Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sự ra đi ca Đảng cộng sản Việt Nam và h qu con đường cu nước ca ông H Chí Minh có mi quan h nhân qu như thế nào ? Đ tr li câu hỏi này, bài viết ln lượt trình bày :

- Bối cnh và vai trò ca H Chí Minh vi s ra đi ca đng cộng sản Vit Nam.

- Hệ qu con đường cu nước ca ông H Chí Minh

dcs0

Ông Hồ Chí Minh.

I. Bối cnh và vai trò ca H Chí Minh vi s ra đi ca đng cộng sản Vit Nam

1. Bối cnh ra đời ca Đảng cộng sản Việt Nam

Theo tài liệu lch s, thi kỳ kháng chiến chng thc dân Pháp giành đc lp dân tc vào nhng thp niên đu Thế k 20 đã là bi cnh ra đi ca Đảng cộng sản Việt Nam. Trước đó, cuc kháng chiến chng thc dân Pháp đã khi s và tiếp ni k t sau khi thực dân Pháp bn phát súng đu tiên vào ca bin Đà Nng vào năm 1858 m đu cuc xâm lược và tng bước thiết lp chế đ thuc đa ti Vit Nam.

Như chúng tôi đã trình bày trong mt bài viết trước đây trên din đàn này nhan đ "Bối cnh lch s đưa đến cuc ni chiến ý thc h Quc-Cng ti Vit Nam". Theo đó, cho đến lúc Đảng cộng sản Việt Nam ra đi vào ngày 3/2/1930, đã có các cuc chng Pháp dưới s lãnh đo các sĩ phu yêu nước mang ý thc h quc gia chu nh hưởng ca h tư tưởng "Thần quyn Thiên Mnh" Đông phương làm nn tng cho chế đ quân ch chuyên chế, đã phát đng và tiến hành qua các phong trào Cân Vương, Văn Thân, Đông Du… Tiếp đến là các cuc kháng chiến chng Pháp dưới s lãnh đo ca các nhà ái quc chu nh hưởng h tư tưởng dân ch Phương Tây làm nến tng cho mc tiêu giành đc lp đ thiết lp chế đ dân ch lp hiến, tiêu biu là s ra đi ca mt chính đng quc gia đu tiên "Việt nam Quc Dân Đng" (1924) với lãnh t Nguyn Thái Hc. Cuc khi nghĩa cướp chính quyn Yên Báy do Vin Nam Quốc Dân Đng thc hin tht bi vào năm 1930, cùng năm vi s ra đi ca Đảng cộng sản Việt Nam.

Thế là t đó và sau đó, công cuc kháng chiến trường kỳ chng thc dân Pháp ngoài các nhà ái quc, các chính đng quc gia thành lp sau Vit Nam Quc Dân Đng, Đi Vit, Nhân xã Đng… lãnh đo kháng chiến theo ý thc h quc gia truyn thng trước đó, có thêm vai trò lãnh đạo kháng chiến chng Pháp ca nhng người cng sn Vit Nam đu tiên, đng đu là ông H Chí Minh, mt người theo ch nghĩa yêu nước trước khi tr thành người cng sn Vit nam đu tiên, đng ra thành Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Vai trò của H Chí Minh vi s ra đi ca Đảng cộng sản Việt Nam

Theo tài liệu lch s ca Đảng cộng sản Việt Nam, trước nhng tht bi ca các cuc kháng chiến chng Pháp trước đó do các nhà ái quc lãnh đo theo h tư tưởng quân ch Phương Đông hay dân ch tư sn Phương Tây (gọi chung là ý thức h quc gia) đều tht bi ; năm 1911 Nguyn Tt Thành, mt người yêu nước, không hc v(Nguyễn Ái Quc, H Chí minh là mt) đã xuất dương ra đi tìm đường cu nước. S ra đi này xut phát t nhn đnh cho rng các phong trào yêu nước t cui thế k XIX đu thế k XX là s tiếp ni truyn thng yêu nước, bt khut ca dân tc Vit Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lch s dng nước và gi nước. Nhưng do thiếu đường li đúng đn, thiếu t chc và lc lượng cn thiết nên các phong trào đó đã ln lượt tht bi. Cách mng Vit Nam chìm trong cuc khng hong sâu sc v đường li cu nước. Vì vậy nhà ái quc Nguyn Tt Thành thy cn ra đi tìm đường cu nước.

Sau nhiều năm bôn ba các nước thuc đa cũng như đế quc tư bn Châu Âu, Châu Phi, Châu M, Nguyn Tt Thành đã phát hin ra chân lý : Chủ nghĩa tư bn, ch nghĩa đế quc thc dân là ci ngun mi đau kh ca công nhân và nhân dân lao đng chính quc cũng như các nước thuc đa.

Năm 1917, Nguyễn Tt Thành tr li nước Pháp, đến Paris và năm 1919 gia nhập Đng Xã hi Pháp.

Tháng 6/1919, thay mặt nhng người yêu nước Vit Nam, vi tên gi mi ca ông H là Nguyn Ái Quc, khi đng tên gi bn yêu sách 8 điểm ti Hi ngh Versailles.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quc được đc "Đề cương v vn đ dân tc và thuc đa" (trong Luận Cương chính tr Tháng 4) của Lênin và t tư tưởng đó, đã tìm ra con đường cu nước đúng đn cho dân tc Vit Nam. Ông H đã hét to mt mình trong phòng trọ Paris Pháp Quc, rng "Đây rồi, mun cu nước và gii phóng dân tc không có con đường nào khác, ngoài con đường cách mng vô sn…".

Tại Đi hi Đng Xã hi Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quc b phiếu tán thành Quc tế III (Quốc tế Cộng sn do Lênin sáng lp) (*) và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp, trở thành người Cng sn đu tiên ca Vit Nam.

Từ đây, cùng vi vic thc hin nhim v đi vi phong trào cng sn quc tế, Nguyn Ái Quc xúc tiến truyn bá ch nghĩa Mác-Lênin, vạch phương hướng chiến lược cách mng Vit Nam và chun b điu kin đ thành lp Đảng cộng sản Vit Nam.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quc ra sc truyn bá ch nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Vit Nam, chun b v lý luận cho s ra đi ca Đảng cộng sản Vit Nam.Ông nhn mnh : cách mạng mun thành công phi có đng cách mng chân chính lãnh đo ; Đng phi có h tư tưởng tiên tiến, cách mng và khoa hc dn đường, đó là h tư tưởng Mác-Lênin.

Trong thời gian này, ông Hồ cũng tp trung cho vic chun b v t chc và cán bÔng lập ra Vit Nam thanh niên cách mng đng minh h(năm 1925), tổ chc nhiu lp đào to cán b ti Qung Châu (Trung Quốc) và gửi cán b đi hc ti trường Đi hc Phương Đông ( Liên Xô trước đây) và trường Lc quân Hoàng Ph (Trung Quốc) nhằm đào to cán b cho cách mng Vit Nam.Đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quc đã thay mt cng sn quc tế, ch đng t chc và ch trì Hội ngh hp nht Đng ti Hương Cng, Trung Quc t ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930.

Vẫn theo tài liu ca Đảng cộng sản Việt Nam Hi ngh đã quyết đnh hp nht các t chc đng (Đông Dương cng sn đng, An Nam cng sn đng, Đông Dương cng sn liên đoàn) thành Đảng cộng sản Vit Nam (**). Hi ngh tho lun và thông qua các văn kin : Chánh cương và Sách lược vn tt, Chương trình tóm tt và Điu l vn tt của Đảng cộng sản. Nhng văn kin đó do Nguyn Ái Quc son tho, được Hi ngh hp nht Đng thông qua là s vn dng sáng to ch nghĩa Mác-Lênin vào điu kin c th ca cách mng Vit Nam. Hội ngh thông qua li kêu gi ca Nguyn Ái Quc thay mt Quc tế Cng sn và Đảng cộng sản Vit Nam gi đến đng bào, đng chí trong c nước nhân dp thành lp Đng.

Sau này, Đại hi đi biu toàn quc ln th III ca Đng cộng sản Việt Nam đã quyết ngh ly ngày 3/2 dương lch hng năm làm ngày kỷ nim thành lp Đảng cộng sản Vit Nam.

