Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Quan hệ cựu thù

Mt báo cáo cp nht ca Quc hi M v tình hình quan h gia Hoa Kỳ và Vit Nam ra hôm 16/2 cho biết nhng li ích song trùng v chiến lược và kinh tế đã làm cho s hp tác gia hai nước được m rng trên nhiu lĩnh vc, đc bit trong nhng năm gn đây. Sau hơn 25 năm bình thường hoá quan h ngoi giao, M đã tr thành đi tác song phương ln th hai ca Vit Nam, sau Trung Quc, trong khi Vit Nam là bn hàng thương mi ln th 10 ca M.

cuuthu1

Tng bí thư Vit Nam Nguyn Phú Trng là người đng đu Đảng cộng sản đu tiên và duy nht tng ti thăm Nhà Trng, trong bc nh cùng Phó Tng thng lúc đó Joe Biden chp ngày 7/7/2015.

Báo cáo do vin nghiên cu chính sách công ca Quc hi M, CRS, son tho cho biết rng k t năm 2010, M và Vit Nam đã to dng được quan h đi tác v các vn đ an ninh khu vc và kinh tế, mt phn do có chung nhng mi lo ngi v s bành trướng ca Trung Quc trong khu vc cũng như v thế ca Vit Nam đang tăng lên thành mt cường quc tm trung.

Tuy nhiên, vin nghiên cu ca Quc hi M nhn đnh rng tc đ và mc đ ci thin trong quan h song phương gia hai nước còn b hn chế bi mt s yếu t.

Mt trong s đó là vic Vit Nam không thường thc hin các đng thái ngoi giao quy mô ln đc bit vi M mà không tính đến phn ng có th ca Trung Quc. Mt yếu t khác, theo nhn đnh ca CRS, là mc dù các cuc thăm dò ý kiến cho thy công chúng Vit Nam có quan đim tích cc đi vi M nhưng nhiu quan chc Vit Nam "vn nghi ng rng mc tiêu lâu dài ca Hoa K là thy được s chm dt đc quyn quyn lc ca Đảng cộng sản Vit Nam thông qua din biến hoà bình". Bên cnh đó, h sơ nhân quyn ca Vit Nam, mà theo đánh giá ca báo cáo là đã xu đi trong nhng năm gn đây, tiếp tc là mt rào cn cho s phát trin ca quan h song phương gia M và Vit Nam.

Theo Tiến s Hà Hoàng Hp ca Vin nghiên cu Đông Nam Á ISEAS Yusof-Ishak có tr s Singapore, nhng nhn đnh trong báo cáo ca Quc hi M là đúng nhưng ông cũng cho rng đã có nhng thay đi trong cách nhìn ca các lãnh đo Vit Nam v M.

"Chính quyn Vit Nam do Đảng cộng sản nm gi và trước đây h có lo là chính quyn M s tiến đến các hot đng hay vn đng nào đó đ chính quyn (Cng sn) này không còn na", Tiến sĩ Hp, hin đang nghiên cu t Hà Ni, cho biết. "Thế nhưng đến nay (các lãnh đo Vit Nam) không lo đến như thế bi h tin vào hai cam kết khá ging nhau ca thi (Tng thng Barack) Obama và (Tng thng Donald) Trump".

Chính quyn M trong 8 năm cm quyn ca Tng thng Obama cam kết tôn trng th chế chính tr ca Vit Nam. Dưới thi chính quyn ca Tng thng Trump, M cũng có cam kết tương t và theo Tiến sĩ Hp, ông Trump còn "nhn mnh rng nước M s không làm gì đ tác đng đến tình hình chính tr ni b ca Vit Nam".

Chuyến thăm đu tiên và duy nht ca mt lãnh đo Đảng cộng sản ti nhà Trng ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng hi tháng 1/2015, khi ông Obama là tng thng M, đã cho thy s tôn trng các h thng chính ch ca nhau gia hai quc gia. Theo đánh giá ca nhà nghiên cu Derek Grossman ca Vin nghiên cu RAND Corporation, bt c s thay đi nào ca M trong quan đim này cũng có th khuyến khích nhng người theo đường li cng rn bo th Vit Nam tìm cách tránh s can thip ca Hoa K vào chính trường quc gia Cng sn Đông Nam Á.

Ông Trng còn được cho là s có chuyến thăm th 2 ti Nhà Trng vào năm 2019, theo li mi ca Tng thng Trump, nếu ông không bt ng b gp vn đ v sc kho.

