Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Covid-19 đã cầm chân hàng trăm triu đa tr trên toàn thế gii, khiến chúng không th ti trường và nếu th so cách gii quyết vn đ này ca thiên h vi Vit Nam, có l s d cm nhn hơn v Ngh quyết 52 ca B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam (xác đnh "cách mng công nghệ 4.0" là yêu cầu tt yếu khách quan, nhim v có ý nghĩa chiến lược đc bit quan trng, va cp bách, va lâu dài ca c h thng chính tr và toàn xã hi, gn cht vi quá trình hi nhp quc tế sâu rng") (1).

congnghe1

Thủ tướng Chính ph Vit Nam Nguyn Xuân Phúc hp trc tuyến hôm 10/4/2020. Hình minh ha. Photo Chinhphu.

***

Mỹ không có b nào như… B Chính trị đ ban hành ngh quyết v "cách mng công ngh 4.0" ! Ging như các bn đng la Vit Nam, tr con M đang trong đ tui cn đến trường cũng b buc nhà đ tránh lây nghim và ngăn nga Covid-19 phát tán rng hơn. Tr con M ch khác vi tr con Việt Nam ch có th tiếp tc hc hành ti nhà. Còn chính ph M và ph huynh hc sinh thì không mt quá nhiu thi gian, công sc đ tranh lun qua li v vic bao gi tr con nên quay li trường như Vit Nam.

Có nhiều chuyn đ k v vic tr con M hc nhà khi Covid-19 bùng phát nhưng nhng câu chuyn đó không có ngun cho chính ph Vit Nam và ph huynh hc sinh ca Vit Nam kim chng, thành ra k viết bài này đành dùng mt ngun, mô t chuyn hc ti nhà ca tr con M đang sng bên ngoài lãnh th M cho bt kỳ ai cũng có th tìm hiu thêm và đi chiếu : Bài tường thut v vic điu chnh hot đng hc ti nhà ca nhng đa tr là hc sinh Hc khu vùng Đông Châu Âu ca DODEA (2).

***

DODEA có tên đầy đ là Department of Defense Education Activity ( quan đc trách giáo dc ph thông ca B Quc phòng M). S dĩ B Quc phòng M phi thành lp DODEA vì M có nhiu căn c quân s bên ngoài lãnh th M. Khi được điu đng đến căn c nào đó bên ngoài lãnh th M, nếu căn c y không ta lc nhng khu vực có chiến s, quân nhân M và các nhân viên dân s làm vic cho B Quc phòng M có th đưa c gia đình đến đó. DODEA chính là nơi chu trách nhim vn hành các trường hc t nhà tr đến cp ba đ tha mãn nhu cu hc hành ca lũ tr con M do cha m phải di chuyn mà không có cơ hi hc hành ngay ti M.

Vì các căn cứ ca M nm ri rác ti nhiu nơi trên toàn thế gii, DODEA có nhiu hc khu (School District) phc v nhiu khu vc khác nhau. Mi hc khu có nhiu trường thuc đ mi cp. Hc khu min Đông Châu Âu (Europe East School District) của DODEA có 32 trường phc v cng đng quân s M Kaiserslautern (thuc bang Rheinland-Pfalz) và mt s cng đng quân s M khác đang hin din ti Đc. Ging như nhiu hc khu khác thuc DODEA, do Covid-19, Europe East School District đã đóng cửa c 32 trường t gia tháng 3 và vì không biết đến bao gi đi dch chm dt nên không xác đnh lúc nào s m ca tr li.

Hai đứa tr mt hc lp 5, mt hc lp chín, thuc hai trường ca Europe East School District - mà cha m chúng không mun k viết bài này nêu danh tính đ bo v s riêng tư - cùng cho biết : Ngay sau khi trường ca chúng phi đóng ca, c hai chuyn sang học qua Internet gn như lp tc. Do hc sinh ca các trường thuc DODEA đã được dy đ s dng máy tính, khai thác các li ích ca Internet t lp mt và đa tr nào cũng có account, password đ thc hin nhiu yêu cu khác nhau ca giáo viên trên Google Classroom nên không đứa tr nào cm thy b ng khi phi hc qua Internet. Hc ti nhà ch cn máy tính. Nếu nhà thiếu máy tính, cha m có th mượn laptop ca trường.

Tuy không phải đến trường nhưng t khi chuyn sang hc qua Internet, lũ tr là hc sinh các trường ca Europe East School District vn phi trình din giáo viên trước máy tính đúng vào gi mà chúng thường phi có mt ti lp. Hc ti nhà nên lũ tr được hướng dn đ s dng thêm Google Meet, m webcam, microphone nghe giáo viên ging, tho luận với giáo viên và bn bè y như lúc ngi ti lp. Ngoài nhng nn tng h tr hc ti nhà có kết ni vi trường và giáo viên do Google cung cp, các trường ca Europe East School District còn hướng dn lũ tr tham kho thêm v nhng bài cn hc, cn rèn luyện qua nhng trang web khác.

Bên cạnh nhng trang web cung cp các bài ging, bài tp giúp trau di kiến thc, k năng v khoa hc t nhiên hoàn toàn min phí như Khan Academy (khanacademy.org), còn có nhng trang web như Clever mà DODEA (Clever DODEA) đã thanh toán chi phí để giáo viên và hc sinh tiu hc có th cùng nhau khai thác tin ích khi hc nhiu th khác (văn, khoa hc…). Vi nhng môn hc có yêu cu chuyên bit hơn, chng hn ngoi ng, tr có th dùng VHL (vhlcentral.com)…

Trẻ con M hn sẽ ú ớ khi nghe đ cp đến "cách mng công ngh 4.0" vì không có ý nim gì v cuc… cách mng y. Dù không th "nhận thc đy đ, đúng đn v ni hàm, bn cht ca cuc ‘cách mng công ngh 4.0’ đ quyết tâm đi mi tư duy và hành đng, xem đó là gii pháp đt phá vi bước đi và l trình phù hp, là cơ hi đ bt phá trong phát trin kinh tế - xã hi" nhưng lũ tr này có th mô t tường tn và thao tác hết sc thành tho trong vic s dng máy tính, Internet đ chuyn hc hành không b gián đon.

***

Lũ trẻ là học sinh các trường ca Europe East School District đang trong Spring Break – đt ngh gia hc phn ba và hc phn 4. Theo tường thut ca t Stars and Stripes – mt t báo phc v đi tượng đc gi là quân nhân M - cui hc phn ba, Europe East School District đã tổ chc thăm dò ý kiến ca ph huynh hc sinh và quyết đnh điu chnh phương thc hc ti nhà qua Internet. Europe East School District xin li vì đã không d đoán được Internet ti gia không bng Internet trường, thành ra khi các đa tr trong một gia đình cùng m máy tính, cùng vào Internet đ hc, wifi quá ti, gây nhiu phin hà cho c ph huynh ln hc sinh.

Bởi đó cũng là mc mc chung, b phn điu hành 66 trường hc các cp thuc DODEA Châu Âu va thông báo, t 13 tháng này – khi Spring Break chấm dt, tr hc Tiu hc s "lên" lp t 8 gi sáng đến 11 gi sáng. Tr hc cp ba s "lên" lp t 10 gi sáng đến 12 gi 30 trưa. Tr hc cp hai s "lên" lp t 12 gi 30 đến 3 gi chiu mi ngày trong tun. S dĩ gi gic thay đi vì cn tránh nghẽn mng ti gia, còn gi hc dài ngn khác nhau vì ph thuc vào kh năng nhn thc và k năng t hc ca tng đ tui. Tr hc cp ba đã đ ln đ gi "lên" lp ngn hơn, nhường thi gian cho đàn em s dng Internet dài hơn nhưng vn có th bo đm cht lượng hc hành.

15.000 học sinh các cp thuc các trường ca DODEA Châu Âu s kết thúc niên khóa này vào ngày 9 tháng 6, sm hơn thi gian biu đã được công b hi đu niên khóa này chng mt tun (12 tháng 6). Khong 3.500 gia đình quân nhân và nhân viên dân sự ca B Quc phòng M khp Châu Âu không cn phi bn tâm đến chuyn con h có cn đến trường gia mùa dch hay không và làm sao đ lũ tr ca h không b gián đon trong hc hành. Ging như con ca h, nhng ph huynh này cũng hoang mang khi chẳng biết gì v "cách mng công ngh 4.0". H ch theo dõi xem DODEA vn hành chuyn hc ti nhà qua Internet như thế nào ri góp ý xem cn điu chnh ra sao !

***

Thiết kế các website, cung cp các sn phm giáo dc t min phí đến thu phí hoc ca cá nhân hoặc ca các cơ s giáo dc đ tr con có th khai thác máy tính, khai thác Internet sao cho chuyn hc hành có th đt kết qu tt nht đã… xưa như… Dim nhiu nơi trên trái đt. Nhng nơi đó không có… b nào ra… ngh quyết v "cách mng công ngh 4.0" cho "toàn đng, toàn quân, toàn dân"… xem là mc tiêu đ cùng… phn đu nhm "thúc đẩy phát trin khoa hc, công ngh và đi mi sáng to trên tt c các ngành, lĩnh vc, thúc đy chuyn đi s quc gia, trng tâm là phát trin kinh tế s, xây dng đô thị thông minh, chính quyn đin t, tiến ti chính quyn s".