II. Hệ qu con đường cu nước ca lãnh t cng sn Vit Nam H Chí Minh

Con đường cu nước mà ông H Chí Minh tìm được là "con đường cách mng vô sn" mà Đảng cộng sản Việt Nam do ông thành lập đã là công c đ thc hiên con đường này. Chính cương và sách lược tóm tt được công b trong Đại hội thành lp Đảng cộng sản Việt Nam đã xác nhn rõ hai giai đon cách mng nhm thành đt hai mc tiêu :

1. Cách mạng dân tc dân ch nhân dân đ gii quyết mâu thun dân tc vi thc dân pháp, giành đc lp cho dân tc. Tuy nhiên, trên thc thế, Đảng cộng sản Việt Nam đã thc hin bng chiêu bài ngy dân tc đ khai thác trit đ "Ch nghĩa yêu nước" hu khơi đng tinh thn chng ngoi xâm giành đc lp dân tc. Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công, trong vai trò chủ đo kháng chiến, đã đánh đưổi được thc dân Pháp sau cuc kháng chiến 9 năm sau cùng (1945-1954). Thế nhưng không phi giành đc lp cho dân tc, mà ch cướp được chính quyn trên mt na nước Min Bc đ xây dng xã hội ch nghĩa, đt mình trong h thng các nước xã hi ch nghĩa quc tế (vì ông Hồ đã khng đnh cách mng Vit Nam là mt b phn không th tách ri ca cách mng vô sn hay cng sn quc tế mà !). Đồng thi "Đng ta" cng c min Bc xã hi ch nghĩa thành hậu phương ln, vn dưới ngn c "ngy dân tc" phát đng cuc chiến tranh cng sn hóa na nước min Nam thuc chính quyn chính thng quc gia ca vua Bo Đi, sau là Vit Nam Cng Hòa, đưa đt nước vào thế gng kìm ca cuc chiến tranh ý thc h toàn cầu gia cng sn ch nghĩa và tư bn ch nghĩa. H qu là đưa c nước vào mt cuc "chiến tranh ct nhc tương tàn", đt nước tan hoang, vì bom đn ngoi bang thuc c hai phe cy nát, giết hi hàng triu dân Vit trên c hai chiến tuyến đi đu, nhân dân đói khổ lm than vì chiến tranh, gây hn thù trong lòng dân tc, di hi nghiêm trng toàn din, lâu dài cho đt nước và dân tc… Vy h qu con đường ông H đã chn và được Đảng cộng sản Việt Nam thc hin như thế là "con đường cu nước" hay là "con đường phá nước" ?

2. Cách mạnh xã hi ch nghĩa đ gii phóng giai cp thc hin xã hi "xã hi ch nghĩa" và xác đnh cuc cách mng này là mt b phn ca cách mng vô sn tc cng sn quc tế đng đu là Liên Xô. Thc hin thế nào, h qu ra sao ?

Chẳng cn viết ra thì những người Vit Nam tng sng và là nn nhân trong cuc chiến tranh "Ni da sáo tht" nay còn sng đu đã biết. Sau khi cướp được chính quyn quc gia na nước min Nam, thc hin ch nghĩa xã hi trên c nước đã gây khn kh, kinh hoàng mt thi cho nhân dân thế nào ri (1975-1995)… Nht là 10 năm đu (1975-1986) thực hin trit đ các nguyên lý ca ch nghĩa xã hi, đc tài toàn tr v chính tr, quc hu hóa mi phương tin sn xut, kinh doanh, tp th hóa mi lc lương lao đng trên mi lãnh vc công, nông, thương nghip, dch v… Hu qu là mi quyn dân ch dân sinh, nhân quyn b bóp nght, kinh tế b đình đn, dn đến thm trng nhân dân c nước không đ lương thc, thc phm vi chế đ tem phiếu (trừ giai cp cán b đng viên có chc, có quyn có tiêu chuẩn riêng…). Tất c đã phi sng trong cnh thiếu thn, đói kh lm than, ; c nước phi ăn đn ngô, khoai, sn và c bobo, mt thc phm vn dành cho súc vt được Liên Xô vin tr lúc đó đ cu nguy. Đng cộng sản Việt Nam vi thi hành "Chính sách đi mi" (1985-1995) theo gương Liên Xô. Thế nhưng "Đi mi" cũng không cu vãn được công cuc xây dng ch nghĩa xã hi, dn đến s sp đ hoàn toàn chế đ "Cng hòa xã hi ch nghĩa Xô-Viết" vào năm 1991 sau hơn 70 năm xây dng ; còn "Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam" thì tồn ti thêm thi gian đến hôm nay nh kp thi theo gương Trung Quc "mèo trng ( bn) hay mèo đen (cộng sn) không quan trọng, min là mèo y bt được chut". Cng đng Vit Nam bt đu thc hin "Chính sách m ca" làm ăn vi các nước "tư bn không rãy chết" trong đó m đu vi cu thù "đế quc M" bãi b cm vn, thiết h quan h ngoi giao và tr thành "đi tác" thay vì "đi phương" vi Vit Nam.

Từ đó và nh đó Vit Nam đã phát trin toàn din (1) v kinh tế nh"con đường kinh tế th trường, định hướng tư bn ch nghĩa" (chứ không phi đnh hướng xã hi ch nghĩa nhưng ta" tuyên truyn la m đ che đy s tht bi hoàn toàn và vĩnh vin mc tiêu xây dng ch nghĩa xã hi) mà trình đô phát triển ngày mt nâng cao, đi sng nhân dân ngày một ci thin đ sau 25 năm (1995-2020) Việt Nam đã có b mt phn vinh như hôm nay. (2) v chính tr, Đng và nhà nước cộng sản Việt Nam trong "Môi trường mt ngt kinh tế th trường" (thuật ng người viết thường dùng) các diễn biến sau đây tnh tin xy ra :

Mt là, các cán bộ đng viên cng sn đã và đang được tư sn hóa tng bước đ tr thành các nhà tư sn hay " bn đ" ;

Hai là, nhà nước Vit Nam đã và đang được tư bn hóa bng chính sách "gii tư" tng bước làm tiêu vong cơ cu kinh tế quc doanh xã hi ch nghĩa còn sót li, tiến đến cơ cu kính tế th trường tư bn ch nghĩa ngày mt hoàn chnh, vi các quyn s hu tư nhân v vn, công c, phương tin sn xut…

Ba là, dân ch hóa tng bước, nh đó người dân ngày mt được nhà cm quyn tr li các quyn dân ch, dân sinh, nhân quyn, tuy còn nhiu hn chế…C ba tiến trình này ai cũng có th kim chng được qua thc tế din ra 25 năm qua (1995-2020).

III. Thay lời kết

Vậy thì, đến dây có th khng đinh qua h qu thc tin, con đường mà lãnh t Cng đng H Chí Minh chn vào năm 1920, ri đng ra thành lp Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930 như công c thc hin 90 năm qua (1930-2020) có đúng như s vui mng sau khi đc được "Lun cương chính tr Tháng 4" (****) ca lãnh t Cng đng Bolsevik Nga Vladimir Lenin không, rng "Mun cu nước và gii phóng dân tc không có con đường nào khác, ngoài con đường cách mng vô sn (hay cộng sn cũng thế)" ?

Hay thực tế phi nói là, vì ông H đã chn lm "con đường cách mng vô sn" nên đã là "con đường phá nước". Vì con đường y đã không gii phóng được dân tc mà đã xích hóa dân tc vào thế gng kìm ca cuc chiến tranh ý thc h toàn cu gia cng sn ch nghĩa đng đu là "Tân đế quc đ Liên Xô" (với s cnh tranh ca đế tân quc đ Trung Quc) và tư bn ch nghĩa đng đu là "Tân đế quc Trng Hoa Kỳ". Vì nếu ông H không chn la con đường này và không thành lp Đảng cộng sản Việt Nam, thì chc chng tình hình Việt Nam s biến chuyn theo mt chiu hướng khác tt đp hơn cho đt nước.

Một cách c th là Vit Nam đã có đc lp rt s(Khi Nhật trao tr đc lp cho vua Bo Đi vi chính ph Trn Trng Kim vào tháng 3/1945) và nhân dân Việt Nam đã không phi hy sinh quá nhiều xương máu trong 9 năm kháng chiến chng Pháp sau cùng (1945-1954).Vì nhiều nước thuc đa trong vùng cũng như trên thế gii đu ln lượt được đc lp sau Thế Chiến II không cn kháng chiến (do ch nghĩa thc dân cũ bước vào thi kỳ suy tàn). Sau đó, cũng đã không xẩy ra cuc chiến tranh Quc-Cng "ct nhc tương tàn" khc lit kéo dài 21 năm sau Hip đnh Genève chia đôi đt nước (7/1954) do Đảng cộng sản Việt Nam phát đng, tiến hành, đã làm tan hoang đt nước, giết hi nhiu sinh linh dân Vit.

