Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nói cách khác, ông Tô Lâm chính là người trc tiếp ch đo vic thay đi mu h chiếu cho phù hp vi xu thế ca "cuc cách mng công ngh 4.0".

hochieu1

Vit Nam hin lưu hành hai mu h chiếu, mi (xanh tím than, trái) và cũ (xanh lá cây) cùng lúc.

Thêm s kin h chiếu mu mi ca Vit Nam b Đc t chi tiếp nhn và gii quyết nhu cu nhp cnh vì thiếu yếu t "nơi sinh" (1) cho thy, ông Tô Lâm, B trưởng Công an Vit Nam có vn đ v năng lc.

***

H tun tháng 5 năm 2019, trước Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa 14 (nhim k 2016 2021), ông Tô Lâm, y viên B Chính tr kiêm Đi biu Quc hi khóa 14, kiêm B trưởng Công an, chính thc gii thiu D lut v Xut nhp cnh. Theo đó, B Công an s phát hành h chiếu mu mi. H chiếu mu mi có hai loi đ công dân la chn, loi có chip đin t hoc không. S dĩ có h chiếu mang chip đin t vì đó là "xu hướng tt yếu trong cuc cách mng công ngh 4.0 hin nay" (2).

Nói cách khác, ông Tô Lâm chính là người trc tiếp ch đo vic thay đi mu h chiếu cho phù hp vi xu thế ca "cuc cách mng công ngh 4.0". Hơn ba năm sau tháng 7 năm 2022 thi đim B Công an bt đu phát hành mu h chiếu mi, công dân nào mun chn loi h chiếu có chip đin t thì không được cp h chiếu theo mu mi vì B Công an chưa làm được loi h chiếu này, B Công an đã c gng nhưng chưa theo được "xu hướng tt yếu ca cuc cách mng công ngh 4.0". Điu đó mc nhiên đng nghĩa vi vic B trưởng Công an có hn chế v kh năng qun tr và điu hành hot đng ca B Công an trong lĩnh vc xuất nhập cảnh.

Ngoài h chiếu theo mu mi gp trc trc không đáp ng được cam kết trước Quc hi, trước công chúng, vic thay đi căn cước công dân cũng vy. Thay đi căn cước công dân là mt phn trong "Đ án phát trin ng dng d liu v dân cư, đnh danh và xác thc đin t phc v chuyn đi s quc gia giai đon 2022 - 2025, tm nhìn đến năm 2030" (do tên ca đ án quá dài dòng nên được B Công an ch đng gi tt là "Đ án 06"). Ging như h chiếu theo mu mi, "Đ án 06" cũng do ông Tô Lâm khi xướng và trc tiếp ch đo thc hin, ông tuyên b đó là "mnh lnh chiến đu và k lut công tác" (3).

C chính ph ln B Công an không cho biết c th vic trin khai "Đ án 06" ngn bao nhiêu tin nhưng tính cht (xây dng, duy trì kho d liu v dân cư, đnh danh và xác thc đin t phc v chuyn đi s quc gia giai đon 2022 2025, tm nhìn đến năm 2030), cũng như qui mô ca vic thc hin "Đ án 06" (đi vi toàn dân trên toàn quc) chc chn phi tính bng ngàn t. Thượng tun tháng này, mt Th trưởng Công an mi phân bua vi Quc hi, vic cp phát căn cước công dân không như ha hn vì "có nhiu li" (3).

Trước nay, thiên h luôn dùng hiu qu hot đng ca mt cơ quan, t chc làm thước đo năng lc ca cá nhân lãnh đo cơ quan, t chc đó. Đó cũng là lý do cá nhân lãnh đo cơ quan, t chc b buc phi chu trách nhim v toàn b hot đng ca cơ quan, t chc mà h qun tr, điu hành. Da vào tiêu chí y và kết qu ca vic trin khai cp phát h chiếu mu mi cũng như căn cước công dân theo các loi kế hoch, đ án có tính cht pháp lnh, rõ ràng ông Tô Lâm có vn đ v năng lc.

***

Ngoài nhng hn chế v năng lc qun tr - điu hành hot đng B Công an, còn có th tìm thy nhng biu hin khác liên quan đến s ch quan ca ông Tô Lâm trong chính các s kin liên quan đến ch đo giám sát lĩnh vc qun lý xuất nhập cảnh mà không cn phi dng công tìm kiếm thêm các lĩnh vc khác. Ví d đu tiên nm vic thiếu "nơi sinh" trong h chiếu theo mu mi.