Chưa rõ ch trương tiến hành… "cách mng công ngh 4.0" đã và s còn tiêu hết bao nhiêu tin nhưng ít nht, khi Covid-19 bùng phát, cuc… cách mng này đã đt được mt s… thành qu nht đnh : Đó là đẩy mnh công tác… tuyên truyn v n lc phòng, chng dch ca đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta và phát hin, x pht nhiu… "đi tượng" dám đưa ra nhng thông tin, nhn đnh làm suy yếu hay méo mó n lc này. Thành tu chưa ngng đó, ông Nguyn Mnh Hùng, y viên Ban chấp hành trung ương "đng ta", Phó ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương "đng ta", B trưởng Thông tin và truyn thông va tuyên b ng dng công ngh 4.0 đ khám bnh t xa qua webcam (3)…

Ông Hùng - ngôi sao sáng nhất trong lĩnh vc công ngh thông tin, viễn thông ca "ta" – đang c gng chng minh tuyên b ca ông : Việt Nam có th làm được nhng th mà thế gii chưa tng làm (4) là… hoàn toàn khả thi ! Khi "cách mng công ngh 4.0" có th giúp thc hin thành công khám bnh t xa, nhân viên y tế không cn đo thân nhit, không cn biết nhp tim, huyết áp ca bnh nhân thế nào, bác sĩ không cn trc tiếp nghe phi, không cn phi dùng mt, tay đ h tr chn đoán… thì rõ ràng thế gii phi… thua. Trên mng xã hi, đã có mt s người bày t băn khoăn : Làm sao bác sĩ phụ sn khám… ph khoa trước… webcam (5) ?

Những băn khoăn, nghi ngi kiu đó cho thy công tác "giáo dc, tuyên truyn" s còn nhiu khó khăn, gian kh đ giúp toàn dân "giác ng cách mng" ! Tuy nhiên vi s "tài tình, sáng sut" ca "đng ta", vi nhng người đang cùng "đng ta" dn dt chúng ta như ông Hùng, chc chn vào mt ngày nào đó mà "ta" chưa th xác đnh, ging như chưa th xác đnh bao gi s nghip xây dng ch nghĩa xã hi Vit Nam s hoàn tt, "cách mng công ngh 4.0" s… thành công rc r !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/04/2020

Chú thích :

(1) http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Cach-mang-cong-nghiep-40-la-cuoc-cach-mang-the-che/376571.vgp

(2) https://www.stripes.com/news/europe/dodea-schools-juggle-schedules-as-parents-kids-adjust-to-digital-learning-during-coronavirus-pandemic-1.624778

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-truong-tt-tt-kien-nghi-nhan-vien-lam-o-nha-bac-sy-kham-online-do-corona-629081.html

(4) https://vietnamfinance.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-nguoi-viet-co-the-lam-ra-nhung-thu-ma-the-gioi-chua-tung-lam-20180504224228952.htm

(5) https://www.facebook.com/lien.le.7399786/posts/2900362620078200

Published in Diễn đàn

Suốt tun va qua, song song vi nhng thông tin, hình nh làm nhiu người m lòng vì được biết, được thy người Vit hi h s chia, nâng đ nhau bng đ mi kiu đ nhng người yếu thế có th cm c, gượng dy vượt qua đ loi khó khăn, thiếu thn do Covid-19 tạo ra. Cũng tun va qua, c mng xã hi ln h thng truyn thông chính thc tranh lun vi nhau v cách cho, cách nhn cũng như cách đánh giá các thông tin, hình nh này.

amlong0

Người Vit hi h s chia, nâng đ nhau bng đ mi kiu đ nhng người yếu thế có th cm c, gượng dy vượt qua đ loi khó khăn, thiếu thn do Covid-19 tạo ra - Ảnh phát lương thực miễn phí - Hình minh họa.

Đầu tun, tranh lun hướng vào chuyn h thng truyn thông gii thiu hàng loạt "tm gương" tuy cơ cc nhưng vn tích cc đóng góp cho chính ph phòng, chng Covid-19. Qua facebook, Nguyn Khoa Phước nhn vi Trưởng Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam rng : Gom tiền ca c nhng c già neo đơn là vic làm t hi vì ngược đi và bt nhân. Đã vy bn điếm bút còn làm rùm beng. Điu đó ch gây hiu ng ngược và làm b mt vn dĩ không my sáng sa ca đng ta xu thêm (1).

Nguyễn Lân Thng thì vch trn thù đon dùng "chim mi" làm "gương". Tuy h thng truyn thông chính thc c tình nhấn mnh, nhng "tm gương" đu nghèo mà vn tn lc đóng góp cho chính ph nhưngcùng vi nhiu facebooker khác, Thng dùng chính nhng tm nh mà h thng truyn thông bày ra, đ chng minh "chim mồi"gi nghèo, đeo rt nhiu vàng (2). Tương t, Mc Vit Hng khuyến cáo : Việt Nam nên thôi li nhi kiu này vì chướng lm, chi lm. Mun làm gương thì các viên chc hiến nhà, hiến xe, góp vàng, góp USD, đng "bòn kh rách sm dù, sơn kiu, hút máu dân làm rượu, làm trà" na". Nhn tin bán gà ca mt c già hơn 80 mà không thy dơ à (3) ?

***

Sau khi ngưng tuyên truyn v các "tm gương", đến gia tun va qua, h thng truyn thông chính thc bt đu xi lên và thi nhau phê phán "những k vô liêm s" tranh cướp vt phm h tr người nghèo. Có không ít phóng viên của nhiu cơ quan truyn thông chính thc túc trc ti nhng đim phân phát vt phm h tr người nghèo, quay phim chp nh nhng ngườăn mặc tươm tt, đi xe tay ga, ng ti chung cư đến các đim mà người Vit t chc phân phát vt phm cu tr cho nhng đng bào đang hết sc khó khăn, thiếu thn khi kinh tế, xã hi tê lit bi Covid-19 đ nhn quà ri bày ra trên Internet .

Theo phản ánh ca nhiu người tham gia cu tr người nghèo trên mạng xã hi, vic lm dng lòng tt là chuyn có tht nhưng chuyn h thng truyn thông chính thc xúm vào khai thác, ch trích nng li tt c nhng người có v không nghèo thì li hoàn toàn bt thường. Nguyen Dan gi vic xúm vào đào bi, mit th như thế là suy nghĩ nghèo hèn, là "rác rưởi ca nhn thc hèn h" và thắc mc : Ai cho anh quyền phán xét hành đng ca h ri công khai s nhc h. Làm sao anh biết h giàu khi ch da vào b ngoài ca h ? Nếu h đang khó khăn cn được giúp đ thì sao, cho dù họ không khó khăn vn đến ly quà thì sao ? Dan nhấn mnh : Việc h làm không phm pháp.

Dân kể : Khi quán cơm N Cười đu tiên được m, khá nhiu người lo ngi s có nhng người không khó khăn, tranh phn ca người nghèo. Tuy nhiên sau đó mt thi gian ngắn, mọi người nhn ra suy nghĩ đó là sai lm. Đúng là có nhng người ăn mc tươm tt đã vào nhưng sau đó h đóng góp rt nhiu và nhng quán cơm N Cười tn ti được là nh nhng người đó. H đến vì mun kim tra xem thc ăn, cách phc v có đúng như đã giới thiệu hay không. Gi d, nếu có nhng người "giàu" đến ăn thì đó cũng không phi là vn đ nghiêm trng. Đó là cách đ nhân ái lan ta khp nơi. Đó mi là đích ca thin nguyn.

Bà Chau Thi Phan – một trong nhng người sáng lp và đang điu hành chui quán cơm N Cười – góp thêm : Dân miền Nam tính cách lè phè, ít chú trng b ngoài, chưa k min Nam nng nhiu, nóng nên mi người ăn mc gin tin, trái ngược hoàn toàn vi dân min Bc qun là, áo lượt, min Bc li hay mưa, lnh nên đàn ông rt ưa mc áo vest bất k giàu nghèo. Không quen nhìn, đôi khi thy mc cười. Nói chuyn này đ thy vic phê bình nhng người mc vest, đi xe xn ly đ t thin là giàu mà tham đôi khi không chính xác. Biết đâu phía sau áo vest, xe xn là cuc sng đy cay cc, thiếu trước ht sau (4)…

Nguyễn Hưng cũng không đng tình khi h thng truyn thông chính thc mit th nhng người dường như không nghèo mà nhn vt phm cu tr. Facebooker này k chuyn mt người bn là ha sĩ, c thy ông ta mc đp đến nhà là sau đó s nghe hỏi mượn tin. Hưng góp ý : Không nên xét đoán vẻ ngoài và cũng đng lo nếu có chuyn "thu gom" vì điu đó cũng chng làm cho nhng người lm dng "giàu" thêm. Đồng thi lưu ý : La làng sẽ khiến nhiu người không còn dám đi nhn quà cu tr thay nhng người già cả mà neo đơn, bnh tt nên không đến tn nơi. Đng não s nghĩ ra được cách làm đúng đ hn chế lm dng. Hn chế lm dng không phi là xa xói, nhc m(5).