Và, sau cùng, nhân dân Việt Nam đã không phi tri qua thi kỳ kh nn hơn 20 năm làm vt tế thn cho công cuc th nghim xây dng xã hi ch nghĩa không tưởng trên c nước, vn là "con đường cu nước" mà lãnh t cng sn H Chí Minh đã chn. Thế nhưng thc tế đã trở thành "con đường phá nước" gây hu qu nghiêm trng, toàn din và di hi lâu dài cho đt nước và dân tc thế nào, chng cn k ra, thì chc quc dân Vit Nam ai cũng biết, nht là nhng ai tng là nn nhân ca "con đường phá nước" này.

Houston, ngày 30/2/2020

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 03/02/2020

(*) Đệ Tam Quc tế, còn gọi là Quốc tế cng sn hay Comintern, là tổ chc ca nhng ngườcộng sn, được thành lp vào tháng 3 năm 1919 Moskva và giải tán năm 1943, được tái sinh li năm 1947 và gii tán năm 1956, sau Đi hi XX cĐảng cộng sản Liên Xô. Cương lĩnh hot đng ca Đ Tam Quc tế là đu tranh lt đ chế đ bn ch nghĩa, xây dựng chế đ xã hi ch nghĩa, thiết lp chuyên chính vô sn. Dưới s lãnh đo cVladimir Ilyich Lenin, Đệ Tam Quc tế đã tiến hành 7 ln đi hi, qua đó vch ra chiến lược, sách lược ch đo phong trào cng sn và công nhân quc tế, phong trào gii phóng dân tc và đ ra bin pháp đu tranh chng chủ nghĩa phát xít.

Đệ T Quc tế còn gọi là Cng sn Đ T là liên minh quc tế ca nhng người theo chủ nghĩa Trotsky thành lập năm 1938 tạParis, theo khuynh hướng "cách mng thường trc" do Trotsky đưa ra t sau khi Lenin qua đời (1924) đ chng li đường li "cách mng vô sn trong mt quc gia" cStalin. Kể t năm 1953, Đệ T Quc tế phân hóa ra nhiu nhóm nh.

Đệ Nht Quc tế tên đầy đ là Hi Liên hip Lao đng Quc tế (tiếng Anh : The International Workingmen's Association - IWA, 1864–1876), là tổ chc tranh đu đu tiên ca các nhóm xã hi quc tế, được thành lp Luân Đôn vào ngày 28/9/1864, mục đích là đ đoàn kết các nhóm xã hi khuynh t, cng sn, các nhóm vô chính ph và các t chc công đoàn. Năm 1876, tạPhiladelphia, Hoa Kỳ, Đệ Nht Quc tế tuyên bố gii tán vì s đi nghch gia khuynh hướng Marxism và chủ nghĩa cng sn vô chính phủ mà lãnh tụ là Bakunin.

Đệ Nh Quc Tế còn gọi là Quc tế th hai là liên minh quc tế, vi s kết hp ca các đng xã hi ch nghĩa và mt s t chc công đoàn trên thế gii - ch yếu là ti Châu Âu, được thành lp ngày 14/7/1889 ởParis, được phc hưng li vào các năm 1923 và 1951.. Năm 1895. Frederich Engels qua đời. Phong trào công nhân b tn tht nng. Các phn t cơ hi ch nghĩa, đi din là Eduard Bernstein, dn dn chiếm ưu thế trong Đ Nh Quc tế. Tuy rằng vẫn có nhiu thành viên tiếp tc đi theo con đường ca Engels, do không được tiến hành trit đ nên không thu được kết qu. Do không thng nht v chiến lược, chia r v t chc, Đ Nh Quc tế tan rã khi Chiến tranh thế gii I bùng nổ.

(**) Theo lịch s Đảng cộng sản Việt Nam thì lúc đu ly tên Đng cộng sản Vit Nam mt thi gian ngn thì đi tên là Đng cộng sản Đông Dương đ đóng vai trò lãnh đạo kháng chiến trên c 3 nước Đông Dương thuc Pháp là Vit-Miên-Lào. Sau ly li tên Đảng cộng sản Việt Nam cho đến thi kỳ kháng chiến 9 năm thì mun du mt, đã tuyên b gii tán Đảng cộng sản Việt Nam, lp Mt Trn Vit Nam Đc lp Đng minh hi, gi tt là Vit Minh, như mt nạ ca Đảng cộng sản Việt Nam đ ch đo kháng chiến dưới ngn c "Gii phóng dân tc". S giu mt này là do tình hình lúc đó thế gii coi cng sn là mt him ha cn ngăn chn tiêu dit, hình thành cuc chiến tranh ý thc h toàn cu gia các nước tư bn đng đu là Hoa Kỳ và các nước cng sn đng đu là Liên Xô, mt chiến lược quc tế mi hình thành sau Thế Chiến II (1939-1945).

Đối vi nhân dân trong nước ch nghĩa cng sn còn xa l và là ni kinh hoàng vì được nghe nói cng sn là "chủ nghĩa Tam vô" (vô tổ quc, vô gia đình và vô tống giáo), rất tàn ác, nên s và tìm cách xa lánh cng sn. Năm 1952 đi tên thành Đng Lao Đng Vit Nam và dùng tên này trong sut thi kỳ chiến tranh Quc-Cng (1954-1975) để tiếp tc "ngụy dân tc" tiến hành "Chiến tranh chng M cu nước, gii phóng min Nam, thng nht đt nước". Sau khi cưỡng chiếm được min Nam (30/4/1975), mới ly li tên Đng cộng sản Vit Nam, đưa c nước "Tiến nhanh, tiến mnh, tiến vng chc… đến s sp đ hoàn toàn" sau 20 năm xây dựng xã hi ch nghĩa không tưởng tht bi hoàn toàn (1975- 1995).

(***) Luận cương chính tr tháng Tư tên nguyên thy là "Nhiệm v ca giai cp vô sn trong cuc cách mng hin nay’, là một văn kin có tính cương lĩnh do V. I. Lenin soạn tho và trình bày vào Ngày 16 tháng 4 năm 1917, Lenin đã đếPetrograd trình bày trước Trung ương Đng Bolshevik mt bn báo cáo. Bn lun cương được xut bn trên báo S Tht (Pravda) s 26 ngày 7/4/1917.

Published in Diễn đàn

Hàng năm vào ngày 25 tháng 12, các giáo hi và tín đ có chung nim tin vào Đng To hóa hay Thiên Chúa, đã mng kính trng th l Giáng sinh ca Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trn cu chuc nhân loi. Đng thi l Giáng sinh cũng đã tr thành ngày sinh hot văn hóa ti nhiu quc gia và là dp cho mi người không có chung nim tin, có mt ngày nghĩ ngơi, sum hp gia đình, bn bè và vui chơi gii trí.

giánginh2

Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo

Nhân dp này, chúng tôi nghĩ v "Mu nhim Giáng sinh" thuc phm trù đc tin tôn giáo vn là mt nhu cu tâm linh ca con người và là mt dân quyn hiến đnh cn được lut pháp bo v chng li s xâm hi bt c t đâu ti. Bài viết ln lượt trình bày :

I. Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo

Như chúng ta đu biết, t khi con người xut hin trên trái đt, qua nhiu thi đi đến nay, vn nn muôn thu ca loài người vn chưa được gii đáp là vũ tr vn vt trong đó có con người t đâu hin hu, sinh sng qua thi gian hu hn, ri tiêu vong (chết) s đi v đâu ?

Con người qua các thi đi, vn không ngng n lc kiếm tìm câu tr li cho vn nn trên. Tm tri thc hay mc đ hiu biết hay ánh sáng khoa hc v vũ tr vn vt trong đó có con người không ngng m rng, nhưng đến nay thành qu ch có mc đ, phn còn li tm thi vn do các tôn giáo lý gii cách này cách khác bng lun lý ca nim tin, dưới "cp mt đc tin".