"Không thy h nói đến s lo lng na nhưng trong thc tế (các lãnh đo Đảng cộng sản) vn có cnh giác đi vi nhng hot đng phê phán h, phn bin chính sách ca h cũng như là vic đi chiếu h thng chính tr toàn tr này vi các h thng chính tr ci m hơn, dân ch hơn. H ngi cái đó và do đó đưa vào danh sách chng li cái mà h gi là din biến hoà bình và trong ni b h gi là t din biến t chuyn hoá’", Tiến sĩ Hp nói.

Các quan chc Đảng cộng sản Vit Nam, nht là ban Tuyên giáo Trung ương, thường xuyên đưa ra các phát biu cnh báo v các hot đng "din biến hoà bình", mà theo cách hiu trong ng cnh Vit Nam là các bin pháp phi bo lc ca nước ngoài s dng nhm chng phá Đảng cộng sản và nhà nước Vit Nam trong mi lĩnh vc, t chính tr, kinh tế, văn hoá/xã hi, cho đến an ninh/quc phòng.

Nhân quyn và Trung Quc

Đó cũng là mt trong nhng lý do Đảng cộng sản Vit Nam ít dung th cho các nhà hot đng dân ch, các tiếng nói bt đng hoc ch trích chính ph cũng như nhng thế lc mà h gi là "thù đch" t bên ngoài ng h chế đ đa nguyên, đa đng. Các t chc nhân quyn quc tế thường xuyên lên tiếng ch trích vic trn áp t do ngôn lun ca Đảng cộng sản và coi Vit Nam là mt trong nhng quc gia ít có t do báo chí nht.

Báo cáo ca CRS, được gi ti các u ban và các thành viên Quc hi M, nhn đnh rng Vit Nam là mt "nhà nước đc Đng, toàn tr bi Đảng cộng sản" và "đã đàn áp nng n lên cái mà h coi là hot đng chng phá chính quyn và mt s nhóm tôn giáo không đăng ký".

Trích dn các nhà quan sát, báo cáo cho rng vic trn áp người bt đng chính kiến và nhng người biu tình đã tr nên t hi hơn trong vài năm gn đây Vit Nam, trong khi chính ph "tăng cường kh năng pháp lý và công ngh đ theo dõi các hot đng trên mng xã hi ca người dân".

"Vit Nam còn đang có nhng khác bit trong quan nim v nhân quyn vi nhng nước phương Tây và M", Tiến sĩ Hp nói. khc phc nhng khác bit như vy, nhiu nước phương Tây, đc bit là M, đã cùng vi Vit Nam tho thun hàng năm có các đi thoi v nhân quyn, trong đó có đi thoi song phương M-Vit, đ cùng bàn tho, hành đng nhm rút ngn s khác bit. Nhưng Vit Nam vi th chế chính tr mt Đng thì s khc phc khác bit đó s không được nhanh".

Vn đ nhân quyn dường như không được t ưu tiên cao" trong chính sách tiếp cn chung ca M đi vi Vit Nam dưới thi Tng thng Trump, mc dù chính quyn ca cu tng thng này đã tiếp tc duy trì các cuc đi thoi nhân quyn hàng năm và ch trích h sơ nhân quyn ca Vit Nam trong nhiu báo cáo và mt s tuyên b, theo báo cáo ca Quc hi M.

Gii quan sát cũng nhn đnh rng, chính quyn Tng thng Trump đã không đt nng vn đ nhân quyn trong quan h vi Vit Nam mà ch tp trung vào vic gim thiu thng dư thương mi vi quc gia Đông Nam Á cũng như tht cht hp tác an ninh đ chng li s nh hưởng ngày càng tăng ca Trung Quc trong khu vc. Ch vài gi sau khi cuc đi thoi nhân quyn Vit-M kết thúc hi tháng 10 năm ngoái, công an Vit Nam đã bt ngay nhà báo t do ni danh Phm Đoan Trang vì các cáo buc mà gii hot đng dân ch và các t chc nhân quyn quc tế cho là "mơ h".

Báo cáo cho biết hp tác gia M và Vit Nam tăng lên trong nhiu lĩnh vc, trong đó có an ninh quc phòng, t năm 2017 đến năm 2021, do chính sách ca chính quyn Trump trong vic giúp quân đi Vit Nam "phát trin kh năng thách thc các năng lc vin chinh ca Trung Quc".

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhn đnh rng Trung Quc là "mi quan h song phương quan trng nht ca Vit Nam" khi hai nước đu có h thng chính tr do Đảng cộng sản lãnh đo vi kênh thông tin kết ni gia hai đng và thường có các quan đim chính thc tương đng v thế gii.