Trước nay, "nơi sinh" hay "Place of birth" luôn là mt trong nhng yếu t cu thành d liu giúp nhn din cá nhân đ tránh nhng sai sót khi vn hành b máy qun lý hành chánh nhm bo v trt t, tr an (4). Đó cũng là lý do mà gn như quc gia nào cũng mun xác đnh mt cá nhân sinh đâu và ghi chú rõ ràng "nơi sinh" ca đương s trên tt c các loi giy t tùy thân. Vit Nam không khác phn còn li ca thiên h cho đến khi sáng to mu h chiếu mi.

Trong h chiếu theo mu mi, B Công an Vit Nam ch đng thay "nơi sinh" bng mã s đnh danh vi 12 ch s. T "sáng kiến" ca B công an Vit Nam, khi kim tra "nơi sinh" ca công dân Vit Nam, nếu đương s có h chiếu Vit Nam theo mu mi, các viên chc hu trách phi biết và phi có danh sách nơi sinh đã được "s hóa" đ tra cu xem đương s sinh đâu - nhóm ba ch s đu trong 12 ch s đnh danh (5). Danh sách "nơi sinh" đã được "s hóa" theo kiu này dài by trang.

Khi B Công an Vit Nam quyết đnh như vy, các viên chc hu trách trong h thng công quyn ca Vit Nam không mun cũng phi tra hoc hc thuc lòng danh sách đó nhưng thiên h thì không.

Buc các viên chc làm vic trong h thng qun lý hành chánh qun lý di trú ca tt c các quc gia trên thế gii phi tìm danh sách xác đnh "nơi sinh" mà Vit Nam đã "s hóa", ri phi tra hoc phi hc thuc lòng danh sách y ch đ xác đnh yếu t "nơi sinh" ca nhng đương s là công dân Vit Nam không ch vô lý mà còn bt kh thi. Không phi t nhiên mà các cơ quan ngoi giao Đc loan báo, Đc không th chp nhn h chiếu Vit Nam theo mu mi và đng dùng h chiếu theo mu mi đến Đc (6).

Chưa biết sau Đc s còn nhng quc gia nào t chi gii quyết nhu cu đi li, di trú (thăm thân nhân, du lch, du hc, tìm kiếm cơ hi m rng sn xut - kinh doanh, đnh cư) ca công dân Vit Nam ch vì "sáng kiến" b "nơi sinh" và thay bng mã s đnh danh nên ngoài vic cp h chiếu theo mu mi, Vit Nam phi cp thêm "Giy chng nhn nơi sinh" nhưng có th da vào chính "sáng kiến" đó đ nhn đnh, v trí người có quyn lc cao nht trong B Công an, ông Tô Lâm không th thoái thác trách nhim khi phê duyt "sáng kiến" hết ý này !

Áp dng "sáng kiến" hết ý y có khác gì buc h thng công quyn các quc gia phi t chc "tp hun" cho tt c viên chc hành chánh di trú ca h đ gii quyết nhu cu đi li, di trú ca riêng công dân Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam ?

Riêng trong lĩnh vc qun lý xuất nhập cảnh, s ch quan ca ông Tô Lâm v trí B trưởng Công an còn th hin qua nhiu s kin khác. Ví d vic không nhìn ra đ g b ngay lp tc nhng rào cn trong qun lý xuất nhập cảnh ngăn chn công dân Vit Nam hi hương gia đi dch, to điu kin cho thuc cp câu kết vi viên chc ca nhng ngành khác (ngoi giao, y tế, giao thông vn ti) "nhn hi l" t hàng ngàn "chuyến bay gii cu"...

Hay s bt cp v chính sách visa (các qui đnh liên quan đến vic cp th thc nhp cnh Vit Nam cho người ngoi quc) khiến ngành du lch nói riêng và nn kinh tế nói chung không th phát trin, đc bit là hết sc khó khăn dù mun hi phc sau đi dch. Ai cũng biết, chính sách visa ph thuc vào năng lc bo v trt t, tr an ca B Công an mà năng lc này li ph thuc vào năng lc cá nhân ca ông Tô Lâm.