1. Có s khác bit gia hai phm trù khoa hc (đc lý) và phm trù tôn giáo (đc tin)

Khoa hc là "Tri thc" hay là tm hiu biết ca con người(chúng tôi tm gi là "Đc lý"). Đó là nhng s hiu biết căn cơ, có th chng minh bng lun lý và thc nghim. Đó là mt chân lý tuyt đi, vì được mi người hu thn cũng như vô thn công nhn như 2+2=4. Con người đã và đang n lc m rng "tm tri thc" đ khám phá các quy lut vn hành ca vũ tr vn vt, vi ước mong tìm được chân lý tuyt đi, đ có được câu tr li trn vn được mi người công nhn, cho các vn nn muôn thu ca lòai người : Vũ tr, vn vt trong đó có con người t đâu ti và s đi v đâu ?

Nim tin tôn giáo là phm trù "Đc tin" ca mi con người, tiếp ni phm trù c lý" (hay khoa hc), do mi con người tùy theo hòan cnh sng, đã được chn la cho ngay khi chào đi do gia đình và tiếp tc gi Đc tin sau này khôn ln ; hay khi có đ ý thc t nguyên, t giác la chn mt nim tin tôn giáo riêng Tt c đu đ t gii đáp cho nhng vn nn muôn thu ca lòai người và th hin Đc tin trong cuc sng đ đt cùng đích ca cuc đi sau cái chết. Đc tin tôn giáo không th chng minh bng lun lý và thc nghim, vì nó vượt khi"tm tri thc" (phm trù c lý") ca con người. Nhng gì mà ánh sáng khoa hc (tm tri thc) chưa soi ri ti, thì ánh sáng tôn giáo (phm trù Đc tin) s soi ri.

Vì thế các tôn giáo thường tin vào các hin tượng siêu hình (metaphysics) gi là s mu nhim (miracle) hay phép l. Các tín đ Thiên Chúa Giáo thì tin vào Mu nhim Giáng sinh cũng như nhiu màu nhin khác, như màu nhim Chúa Ba Ngôi, Màu nhim phc sinh, màu nhim Đc M đng trinh.v.v…

2. Mu nhim Giáng sinh

Đi vi các tín đ Thiên Chúa Giáo, tin vào vũ tr vn vt đu là do mt "Đng Toàn Năng" tác to, cho nó vn hành theo quy lut chung cũng như riêng cho mi loài. Vì vy s th Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh xung thế làm người đ cu chuc ti t tông ca loài người là Adam và Eva là mang mt ý nghĩa mu nhim (Miraculous, marvelous. supernatural), được th hin qua các hin tượng l phát sinh t và chung quanh con người siêu phàm mang tên Giêsu y. Là mt mu nhim vì vượt tm tri thc hu hn ca con người nên không th hiu được, nếu không được trang b bng cp mt đc tin tôn giáo.

giánginh11

Tht vy, vi tm tri thc hu hn, con người làm sao có th hiu được và chp nhn mt hài nhi bé nh, sinh ra trong cnh nghèo hèn máng c bò la, bi mt trinh n có tên là Maria, sng chung mà không phi v chng, vi mt người bn có chung nim tin, làm ngh th mc có tên là Giuse. Nghĩa là Hài Nhi Giêsu y, đã được th thai trong cung lòng Trinh N Maria bi quyn năng Chúa Thánh Thn và Hài Nhi y sau này li xưng mình là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trn đ cu chuc nhân loi, đã làm nhiu phép l c th, nht là nhng phép l xy ra vào ba năm cui đi đi rao ging và mc khi cho loài người v Thiên Chúa và Ơn Cu Ð. Sau cùng đã hoàn tt chương trình cu đ bng mt cái chết treo kh nhc trên thp t giá vào tui 33 ; đ ri sau ba ngày Ðc Giêsu đã sng li và lên Tri trước mt nhiu người đương thi.

Nhng người chng kiến các phép l xy ra t và chung quanh con người phi phàm Giêsu có th tin vào mu nhim Giáng sinh, song ch là s ít. Còn biết bao người đương thi, cũng như con người các thi đi sau này không được tn mt chng kiến các phép l thì sao ? Hin nhiên khó mà có lòng tin vào Mu Nhim Giáng sinh cũng như các mu nhim khác thuc quyn năng ca Thượng Ðế, nếu không có "đc tin tôn giáo".

Tuy nhiên đây ch là nói theo lun lý thông thường ca tm tri thc hu hn ca con người. Ngoài tm tri thc hu hn này, con người còn tim n mt kh năng vượt tri, siêu hình, đó là Ðc Tin tôn giáo, mt khi được khơi đng s có th hiu biết và cm nghim được mi mu nhim trong thế gii siêu hình vô hn. Các tín đ có nim tin nơi Thượng Ðế, chính là nhng con người được trang b cp mt Ðc Tin, đ có th nhn thc được nhng gì vượt tm tri thc hu hn ca con người.

Hin ti, sau 2019 năm Hài Nhi Giêsu ra đi, đã có hàng t nhân loi tin vào ơn Cu Ð qua mu nhim Giáng sinh ca Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trn cu chuc nhân loi. Bng nim tin này, người ta có th lý gii d dàng nhng s kin siêu t nhiên t mt căn bn : Nếu đã tin và chp nhn mt Thượng Ðế Toàn Năng đã tác to vũ tr vn vt và cho nó vn hành theo nhng quy lut riêng cho tng loài và quy lut chung cho mi loài, thì không có gì Thượng Ðế không làm được.

Mt đin hình, nếu ngày nay con người đã m rng tm tri thc đ có th khám phá ra quy lut cu to con người theo quy lut chuyn sinh ca Thượng Ðế, là s phi hp gi tinh trùng ca người nam vi noãn sào ca người n, kết t thành bào thai, phát trin thi gian sm mun 9 tháng 10 ngày. T đó làm theo quy lut này đ to ra con người bng cách ly cht liu t con người vn là vt th to ca Thượng Ðế, cho th thai trong ng nghim có điu kin môi sinh như trong cung lòng người n, hay cho th thai trong chính cung lòng người n, thì đi vi quyn năng Thượng Ðế, vic th thai ca Hài Nhi Giêsu trong cung lòng trinh n Maria bi phép Chúa Thánh Thn vào hơn 2019 năm trước đây, là điu hin nhiên có th, không có gì phi tranh lun như nhiu thế k trước đây. Trinh N Maria sau khi sinh Hài Nhi Giêsu vn còn đng trinh là h qu tt nhiên do cách th thai ngoài s giao hp lưỡng tính thông thường cũng là điu hin nhiên không th bin gii bng lun lý thông thường (Đc lý) nên được coi là mt màu nhim theo lun lý ca nim tin (Đc tin) .Như vy là lun lý ca nim tin tôn giáo đã được lun lý ca tm tri thc (khoa hc) m rng ca con người chng minh là s tht.

Ðến đây vn đ ch còn là con người có chp nhn mu nhim Giáng sinh cũng như các mu nhim khác ca Thượng Ðế hay không. Vì đó là quyn t do la chn ca mi con người, mà chính Thượng Ðế là Ðng sáng to ra con người, vn vt, cũng phi tôn trng tuyt đi. Bi vì ch vi quyn t do tuyt đi, con người mi chu trách nhim v mi hành vi ca mình và Thượng Ðế mi xét công, ti đ thưởng pht công bình mi con người sau cái chết, tr v vi cát bi theo nim tin tôn giáo.

III. Kết luận

Đi vi nhng người có nim tin nơi Thượng Ðế, qua mu nhim Giáng sinh, nhng tín đ Thiên Chúa Giáo ch mun xác tín rng : Hơn 2019 năm trước đây, qu tht đã có mt Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trn, thc hin s mng cu chuc con người khi ti nguyên t, to điu kin cho con người tái sinh trong nước hng sng là Thiên đường cc lc ; đó ch có hnh phúc, yêu thương, an bình, không kh đau, chiến tranh hn thù. Các tín đ tin rng, nếu như không có tin đ là mu nhim Giáng sinh này ca Đng Cu Thế, s phn con người hn đã khác, chc hn là bi thm hơn nhiu

Ð cm t Thượng Ðế, đêm nay cũng như đêm qua và đêm mai, nơi các giáo đường khp nơi trên mt đa cu, nhng con người có chung nim tin vào mu nhim Giáng sinh đu ct cao li ca chúc tng ca Thiên thn vào đêm Giáng sinh năm xưa nơi hang đá Bethlhem vùng Trung Đông, rng"Vinh danh Thiên Chúa Trên Tri, Bình an dưới thế cho người thin tâm" ;ct cao bng mi ngôn ng khác bit ca loài người. Chúc tng và ngi ca Ơn Con Người đã giáng trn cu đ muôn dân, đem an bình, ơn phúc và yêu thương đến cho mi người, mi dân tc qua các thi đi hôm qua, hôm nay và mãi mãi trên hành tinh này, cho đến tn thế.

