chính kiến sau đây :

– Chị Nguyễn Thúy Hạnh, nhà hoạt động xã hội dân sự, bị bắt tại Hà Nội ngày 7 Tháng Tư 2021 (hai ngày sau khi ông ta nhậm chức).

– Dương Khải, nhà hoạt động nhân quyền người Khmer Krom, bị bắt tại Đồng Nai ngày 13 Tháng Tư 2021, sau đó phải thả ra vì không có bằng chứng để buộc tội.

– Nguyễn Phước Trung Bảo, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Đoàn Kiên Giang, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Nguyễn Thanh Nhã, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Lê Thế Thắng, nhóm Báo Sạch, bị bắt sau đó được tại ngoại do có bố là tướng công an về hưu, chắc là do trong ngành với Phạm Minh Chính.

– Trần Ngọc Sơn, người dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết bất lợi trước thềm bầu cử, bị bắt ngày 20 Tháng Năm 2021 tại Vĩnh Phúc.

– Đỗ Nam Trung (Nghĩa), nhà hoạt động xã hội, bị bắt tại Hà Nội ngày 6 Tháng Bảy 2021.

– Mai Phan Lợi, nhà báo, bị bắt ngày 2 Tháng Bảy 2021 tại Hà Nội.

– Đặng Đình Bách, nhà hoạt động xã hội, bị bắt ngày 2 Tháng Bảy 2021.

– Trần Hoàng Huấn, người bình luận mạng xã hội, bị bắt tại Tiền Giang ngày 8 Tháng Mười 2021.

– Và hôm nay, 30 Tháng Tám 2021, Bùi Văn Thuận, nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, bị bắt tại Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn một số người không nổi tiếng bị bắt và bị xử án rất nặng như anh Cao Văn Dũng bị kết án 9 năm tù, 3 năm quản chế hôm 6 Tháng Bảy 2021 vừa rồi ở Quảng Ngãi… Tính trung bình cứ khoảng 10 ngày bắt một người bất đồng chính kiến. Đó là chưa kể việc xử phạt hành chính hàng chục người vì nói xấu lãnh đạo, đưa tin Covid "xuyên tạc"… từ 5 đến 10 triệu đồng (trong khi báo đảng thì đưa tin giả ầm ầm và khi bị phát hiện thì chả làm sao !)

Về việc chống dịch, rõ ràng là ông Chính kém cỏi ; đến khẩu trang còn đeo ngược và lại còn đeo loại "khẩu trang ích kỷ" (như bài viết của chị Phạm Thị Hoài đã nêu rõ). Nhưng ông Chính là kiểu chính khách xuôi ngược gì đều lấp liếm được hết, nên dịch có toang, dân có chết thì ông ta cũng không ngại. Ông ta đã bảo dân phải sống chung với dịch rồi còn gì.

Những chính khách mải mê quyền lực bất chấp mọi thứ như ông Chính là kiểu chính khách mà Trung Quốc tà ác khoái nhất, vì là công cụ tốt để đè đầu cưỡi cổ dân Việt. Còn ông Chính đã công khai chọn Trung Quốc bằng mọi giá để giấc mộng quyền lực mãi mãi thực thi, cho dù cả dân tộc ông ta có phản đối thế nào. Trung Quốc chọn ông ta để đưa lên đứng đầu nước ta vì ông ta có đủ mọi tính chất có lợi nhất cho chúng. Ông ta trẻ hơn Nguyễn Phú Trọng 15 tuổi, có dã tâm trông thấy và lại thành thục trong việc dùng vũ lực và mưu mô. Nhất là ông ta có dáng dấp của một tên độc tài.

Chừng nào ông Chính và chế độ cộng sản tuy hai mà một với Trung Quốc còn, dân nước Việt sẽ im lặng một ngàn năm trong bóng đêm, không có cửa để lên tiếng như dân Myanmar và Hong Kong. Nếu người dân còn tiếp tục sợ đàn áp, sợ liên kết với nhau và sợ đủ thứ khác.

Thực ra, người dân Việt Nam không còn tin vào sự tốt đẹp của đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội từ lâu rồi. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản, của những kẻ bán nước hại dân này chậm xảy ra bởi vì nhân dân phó mặc cho may rủi. Và do sự thờ ơ của đám đông Việt Nam với mọi niềm tin chung ; bởi sống quá lâu dưới một chế độ lừa đảo giả dối và biết cách đánh cắp niềm tin của mọi người.

Dịch bệnh chết chóc nhiều vậy, nhiễm gần nửa triệu người và đã chết hơn 11,000 đồng bào…, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ để mà hành động. Hãy tìm hiểu về BẤT TUÂN DÂN SỰ. Nếu không, Việt Nam chỉ có rủi chứ không có may nữa.

Hoa Nguyễn

Nguồn : Saigonnhonews, 30/08/2021

Published in Diễn đàn