Cũng với suy nghĩ tương t, Pham Doan Trang tâm tình : Đời mình có nhng lúc sng không hơn ăn mày bao nhiêu, kể c khi đang làm báo, nên mình rt hiu chuyn này. Phi đi nhn quà t thin là ni đau ln lm ch chng đc chí, sung sướng gì đâu. Không đói quá, chng ai làm thế ! Mùa dch, ai cũng mang khu trang che kín mt, khó b nhn din, ni sợ b phát hin gim đi. Tuy nhiên nhng khó khăn v kinh tế đã l rõ. T đây, suy ra, có kh năng cao là s người cn qùa t thin s tăng vt, cao hơn nhiu so vi bình thường, s có c nhng người vn dĩ đã khó khăn lm ri nhưng chưa dám đi xin nhp cuộc (6).

Để giúp mi người bình tâm, không b h thng truyn thông chính thc kích đng và tr thành khc nghit, thm chí vì nghi ngi b lm dng mà chùn tay trong vic giúp đ đng loi, Văn Thành X k rng đã vào Google, th dùng cm t "cng khu công nghiệp gi tan ca" đ xem phương tin đi li ca công nhân. X đã th phóng ln mt tm nh mi va được chp trước Công ty Pouchen và đếm được ít nht có 16 người dùng… xe tay ga - tiêu chí mà các cơ quan truyn thông chính thc xác đnh là… giàu. X khuyên Báo chí nên xin lỗi khi mit th nhng người đi xe tay ga xin go vì h cũng thuc thành phn d tn thương ch không như nhiu nhà báo nghĩ (7) !

Những suy nghĩ như va k cui cùng cũng có tác đông nht đnh đến báo gii, Ngày Nay va có mt bài v "Người nghèo ph" (8), bày tỏ s không đng tình trước hin tượng báo gii gi nhng người mà "b dng có điu kin" đến nhn vt phm cu tr "những k giàu sang vô liêm s". Ngày Nay nêu thắc mc vi các đng nghip : Thay vì chất vn, ti sao h li đến nhn nhng món quà cu tr chng đáng là bao, ti sao không đt vn đ theo hướng ngược li : Dù nhng món quà y chng đáng là bao, vì sao h li phi mt dày" như vy ? Có bao nhiêu gia đình sống các thành ph không đt chun h nghèo nhưng có biến c dù nh cũng phi đi vay ?..

Tờ báo này cho rng : Khẩu hiu ca nhiu đim tng nhu yếu phm trong mùa dch này : "Nếu bn khó khăn, xin c ly dùng. Nếu bn n, xin nhường cho người khác" rt sáng to và nhân văn. Trong nhng gói quà có gì ? Vài gói mì, vài quả trng, vài thanh xúc xích ăn lin. Sang hơn thì là ký go, chai nước mm,… Quy ra tin thì nh nhưng thc s thiết thc và vì thiết thc nên tht m áp. Do vy, nếu ai đó trông "b dng có điu kin" li ghé nhn quà phát chn, hãy tin là h thc s khó khăn. Ngay cả nếu h không khó đến mc cn gói mì hay ký go, rt có th h cn s s chia mt chút hơi m gia nhng con người.

***

Cho dù tại Vit Nam, lnh nhà và gi khong cách khi ra ngoài đ ngăn nga Covid-19 lây lan trên din rng vn còn hiệu lực cho đến 15 tháng 4 nhưng đường sá nhiu thành ph đã bt đu đông tr li, Hoàng Tư Giang nhn đnh đó là điu tt nhiên khi dạ dày bt đu sôi. Tình trạng va k là thc tế sinh đng ca nn kinh tế va hè, rt nhiu người da vào đường ph đ kiếm ăn. Họ chy ăn tng ba, không có tích lũy, không th vay mượn. Phi ra đường vì b thôi thúc bi d dày lép kp, vì tiếng khóc đòi ăn ca con,… Giang lưu ý, kinh tế va hè là mt phn ca khu vc kinh tế phi chính thc tương đương 30% GDP ca Vit Nam.

Giang lưu ý : Kinh tế va hè to ra vic làm cho khong 20 triu lao đng Vit Nam và là ln nht so vi các khu vc khác. Nhng người phi bám vào va hè là nhng người d tn thương nht, d b đói nht. Đã có nhiu sáng kiến giúp h : Nhng người bán rong, chạy xe ôm, th h,… Tuy nhiên chc chn nhng tm lưới h tr đó còn đ lt rt nhiu người. Khi nhiều người không th nhà vì d dày lép kp, h s tiếp tc đ ra đường, k c khi phi đi din vi nguy cơ b bt – b pht. Trong phòng, chng Covid-19, không thể làm ngơ thc tế y. Làm sao đ cân bng nhng yếu t đó vì nếu không, chng nhim v nào thành công (9).

Còn Nguyễn Hưng đưa ra mt cnh báo khác : Theo sau thiên tai, địch ho luôn là đói khát, thm chí là khng hong nhân đo. Không chính quyền nào có th mt mình gánh vác tt c mà phi trông cy vào các tôn giáo, t chc dân s, cá nhân. Các chính quyn đc tài nm gi mi th trong tay cũng vy. Lúc xã hi lâm nguy cũng vn cn tr giúp ch khác là kèm theo ni s nhng lúc như vy s khiến các tôn giáo, các tổ chc xã hi dân s ln mnh nên chng bao gi đ yên cho các t chc này làm nhng vic có th làm mà s bày ra đ th trò đ bôi nh, cn tr, loi tr hay thâu tóm. Cn nh điu đó đ cn thn hơn vì chung quanh đy cm by (10) !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 13/04/2020

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133999058177201&set=a.112237800353327&type=3&theater

(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158188982368808&set=a.371777483807&type=3&theater

(3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2722694474506412&set=a.107806509328568&type=3&theater

(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157512815369833&set=a.10151888993554833&type=3&theater

(5) https://www.facebook.com/nguhuart2012/posts/2908624439205285

(6) https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10158491780633322

(7) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3021418911299195&set=a.373431679431278&type=3&theater

(8) https://ngaynay.vn/doi-thoai/nguoi-ngheo-o-pho-169892.html

(9) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159611050838098&set=a.10151320958953098&type=3&theater

(10) https://www.facebook.com/nguhuart2012/posts/2901842246550171

Published in Diễn đàn
vendredi, 03 avril 2020 21:26

Khi lính Mỹ đầy… đường !

Tuy Mỹ có hàng triu quân nhân thuc nhiu lc lượng khác nhau (Hin dch - Active Duty, D b - Reserve, Đa phương quân - Natiional Guard) nhưng trong sinh hot xã hi, chng my khi dân M nhìn thy lính M, tr khi h sng gn các căn c quân s.

linhmy2

Hải quân M ti căn c Norfolk, Virginia. Hình minh

Để bo v hình nh ca quân nhân trong mt thường dân, quân đi M đt đnh rt nhiu yêu cu nghiêm ngt khi mang quân phc, bt k trong hay ngoài các căn c quân s ti bt kỳ đâu. Chng hn không được dùng bt kỳ vt dng nào mà màu sc khác vi màu quân phục hoc màu đen, k c dù, túi xách. Không được va đi va hút thuc, va ăn ung, va dùng đin thoi, trò chuyn ln tiếng, cười đùa ng ngn…

Do khoác quân phục đng nghĩa vi vic phi "nhìn trước, ngó sau" đ bo v th din ca quân đi, thành ra khi có thể, quân nhân M luôn chn thường phc. M, khi dân M thy lính M đy đường đó chính là lúc dân M đi din vi thm ha…

***

Ông Max Rose, Dân biểu ca H vin tiu bang New York, va thông báo vi c tri ca ông, rng ông s tm ngưng làm việc k t th tư tun này (1 tháng 4) đ trình din quân đi. Ngoài vic là Dân biu tiu bang, Rose còn là mt Đi úy ca Đa phương quân New York và đã nhn được lnh trình din đ cùng đơn v ca ông tham gia vào cuc chiến chng Covid-19 ca Đa phương quân New York, tại thành ph New York. Lnh điu đng Đi úy Max Rose không xác đnh thi hn phc v s là bao lâu.

Trong thư gi c tri, Rose loan báo, tuy Đi úy Max Rose phi thi hành lnh điu đng ca quân đi nhưng nhân viên ca Văn phòng Dân biểu Max Rose vẫn tiếp tc tiếp nhn các ý kiến, yêu cu ca c tri đ phc v h.