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 24/12/2019

Published in Văn hóa

Giải quyết v Vườn rau Lộc Hưng tưởng đã xong, nào ng chính quyn qun Tân Bình hôm 3/12 li đưa hàng trăm người ti khu đt mà bà con đây nói là thuộc s hu ca h đ ‘ct c' và thay đi bng d án.

lochung0

Một khế ước thuê rung trước năm 1975 ca người dân canh tác vườn rau Lc Hưng (FB Hai Van Nguyen)

Như vy là gn mt năm sau khi nhà cm quyn thc hin vic mà h gi là "giải ta các công trình trái phép" ở Vườn rau Lc Hưng, chính quyn qun Tân Bình hôm 3/12 li đưa hàng trăm người ti khu đất mà bà con đây nói là thuc s hu ca h đ ‘ct c' và thay đi bng d án.

I. Diễn tiến sự việc

Một người dân ca khu Vườn rau Lộc Hưng b mt đt, anh Cao Hà Trc, nói vi VOA hôm 4/12 rng "T 6 gi rưỡi, (nhà cm quyn) đã huy đng lc lượng và 7 gi rưỡi họ thc hin vic h nói là ct c", anh Trc nói. "H nói h ct c nhưng trên thc tế h đưa mt lc lượng gn 300 người ti đ thay bng quy hoch – trước đây là ‘trường hc đt chun quc gia' thì nay là ‘trường hc'. (Điu đó) có nghĩa là h thay d án của cm trường hc đó".

Đây là lần th 5 chính quyn đa phương thay đi d án mà người dân Vườn rau Lộc Hưng gi là các d án "ma". Khu đt đy tranh chp này ban đu được quy hoch cho ngành bưu đin vào năm 2001, theo anh Trc, nhưng sau đó đi thành xây bnh vin trước khi được d kiến xây chung cư cao tng ri xây trường hc trong nhng năm tiếp theo….

Như vy là vic tranh chp đt đai ca bà con khu vc Vườn rau Lộc Hưng và chính quyn đa phương đã din ra nhiu năm qua và v vic lên đến đnh đim khi chính quyn qun Tân Bình đưa khong mt ngàn người ti "gii ta" khu vườn trong hai ngày 4 và 8 tháng 1 năm nay. S th này đã làm tan ca nát nhà, đưa hàng trăm gia đình vào cnh khn cùng, b công lun trong và ngoài nước lên án như là vic làm bt nhân, vô đo. Bi vì nhà cm quyn Tân Bình đã cưỡng chế vào nhng ngày giáp Tết Âm Lch có tính thing liêng đi vi dân Vit Nam. Nay cũng gn đến ngày gn Tết c truyn ca dân tc Vit Nam, ngày 3/12/2019 va qua li huy đng lc lượng gn 300 người đến khu Vườn rau Lộc Hưng b gii ta gn mt năm qua đ "ct cỏ" và thay đi bng hiu "quy hoch".Người ta t hi nhà cm quyn Tân Bình đang toán tính gì đây ? Trong khi các nn nhân b cướp đt phá nhà trái phép Vườn rau Lộc Hưng đã và đang ch đi chính quyn Trung ương cu xét, gii quyết tha đáng.

II. Chờ đợi và hy vọng chính quyền trung ương giải quyết thỏa đáng

Thật vy, nn nhân đang kiên nhn ch đi và nuôi nhiu hy vng "Đèn trời soi xét" khi thấy có nhng du hiu đáng mng cho người dân Vườn rau Lộc Hưng (Vườn rau Lộc Hưng) được tìm thy trong bn tường trình ca Luật sư Trn Hng Phong Eco Law, do một lut sư h tr pháp lý cho Vườn rau Lộc Hưng gi cho chúng tôi, cũng đã được ph biến rng rãi trên FB. Ni dung bn tường trình ghi li din tiến cuc hp sáng ngày 27/6/2019 ti phòng hp B Tài nguyên Môi trường (Tài nguyên và môi trường), Hà Ni ; đ xem xét và giải quyết khiếu t ca người dân Vườn rau Lộc Hưng b cưỡng chế trái pháp lut.

Đáng mừng vì theo li mt lut sư thin nguyn h tr pháp lý cho người dân Vườn rau Lộc Hưng cho biết, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã yêu yêu cu y Ban Nhân dân TP.HCM phi gii trình v Vườn rau Lộc Hưng và Bộ Tài nguyên và môi trường có trách nhim tham mưu cho Chính Ph.....Vì vy, cuc hp gia "Nhóm luật sư Vườn rau Lộc Hưng và bà con Vườn rau Lộc Hưng làm vic vi B Tài nguyên Môi trường" đã diễn ra dưới s ch trì ca Th trưởng và s hin din ca Chánh Thanh tra B Tài nguyên và môi trường.

Nội dung bn tường trình thế nào và người dân Vườn rau Lộc Hưng đánh giá du hiu đáng mng ra sao ? Người dân Vườn rau Lộc Hưng thc s mun gì ?

1. Nội dưng bn tường trình thế nào ?

Để bn đc biết din tiến cuc hp sáng ngày 27/6/2019 ti phòng hp B Tài nguyên Môi trường (Tài nguyên và môi trường), Hà Nội…như thế nào, chúng tôi mn phép tác gi đăng lai toàn văn bn tường trình như sau :

" Sáng nay 27/6/2019, đại din bà con #Vườn rau Lộc Hưng gồm anh Cao Hà Chánh, anh Cao Hà Trc, ch Trn Minh Thi cùng Luật sư Trn Hng Phong và Luật sư Đng Dũng làm vic vi Lãnh đo B Tài nguyên và môi trường.

Phía lãnh đạo B Tài nguyên và môi trường có Th trưởng Nguyn Th Phương Hoa, ông Lê Quc Trung - Chánh thanh tra, cùng lãnh đo Tng cc đa chính và các ban, tổng cng 7 người.

Ông Trung cho biết theo kế hoch B trưởng s tiếp đoàn nhưng do bn tham d G20 nên không có mt. Tuy nhiên B c đy đ thành phn tham d bui làm vic tiếp đoàn bà con Vườn rau Lộc Hưng và nhóm lut sư.

Chúng tôi khá bất ng khi thy thành phần d hp ca B khá đông vi s tham gia ca nhiu cc nghip v. Quá trình làm vic th hin s trng th, lch s, lng nghe ý kiến trình bày ca đoàn.

Mục đích chính ca bui làm vic này, v phía người dân là yêu cu B Tài nguyên và môi trường làm rõ giá tr pháp lý của văn bn do Th trưởng B Tài nguyên và môi trường Đng Hùng Võ ký năm 2006. Vì chính do văn bn này mà chính quyn đa phương đã không cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Mở đu, Chánh thanh tra Lê Quc Trung cho biết v vic Vườn rau Lộc Hưng đã được Th tướng quan tâm, trc tiếp ch đạo giải quyết. Va qua Th tướng t chc cuc hp v v vic, B Tài nguyên và môi trường có tham gia. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo mi nht, tuy nhiên là văn bn mt nên không th công b. B Tài nguyên và môi trường trong chc năng ca mình s có ý kiến giúp Th tướng v mt chuyên môn.

Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết đã xem đơn và h sơ do bà con gi, liên quan đến vic làm rõ giá tr pháp lý ca văn bn s 5201 năm 2006 do Th trưởng Đng Hùng Võ ký. B đ ngh bà con cho biết có b sung thêm vn đ nào không ?

Anh Chánh đại din bà con trình bày v ngun gc, quá trình sử dng đt, ni thng kh, khó khăn ca người dân do hu qu ca đt cưỡng chế kinh hoàng ngày 4-8/1/2019, hủy hoi 503 căn nhà, người dân b đui ra khi mnh đt ca mình. Anh cho biết chính quyn không cho đăng ký s dng đt, không gii quyết khiếu ni ca người dân sut hơn 20 năm qua.

Anh Trực trình bày thêm, t tay đưa bn v t bn đ kh ln khu đt Vườn rau Lộc Hưng cho B. Anh nêu rõ cùng ngun gc đt như nhau, năm 2002 nhng căn nhà khu rìa Vườn rau đã được cp giy chng nhn s hu nhà, khu vc do Bưu đin chiếm làm nhà cho cán b nhân viên cũng đã được rào riêng, cp giy - thì ti sao phn đt Vườn rau Lộc Hưng không được cp ?!