Hoa Kỳ được cho là mun nâng cp quan h toàn din vi Vit Nam lên tm chiến lược đ có kh năng hp tác vi quc gia Đông Nam Á nhiu hơn nhm kim chế nh hưởng ngày càng tăng ca Trung Quc nhưng vì mt s lý do mà điu này chưa được thc hin, mt phn trong đó như theo Giáo sư Carl Thayer ca Đi hc New South Wales Úc tng cho biết trong ln tr li phng vn trước đây vi VOA rng có s khác bit trong các nhn đnh v "chiến lược" ca hai nước. Vit Nam không mun liên minh quân s vi bt c nước nào đ chng li nước th 3 trong chính sách quc phòng "4 không" ca mình trong khi theo GS Thayer, M nhìn nhn "chiến lược" theo hướng đng minh trong hp tác an ninh quc phòng.

Nhân quyn s là mt trng tâm trong chính sách ca Tng thng Joe Biden và điu này được Ngoi trưởng Antony Blinken khng đnh hôm 24/2 rng nước M cam kết vi thế gii s bo v nhân quyn trong lúc đt mc tiêu tr li Hi đng Nhân quyn Liên Hp Quc. Theo nhà nghiên cu Grossman, chính quyn mi ca M có th t tìm kiếm s hp tác hơn vi các đi tác toàn tr và hp tác nhiu hơn vi các nn dân ch".

Dù còn có nhng khác bit và thách thc trong quan h Vit-M nhưng theo nhn đnh ca Tiến sĩ Grossman trênThe Diplomat, qu đo ca quan h gia hai cu thù trong nhng năm ti s "tích cc và có kh năng s tiếp tc như vy".

Nhà nghiên cu ca RAND Corporation cho rng c M và Vit Nam đu "tôn trng ln nhau" và cùng có li ích chung trong vic khng chế sc mnh ngày càng tăng ca Trung Quc v c kinh tế ln quân s.

"Bt c xích mích nào ny sinh (gia M và Vit Nam) s có th được gii quyết qua con đường ngoi giao đ tránh thit hi ln hơn cho mi quan h gia hai nước", Tiến sĩ Grossman nhn đnh. "Nhưng tt nhiên, không có gì được đm bo".

Nguồn : VOA, 01/03/2021

Published in Diễn đàn

Kết lun v K hp th 46 (t 15/7/2020 đến 17/7/2020) mà y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam va công b : Bác khiếu ni ca ông Bùi Tiến Li, gi nguyên quyết đnh khai tr ông ra khi Đảng cộng sản Việt Nam, không làm các facebooker, các youtuber trước nay vn "t xung, hu đt" đ chng din biến hòa bình, chng t chuyn hóa, t din biến, điu chnh quan đim bo v đng !

tauhoa1

Bìa cun sách Gc Ma - Vòng tròn bt t.

Ngoài mt s facebooker như Phùng Út Hà ch trích quyết đnh có tính chung thm ca Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương, còn có nhng facebooker như Trung Hiếu Chế chia bun vi ông Li vì b nhng k xu t đáy đến đnh dìm xung bùn. Có facebooker như Vũ Trường Sơn th dài vì ông Li đu tranh bo v Đng nhưng b đng vùi dp. Theo đng gi ch còn quyn li duy nht là khi v vi tiên t thì được chi b chia bun(1).

Ông Li Thượng tá, Ch nhim B môn Ch nghĩa xã hi khoa hc ca Khoa Khoa hc xã hi và nhân văn, trường Sĩ quan Công binh vn là mt trong nhng người lăn x trên Facebook, You Tube đ chng din biến hòa bình. Ông là mt trong nhng người đi đu trong vic lên án ông Lê Mã Lương (Anh hùng các lc lượng vũ trang, Thiếu tướng, cu Giám đc Bo tàng Lch s quân s), ông Nguyn Quc Thước (Trung tướng, cu Tư lnh Quân khu 4, nhiu năm lin là đi biu Quc hi), nhiu Giáo sư Tiến sĩ tham gia biên son lch s, vì xét li, xuyên tc lch s, nhn gic làm cha. Cũng vì vy, vic ông Li b Đng y trường Sĩ quan Công binh loi ra khi Lc lượng 47 – được thành lp đ đu tranh chng quan đim sai trái, thù đch, cơ hi chính tr trên không gian mng – ca trường Sĩ quan Công binh, làm nhiu người ngc nhiên (2).

Chuyn chưa ngng đó, c nhng người ch trích đng ln nhng cá nhân hết lòng bo v đng, chng din biến hòa bình trên Internet, cùng sng st trước tin, ông Li b đng khai tr vì đã có nhng bài viết, phát ngôn trên mng xã hi trái vi quan đim, đường li ca đng, nhà nướccách nay khong na năm và mi đây, Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương loan báo quyết đnh khai tr ông Li ra khi đng là hoàn toàn đúng đn.