Ti sao nhng quc gia khác không ngng thay đi chính sách visa ca h theo hướng thông thoáng hơn đ kích thích du lch, thúc đy kinh tế phát trin mà vn bo v được trt t, tr an ti x ca h mà Vit Nam thì không ? Ch có mt câu tr li, đó là ông Tô Lâm không th suy tính và B trưởng Công an không th đưa ra ý tưởng nào nhm ci thin chính sách visa theo hướng tích cc hơn mà vn bo v được trt t, tr an như các đng nhim nhng x khác đã làm cũng như đang làm.

Theo thông l quc tế, chính sách visa ca tt c các quc gia trên thế gii hình thành trên cơ s "có đi, có li". Khi Vit Nam đt ra đ loi hn chế trong vic xem xét cp th thc nhp cnh Vit Nam cho công dân nhng quc gia khác thì chính ph nhng quc gia đó cũng s áp dng nhng hn chế tương t đi vi công dân Vit Nam. Đó là lý do giá tr s dng (mà nhiu cơ quan truyn thông chính thc ca Vit Nam thường gi nôm na là "mc đ quyn lc") ca h chiếu Vit Nam thua xa h chiếu ca nhiu quc gia.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 31/07/2022

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/vi-sao-co-quan-noi-vu-duc-chua-chap-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-post1482412.html

(2) https://laodong.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-cong-dan-co-quyen-chon-ho-chieu-gan-chip-hoac-khong-736050.ldo

(3) https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/thu-truong-bo-cong-an-cham-tra-can-cuoc-cong-dan-cho-nguoi-dan-do-nhieu-loi-199327.html

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Place_of_birth

(5) https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/32813/ma-so-dinh-danh-ca-nhan-va-06-dieu-nguoi-dan-can-biet

(6) https://thanhnien.vn/vi-sao-co-quan-noi-vu-duc-chua-chap-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-post1482412.html

Published in Diễn đàn

Tiếc gì một nơi sinh ?

Phạm Thành Nhân, Việt Báo, 01/08/2022

Chỉ vì thiếu thông tin nơi sinh trên hộ chiếu - "lỗi" không phải do họ, công dân Việt Nam đã không được nhập cảnh Đức. Cách xử lý vấn đề của cơ quan chức năng lại nhiêu khê.

hochieu3

Tấm hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam khiến công dân Việt Nam không thể nhập cảnh ngắn hạn vào Đức - Ảnh : Nguoinghe

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, ngoài việc đổi màu bìa (không rõ để làm gì và dựa trên cơ sở khoa học hay thông lệ quốc tế nào) còn thay đổi cả nội dung với số định danh cá nhân được thêm vào và loại bỏ thông tin về nơi sinh. Kết quả : những người mang hộ chiếu mẫu mới đã bị Đức từ chối nhập cảnh ngắn hạn, thậm chí yêu cầu các nước trong khối Schengen khi cấp visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới phải loại bỏ Đức khỏi phạm vi hiệu lực của visa.

Câu hỏi là : vì sao cần/phải bỏ thông tin về nơi sinh của công dân Việt Nam trên hộ chiếu trong khi hộ chiếu của các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Singapore, Malaysia… đều có thông tin này ? Việc bỏ thông tin nơi sinh trên hộ chiếu Việt Nam mang lại lợi ích gì cho công dân khi ra nước ngoài, khi thực hiện các thủ tục hành chính ở các nước ? Các cơ quan chức năng nước ngoài liệu có khả năng truy cập vào dữ liệu dân cư Việt Nam từ số định danh cá nhân để xác minh nơi sinh của công dân Việt Nam không ? Cứ cho là có thì đó chẳng phải là thêm một bước kiểm tra thay vì mọi thứ nằm ngay trước mắt họ, dễ dàng và thuận tiện ? Nếu lý do bỏ bớt thông tin chỉ để trống chỗ cho các hình ảnh danh lam thắng cảnh, chủ quyền đất nước thì e khó thuyết phục bởi bản thân những hình ảnh ấy đều được in chìm.

Hộ chiếu in cũng đã in rồi, cấp cũng đã cấp rồi và hậu quả cũng đã xảy ra rồi, song thay vì bổ sung (trả lại) thông tin nơi sinh của cá nhân vào hộ chiếu cho giống nhiều nước, ta lại áp dụng một cách xử lý khác phiền toái hơn : cấp giấy xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Đương nhiên, để được cấp xác nhận nơi sinh - thông tin lẽ ra nên có sẵn trên hộ chiếu và thực tế đã có trên hộ chiếu mẫu cũ, công dân Việt Nam cần làm đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu cũ. Vậy, lẽ nào số định danh in trên hộ chiếu mới không giúp Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tra được thông tin nơi sinh của công dân mà vẫn phải trình giấy ?