Rose nói thêm, suốt tháng va qua, ông đã chng kiến s dũng cm và hi sinh phi thường ca c nhân viên y tế ln các lc lượng dân s chuyên ng phó vi tình hung khn cp đ chống chi Covid-19 New York. Gi đến lượt ông thc thi nghĩa v ca mình, góp thêm sc cho tuyến đu. Tính đến lúc này, riêng New York đã có khong 2.000 người thit mng vì Covid-19 nhưng Rose tin, người M nói chung và người New York nói riêng s vượt qua thảm ha.

Rose không phải là đi biu dân c duy nht va hot đng như mt chính khách, va tình nguyn phc v quân đi. Theo Military Times, Quc hi liên bang M hin có 15 chính khách đang phc v hoc trong lc lượng Đa phương quân ca các tiu bang hoặc đang thuc quân s ca lc lượng D b. Thnh thong vn có chính khách nào đó nhn được lnh trình din đ quay li quân đi, thi hành nhng nhim v mà quân đi cn đến h (1).

***

Tính cho đến chiu th tư (1 tháng 4) đã có 17.250 Đa phương quân của 10/50 tiu bang (California, Connecticut, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Washington) và hai lãnh th y tr (Guam, Puerto Rico) được chuyn thành lc lượng Hin dch, đt dưới s ch huy ca c Thng đc tiu bang ln B Quc phòng trong cuc chiến chng Covid-19. Chưa k 22 tiu bang và hai lãnh th y tr khác đang chun b chuyn đi Đa phương quân ca h sang trng thái tương t (2).

Chuyển đi Đa phương quân thành lc lượng Hin dch (các thành viên Đa phương quân được hưởng các quyn li và phi thc hin nhng nghĩa v y như quân nhân Hin dch) vn ch áp dng khi các đơn v Đa phương quân được điu đng tham chiến ti nhng chiến trường hoc tham gia tp trn bên ngoài lãnh th M. Gi, c Lc quân lẫn Không quân cùng tiếp nhn nhng đơn v Đa phương quân tương ng đ cùng ng phó vi tình trng khn cp bên trong lãnh th M.

Người M đã và s thy càng ngày càng nhiu quân nhân M làm đ th vic bên cnh nhng nhân viên dân s đang tuyến đu : Dựng và vn hành các bnh vin dã chiến, các trung tâm duy trì mng lưới thông tin. Tham gia xét nghim nhanh - xác đnh nhng người đã b lây nhim. S dng c phi cơ, ln quân xa vn chuyn, vn hành, sa cha t nhng thiết b cng knh, nng n ((như máy phát điện, thiết b chiếu sáng chuyên dng,…) nhm gia tăng năng lc phòng chng Covid-19 đến nhng vt phm thiết yếu và phân phát chúng, k c phân phát thc phm ti nhng khu vc b cô lp do nguy cơ lây nhim cao (3)…

Trên lãnh thổ M, lính M đầy… đường là du hiu cho thy thm ha đã tr thành hết sc nghiêm trng. Tuy nhiên lính M đy… đường cũng là mt trong nhng biu hin ca hy vng : Có thêm s tiếp sc ca mt ngun va di dào nhân lc, va tho vic và quan trng hơn c, ngun đó cung cấp nhng cá nhân tn lc như đã tng và luôn luôn sn sàng tr giá cao nht đ bo v x s và đng bào ca h.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/04/2020

Chú thích

(1) https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2020/03/31/new-york-congressman-activated-to-serve-in-guards-coronavirus-response/

(2) https://www.militarytimes.com/news/coronavirus/2020/04/01/latest-guard-update-17250-troops-mobilized-for-covid-19-response-10-states-2-territories-and-dc-on-title-32-status/

(3) https://www.militarytimes.com/news/coronavirus/2020/03/31/latest-guard-update-over-16310-troops-mobilized-for-covid-19-response-more-states-on-title-32-status/

Published in Diễn đàn

Covid-19 tạo ra mt trn chiến mà quân đi M chưa bao gi tri qua : Phi tham chiến c ngoài ln trên lãnh th M ! Trong cuc chiến y, nhiu quân nhân M b buc "án binh bt đng" vi hy vng, nh vy sẽ giành được chiến thng.

quan1

Huấn luyn tác nghip trên tàu bnh vin USNS.

Thứ tư tun trước (25 tháng 3), ông Mark Esper, B trưởng Quc phòng M, ra lnh cho toàn b quân nhân, nhân viên dân s đang thường trú ti các căn c quân s bên ngoài nước M, cũng như thân nhân ca h ngưng dch chuyn thêm 60 ngày nữa đ va bo toàn lc lượng, va bo đm yếu t sn sàng chiến đu trên phm vi toàn cu (1) – nhim v mà vì thế h đến và đang cư trú nhiu căn c quân s nm ri rác trên toàn thế gii. Đó là chuyn bên ngoài lãnh th M.

***

Quân đội M (c Hải, Lục, Không quân, Tun duyên) có ba lc lượng : Hin dch (Active duty – phc v quân đi toàn thi gian), D b (Reserve) và Đa phương quân (National guard). Hot đng ca quân đi M bên ngoài lãnh th M thường thuc phm vi trách nhim ca các đơn vị ca lc lượng hin dch. Thnh thong quân nhân thuc hai lc lượng d b và đa phương quân mi được điu đng đ tham gia các hot đng quân s bên ngoài lãnh th M (tham chiến ti các chiến trường hoc tham gia các cuc tp trn).

Khi trong nước xy ra thiên tai, thảm ha,… cn tr giúp v nhân lc, Thng đc các tiu bang có th điu đng Đa phương quân. Rt hiếm khi M dùng lc lượng d b và hin dch vào các hot đng trên lãnh th M, bi trách nhim chính ca nhng lc lượng này là phi luôn luôn sẵn sàng chng tr nhng k thù t bên ngoài cũng như nhng đi th xâm hi các quyn li ca M bên ngoài lãnh th M. Điu đng cùng lúc c Đa phương quân, D b, Hin dch "ra trn" ngay trên lãnh th M hình như chưa tng có !

Lần này, Covid-19 đã tạo ra tình hung chưa tng có y. Gn như tt c các tiu bang đã điu đng Đa phương quân vào cuc. Vì nhu cu v nhân lc, phương tin càng lúc càng ln nên D b, Hin dch cũng đã được lnh ra trn - mt trn ngay trong lòng nước M. Gia tun trước, Công binh của Lc quân bt đu điu đng các đơn v Công binh thuc lc lượng Hin dch đến nhiu tiu bang, thành ph đ dng các bnh vin dã chiến – loi vic mà h thường ch thc hin nhng nơi bên ngoài x s ca mình.

Thành phố New York gi đã là mặt trn mà Công binh chiến đu (Combat engineer - chuyên dn dp, m đường cho các đơn v tác chiến tiến lên phía trước hay xây dng các công trình thiên v phòng th) thuc lc lượng Hin dch tham chiến. Trách nhim ca h là biến Trung tâm Trin lãm Javits, diện tích 840 ngàn square feet thành nơi tiếp nhn chng 3.000 bnh nhân càng sm càng tt.

Trung tướng Todd Semonite, Tư lnh Công binh ca lc quân M cũng đã điu đng mt s đơn v biến các sân vn đng Seattle (bang Washington), Sacramento (California) thành những bnh vin dã chiến. Ông cho biết, lc lượng này s dng hoc chuyn đi đ to ra chng 114 bnh vin dã chiến như vy trên toàn lãnh th M. Tin rng chng đó chưa đ, ông nói thêm, công binh đã sn sàng đ đáp ng yêu cu chuyn đổi công năng ca bt kỳ trung tâm hi ngh, ký túc xá nào thành bnh vin dã chiến (2).

Không chỉ có Lc quân và chng riêng Công binh, Hi quân, Không quân, Tun duyên ca c ba lc lượng Hin dch, D b, Đa phương quân đã ra trn. Hai Quân y hm ca Hi quân đã chia nhau đến thành ph New York, bang New York (USNS Comfort) và Los Angeles, bang California (USNS Mercy). Trong khi Công binh hi h thiết lp các bnh vin dã chiến, Không quân vn chuyn Tiu đoàn Quân y 531 thuc Sư đoàn Dù 101 t căn c Campbell ở bang Kentucky đến thành ph New York.

Đơn v chuyên vn hành quân y vin tin phương nhiu chiến trường này, nay vn hành bnh vin dã chiến Trung tâm Trin lãm Javits cùng vi các chiến c là nhng thiết b y khoa chuyên dng mà chính ph đã trang bị cho h (3).

***

Trừ nhng người được hun luyn và phi thường xuyên rèn luyn đ tr thành chiến binh thc th (Infantryman), tùy thuc vào kh năng và s thích, ngoài k năng chiến đu căn bn, nhng quân nhân M khác được hun luyn và rèn luyn theo tng loi vic chuyên bit đ đáp ng nhu cu vn hết sc đa dng ca quân đi (Military occupational specialty – thường được gi tt là MOS). Nhng loi vic y thường có nhiu đim tương đng vi mt s công vic dân s (4).