Cũng ti bây gi, mt s người thân cn và ng h ông Li mi k, s dĩ ít ai biết ông Li đã b đng khai tr cách nay khong na năm vì nhng quyết đnh liên quan đến vic khai tr ông b xếp vào loi MT ! Không nhng b khai tr khi đng, ông Li còn b loi ngũ và sáu tháng va qua b giam lương. Đây là lý do nhiu cá nhân tích ccchng din biến hòa bình trên Internet t ra bun, đau vì ông Liphi gánh chu đòn thù !

S dĩ ông Li - người luôn bày t s tin tưởng sâu sc và trung thành vi c bác ln đng - b chính các t chc đng t dưới lên trên đng thanh t b vì hi gia năm ngoái, khi thc hin mt video clip đ vch mt nhng phn t cơ hi trong đng, toan "lt s", ông Li tuyên b :Đng bao gi nghĩ rng c có các d liu lch s thì có th vơ đo, lãnh hi, thm lc đa đó là ca mình Ai đó nói rng bin Đông, Trường Sa là ca Vit Nam thì đó là tuyên truyn trái vi lut pháp quc tế(3)…

Tháng 5 va qua trong khi ch kết qu gii quyết khiếu ni t Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương ông phân trn, đi ý : Tuyên b ca ông ch chưa hp lòng dân ch không trái vi quan đim, đường li ca đng, nhà nước tht ra ch vì… chưa hp lòng dân. Đó là kết qu tp hun cho nhng người như ông đ ging dy cách nay bn, năm năm. Không đ cp đến vic b đng khai tr nhưng ông Li lp lng rng,sơ sut tiết l lm đi tượng đã khiến ông lãnh mc n" mà c ông ln toàn thế gii không th tưởng tượng (4) !

***

Nếu không nhn thc li đ điu chnh hành vi, loài người không th tiến b và xã hi loài người không th văn minh như đã biết và đang thy. Lch s nhân loi cung cp vô s ví d, h tr chng minh, nhng thay đi tích cc nht, hiu qu nht, nhân bn nht chính là nhng n lc to ra thay đi mt cách ôn hòa. Tuy nhiên đng ta cũng như các đng anh em không chp nhn nhn thc li phân đnh li đúng, sai đ thay đi cách thc điu hành, qun tr xã hi.

Khi nhng khái nim, ý tưởng vn dĩ lành mnh nhưt din biến, t chuyn hóađược xác lp là mt loi k thù mi, n lc chng din biến... hòa bìnhđ bo v quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca đng đã to ra mt cuc chiến càng ngày càng khc lit ngay trong lòng đng. Nhng tình tiết liên quan đến vic xut bn, phát hành cun sách "Gc Ma Vòng tròn bt t" chính là mt trong nhng câu chuyn minh ha v hu qu cachng din biến hòa bình.

"Gc Ma Vòng tròn bt t" là cun sách đu tiên h thng hóa nhng thông tin, d kin liên quan ti chuyn Trung Quc cưỡng đot các bãi đá ngm thuc ch quyn ca Vit Nam ti qun đo Trường Sa hi đu năm 1988, kèm tường thut ca mt s nhân chng may mn sng sót sau cuc thm sát ngày 14 tháng 3 năm 1988 bãi đá ngm Gc Ma. Tuy nhiên trong vòng bn năm (2014 2018), bn tho "Gc Ma Vòng tròn bt t" được chuyn lòng vòng qua 13 nhà xut bn. Ch đến khi mt hi đng cp quc gia được thành lp nhm thm đnh ni dung ca riêng "Gc Ma Vòng tròn bt t" gt đu, giy phép xut bn mi được cp cho nhà xut bn th 14 (5) !

Cho dù tham gia t chc ni dung, biên son "Gc Ma Vòng tròn bt t" có hai ông tướng (Lê Mã Lương – Anh hùng Lc lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng, cu Giám đc Bo tàng Lch s Quân s Vit Nam, Lê Kế Lâm – Chun Đô đc, cu Tham mưu phó đc trách tác chiến ca Hi quân, cu Giám đc Hc vin Hi quân), mtcu V trưởng đc trách Cơ quan Thường trc phía Nam ca Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương(Đào Văn Lng), mtĐi biu Quc hi bn nhim k kiêm Tng Thư ký Hi Khoa hc Lch s Vit Nam (Dương Trung Quc), 68 nhà báo, các cu chiến binh là nhân chng v thm sát Gc Ma nhưng tt c đu b xem là "nhng k đang thc hin âm mưu xét li lch s, h b thn tượng, bôi nh quân đi và xúc phm vai trò lãnh đo ca Đng"...