Hộ chiếu là loại giấy tờ chứng minh nhân thân cực kỳ quan trọng của một người khi ra nước ngoài. Việc thay đổi mẫu hộ chiếu, dù với bất kỳ lý do gì, phải đảm bảo được sự tiện lợi cho công dân, đảm bảo sự thông suốt trong mọi hoạt động của công dân ở nước bạn. Một khi đã phát sinh bất cập, cơ quan chức năng nên có phương án xử lý đơn giản và ít phiền hà nhất cho người dân thay vì yêu cầu người dân phải làm đơn rồi trình giấy để xử lý một “lỗi” vốn không phải do người dân gây ra.

Đến tận lúc này, người viết vẫn không hiểu vì sao phải bỏ thông tin nơi sinh của công dân khỏi hộ chiếu.

Phạm Thành Nhân

Nguồn : Việt Báo, 01/08/2022

***********************

Hộ chiếu tím than của Việt Nam ‘vào được Pháp’ nhưng đừng tới Đức

BBC, 28/07/2022

Trong một diễn biến mới về cuốn hộ chiếu serial P Việt Nam mới cấp từ tháng 7/2022, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vừa thông báo họ vẫn công nhận hộ chiếu này.

hochieu4

Nơi phân loại hành khách khi qua trạm kiểm tra hộ chiếu tại Phi trường Charles de Gaulle, Paris, Pháp

Tuy thế, cơ quan ngoại giao Pháp xác nhận họ biết về thông báo tạm không cấp thị thực C và D của Đức cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu loại kể trên, và cảnh báo "có sang Pháp cũng không được vào Đức".

Thông tin trên trang Facebook của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp ở Hà Nội trưa 28/07/2022 viết như sau :

"Các cơ quan của Đức mới đây đã thông báo rằng họ không công nhận, ở giai đoạn này, mẫu hộ chiếu mới do các cơ quan Việt Nam cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh thành nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (C-, D-) cho những hộ chiếu mới này".

"Trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

"Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức".

"Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng".

Ngoài ra, Đại sứ quán Pháp còn ghi thêm :

"Vì tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, những người nộp đơn xin thị thực được khuyến cáo nên cập nhật thông tin".

Đây có vẻ là "tin vui" với những người Việt Nam chuẩn bị đi du lịch Châu Âu, tuy còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.

Thứ nhất, các nước trong Khu vực tự do đi lại Schengen luôn thông báo với nhau và chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân các nước ngoài khu vực này.

Như Đại sứ quán Pháp đã xác nhận, phía Đức đã thông báo với Pháp về vụ việc "hộ chiếu Việt Nam không có số liệu về Nơi sinh".

Thêm nữa, Đức là quốc gia lớn nhất lại nằm giữa EU nên đa số các ngả đường bộ từ Đông Âu sang Tây Âu, xuống Nam Âu đều qua Đức, việc tránh không vào Đức gây khó khăn không nhỏ cho việc đi lại.

Trên thực tế, từ hôm qua 27/07, nhiều công ty lữ hành đưa khách Việt Nam sang Châu Âu đã phải tìm cách ứng phó, hoặc để khách mang hộ chiếu mới tạm dừng không đi, hoặc chờ phía Đức quyết định tiếp.

Một số tour du lịch công khai nói họ gợi ý cho khách chuyển tuyến đường sang Pháp, hoặc Hungary rồi từ đó đi Hà Lan, Ý... nhưng tránh qua Đức.

Cùng lúc, vẫn có các công ty du lịch nói họ "đứng ngồi không yên" vì không rõ khả năng quá cảnh qua Đức là như thế nào.

Mọi việc đổi tour trái ý khác, hay "gạt lại vài người", có khi trong cùng một gia đình người đi được người không, không phải là giải pháp tốt cho các chuyến du lịch Châu Âu mà người Việt Nam đang ưa chuộng.

Theo báo Tiền Phong, đại diện một công ty du lịch, CEO Vietfoot Travel đã "kiến nghị cơ quan chức năng liên quan và Chính phủ Việt Nam sớm nghiên cứu điều chỉnh để không ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân". 