Anh Trực còn cung cp thông tin gây choáng là năm 2006, khi ông Phó ch tch UBND Thành phố Hồ Chí Minh xung làm vic có đưa ra quyết đnh thu hi khu đất C30 không phi là Vườn rau Lộc Hưng nhưng li nói là quyết đnh thu hi Vườn rau Lộc Hưng. Vic này là do Thành phố Hồ Chí Minh nhm ln, hay c tình đánh ln đ cướp đt ca người dân ? Trong lúc trình bày anh Trc bt khóc vì ut c, ti phn cho người dân vườn rau.

Chị Thi tm tc cho rằng việc Đoàn cưỡng chế chính quyn tàn phá nhà ca ca người dân ngay ngày tết là vô nhân đo, tàn ác. Ti sao h nói không cưỡng chế thu hi đt, mà đến nay vn ngăn cn không cho người dân vào đt ca mình ? Hãy đ chúng tôi nói, chúng tôi có nhu cu và nguyện vng nói vì lâu nay không ai nghe người dân nói, chính quyn thì né tránh đi thoi...

Nghe các anh chị trình bày, có nhng lúc chúng tôi cm thy nhói lòng, xúc đng.

Luật sư Đặng Dũng cho biết chiu hôm qua đã làm vic vi Thanh tra B giáo dc đào to, khiếu ni chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh v ra d án "cụm trường công lp đt chun quc gia" trên khu đất Vườn rau Lộc Hưng, thc cht là vic li dng nhóm t tt đp đ la di dư lun, vì d án này là mơ h, trái quy đnh. Ngoài ra, trên cùng mt khu đt thì li cp cho cán bộ bưu đin.

Luật sư Phong đề ngh B lưu ý gii quyết đúng kiến ngh ca người dân : giá tr pháp lý ca văn bn ông Đng Hùng Võ ký. Ngoài ra, hin nay chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh nói rng đt Vườn rau Lộc Hưng là "đt công" và Thành phố đã thu hi theo Quyết đnh 111/CP ngày 14/4/1977. Vy đất công là gì ? Điu khon nào trong QĐ 111/CP được Thành phố áp dng, trong khi đây là chính sách ci to xã hội chủ nghĩa, đánh vào gii nhà giàu ?

Chánh thanh tra Bộ cho biết văn bn ca B năm 2006 ch là gii thích nghip v trên cơ s thông tin và hi ca đa phương, không phải là văn bn quy phm pháp lut. Vic hướng dn người dân đăng ký, xem xét cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thuc thm quyn, trách nhim ca đa phương. B không th làm thay. V khái nim "đt công" lut không có quy đnh. V QĐ 111/CP trong văn bn ca B năm 2006 không đề cp đến. B khng đnh s có văn bn tr li bà con.

Kết thúc, Th trưởng B Tài nguyên và môi trường cho biết đã lng nghe, ghi nhn và s có ý kiến v v vic theo ch đo ca Th tướng. Bà con hãy yên tâm.

Đoàn ra về, vi nim mong mi công lý và s tht s được sáng tỏ, quyn li hp pháp ca người dân s được gii quyết. Cuc hp dù sao cũng m ra mt tia hy vng. Tuy nhiên, mi người đu xác đnh con đường đu tranh s còn dài và khó khăn. Dù vy, vic công b Kết lun thanh tra v Th Thiêm trong cùng bui sáng nay đã phần nào cho thy sai phm trong qun lý đt ti Thành phố Hồ Chí Minh trước sau gì cũng s b phơi bày".

(Tường thut ca Luật sư Trn Hng Phong Eco Law t cuc hp sáng ngày 27/6/2019 ti phòng hp B Tài nguyên và môi trường, Hà Ni).

2. Người dân Vườn rau Lộc Hưng đánh giá du hiu đáng mng này ra sao ?

Câu trả li tng quát có th trích ra t phn cui ca bn tường thut trên, rng "Đoàn ra về, vi nim mong mi công lý và s tht s được sáng t, quyn li hp pháp ca người dân s được gii quyết. Cuc hp dù sao cũng m ra mt tia hy vng. Tuy nhiên, mi người đu xác đnh con đường đu tranh s còn dài và khó khăn…".Điều này có nghĩa là dấu hiu đáng vui mng mi "mở ra mt tia hy vng"trong sự hoài nghi v kết qu sau cùng liu có gii quyết được tha đáng nhng yêu cu hp pháp và chính đáng ca người dân Vườn rau Lộc Hưng khiếu kin hay không. Vì nghi ng nên "mọi người đu xác đnh con đường đấu tranh s còn dài và khó khăn…". Vì sao ?

Có thể là vì kinh nghim thưc tế cho thy đã có nhiu v khiếu kin đt đai gii ta ca người dân các đa phương kéo dài nhiu năm, đến các cơ quan chc năng trung ương tng được Th tướng Chính ph hay các lãnh đạo cơ quan chc năng Trung ương ch đo phi gii quyết đúng theo ch trương, chính sách và pháp lut. Thế nhưng, kết qu sau cùng vn như điu mà người dân thường nói "huyện bênh huyn, ph bênh ph". Nghĩa là, các cơ quan điu tra trung ương thường đồng tình vi nhng sai phm ca đa phương đ bao che vi đng lc không trong sáng.

Tỷ như người dân xã Đng Tâm gn Hà Ni, khiếu kin nhiu năm v din tích đt đai thuc quyn s dng ca người dân đa phương, không phi là đt s dng cho quc phòng. Nhưng chính quyn đa phương đã cưỡng chế khiến người dân xã Đng Tâm buc phi có phn ng quyết lit vi phm pháp lut, là bt giam nhng nhân viên đến cưỡng chế làm con tin. Đ gii thoát con tin, đích thân Ch tch UBND thành ph Hà Ni Nguyn Đc Chung đã phải ký giy cam kết không truy t trách nhim hình s và gii quyết tha đáng nguyn vng ca người dân xã Đng tâm theo đúng pháp lut. Thế nhưng sau đó mt s người cm đu vn b truy t và cho đến nay kết qu điu tra ca cơ quan Thanh tra Chính phủ trung ương vn kết lun din tích đt mà người dân khiếu kin bao lâu nay, không thuc quyn s dng ca h, vì là "đất trưng dng cho quc phòng", trong khi thực tế được s dng vào mt đ án kinh doanh ca quân đi ; đ ch "yểm tr" những cư dân mt đt theo quy đnh đơn phương áp đt, không chu "bồi thường" theo thỏa thun song phương. Vì giá đt "bi thường" trên mt mét vuông cao hơn nhiu so vi tin gi là "h tr". Vì vy người dân xã Đng Tâm như b dn vào chân tường đã th quyết tâm liu mạng đu tranh đến cùng… Hin ti c tháng nay, h li phi mt ln na "ni lon" chng li nhà cm quyn, chưa biết h qu ra sao.

Tương t như hoàn cnh ca người dân Vườn rau Lộc Hưng, b chính quyn đa phương Phường 6 Qun Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gii ta và cưỡng chế trái pháp luật và cũng ch"hổ tr" chứ không chu "bồi thường" thỏa đáng cho dân theo đúng pháp lut. Đng thi lý do gii ta Vườn rau Lộc Hưng dường như cũng mang tính gi to,vi lut. Tương t như v xã Đng Tâm nói là trưng dng làm "đất quc phòng" thực tế li s dng cho mcông ty làm kinh tế. Theo như bn tường thut đã ghi li, rng :

"Luật sư Đặng Dũng cho biết chiu hôm qua đã làm vic vi Thanh tra B giáo dc đào to, khiếu ni chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh v ra d án "cụm trường công lp đt chun quc gia" trên khu đất Vườn rau Lộc Hưng, thc cht là vic li dng nhóm t tt đp đ la di dư lun, vì d án này là mơ h, trái quy đnh. Ngoài ra, trên cùng mt khu đt thì li cp cho cán b bưu đin…".