Trong khi gii ch trích đng xem vic cho phép xut bn phát hành "Gc Ma Vòng tròn bt t" như mt tín hiu tích cc v mt chính tr thì mt s ông tướng đã ngh hưu, mt s cu quân nhân xem điu này là bng chng dung dưỡngt din biến, t chuyn hóa, làm suy gim uy tín ca đng, ca quân đi. Vài tun sau khi phát hành, tháng 7 năm 2018, Nhà xut bn Văn hc loan báo thu hi "Gc Ma Vòng tròn bt t" đ "chnh lý tám sai sót" (6). Chng din biến hòa bình, bo v đng ti mc đng phi ph nhn năng lc ca hi đng cp quc gia, tng thay mt c h thng chính tr, h thng công quyn thm đnh ni dung, qu là… c lai hy xưa nay chưa tng có !

Tương t, không phi đt nhiên đng đ cao "hòa hp, hòa gii" và thc hin nhiu đng tác đ cng c, phát trin quan h đi tác chiến lược vi M, không phi t nhiên mà trong các năm 2014, 2015, 2019, tướng Nguyn Quc Thước nhn đnh và lp li nhn đnh :Vic nhng người lính Vit Nam Cng hòa kháng c Trung Quc cưỡng chiếm toàn b qun đo Hoàng Sa năm 1974 là hành đng yêu nước, vì chính nghĩa và cn được nhân dân ghi nhn (7). Tuy nhiên ngăn chnt din biến, t chuyn hóa, chng din biến hòa bình đã giúp nhiu cá nhân thường "t xung, hu đt" trên Internet mnh dn gi tướng Thước, 94 tui, vn có rt nhiu công trng vi đng là… thng.

Đng không gii thích nhưng chui tình tiết liên quan đến vic k lut đng viên Bùi Tiến Li : Loi "đng chí" Li khi Lc lượng 47. Khai tr "đng chí" Li khi đng nhưng xếp loi MT. Sau đó, chính Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương giành vic loan báo công khai kết qu xét khiếu ni ca ng chí" Li, dường như không khiến nhng cá nhân đang tích cc chng din biến hòa bình sn lòng. Tướng Thước vn tiếp tc b ra là k khn nn đến cùng cc đã phm đi ti khi gi gic là… cha’ (8).

V nguyên tc, đng viên phi tuân th ch trương, đường li ca đng nhưng v nguyên tc, đng viên còn phi tích cc phát hin, ngăn chnt din biến, t chuyn hóa, chng din biến hòa bình, chng xuyên tc. Dường như hai yêu cu này mâu thun vi nhau và tr thành lý do khiến nhng đng viên như Thượng tá Bùi Tiến Li chch hướng, nhng cá nhân bo v đng bun, gin khi nhng ng chí" như Thượng tá Bùi Tiến Li b đng thng tay loi b.

Xét c v tính cht ln mc đ vi phm, k hp va qua, Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương x lý ng chí" Li tàn nhn hơn nhiu so vi vic xem xét - k lut : Trung tướng Dương Đc Hòa (cu y viên Ban chấp hành trung ương, cu Tư lnh Quân khu 2), Thiếu tướng Phm Lâm Hng (cu Bí thư Đng y B Tham mưu, cu Tham mưu phó Quân khu 2), Thiếu tướng Nguyn Hoàng (cu Phó Bí thư Đng y, cu Tư lnh Quân đoàn 4), Đi tá Nguyn Trng Lương (cu y viên Ban chấp hành Đng b B Tham mưu, cu Chánh Văn phòng B Tư lnh Quân đoàn 4) (9) ! Tuy nhiên trong ha có phúc, biết đâu nh vy mà nhng cá nhân chuyên h đng trên Internet ng ra thân phn, phân đnh được tht gi.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/07/2020

Chú thích :

(1) https://www.facebook.com/ut.ha.3975/posts/1172192166472148

(2) https://www.facebook.com/401392156576802/photos/pcb.2256928094356523/2256906547692011/?type=3&theater

(3) https://www.facebook.com/watch/?v=464534664309408

(4) https://www.youtube.com/watch?v=3ipKjrXtxkI&ab_channel=BÙITINLI

(5) https://news.zing.vn/hang-tram-cau-chuyen-xuc-dong-o-gac-ma-vong-tron-bat-tu-post856588.html

(6) https://vnexpress.net/gac-ma-vong-tron-bat-tu-dinh-chinh-tam-loi-3777382.html

(7) https://thanhnien.vn/thoi-su/trung-tuong-nguyen-quoc-thuoc-bao-ve-hoang-sa-thang-11974-la-hanh-dong-yeu-nuoc-can-duoc-ghi-nhan-1143828.html

(8) https://www.youtube.com/watch?v=rdr-fIB3CeI&list=UUrFvuka10ITbMDmLx-PZ2-g&ab_channel=GiaVi%E1%BB%87tB%C3%B9i

(9) http://ubkttw.vn/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/thong-cao-bao-chi-ky-hop-46-cua-uy-ban-kiem-tra-trung-uong

Published in Diễn đàn
jeudi, 20 juillet 2017 12:23

Nhận diện mặt nội thù

Bây giờ là thế kỷ 21 mà người cộng sản Việt Nam vẫn suy tư và hành động như khi họ còn ăn hang ổ chuột để lừa dân vào “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước”.