Tiếp nữa là không ai rõ các nước Hà Lan, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, và một loạt quốc gia Đông Âu thuộc EU nghĩ gì về hộ chiếu mới của Việt Nam.

Một cộng tác viên của BBC chuyên làm tour du lịch tại Hungary cho biết khi hỏi vào giờ trưa (13g50) giờ Trung Âu thì một quan chức Cục Biên phòng Hungary còn chưa nghe về chuyện Đức không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam.

Hộ chiếu đúng tiêu chuẩn, nhưng thiếu nơi sinh ?

Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 28/7, Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Thành Tô hiện đang làm việc tại công ty luật Tạ Quang Huy và cộng sự tại Úc nói :

"Tôi khá bất ngờ khi hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam không có nơi sinh vì đa số các hộ chiếu chuẩn trên thế giới đều có thông tin này.

"Khi Đức không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới thì nó có hiệu lực trên cả thế giới, chứ không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam, tức cả những người sở hữu hộ chiếu mới của Việt Nam mà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng.

"Theo tôi sẽ có hiệu ứng domino trong vấn đề này, những nước khác khi thấy Đức có động thái như vậy có thể sẽ làm theo hoặc dò xét lại kỹ càng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cách Việt Nam chia sẻ dữ liệu với các quốc gia khác", ông Tô nhận định.

Trang Thông tin chính phủ mới đưa ra thông báo họ đã gửi công hàm đề nghị phía Đức hỗ trợ tháo gỡ vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới. Đồng thời, trong sáng nay, Bộ Ngoại giao có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức để sớm giải quyết vấn đề này và sẽ thông tin đầy đủ với công dân khi có kết quả sau buổi làm việc.

Hôm 27/07, Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam nói hộ chiếu mới của nước này "đúng chuẩn quốc tế".

Theo báo Lao Động, "Không hiển thị nơi sinh (bằng chữ) là một trong những điểm khác biệt giữa hộ chiếu cũ (màu xanh lá) và hộ chiếu mới (xanh tím than)".

Không hiển thị không có nghĩa là hộ chiếu Việt Nam mới không có số liệu này.

"Nơi đăng ký khai sinh được ghi trong dạng mã số ở hộ chiếu mới, cũng là số định danh cá nhân, tức số căn cước công dân 12 số.

"Với căn cước công dân 12 số, theo Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA thì 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh, 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân ; 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân ; 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

"Ví dụ, người sinh ra ở Hà Nội thì 3 số đầu tiên trên dãy số căn cước sẽ là 001, Thành phố Hồ Chí Minh là 079…", trang báo này giải thích.

Tuy thế, việc để các cơ quan biên phòng nước khác hiểu được điều này thì lại là chuyện khác.

hochieu5

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đăng hình 'hộ chiếu tím than' serial P của Việt Nam trên trang Facebook trong phần thông báo hôm 28/07

Bàn tán và bức xúc

Tin về 'hộ chiếu mới không được vào Đức' đã lan ra trên mạng xã hội từ hôm 27/07, với không ít người than phiền, cho là cách làm việc của nhà chức trách Việt Nam "có vấn đề nghiêm trọng".

Một số cũng nhắc lại các khó khăn khi thị thực đi các nước phát triển cao hơn, vì hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thứ hạng thấp (73) trên thế giới, và vào 135 nước cần có thị thực, theo một bảng xếp hạng 2022.

**********************

H chiếu mi - n lc dy cng đng quc tế ‘quy chun’ mi ?

Trân Văn, VOA, 28/07/2022

Đc không công nhn h chiếu ca công dân Vit Nam theo mu mi (bìa màu xanh tím) vì thiếu mc "nơi sinh" khiến các cơ quan hu trách ca Đc không th xác đnh và phân bit các yếu t nhân thân ca đương s.

hochieu1

Mu h chiếu mi ca Vit Nam. Đc không công nhn h chiếu ca công dân Vit Nam theo mu mi (bìa màu xanh tím) vì thiếu mc "nơi sinh" khiến các cơ quan hu trách ca Đc không th xác đnh và phân bit các yếu t nhân thân ca đương s.

Đi din Cc Qun lý xut nhp cnh ca B Công an Vit Nam va tuyên b :Mu mi cah chiếu ph thông được xây dng trên cơ s đúng lut, đúng quy đnh và đúng quy chun quc tế" (1).