3. Người dân Vườn rau Lộc Hưng mun gì ?

Vậy thì, đ biến nhng du him đáng mng thành nim vui mng thc s cho người dân Vườn rau Lộc Hưng, thiết tưởng cơ quan chc năng Trung ương theo ch th ca Thủ tướng Chính ph là B Tài nguyên và môi trường, có trách nhim gii quyết dt đim v khiếu t, kêu oan ca người dân Vườn rau Lộc Hưng. Nghĩa là cn gii quyết tha đáng theo đúng pháp luật nguyn vng hp pháp, chính đáng ca người dân, được th hin trong THƯ NG đã gi cho Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Thin Nhân, cũng là y viên B Chính Tr và là Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ni dung Thư Ng đã cho thy nguyn vng ca người dân vườn rau Lc Hưng b cưỡng chế là gì, cn được chính quyn gii quyết ra sao ?

1. Căn cứ trên Lut Đt Đai hin hành và các văn bn pháp lý, hành chánh dưới lut có liên quan, xác nhận quyn s dng đt hp pháp cho người dân Vườn rau Lộc Hưng, trên cơ s ngun gc hợp pháp (do sở hu ch chân chính là Tòa Giám Mc Saigon cho phép), sử dng n đnh lâu dài, có đóng thuế, không có tranh chp. Vic không có giy xác nhn quyn s dng đt là do li ca chính quyn đa phương (có ý đồ chiếm dng), đã liên tục t chi đơn xin ca người dân, mà không đưa ra lý do chính đáng, hp pháp.

2. Trên cơ s hơp pháp hóa quyn s dng đt đai do thc tế hi đ điu kin lut đnh, buộc chính quyn các cp có liên quan phi "bồi thường" thỏa đáng da trên đng thun ch không phi "hổ tr" đơn phương mang tích áp đt ca chính quyn, vi phm quyn li hp pháp, chính đáng ca người dân Vườn rau Lộc Hưng.

3. Bồi thường thit hi tài sn (nhà cửa, đ đc..) bị phá hy cho người dân Vườn rau Lộc Hưng do vic cưỡng chế trái pháp lut gây ra.

4. Ưu tiên cho các nạn nhân được mua nhà ca và hun ngh đ sm an cư lc nghip cho người dân Vườn rau Lộc Hưng b cưỡng chế đang phi sng trong tình cnh vô gia cư, vô ngh nghip.

5. Xem xét, xác định lý do gii ta đt Vườn rau Lộc Hưng có đúng là đ thc hin " dự án "cm trường công lp đạt chun quc gia"hay không ? Nếu không đúng thì cn gii quyết thế nào cho tha đáng cho quyn li hp pháp, chính đáng ca người dân Vườn rau Lộc Hưng

III. Kết luận

Tựu chung, nếu các cơ quan chc năng Trung ương gii quyết theo đúng nguyn vng trên ca người dân Vườn rau Lộc Hưng, sẽ là mt đim son cho chính quyn, được người dân Vườn rau Lộc Hưng biết ơn. Đng thi to ra mt tin l cho vic gii quyết nghiêm túc, dt đim các v khiếu kin đt đai b gii ta kéo dài nhiu năm qua theo đúng pháp lut, bo v cho các quyn li hp pháp và chính đáng của người dân.Và như thế, chính quyn không còn phi lo đi phó vi "các thế lc thù đch" lợi dng chng phá "chế đ ta". Vì nguyên nhân chống phá ca "Phản đng" đều xut phát t nhng xâm hi các quyn dân ch, dân sinh và nhân quyn ca nhà cầm quyn các cp. Nế"Đảng và Nhà nước ta" làm đúng pháp luật, tôn trng và bo v cho các quyn dân ch, dân sinh và nhân quyn, thì làm gì có các v khiếu kin kêu oan đ cho "Các thế lc thù đch" lợi dng, chng phá Nhà nước. Đúng không , thưa Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân ?

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 11/12/2019

Published in Diễn đàn

Thông thường, "sách trắng" hay còn gọi theo t ng Hán-Vit là "Bạch thư(White Paper) là thuật ng chính tr đt tên cho mt tài liu, mt cun sách có ni dung bch hóa hay công khai hóa mt vn đ, mt s kin quan trng v đi ngoi cũng như đi ni, cho mi người biết rõ nhng s tht nht đnh, nhm phc v cho mt mc đích hay ý đồ nào đó có li cho ch th ca sách trng.

sach0

Sách trắng Quc phòng Vit Nam được công b hôm 25/11/2019.

Vậy Vit Nam công b "Sách trắng Quc phòng" với ni dung ra sao, có mc đích và ý nghĩa gì ? Đó là ni dung bài viết này.

I. Nội dung "Sách trắng Quốc phòng" nói gì ?

Cho đến lúc này, chúng tôi chưa có cơ hội được đọc toàn văn nội dung "Sách trắng Quốc phòng" được Thượng tướng, Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vinh đưa ra trong buổi lễ công bố ngày 25/11/2019 tại Hà Nội. Vì thế chỉ biết những điểm chính yếu của nội dung "Sách trắng Quốc phòng" qua ghi nhận của các cơ quan truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế.

Theo đó, nội dung "Sách trắng Quốc phòng" dường như có các phn ch yếu sau đây :

1. Về nguyên tc, "Sách trng Quc phòng" đưa ra ch trương chính sách quc phòng "4 không" :

"Việt Nam ch trương không tham gia liên minh quân s ; không liên kết vi nước này đ chng nước kia ; không cho nước ngoài đt căn c quân s hoc s dng lãnh th Vit Nam đ chng li nước khác ; không s dng vũ lc hoc đe do s dng vũ lc trong quan h quc tế".

Thứ trưởng Nguyn Chí Vnh đã nói như thế ti l công b Sách trng, theo trích dn trên Quân đi Nhân dân, VnExpress và mt s cơ quan báo chí khác trong nước.

2. Về thc tế, nguyên tc quc phòng "4 không" được th hin và thc hin qua một số trng đim sau :

- Khẳng đnh quyết tâm thc hin chính sách quc phòng ca Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng "bằng biện pháp hoà bình", trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm "bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược".

- Khẳng định thực hiện uyển chuyển, tùy cơ ứng biến : "Tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau".

- Xác định tiềm năng hay sức mạnh quốc phòng : Tin truyền thông cho hay, một phần khác của Sách trắng giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Thứ trưởng quốc phòng Việt Nam nói với báo giới rằng vũ khí của Việt Nam có tính chung chung là "vừa đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào".

Ông Vịnh cũng được trích lời khẳng định rằng "tỷ lệ trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hiện nay đã nhiều hơn trước, chứng tỏ sự tự lực của Việt Nam trong vũ khí những năm qua". Vị Thượng tướng thứ trưởng quốc phòng cho biết thêm, Sách trắng còn đưa ra thông tin cho thấy nền quốc phòng Việt Nam "được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không chạy đua vũ trang".

Vẫn theo tin truyền thông, Sách trắng cho hay ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, 2011 là 2,82%, 2012 là 2,88%... 2017 là 2,51% và 2018 là 2,36%.

Tất cả những khẳng định trên của Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, được báo chí trong nước dẫn lời nói tại lễ công bố Sách trắng hôm 25/11/2019 vừa qua, sẽ được thể hiện và thực hiện bằng hành động thực tế thế nào, mọi người hãy chờ xem.

3. Bối cnh dn đến vic son tho và công b "Sách trng Quc Phòng" ca Vit Nam

Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hp, mt nhà nghiên cu thuc vin ISEAS Yusof Ishak có tr s đt Singapore, nhn xét vi VOA, rng diu đáng chú ý ca Sách trng ln này so vi bn công b cách đây 10 năm là nó nói đến nhng din biến trên Bin Đông và cnh tranh chiến lược gia các nước ln, hàm ý nói đến Mỹ và Trung Quốc. Tất nhiên, dù không nói ra, ai cũng hiểu đây cũng là bối cảnh đã dẫn đến việc công bố Sách trắng Quốc phòng của Việt Nam. Đó là tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông ngày một căng thẳng có thể dẫn đến nguy cơ xung đột quân sự.

II. Công bố với mục đích và ý nghĩa gì ?

1. Mục đích gì ?

Nếu căn c vào li ca Thư trưởng quc phòng Vit Nam Nguyn Chí Vnh được các bn tin trong nước ghi nhn thì Sách trng Quc phòng được công bố "nhằm minh bch hóa" chính sách quốc phòng và "xây dựng lòng tin" với các quốc gia trên thế gii.

2. Ý nghĩa gì ?

Như vy mục đích Việt Nam công bố "Sách trắng Quốc phòng" của Việt Nam có hai mục tiêu với hai ý nghĩa (1) Nhằm "minh bạch hóa chính sách quốc phòng" bằng chủ trương "4 không" (2) và "Xây dựng lòng tin" với các quốcgia trên thế giới.