 

Résultat de recherche d'images pour "quan tham"

Đảng đã tự chiếm quyền làm chủ đất nước của dân để cai trị dân chứ có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu hay trao quyền cai trị cho đảng đâu.

Có muôn vàn chuyện để chứng minh, nhưng chỉ cần nêu ra vài chủ trương rất độc tài, lạc hậu và kệch cỡm để thấy đảng cộng sản Việt Nam đã bị tụt hậu sau lưng thế giới đến mấy chục năm.

Đó là khi người cộng sản muốn che giấu tham quyền cố vị thì họ đòi việc gì cũng phải do “đảng lãnh đạo” và “nhà nước quản lý” cho phù hợp với chủ trương đảng cầm quyền là “yêu cầu tất yếu của lịch sử”.

Chả có lịch sử Việt Nam nào đã cho phép đảng cộng sản Việt Nam khua môi như thế. Đảng đã tự chiếm quyền làm chủ đất nước của dân để cai trị dân chứ có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu hay trao quyền cai trị cho đảng đâu.

Ngay cả khi ông Hồ Chí Minh viết trong Di chúc năm 1969 : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền…” cũng không có nghĩa là Quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam được phép quy định trong Điều 4 Hiến pháp cho phép đảng “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.

Hành động của Quốc hội tước bỏ quyền tự quyết của dân là độc tài và phản dân chủ.

Chẳng những thế, đảng còn tự ý nhét chữ vào mồm dân để biện minh rằng : “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta…” (trích Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa --bổ sung, phát triển năm 2011).

Viết ẩu như thế chưa đủ hay sao mà nhiều cái loa tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng vẫn còn bịp bợm đề cao lời ông Hồ Chí Minh khi nói rằng “đảng ta là đạo đức, đảng ta là văn minh”, hay “đảng bao giờ cũng đúng” để tiếp tục ép dân phải đeo vào cổ chiếc tròng chủ nghĩa cộng sản lạc hậu và giết người của hai lãnh tụ ngọai lai Mác và Lênin.

Nhưng đảng càng khua chiêng gõ mõ khoe khoang thì đảng viên càng suy thoái đạo đức nên thay vì phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như trông đợi của ông Hồ thì họ đã quay lưng lại với đảng để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để “thoái hóa” và “biến chất”.

Che đậy được không ?

Nhưng tại sao lãnh đạo đảng lại cứ tránh né không dám thừa nhận đảng cộng sản Việt Nam đang thoái trào, đảng viên và nhân dân hết còn tin vào chủ trương và chính sách cai trị tụt hậu và chậm tiến của nhà nước sau hơn 40 năm thống nhất đất nước ?

Résultat de recherche d'images pour "xây dưng đảng ta thưc sư trong sạch"

Cố gắng làm trong sạch guồng đảng có được không, hay căn bệnh tham ô đang đi vào giai đọan cuối ?

Có phải vì lãnh đạo sợ mất miếng ăn và chiếc ghế cầm quyền nên cứ kéo dài lòng tham để lôi dân, kéo nước đến bờ vực thẳm ?

Lãnh đạo còn không biết xấu hổ khi bị quốc tế đánh giá khả năng lao động và tri thức của nhân dân Việt Nam thấp hơn nhiều dân tộc trong khu vực, thậm chí sau lưng cả hai nước láng giềng đàn em Lào và Cao Miên ?

Như vậy, sau 30 năm gọi là Đổi mới, Việt Nam vẫn chưa ra khỏi công thức làm công cho nước ngoài. Việt Nam tiếp tục lệ thuộc sâu và rộng vào nền kinh tế của nhà nước cực kỳ nham hiểm Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu từ cây kim sợi chỉ và hầu hết nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sản xuất từ Trung Quốc để nhân dân Việt Nam phải gánh nợ.

Bằng chứng là : “Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016” (theo Thời báo Kinh Doanh/Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam, ngày 06/01/2017).