Tuyên b va k nhm đáp tr lưu ý ca các cơ quan ngoi giao đi din chính ph Đc ti Vit Nam :Đc không công nhn h chiếu ca công dân Vit Nam theo mu mi (bìa màu xanh tím) vì thiếu mc "nơi sinh" khiến các cơ quan hu trách ca Đc không th xác đnh và phân bit các yếu t nhân thân ca đương s.

Có th tóm lược gii thích ca Đi s quán Đc và Lãnh s Đc ti Vit Nam như thế này, vic Vit Nam b yếu t "nơi sinh" thay bng "s đnh danh" (12 ch s khiến các cơ quan ngoi giao đi din chính ph Đc ti Vit Nam phi t tra mt danh sách khong by trang khi xem xét h sơ xin cp th thc nhp cnh Đc.

Còn ti Đc, các cơ quan qun lý lĩnh vc di trú ca quc gia này không có danh sách liên quan đến "s đnh danh" va k nên không th tra cu. Thm chí nếu có cũng s không đ người đ tra cu mi khi tiếp nhn gii quyết nhu cu nhp cnh hay di trú ca riêng công dân Vit Nam - nhng người s dng h chiếu theo mu mi (2).

C như tuyên b ca đi din Cc Qun lý xuất nhập cảnh ca B Công an thì Đc không biết "quy chun quc tế", h thng công quyn ca ca Đc c bên ngoài ln bên trong lãnh th Đc chưa tiếp cn được "quy chun quc tế". Do vy, Vit Nam s h c "trao đi vi phía Đc qua con đường ngoi giao" !?

***

Trước nay, "nơi sinh" hay "Place of birth" luôn là mt trong nhng yếu t cu thành d liu giúp nhn din cá nhân (2). Đó là lý do mà gn như quc gia nào cũng mun xác đnh mt cá nhân sinh đâu và ghi chú rõ ràng "nơi sinh" ca đương s trên tt c các loi giy t tùy thân. Vit Nam cũng thế cho đến khi sáng to mu h chiếu mi.

Mi đây, mt thành viên ca din đàn "Tôi và s quán" trên facebook đã gii thiu bn mu h chiếu ca (Czech, Đc, M, Trung Quc) đ chng minh "nơi sinh" là yếu t không th thiếu trên h chiếu và kêu gi mi người ráng tìm đ xem ngoài Vit Nam có quc gia nào áp dng "quy chun" mà Vit Nam khng đnh là "quc tế" (3).

Theo thói quen thường thy nơi nhiu viên chc hu trách ti Vit Nam, đi din Cc Qun lý xuất nhập cảnh ca B Công an cũng đem "quy chun quc tế’ ra bin bch mà không trưng dn "quy chun" đó nm đâu và "quc tế" bao gm my x ? Trong đi ni, dùng "quy chun quc tế" đ bin bch có th ch khiến dân chi ri thôi nhưng trong đi ngoi, đem "quy chun quc tế" ra bin bch như trường hp này không ch di mà còn xc xược vì có khác gì chê thiên h còn man di !

Mu h chiếu mi s gây nhiu phin toái mi, không ch t phía Đc. Nn nhân đu tiên s là nhng công dân Vit Nam có nhu cu xut ngoi, tái đnh cư ngoi quc. B Công an và chính ph tng hoan h b cáo : Mu h chiếu mi mu h chiếu ph thông mi có nhiu ci tiến, góp phn khng đnh và qung bá nhng hình nh Vit Nam ra thế gii, th hin được truyn thng, lch s, đa lý, văn hóa Vit Nam(4) nhưng h chiếu không phi là th c gi đ dùng trong nhà.

Chi phí nghiên cu ci tiến, in n mu h chiếu mi là bao nhiêu, thit hi ca công dân, ca doanh gii (ví d ca các doanh nghip chuyên t chc nhng tour du lch ngoi quc), ca nn kinh tế là bao nhiêu, ai chu. Chưa có thng kê nhưng chc chn là không nh và theo. "quy chun Vit Nam" vn là dân gánh hết.