Chẳng hn trong Lc quân, cùng là công binh nhưng có nhng người được đào to đ ch chuyên lp đt h thng đin bên trong công trình (MOS 12R - Interior Electrician), hay chuyên lp đt h thng dn ngun đin bên ngoài (MOS 12Q - Power Line Distribution Specialist), hoc có những người được đào to đ ch chuyên lp đt h thng thoát nước thi (MOS 12K - Plumber), có nhng người được đào to đ tr thành lính cu ha chuyên nghip (MOS 12M – Firefighter), th ln chuyên nghip (MOS 12D – Diver),…

Tương t, cùng phc v quân y nhưng ngoài nhng người được đào to đ tr thành cu thương trên chiến trường (MOS 68W – Combat Medic Specialist), còn có nhng người được đào to đ làm y tá tng quát (MOS 68C - Practical Nursing Specialist), tr tá phòng m (MOS 68D - Operating Room Specialist), trợ tá phòng thí nghim (MOS 68K - Medical Laboratory Specialist), tr tá nha sĩ (MOS 68E - Dental Specialist), tr tá phòng nga dch bnh (MOS 68S - Preventive Medicine Specialist),…

Trong bối cnh như hin nay, khi nhiu người M lo tht tim vì Mỹ thiếu c nhân lc ln nhiu loi thiết b đ đi phó vi COVID – 19, quân đi M bao gm c hi, lc, không quân, tun duyên tr thành mt ngun b sung t nhân lc đến thiết b. Ngoài các lc lượng Hin dch, D b, Đa phương quân, còn mt lc lượng khác là nhng quân nhân tuy đã ri quân ngũ nhưng đã tng được hun luyn và rèn luyn trong quân đi ít nht tám năm (thi hn ti thiu khi tình nguyn phc v quân đi).

Cuối tun va ri, Tng thng M đã yêu cu B trưởng Quc phòng điu đng các quân nhân thuộc lc lượng d b trình din. Hi vng v ngun nhân lc trong cuc chiến vi COVID – 19 được gi c vào nhng người đã ri khi quân ngũ, k c nhng cu quân nhân đã phc v quân đi đ 20 năm và được ngh hưu (5).

Tin mới nht, riêng Lc quân đã gửi email cho 800.000 cu quân nhân thuc nhiu lc lượng khác nhau mà kiến thc, kinh nghim h tích lũy khi phc v quân đi trong mt s MOS gi tr thành hi vng bù đp s thiếu ht nhân lc. Ch trong năm ngày có 17.000 người cho biết h sn sàng khoác lại áo lính (6).

***

Hy vọng v ngun nhân lc t quân đi M chc chn không ch đt nhng quân nhân và cu quân nhân thuc nhng MOS liên quan ti quân y. Người ta tin rng, nhng quân nhân và cu quân nhân thuc nhiu nhóm ngành khác như Quân c (thiết b chiếu sáng, máy phát điện,…), Quân nhu (phân phát thc phm, qun áo,…), Quân vn (điu vn, vn chuyn,…), Quân cnh,… cũng s được điu đng khi cn đ lp đy nhũng ch trng do Covid-19 to ra.

Cho dù Mỹ đang trong mt cuc chiến kỳ l và nhìn vic điu đng quân đi có thể thy rõ hơn s kỳ l đó nhưng không ai mong M s đến tình cnh phi điu đng thêm nhiu quân nhân, kêu gi các cu quân nhân ca nhiu nhóm ngành khác tiếp ng thêm ! Cuc chiến đã và đang din ra ti M không có bom rơi, không có đn n nhưng tn thất nhân mng, tn thương kinh tế, xáo trn xã hi thì tuy đã hết sc trm trng song vn hết sc khó lường.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/04/2020

Chú thích

(1) https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2125725/overseas-stop-movement-order-in-response-to-covid-19/

(2) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/03/27/the-army-corps-of-engineers-has-two-or-three-weeks-to-get-thousands-of-new-hospital-beds-up-and-running/

(3) https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/03/27/field-hospital-heads-to-manhattan-as-fort-campbell-prepares-for-potential-outbreak/

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Army_careers

(5) https://www.stripes.com/news/us/trump-issues-order-to-bring-former-troops-back-to-active-duty-to-assist-in-coronavirus-response-1.624036

(6) https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/03/30/responses-to-armys-volunteer-recall-now-top-17000/

Published in Diễn đàn

Tháng trước, nhiu người ma mai ông Nguyn Phú Trng, khi ti dp k nim 90 năm ngày thành lp đng cộng sản Việt Nam, ông tuyên b, t chc chính tr do ông là Tng bí thư là : 

Một đng cách mạng chân chính có đường li đúng, có t chc cht ch, có đi ngũ cán b, đng viên trong sch, gương mu, tn tu, gn bó máu tht vi nhân dân, được nhân dân ng h thì đng đó có sc mnh vô đch, không thế lc nào ngăn cn ni trên con đường dn dt dân tộc đi lên (1).

canbo1

Trước khi ni như cn v chuyn "nhu thiếu, hát chu" to ra khon n hơn 50 t, Yên Đnh đã ni tiếng vì là huyện đầu tiên ca c tnh Thanh Hóa ln khu vc Bc Trung B đt tiêu chun "huyn nông thôn mi"

Tháng này, cho dù chính phủ liên tc khuyến cáo mi người hn chế ra đường, không t tp đông người, cho dù virus gây dch viêm phi Corona tiếp tc lan rng vi các din biến càng lúc càng đáng ngi nhưng các t chc đng cp cơ s trên toàn Việt Nam vn được ch đo phi tiến hành đi hi cp cơ s theo "đúng yêu cầu, tiến đ" mà Ban Chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam đã đ ra. Tường thut v các đi hi đng cơ s va… ch ra, đúng là không thế lc nào có th… sánh được vi "đng ta" !

***

Các đại hi đng cơ s cho thy, nhà vì người khác, tránh lây nhim cho nhau và lây nhim cho cng đng là khuyến cáo dành cho dân, còn đng viên là ngoi l. Tường thut ca VOV (Đài Phát thanh Quc gia) v đi hi ca Chi b 3, phường Kim Liên, qun Đống Đa, thành phố Hà Ni khc ha rt rõ điu đó. Trên đường đi d… đi hi, nhiu đng viên ca chi b này đã tt vào nhng hàng quán có s t tp… hơi đông người đ nhc qun chúng gi khong cách vi nhau và giáo dc h tt nht là nên… v nhà (2) !

Cứ như tường thut ca VOV và ý kiến ca các đng viên chi b va k, Covid-19 s tránh… người ca đng đ đi hi thành công tt đp, chi b s tiếp tc dn dt nhân dân trong đa bàn ca mình hoàn thành nhim v chính tr. Chưa rõ tuyên b ca Bí thư chi b này (Mỗi chi b s là mt chiến tuyến đi đu, gương mu, quyết tâm chiến đu đ góp phn thng li trong nn dch) - được VOV chn làm ta bài tường thut có khiến ai v não khi ráng lý gii, ti sao chiến tuyến có th… đi, thm chí… đi đu… hay không ?

***

"Công nghệ 4.0" – yếu t thi thượng, năm ngoái còn thường xuyên nm trên môi, ming ca các viên chc h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương – đt nhiên biến mt t đu năm nay, sau khi Covid-19 xâm nhp Vit Nam. Đã có mt s người tưởng "công ngh 4.0" b đào thi. Tuy nhiên tưởng như thế là tưởng… by ! Có th "công ngh 4.0" không đ ra được bt kỳ ng dng nào trong phòng, chng dch viêm phi corona nhưng "công ngh 4.0" đang… phc v đi hi đng !

Theo VOV thì Sở Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai va "ng dng công ngh 4.0 phc v đi hi đng b" của s này. Tuy ng dng y ch là quét mã QR để các đi biu tham d đi hi ti xung thiết b thông minh nhng tài liu cn thiết nhưng S Thông tin và truyền thông vn tr thành nơđầu tiên Lào Cai tiên phong ng dng "công ngh 4.0" trong đi hi cơ s nên không cn giy t ! Chưa hết, theo VOV, S Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai còn là nơi đi tiên phong khi đại hi đng cơ s dùng chai thy tinh, không dùng chai nh(3) !

Cho dù mã QR (Quick Response) đã trở thành mt loi tin ích quen thuc vi chng… na t người trong công vic, sinh hot cá nhân, nhiu năm nay, nhiu quc gia đã dùng mã QR c trong thanh toán chi phí s dng… nhà v sinh công cng nhưng đng… cười ! T đnh hướng phát trin "công nghệ 4.0" đến hướng dn mt s đi biu, đi din lc lượng tiên phong lãnh đo toàn din h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam s dng mã QR, rõ ràng là "đng ta" đã… tiến mt bước rt dài v ng dng công ngh !