Vậy mà khi có những nhà trí thức và người dân lên tiếng yêu cầu đảng và nhà nước phải “đổi mới chính trị”, tôn trọng các quyền tự do và thực thi dân chủ, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, cho tư nhân ra báo và mời gọi chuyên viên người Việt Nam ở nước ngoài về nước đóng góp của để phát khởi cứu nguy Việt Nam thì nhà nước cộng sản lại quyết liệt chống đối.

Bằng chứng là đảng đã chỉ thị cho cả guồng máy tuyên truyền và phản tuyên truyền của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Quốc phòng và Công an phối hợp với nhau đánh phá và vu oan cáo vạ cho những người có thiện chí và yêu nước.

Những tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cổ võ cho một nhà nước pháp quyền thật sự và một xã hội công bằng có dân chủ và tự do đã bị báo Quân đội Nhân dân đưa lên bàn mổ để phanh thây xé thịt.

Báo này lu loa rằng : “Trong Chiến lược “diễn biến hòa bình” với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các thủ đoạn phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để phá hoại từ bên trong nội bộ, hòng tạo ra lực lượng chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước. Trong đó, chúng đặc biệt quan tâm, lợi dụng xã hội dân sự” (Quân đội Nhân dân, ngày 17/07/2017).

Vậy quân đội nhìn các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ngày nay bằng lăng kính nào ?

Tác giả bài viết Nguyễn Đức Quỳnh giải thích : “Đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng xã hội dân sự để thực hiện Chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta ; chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau :

Một là, tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối của xã hội dân sự nhằm từng bước làm cho các tổ chức xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước… Với lập luận, xã hội dân sự là “đối quyền của quyền lực nhà nước” để tập trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự ; thực chất là cổ vũ tư tưởng coi Nhà nước đối lập với xã hội dân sự ; kích động thái độ vô chính phủ, lấy phá hoại thay cho xây dựng hòng từng bước đưa xã hội dân sự thành lực lượng đối trọng với Đảng và Nhà nước…”.

Hai là, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam ; đòi Nhà nước phải bảo đảm tự do vô giới hạn trong các lĩnh vực xã hội. Các thế lực thù địch coi hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người, cổ súy tự do cá nhân thông qua thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình...

Ba là, các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này, từng bước biến chúng thành các tổ chức xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây. Thông qua thúc đẩy phát triển xã hội dân sự để tác động hình thành trong nội bộ các cơ quan, tổ chức chính trị ; đặc biệt là các cơ quan dân cử xu hướng hoạt động “độc lập”, thậm chí “đối lập” với sự lãnh đạo của Đảng ta…”.

Bốn là, thông qua các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng trong nước để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi thực hiện quyền con người như : quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội... theo tiêu chí phương Tây, bất chấp đặc thù lịch sử, văn hóa và chế độ chính trị nước ta. Tìm cách thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia phản biện chính sách, phản biện xã hội, tác động và gây sức ép đòi thay đổi chính sách, hệ thống pháp luật và lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là sửa ổi, ban hành các luật thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây”.

Thông qua môi trường xã hội dân sự, các thế lực tìm cách lôi kéo quần chúng vào các “hoạt động vì mục tiêu chung” như : Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường v.v… hòng tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước ta ; tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia đòi đa nguyên, đa đảng và khởi kiện, vu cáo Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về nhân quyền…”.

Chống ai ? Ai chống ?

Để chống lại kế hoạch có bài bản của các tổ chức xã hội dân sự, theo cách vẽ để gán ghép của báo Quân đội nhân dân, tác giả Nguyễn Đức Quỳnh đề nghị : “Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng xã hội dân sự của các thế lực thù địch, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, đoàn thể quần chúng và các NGO ở Việt Nam. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức chính trị, xã hội. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gồm cả dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy chức năng phản biện, giám sát, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, phản biện, góp ý kiến trong việc hoạch định cơ chế, chính sách nhằm góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Nhưng mặt trái của điều gọi là “dân chủ đại diện” là người dân được đại diện bởi Quốc hội và các Hội đồng nhân dân. Ai mà không biết Quốc hội và Hội đồng nhân dân là của đảng. Các Đại biểu quốc hội và nhân viên của Hội đồng nhân dân đều là đảng viên được đảng cử cho dân bầu ra thì dân được gì ?

Còn cái gọi là “dân chủ trực tiếp” thì còn khôi hài hơn. Một trong cách trực tiếp là “đi bầu” người của đảng cử, xuyên qua điều được gọi là giới thiệu và hiệp thông của Mặt trận tổ quốc, tổ chức ngoại vị của đảng. Cách thứ hai là ra ứng cử vào các chức vụ Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhưng mà ở Việt Nam không có quyền ứng cử tự do. Nếu không được tổ chức đề cử, không được Mặt tận tổ quốc đồng ý thì coi như “đi tầu bay giấy” ngay !