Xưa gi, B Công an vn thế, vn ba hoa đ khoe chiến công. tìm thành tích nhm giành quyn kim soát đ th, ch không nhn trách nhim. Nếu còn ln cn, cm thy khó tin thì c đi chiếu nhng tuyên b, nhng xưng tng v "căn cước công dân" và thc trng thc hin - cp phát căn cước công dân như đã biết và đang thy s ra vn đ !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 28/07/2022

Chú thích

(1) https://zingnews.vn/cuc-xuat-nhap-canh-ho-chieu-moi-cua-viet-nam-dung-chuan-quoc-te-post1339817.html

(2) https://thanhnien.vn/vi-sao-co-quan-noi-vu-duc-chua-chap-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-post1482412.html

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Place_of_birth

(4) https://www.facebook.com/hung.hoang.505/posts/pfbid0sEVfXM9MpkVHcYnPRksb6qaAJRtzMeGNgdoNXsVZ2XKfQUNDyMRYey2xkRqcasetl

(5) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-ngay-1/7-2022-bo-cong-an-bat-dau-cap-ho-chieu-pho-thong-mau-moi-119220630180823101.htm

***********************

Đc không chp nhn h chiếu mi xanh tím than ca Vit Nam vì thiếu ‘Nơi sinh’

VOA, 27/07/2022

Phái b ngoi giao Đc Vit Nam hôm 27/7 thông báo chưa chp thun mu h chiếu mi có bìa màu xanh tím than ca Vit Nam, làm nh hưởng đến vic đi Đc ca nhiu người Vit.

hochieu1

Mu h chiếu mi ca Vit Nam.

Thông báo trên các trang web và trang Facebook chính thc ca Đi s quán Đc Hà Ni và Tng Lãnh s quán Đc thành ph H Chí Minh viết rng "K t bây gi, Cơ quan đi din Đc không th cp th thc vào h chiếu ph thông Vit Nam theo mu mi màu xanh tím than (có s Serial bt đu bng P")".

Hai cơ quan đi din ngoi giao ca Đc cho biết thêm : iu đó có nghĩa là nếu quý v có quyn h chiếu như vy thì quý v không th np h sơ xin th thc. Vic này căn c vào quyết đnh ca các cơ quan chc năng ni đa Đc".

V trường hp nhng người có h chiếu Vit Nam mu mi và đã được cp th thc ca Đc, phái b ngoi giao nước này "khn thiết khuyên" nhng người đó "không nên đến Đc" bi vì "có nguy cơ quý v s b t chi cho nhp cnh ti biên gii".

Phái b Đc cũng "xin li v s bt tin này" và khng đnh "nếu tình hình thay đi, chúng tôi s thông báo ngay cho quý v biết".

Theo tìm hiu ca VOA, mt công hàm ca phía Đc gi cho Cc Lãnh s, B Ngoi giao Vit Nam, vào ngày 27/7 và mt thông báo ca cnh sát liên bang Đc trong cùng ngày nói rng nhng h chiếu mi ca Vit Nam được cp t ngày 1/7/2022 tm thi không được công nhn Đc và vì thế không th cp th thc vào nhng h chiếu đó.

Hai văn bn trên ca phía Đc nói c th hơn rng mu h chiếu mi ca Vit Nam không th hin nơi sinh ca người mang h chiếu, vì vy gây khó khăn cho nhà chc trách Đc ti b phn xut, nhp cnh. B Ngoi giao Vit Nam chưa có phn ng ngay lp tc v đng thái ca Đc.

Hôm 1/7, B Công an Vit Nam loan báo h bt đu cp h chiếu ph thông không gn chip theo mu mi cho công dân Vit Nam trong nước và ngoài nước. Báo chí trong nước khi đó dn li thông tin t đi din B Công an cho biết h chiếu ph thông mu mi có nhiu ci tiến.

D nhn thy nht là bìa h chiếu mi có màu xanh tím than thay cho màu xanh lá cây ca mu h chiếu cũ. Mt đim mi khác là trên mi trang trong h chiếu mi đu in hình nh tiêu biu v phong cnh, hình tượng v ch quyn quc gia, di sn văn hóa ni tiếng như vnh H Long, kinh đô Huế, Đn Hùng, ph c Hi An, thánh đa M Sơn, bến cng Nhà Rng, ct c Lũng Cú...

B Công an nói rng nhng ci tiến đó góp phn khng đnh và qung bá hình nh Vit Nam ra thế gii, th hin được truyn thng, lch s, đa lý, văn hóa Vit Nam. Ngoài ra, mu h chiếu ph thông mi bo đm các k thut bo an ca quc tế.