Trừ trường hp dùng mã QR để vào… nhà v sinh công cng (sau đó vn cn… giy), các loi vé đin t có mã QR được người s dng đin thoi thông minh (smart phone) chìa ra khi vào xem phim, lên xe buýt, tàu đin, phi cơ,… tuy cũng… không dùng giy nhưng v bn cht vn khác rt xa mã QR được các đi biu tham d đi hi đng b ca S Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai dùng. Loi mã QR y to ra mt loi "vé" cho phép người dùng "được" tt c nhng th mà đa s qun chúng không biết đến bao gi mi… được !

***

Cũng tuần này, VOV trnh trng loan báo, dẫu B Chính tr ch yêu cu thc hithí điểnhưng Tnh y Qung Ninh s đ 100% đi biu tham d các đi hi đng cp cơ s (t phường, xã tr xung) và cp trên cơ s (qun, huyn) trc tiếp bu Bí thư đnâng cao tinh thần dân ch và la chn được những cán b thc s có năng lc, tâm huyết, tín nhim cao. Một đi biu d Đi hi bu Ban chấp hành đng b xã Tân Bình, huyn Đm Hà Qung Ninh bo vi VOV, đó là bng chng thể hin s dân ch rt cao cơ s (4).

Nếu trc tiếp bu Bí thư là bng chng thể hin s dân ch rt cao thì tại sao B Chính tr ch ch trương thực hin thí đim trc tiếp bu bí thư cp phường, xã và ch ti nhng nơi cp y đoàn kết, thng nht cao ? Tại sao va c súy dân ch, va th "chng chy chc, chy quyn" nhưng vn duy trì "quy hoạch nhân s", giành gi quyn la chn, sp đt nhân s ch cht t cp qun, huyn tr lên ? Nếu vn là như thế thì t chc đi hi đng các cp t cơ s đến trung ương làm gì cho tn kém ?

***

Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đng cộng sản Việt Nam va yêu cu Tnh y Thanh Hóa xác minh và báo cáo vụ Huyn y, UBND huyn Yên Đnh n 52 t đng (5). Theo báo chí Vit Nam, khon n này phát sinh trong giai đon t 2011 – đến 2015, thi đim ông Hoàng Cao Thng làm Bí thư Huyn y và bà Ngô Th Hoa làm Ch tch UBND huyn. T Thanh Niên cho biết, đa s ch n ca Huyn y và UBND huyn Yên Đnh là nhng viên chc làm vic trong Huyn y và UBND huyn Yên Đnh.

Họ được Huyn y và UBND huyn ch đo b tin riêng cho huyn vay và đi vay cho huyn đ cùng ăn nhu, mua quà tng nhau khi có các đại hi, l k nim,… và đãi khách ăn ngh. Các ch đo vay mượn còn đ sa xe, đ xăng khi đưa lãnh đo và các cán b hu trách trong huyn đi công tác. Theo các "nn nhân", s dĩ n nn tăng lên đến hơn 50 t là vì n lc đ Yên Đnh được công nhận là… "huyện nông thôn mi", phi đón rt nhiu đoàn đến kho sát, kim tra, sau này là hc tp kinh nghim, chia vui (6)...

Cần lưu ý rng, trước khi ni như cn v chuyn "nhu thiếu, hát chu" to ra khon n hơn 50 t. Yên Đnh đã ni tiếng vì là huyện đầu tiên ca c tnh Thanh Hóa ln khu vc Bc Trung B đt tiêu chun "huyn nông thôn mi" do "cả đng b ln nhân dân huyn Yên Đnh cùng quyết tâm đưa nhanh ngh quyết đi hi đng b các cp vào cuc sng" (7). Huyện y Yên Đnh liên tc được công nhn là t chc đng dn đu n lc "xây dng đng b trong sch, vng mnh".

Hồi tháng sáu năm 2018, c lãnh đo Tnh y ln chính quyn tnh Thanh Hóa cùng đ đến Yên Đnh tham dLễ k nim 80 năm Ngày thành lp chi b đng đu tiên, tin thân ca Đng bộ huyện Yên Đnh. Thêm một ln na, Yên Đnh được tán tng là "lá cờ đu trong phong trào thi đua ca toàn tnh Thanh Hóa" nhờ "công tác xây dựng đng chuyn biến tích cc trên c ba mt : Chính tr, tư tưởng và t chc". Ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Thanh Hóa khẳng đnh, Yên Định s tr thành huyn kiu mu ca Thanh Hóa (8).

Nếu so sánh các s kin va k vi nhng tình tiết liên quan đến scandal vì t s thy, vic công nhn huyn nông thôn mi đu tiên khu vc Bắc Trung b, khuyến khích tr thành huyn kiu mu, khen ngi t chc đng Yên Đnh "trong sch, vng mnh", din ra song song vi chuyn… các ch n đòi n, đ ngh c tnh ln chính ph h tr gii quyết và np đơn kin Huyn y, UBND huyn Yên Đnh tại c Tòa án huyn Yên Đnh, ln Tòa án tnh Thanh Hóa !

Giống như nhiu đa phương khác trên toàn Vit Nam, Yên Đnh cũng đang t chc các đi hi đng cp cơ s. Chc chn đi hi đng cp cơ s nào cũng thành công tt đp. Đi hi đng b huyn Yên Đnh và Đại hi đng b tnh Thanh Hóa cũng s thành công tt đp như thế đ Đi hi đng toàn quc ln th 13 vào đu năm ti thành công… rc r, bt k dch viêm phi Vũ Hán din tiến thế nào và tác đng ti kinh tế - xã hi ra sao. Đng bình phm theo thói thường. Không th đem l thường ra… so vi "đng ta" được !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/03/2020

Chú thích

(1) http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-ta-that-la-vi-dai-nhan-dan-ta-that-la-anh-hung-547835.html

(2) https://vov.vn/chinh-tri/dang/chong-dich-covid19-moi-chi-bo-la-mot-chien-tuyen-di-dau-1025494.vov

(3) https://vov.vn/chinh-tri/dang/dai-hoi-dang-co-so-dau-tien-o-lao-cai-ung-dung-40-khong-giay-to-1024959.vov

(4) https://vov.vn/chinh-tri/dang/quang-ninh-bau-truc-tiep-bi-thu-cap-uy-tai-100-dai-hoi-cap-co-so-1025205.vov

(5) https://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-yeu-cau-lam-ro-vu-viec-huyen-yen-dinh-thanh-hoa-no-52-ty-dong-501686.html

(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/co-quan-huyen-uy-ubnd-huyen-mac-no-50-ti-dong-1196093.html

(7) https://kinhtenongthon.vn/yen-dinh-huyen-nong-thon-moi-dau-tien-cua-thanh-hoa-post16424.html

(8) https://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/thoi-su/phan-dau-xay-dung-yen-dinh-som-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau.html

Published in Diễn đàn
mercredi, 18 mars 2020 20:25

‘Mình’ đi đâu đây ?

Cuối cùng cũng có mt cơ quan truyn thông chính thc ch trích VTV (Đài Truyn hình Quc gia ti Vit Nam) vì c xúy nhng hành vi xúc phm thun phong m tc.

minh1

VTV phát đi phát li qung cáo cho mt loi nước tăng lc và mt game show

Suốt tun va qua, nhiu người s dng mng xã hi đã ch trích kch lit vic VTV phát đi phát li qung cáo cho mt loi nước tăng lc và mt game show.

Quảng cáo loi nước tăng lc b ch trích, gii thiu mt cp v chng người thiu s vi cô v liên tục thc mc : Mình đi đâu đy ? Bt k anh chng đi đâu (lên núi, lên mái nhà hay… lên giường), cô cũng khuyến khích chng ung loi nước tăng lc được qung cáo cho… khe (1) !

Sau khi nhiều người s dng mng xã hi bày t s bt bình v qung cáo loi nước tăng lực va k, t Tui Tr đã phng vn và gii thiu ý kiến ca ba người. Ông Nguyn Quang Minh (Ging viên Đi hc Xây dng Hà Ni), nhn đnh, qung cáo nước tăng lc đã đ cp là "đáng khinh", đng thi là bng chng cho thy VTV "thiếu tôn trng khán giả" khi liên tc phát tán nhng hình nh, ni dung "phn văn hóa" như thế. Bà Hoàng Thu Thùy (nghiên cu văn hóa ca các sc tc thiu s), nhn mnh, qung cáo đó "mit th các sc tc thiu s". Còn ông Vũ Quang Minh (viên chc ngoi giao) thì cho rng VTV nên ngưng phát qung cáo đ gi th din ca Đài Truyn hình Quc gia (2)...