III. Nhận định

Theo nhận định tổng quát của chúng tôi và có lẽ cũng của nhiều người thì mục đích và ý nghĩa trên đều có tính nguyên tắc phản ánh một phần sự thật (tất nhiên vì thuộc bí mật an ninh quốc gia), Ví vậy, khác với ý đồ và ý nghĩa thực sự của việc công bố "Sách trắng Quốc phòng" của Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông với Trung Quc vi mc đ, cường đ căng thng ngày mt gia tăng có th dn đến xung đt quân s bt c lúc nào, trong tương quan lực lượng không cân sc gia Vit Nam và Trung Quc.

Nếu so sánh vi lo"Sách trắng t cáo Trung Quc xâm lăng Vit Nam năm 1979" thì loại này s mang nhiu thc cht, có th đt mc đ s tht ti đa 100%. Trong khi "Sách trắng Quc phòng Vit Nam" được đánh giá như là "một na s tht, chưa hn là tt c s tht". Vì không dại gì Vit Nam nói rõ mc đích, tim năng trang b vũ khí, thc lc quc phòng ca mình. Và cũng vì mc đích ca các loi "Sách Trắng" đều là nhm li ích ti đa cho ch th công bố "Sách Trắng".

Vậy mc đích và ý nghĩa thc s ca vic công b"Sách trắng Quốc phòng" của Vit Nam là gì ? Theo nhn đnh ca chúng tôi :

1. Mục đích th nht được công b "nhm minh bch hóa" chính sách quc phòng bng ch trương chính sách quc phòng "4 không" như đã dn thượng.

Mục đích và ý nghĩa thc s Vit Nam mun nói lên mt s tht cho cng đng thế gii biết Vit Nam đã và đang thực hin mt chính sách quc phòng t v (như Th trưởng quc phòng Vit Nam nói vi báo gii rng vũ khí ca Vit Nam ch"vừa đ mnh đ bo v t quc và không phương hi đến quc gia nào"). Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiu, là đ đương đu vi tham vọng và hành đng ca Trung Quc xâm chiếm bin đo ca Vit Nam bng sc mnh quân s gp nhiu ln hơn Vit Nam. Vì vy Vit Nam thêm vào chính sách quc phòng mt không th bn "không sử dng vũ lc hoc đe do s dng vũ lc trong quan h quc tế".Tất nhiên vì ở thế yếu không th và không di gì khi đng chiến tranh vi Trung Quc đ bo v ch quyn bin đo. Do đó Th trưởng quốc phòng Nguyn Chí Vnh trong L công b "Sách trắng Quc phòng" đã khẳng đnh chính sách quc phòng ca Vit Nam là kiên quyết, kiên trì đu tranh gii quyết mi tranh chp, bt đng "bằng bin pháp hòa bình", trên cơ s lut pháp quc tế, thực hin phương châm "bảo v t quc t sm, t xa, sn sàng chng chiến tranh xâm lược".

2. Mục đích th hai được công b là nhm "xây dng lòng tin" vi các quc gia trên thế gii nói chung (Tất nhiên trong đó có Trung Quc đi tượng chính cũng là nguyên nhân chính đưa đến công b "Sách trng Quc phòng" ca Vit Nam để làm gì ?

- Để các quc gia trên thế gii biết Vit Nam mt nước nh yếu đang đang bị mt nước ln có tham vng bành trướng bá quyn là Trung Quc xâm ln bin đo và tin rng Vit Nam đã và đang là nn nhân b Trung Quc thế mnh "bắt nt Vit Nam". Để trong tương lai, nếu Trung Quốc khi đng chiến tranh xâm lược bin đo Vit Nam, cn được cng đng các quc gia trên thế gii ym tr cách này cách khác và Việt Nam có quyn thay đi chính sách quc phòng "4 không" mt cách phù hp.

- Thế cho nên Thứ trưởng quc phòng Nguyn Chí Vịnh được báo chí trong nước dn li nói ti l công b Sách trng rng "tùy diễn biến tình hình và trong nhng điu kin c th, Vit Nam s cân nhc phát trin các mi quan h quc phòng, quân s cn thiết vi mc đ thích hp trên cơ s tôn trng đc lập, ch quyn, thng nht và toàn vn lãnh th ca nhau".

3. Mục đích và ý nghĩa th ba được hiu ngm là Vit Nam đã và đang thc hin "Đi sách hai mt" đ đương đu vi đi sách "Lá mt lá trái" by lâu nay ca Trung Quc vi Vit Nam

Như chúng tôi đã trình bày nhiều ln, chính sách "lá mặt lá trái" của Trung Quc đi vi Vit Nam, là ngoi mt thì "hữu ho" hành động thì "bất ho". Trung quốc lúc nào cũng nêu cao khu hi"4 tốt" và "16 chữ vàng" được các lãnh t ti cao hai đng hai nhà nước Vit Trung là Mao-Hồ thiết đnh t thi chiến tranh, được coi là đnh thc như chiếc thòng lng hay như "Vòng Kim-Cô Đỏ" cột cht Vit Nam vào Trung Quc. Chng thế mà lãnh t ti cao Trung Quc đương thi h Tp nhiu ln nhc nh đng và nhà nước cng sn Vit Nam mỗi khi có dp, rng "Việt Nam và Trung Quc ùng chung vn mnh" từ quá kh đến hin ti và c tương lai.

Thế nhưng hành đng thc tế t quá kh đến hin ti Trung Quc luôn "bắt nt Vit Nam" vì vận mnh tương lai tươi sáng cho đi Hán Trung Quc, khác vận mnh tương lai đen ti cho Vit Nam. Đin hình c th là hành đng xâm lăng trng trn bin đo thuc ch quyn Vit Nam, bt chp lut pháp quc tế, luôn thc hin quan h hu ngh "lá mặt lá trái" đối vi Vit Nam.

Vì thế cho nên, "dĩ độc tr đc", dường như Vit Nam cũng đã và đang thc hin "Đối sách hai mt" để đương đu v"Đối sách lá mt lá trái" của Trung Quc. Theo đó trên nguyên tc Vit Nam vn gi mi quan h hu ngh, luôn nêu cao và thc hin trong chng mc nào đó phương châm "4 tốt" và "16 chữ vàng". Nhưng trên thc tế va thc hin chính sách "4 không" một cách uyn chuyn. Đng thi không ngng cng c mi quan h song phương có thc cht vi mt s nước theo kiu "Đối tác toàn din" trong đó đặc bit cng c quan h an ninh, quc phòng với mt s nước cn yếu cho an ninh quc phòng Vit Nam. Trong s này đng đu là mi quan h song phương v an ninh quc phòng vi cường quc Hoa Kỳ, mt cường quc duy nht có thế lc đi trng và kh năng ngăn chn tham vng xâm ln và bá quyn ca Trung Quốc. Nht là Hoa Kỳ và Vit Nam đang có li ích h tương : Hoa Kỳ cn Vit Nam đ cng c thế liên minh thc hin chiến lược gián ch tham vng bá quyn Trung Quc. Vit Nam cũng cn Hoa Kỳ đ cu nguy khi b Trung Quc dùng bo lc xâm ln Vit Nam trong tương lai. Thc tế ai cũng thy mi quan h song phương quc phòng đc bit này gia Hoa Kỳ và vit Nam gia tăng tnh tiến, na kín na h, theo thi gian. Dường như Hoa Kỳ cũng t ra thông cm vi thế kt ca Vit Nam nên đã chp nhn đ Vit Nam thực hin chính sách đi dây gia Trung Quc và Hoa Kỳ trong "Đối sách hai mt" được Vit Nam mi th hin gn nht qua công b "Sách trng Quc phòng" ca Vit Nam hôm 25/11/2019 va qua. Hoa Kỳ cũng không giu giếm quyết tâm bo v Vit Nam và các quc gia nhỏ yếu trong vùng, nếu b Trung Quc mnh, hiếp yếu, bt nt…

IV. Kết luận

Thay vì ra "Sách Trắng t cáo Trung Quc vi phm ch quyn bin đo" tuyên chiến vi Trung Quc, da hn vào Hoa Kỳ, Vit Nam đã công b"Sách trắng Quc phòng" là để thế giới biết và tin rng Trung Quc hành đng tng bước xâm chiếm bin đo ca Vit Nam, nm trong tham vng bá quyn, mu