Bằng chứng có cả trăm người tự ứng cử vào Quốc hội khóa XIV năm 2015 đã bị loại chỉ vì họ là thanh phần tranh đấu chống chủ trương và chính sách cai trị độc tài của nhà nước.

Như vậy xem ra đảng cộng sản Việt Nam đang phải tứ bề thọ địch đấy chứ chẳng phải bình yên đâu. Nhưng mà kẻ thù của họ là ai hay chỉ là con ma cà rồng, hoặc ma vú dài viển vông “diễn biến hòa bình” không ai nhìn biết mặt mũi ra sao ?

Cho đến nay, Ban Tuyên giáo chỉ biết cáo buộc không bằng chứng những người có thiện chí thi hành chỉ thị từ các thế lực thù địch để chống đảng và phá họai chính sách xây dựng và phát triển kinh tế của nhà nước.

Cái gọi là âm mưu diễn biến hòa bình được đội ngũ dư luận viên nêu tên là thủ phạm đứng đầu sau lưng kế họach gây ta tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để làm cho đảng suy yếu, mất vị trí lãnh đạo.

Nhưng kẻ thù của đảng là ai ?

Đảng trả lời : “Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch, cơ hội trong và ngoài nước đã sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khác nhau. Trong đó chúng đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đây là nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nước ta. Khi quan điểm, đường lối không chuẩn thì sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước là khó tránh khỏi. Và khi đường lối, chủ trương không vì cuộc sống, lợi ích của nhân dân thì niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ sẽ bị xói mòn, mất niềm tin” (Tạp chí Tuyên giáo, 30/05/2017).

Chẳng lẽ cán bộ, đảng viên đã suy thoái tư tưởng, lập trường đã bị chao đảo xuống cấp dữ lắm hay sao mà hai nguy cơ “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đã có thế len lỏi vào thượng tầng lãnh đạo của nhà nước ?

Chúng là ai, ở đâu ra và do thế lực nào ở bên ngoài đã móc ngoặc với bên trong để tạo nội gián đánh phá đảng từ bên trong mà an ninh và tình báo đảng không hay ?

Hay là đảng cũng mù mịt như mọi người nên Tuyên giáo chỉ biết tung hỏa mù để rung cây dọa khỉ như báo cơ quan đã vẽ vời : “Như chúng ta đã biết, “diễn biến hòa bình và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ khăng khít, không tách rời, trong đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là âm mưu, thủ đoạn và cũng là mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tiến hành đối với cách mạng Việt Nam”.

Viết như thế mà không nêu được đích danh tên “chủ nghĩa đế quốc” là nuớc nào, hay “thế lực thù địch” là ai thì Tuyên giáo đã phản tuyên truyền vì lối lý luận cụt đuôi này chỉ làm cho những kẻ nội thù trong hàng ngũ đảng nổi bật lên.

Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy báo Tuyên giáo cũng chỉ biết hô hoán : “Bởi vậy, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch ; ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề có ý nghĩa quyết định làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.

Cứ kéo lưỡi ra để lu loa như thế tưởng đâu không ai nhận ra kẻ thù của đảng là ai. Họ chính là hàng ngũ cán bộ, đảng viên không còn thiết tha đứng trong hàng ngũ đảng ; cũng chẳng muốn trung thành với chủ trương lệch lạc, lỗi thời và đi theo con đường lầm lạc của đảng nữa.

Một bằng chứng khác là ngoài diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa hiện nay đảng còn phải lo xoắn vó lên với tình trạng đang có nhiều bài viết, thư tố cáo lãnh đạo bị đảng lên án có mục đích gây chia rẽ nội bộ Đảng và Quân đội

Bài viết của Nguyễn Văn Minh trên báo Quân đội Nhân dân ngày 17/07/2017 đã chứng minh rằng : “Những chiêu thức ấy đang được các thế lực thù địch sử dụng triệt để ngày hôm nay bằng các thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt những thông tin xấu về nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chúng không từ một thủ đoạn gì, từ lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình đến cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Minh còn cho biết kế họach mới có nội dung : “Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây bất lợi, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia…”.

Bài viết nhìn nhận rằng : “Những đơn thư mạo danh đó có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào những cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lãnh đạo lão thành, nghỉ hưu ; vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới...”.

Với tình hình nêu trên, có ai ở Việt Nam còn chưa tin đảng và nhà nước cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trước mặt kẻ nội thù ?

Phạm Trần

(20/07/2017)

Published in Diễn đàn