Cần lưu ý, trong tun va qua, VTV không ch khuy đng dư lun bng qung cáo nước tăng lc đã k. Game show "Kèo này ai thng" phát vào ti 12 tháng 3, tiếp tc làm công chúng sôi sùng sục khi chng kiến mt n người mu dùng ming ngm mt c ci trng, sau đó dùng tay gi c ci này cho mt ngh sĩ xiếc phóng dao vào c ci trng. Xem tiết mc y, ai cũng thy đo din c tình khai thác các góc quay đ người xem phi liên tưởng đến nhng tình hung vn ch xy ra trên giường ! Tuy đã xin li khán gi vì tiết mc d gây ng nhn nhưng mt trong hai MC ca game show vn mnh ming đ ngh khán gi ng h cho các ngh sĩ… ta sáng (3) !

minh2

Mt n người mu dùng ming ngm mt c ci trng, sau đó dùng tay gi c ci này cho mt ngh sĩ xiếc phóng dao vào c ci trng. Ảnh minh họa 

***

Dẫu nhiu người băn khoăn trước hàng loạt du hiu phn văn hóa mà nhiu người da vào đó đ cho rng VTV càng ngày càng đn mtn song đó chưa phi là đim chính yếu. Đim chính yếu nm ch, nhiu năm nay, không ch VTV mà rt nhiu cơ quan truyn thông chính thc thi nhau khai thác rt tận tình những yếu t dung tc, r tin.

Chẳng riêng h thng truyn thông chính thc, các t chc chính tr đm nhn vai trò tp hp, hướng dn thanh niên ti Vit Nam như : Đoàn Thanh niên cng sn H Chí Minh, Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam... cũng thế. Chng riêng công chúng th hiên s âu lo, bt bình ca h trên mng xã hi, mt s cơ quan truyn thông chính thc cũng phi… nh tăm đ lên tiếng, khi "đoàn, hi" s dng vô s "trò chơi tp th" : Các thiếu n cp bình sa vào nách cho các chàng trai bú ! Các chàng trai kẹp dưa leo vào h b cho các thiếu n ăn ! Hoc đt mt trái bong bóng lên h b cho các thiếu n ngi lên, c gng nhún nhy sao cho bóng b... đ "tuyên truyn, giáo dc thế h tr" (4) !

minh3

Các chàng trai kẹp dưa leo vào h b cho các thiếu n ăn ! - Ảnh minh họa 

Năm 2018, sau khi xem video clip ghi lại cnh hc sinh trường Trung hc Thc hành sư phm thuc Đi hc Cn Thơ chơi "chuyn th" : Nam sinh và n sinh nm đè lên nhau, mt úp vào nhau, c gi cho tm th đt gia ming ca c hai không rt khi cùng lăn trên đt đ chuyn tm th y cho cp khác... nhiều ph huynh đã yêu cu Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, B Giáo dục và đào tạo, Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chm dt vic s dng các "trò chơi tp th này" nhm khc phc tình trng "nht đng, khô đoàn" (5) !

Trong khi các viên chức hu trách Cn Thơ khng đnh, "chuyền th" là mt trong nhng "trò chơi tp th" được Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho phép (6) thì Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh va ph nhn, va lên án vì "không đúng thun phong m tc, không phù hp vi văn hóa, truyn thng ca người Vit" và ch đo t chc Đoàn Thanh niên cộng sản Cn Thơ phi rà soát li. Cũng phi đến lúc đó – lúc ph huynh ni gin vì trường hc tr thành nơi đu đc, tha hóa con cháu ca h - B Giáo dục và đào tạo mi ra lnh chn chnh (7).

***

Vì sao hệ thng truyn thông chính thc có th thoi mái khai thác, phát tán những thông tin dung tc, c súy s sùng bái các ngôi sao ca nhc, đin nh, thi trang, ca ngi chơi ngông… c trong ln ngoài Vit Nam, không b sót bt kỳ chi tiết nào liên quan đến đi tư ca nhng nhân vt thuc dng này, t do đào xi các v cướp, hiếp, giết... song công chúng h tr nhau hiu biết tường tn, chính xác v cuc chiến tranh v quc biên gii phía Bc (1979 – 1989), v ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo Hoàng Sa, Trường Sa bin Đông, v ni dung các tuyên ngôn liên quan ti nhân quyền, dân quyn ca Liên Hip Quc thì b xem là "tiếp tay cho các thế lc thù đch, phn đng" (8) ?

Vì sao có thể d dàng khai trin các hot đng đu đc nhn thc, tha hóa nhân cách thiếu niên, thanh niên kiu như "trò chơi tp th", biến công chúng trở thành mê mui kiu như vn đng "tu tp hi hướng nhm hóa gii dch do virus corona gây ra" nhưng không được phép thc hin nhng cuc vn đng nâng cao nhn thc v môi trường, hay t chc tưởng nim nhng người Vit đã đn n nước biên gii phía Bc, Hoàng Sa, Trường Sa, thm chí ngoài cm đoán, có nhng thi đim, nhng hot đng này còn b đàn áp thng tay bi các cáo buc kiu như "li dng bo v môi trường đ gây ri" (9), "xuyên tc, kích đng nhm chng phá" (10) ?

Nếu quan sát k nhng nghch lý như va phác ha và đi chiếu nhng nghch lý này vi thc trng xã hi, liu đã đ đ t vn : "Mình" đi đâu đây ? Vic to ra – gìn gi và phát trin nhng nghch lý này là vô tình hay c ý và c như thế "mình" còn cơ hi vượt lên, hay c kinh tế - xã hội ln đo đc – nhân cách ca nhiu thế h cùng lao xung đáy ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/03/2020

Chú thích

(1) https://www.youtube.com/watch?v=rLnQorFaH4c&ab_channel=WorldofDrinks

(2) https://tuoitre.vn/quang-cao-nuoc-tang-luc-cua-vtv-don-dap-nhan-chi-trich-phan-cam-2020031412112358.htm

(3) https://tuoitre.vn/keo-nay-ai-thang-gay-phan-no-vi-co-gai-ngam-cu-cai-mc-phai-xin-loi-20200313145153518.htm

(4) http://vannghethainguyen.vn/2018/05/28/nhung-tro-choi-tho-tuc/

(5) https://www.datviet.com/sinh-hoat-tap-the-cua-doan-vien-doan-tncs-dung-tuc-la-chinh/

(6) https://news.zing.vn/hieu-truong-dh-can-tho-tro-choi-chuyen-the-bang-mat-khong-phan-cam-post872164.html

(7) https://kenh14.vn/tu-doan-kien-quyet-phan-doi-tro-choi-chuyen-the-phan-cam-o-can-tho-20180828074945154.chn

(8) https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201712/phong-chong-viec-loi-dung-tu-do-ngon-luan-de-tuyen-truyen-chong-dang-nha-nuoc-ta-cua-cac-the-luc-thu-dich-8062523/

(9) https://vtv.vn/trong-nuoc/canh-giac-voi-am-muu-loi-dung-moi-truong-de-gay-roi-2019110318331383.htm

(10) http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Thuc-long-tuong-niem-hay-muon-co-gay-roi-kich-dong-585894/

Published in Diễn đàn

Trong vài năm gần đây, các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam rt thích trưng dn các s kin liên quan đến bang giao quc tế (ví d gn nht là nhng tuyên b, nhn định về s kin Vit Nam đm nhim vai trò Ch tch luân phiên ca Hi đng Bo an Liên Hip Quc…) đ chng minh, dưới s lãnh đo tài tình, sáng sut ca Đảng cộng sản Việt Nam, "v thế" Vit Nam trong cng đng quc tế càng ngày càng cao…

dailoan1

Một phụ nữ Châu Á đeo khẩu trang in cờ Đài Loan để chống loại virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc : Covid-19

Thế thì ti sao càng ngày càng nhiều người Vit cm thy bt an, thm chí bt bình v thc ti, âu lo cho tương lai, cho c kh năng t lc, t cường ca quc gia ln cơ hi mưu tìm m no, hnh phúc cho chính mình và thân nhân ca mình ? Liu có th đng thanh tht lên : Tự hào quá Việt Nam ơi ! - chỉ vì "v thế" quc gia càng ngày càng cao và yên tâm vi s lãnh đo tài tình, sáng sut ca "đng ta" ?

Tuy gần như bt đng v tt c các khía cnh liên quan đến quc gia, dân tc song có l s có mt đim mà nhng cá nhân "kính bác, yêu đng, trọn đi phn đu cho vic xây dng thành công ch nghĩa xã hi ti Vit Nam", nht trí vi nhng cá nhân b xếp vào loi "thù đch, phn đng" là cách hành x khi đi din vi thm ha, vi nhng tình hung khn cp chính là thước đo tâm lc, trí lc ca b máy qun tr, điu hành.

Vào lúc này - lúc Covid-19 đã trở thành thm ha, to ra tình hung khn cp có quy mô toàn cu, đt cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam bên cnh nhng h thng tương ng ca thiên h vi Covid-19, chính là cơ hi đ cm nhn thế nào là "tài tình, sáng sut". Có vài lý do khiến k viết bài này chn Đài Loan (người Vit vn gi tt là "Đài") : Đây là lãnh th chưa được cng đng quc tế trao tng tư cách quc gia và cũng phi trân mình hng chu đ kiểu tác đng t Trung Quc…

***

Tính đến cui ngày 12/3, ti Vit Nam có 39 người nhim Covid-19, còn ti Đài Loan có 48 người b nhim loi virus này. Vit Nam chưa có ai thit mng vì Covid-19 còn Đài Loan tng có mt người mt mng hôm 16/2. Giống như Vit Nam, sau khi Covid-19 lan rng ti Trung Quc, Đài Loan b xếp vào khu vc có nguy cơ cao vì lượng người Đài Loan qua li Trung Quc và ngược li rt đông.

Sau Thái Lan, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan là nơi th tư tìm thy người nhim Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Hai ngày sau (23/1), ti lượt Vit Nam công b vic phát hin ca nhim Covid-19 đu tiên. Khác vi Vit Nam (không đóng các ca khu biên gii Vit-Trung vì còn phi tham kho ý kiến ca Trung Quc), sau khi Trung Quc chính thức xác nhn s xut hin ca mt loi virus mi gây ra dch viêm phi cp tính, Đài Loan lp tc khuyến cáo dân chúng không đến Vũ Hán và hn chế đến Trung Quc.

Ngày 24/1, chính quyền Đài Loan ra lnh cm xut cng khu trang đ bo đm như cu phòng nga dch bnh cho đến 23/2. Ngày 7/2, Đài Loan tuyên b s áp dng các bin pháp hn chế nhp cnh t Trung Quc và kim soát visa đ buc tt c những ai mang các quc tch khác nhưng tng nhp cnh hoc cư trú ti Trung Quc trong vòng 14 ngày trước đó phi cách ly. Ngày 13/2, chính quyn Đài Loan tuyên b gia hn lnh cm xut cng khu trang cho đến cui tháng 4 (1)...

Tất c nhng bin pháp đó làm Trung Quốc ni gin, chính quyn và đc bit là bà Thái Anh Văn, Tng thng Đài Loan, b h thng truyn thông Trung Quc ch trích kch lit, k c xác đnh h là nhng k… "bnh hon v nhn thc" (2)…

Bất chp ch trích t Trung Quc và bt kể chính quyền các quc gia hết sc d ng vi vic kim soát, hn chế nhp cnh đi vi công dân ca h, vì nguy hi cho giao thương, Đài Loan công b lnh cm nhân viên y tế đến Trung Quc, Hng Kông, Macao, "không hoan nghênh" nếu nhân viên y tế đi du lch ở Nht, Nam Hàn… Lý do : Ngoài việc khng chế lây lan còn phi ngăn chn s gia tăng nhu cu v y tế, gim thiu s hao tn v nhân lc y tế vì vic thay thế nhân lc y tế là chuyn không d dàng (3) !

Đó là đối ngoi, trong đi ni, t 1/2, chính quyền Đài Loan tuyên bố trưng dng toàn b khu trang, giành quyn phân phi khu trang trên toàn lãnh th cho Trung tâm Phòng - chng dch bnh (Center for Desease Control-CDC).

CDC Đài Loan lập tc loan báo cách thức phân phi khu trang, tiêu chun mua khu trang đi vi tng cá nhân, từng nhân viên y tế, tng cơ s y tế trong mỗi tun. Một s công ty rượu bia, đường mía được yêu cu chuyn qua sn xut cn sát khun, sn phm này cũng được qun lý và phân phi như khu trang (4).

Đồng thi CDC Đài Loan yêu cu chính quyn đu tư thêm máy móc, gia tăng sản lượng khu trang và các trang b bo h cho nhân viên y tế trong nước. Trong vòng mười ngày sau khi cm xut cng khu trang, t trung tun tháng 2, sn lượng khu trang Đài Loan tăng 3,5 triu cái mi ngày và lượng khu trang, trang bị bo h cho nhân viên y tế tăng gp đôi. Giá bán khu trang trên th trường gim 1/3 (5).

Vào thời đim y ti Vit Nam, h thng chính tr, h thng công quyn bt đu hi hp, xem xét k lut nhng giáo viên tiết l chuyn tr con phi dùng giy thay khẩu trang. Nhân viên y tế bt đu t may khu trang đ dùng vì thiếu khu trang hp cách và đến bây gi, rt nhiu nhân viên y tế phàn nàn vì phi t tìm kiếm khu trang hp cách bi khu trang được cp phát đã bng vi li quá mng, không an toàn cho chính họ. Không viên chc hu trách nào nhn ra, nếu nhân viên y tế lâm nn thì dch s tr thành đi ha !

Đài Loan, trước vin cnh dch bnh lan rng, CDC Đài Loan liên tc đưa ra hàng lot đ ngh và các đ ngh y được toàn b h thng chính tr, h thng công quyn Đài Loan đáp ng ngay lp tc : Giám sát nghiêm ngặt vic ra vào bnh vin. Mi bnh nhân phi vào bnh vin vì bt kỳ bnh gì ch cho phép hai người ra vào thăm hi đ hn chế ti đa nguy cơ Covid-19 lây lan rng hơn (6). Không xuất cng nhiệt kế, có xut cnh cũng ch được mang ti đa hai nhit kế/ngườ(7)…

Tuy không được công nhn như mt "quc gia đc lp, có ch quyn" nhưng t h tun tháng 1, Đài Loan đã khng đnh, bất kỳ người dân và du khách nào đến Đài Loan không ch đng và trung thực khi khai báo v "lch s du lch và lch s tiếp xúc có liên quan đến Covid-19", hay khi đi khám bnh, không ch đng thông báo v các triu chng đáng ng s b pht t 10.000 TWD (khong 330 USD) đến 150.000 TWD (khong 5.000 USD) theo Luật Phòng - chống các bnh truyn nhim ca Đài Loan (8).

Từ khi Covid-19 bùng phát thành dch đến nay, Đài Loan không có tình trng du khách Trung Quc đã được yêu cu t cách ly nhưng t tin ri khi nơi cư trú, cũng không có tình trng c h thng chính trị, h thng công quyn loay hoay không biết ng x thế nào đ "vừa bo đm ngoi giao, va bo đm yêu cu cách ly, phòng chng dch hiu qu" như đã xy ra ti Đà Nng hi h tun tháng trước khi có 20 du khách Nam Hàn t dch Daegu đ đến (9)…

***

Khi Covid-19 lan rộng ti Trung Quc, các chuyên gia y tế trên thế gii tng d đoán và cnh báo, Đài Loan s sm tr thành nơi đng th hai v tng s người nhim và t vong vì virus này, đó là lý do ngay sau đó, mt s quc gia cm ca c dân Trung Quc lẫn dân Đài Loan. Tuy nhiên trên thc tế, t 24/2 đến nay, s ca nhim/s ca t vong gn như không thay đi (48/1) và không có bt kỳ viên chc hu trách nào tuyên b "đã chiến thng bước đu trong chiến dch phòng - chng Covid-19" như Vit Nam.

Có thể vì Đài Loan không có viên chc lãnh đo nào tha thiết vi "công nghiệp 4.0", không bơm ri lôi ông tướng nào ra khi mt công ty ch chuyên cung cp dch v vin thông ca quân đi, đt ông ta vào v trí B trưởng Thông tin của truyn thông đ thực hin "công nghiệp 4.0", thành ra…

…trong khi Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Vit Nam đang đôn đc "toàn ngành thông tin và truyền thông bám sát định hướng ch đo ca đng, nhà nước v phòng, chng dch bnh", yêu cầu toàn ngành và các doanh nghip công ngh Vit Nam cùng phi xem "công tác thông tin, tuyên truyền v phòng, chng dch là nhim v quan trng, bo đm thc hin sâu rng, có hiu qu nhm góp phn bo v sc khe, tính mng cho nhân dân, hn chế mc thit hi thp nht do dch bnh gây ra". Mặt khác phi "kịp thi ngăn chn, x lý có hiu qu nhng thông tin sai lch, li dng tình hình đ gây hoang mang trong xã hi và khó khăn trong công tác phòng, chng dch" (10)…

… thì tại Đài Loan, các cơ quan qun tr v Thông tin và truyền thông đã cùng các doanh nghip công ngh ca Đài Loan đã lắp đt thêm hàng lot máy đo thân nhit bng tia hng ngoi các ga tàu đin nhm phát giác nhng hành khách mà thân nhit trên 37 đ C, chn h li đ kim tra thêm ngay lp tc và t chi cho lên tàu nếu thân nhit trên 38 đ C (11).

Không được hướng dn bng nhng ch th như Ch th 05/CT-BTTTT ca đng chí Nguyn Mnh Hùng, y viên Ban chấp hành trung ương, Phó ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm B trưởng Thông tin và truyền thông, cho nên các cơ quan chuyên trách v công ngh thông tin ca chính quyn Đài Loan đã phi hp với các doanh nghip công ngh Đài Loan, t ý thc hin chương trình th nghim cho toàn dân s dng th bo him y tế hay chng nhn công dân đin t đ đt mua khu trang qua Internet t ngày 12 tháng này.