************************

Đức tạm thời chưa cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới

RFA, 27/07/2022

Đức tạm thời chưa cấp thị thực vào Đức cho những công dân Việt Nam sở hữu hộ chiếu mẫu mới với bìa màu tím than. Lý do được cho biết vì mẫu hộ chiếu này thiếu nơi sinh.

hochieu2

Hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu tím than - Công An Nhân Dân

Thông báo vừa nêu được đưa ra trên trang Facebook của Đại sứ và Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, phía Đức cho biết : "Kể từ bây giờ, Cơ quan Đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng ‘P’. Điều đó có nghĩa nếu quy vị có quyển hộ chiếu như vậy thì không thể nộp hồ sơ xin thị thực".

Cảnh sát Liên Bang Đức thuộc Bộ Nội vụ nước này đã ra cảnh báo số 22-07027 với nội dung tạm thời không công nhận hộ chiếu mới của người Việt Nam - mẫu 2022. Theo đó, thông tin về nơi sinh bị bỏ sót có thể dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam vào chiều ngày 27/7 cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức - ông Vũ Quang Minh - trên trang Facebook cá nhân cũng nêu lại thông báo của phía Đức và cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang xử lý vấn đề kỹ thuật liên quan và sẽ sớm có thông báo.

*****************************

Đức không công nhận hộ chiếu serial P của Việt Nam vì ‘thiếu nơi sinh’ ?

BBC, 27/07/2022

Hôm 27/07/2022, Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức ở Hà Nội thông báo họ không thể cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông có số serial bắt đầu bằng ‘P’ của Việt Nam.

hochieu3

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 - Nơi sinh trên hộ chiếu mới thể hiện qua mã số trên căn cước công dân. Ảnh bản mẫu.

Công dân Việt Nam dùng loại hộ chiếu này mà đã nhận được thị thực loại C hoặc D cũng được phía Đức khuyến cáo không tìm cách nhập cảnh Đức.

Đây là loại hộ chiếu có bìa màu tím than – thay cho bìa màu xanh lá cây – do phía Việt Nam cấp từ ngày 01/07/2022.

Lý do phía Đức nêu ra là, theo đánh giá của họ, một số thông tin kỹ thuật trong loại hộ chiếu này của Việt Nam "chưa tương thích" với yêu cầu của các cơ quan chức năng nội địa Đức.

Thiếu nơi sinh - POB ?

Theo tìm hiểu của BBC News tiếng Việt, qua phản ánh của cộng đồng mạng xã hội Việt Nam, thì hộ chiếu P của Việt Nam bỏ mục "Nơi sinh", thay vào đó là hàng số gồm có mã ghi nơi sinh.

Tuy thế, các số liệu này lại không nằm trong chip điện tử vì thế hệ hộ chiếu này của Việt Nam chưa có.

Việc này cũng được báo Thanh Niên ở Việt Nam xác nhận, căn cứ vào một công hàm của phía Đức. Theo đó, mẫu hộ chiếu P tím than của Việt Nam "chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang".

Số liệu dạng mã số này, theo cách hiểu thông thường, chỉ có giá trị với các cơ quan chức năng ở Việt Nam, vì việc lưu trữ, kiểm soát mã số này không nằm ở nước ngoài và các cục xuất nhập cảnh của Đức hay các nước khác không tiếp cận được, và họ cũng không có nhu cầu tiếp cận.

Công hàm 178/2022 của phía Đức, bằng tiếng Việt, gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng "Không thể cho rằng mỗi người làm nhiệm vụ kiểm tra (đối chiếu thủ công) đều có danh sách này.

Các quy định hộ chiếu của Vương quốc Anh, các nước EU và Hoa Kỳ ghi rõ họ không thể nào cấp hộ chiếu cho công dân thiếu nơi sinh.

Gọi là POB listing – Place of Birth, đây là "phần không thể thiếu của việc xác định danh tính, căn cước một cá nhân, và nó giúp phân biệt các cá nhân có cung tên, cùng ngày tháng năm sinh", theo trang web chính phủ Mỹ.

"POB còn giúp việc chống lại các vụ cá nhân tìm cách đóng giả, chiếm đoạt căn cước của người khác".

Văn bản của Anh Quốc yêu cầu ghi thị trấn, thành phố nơi sinh nhưng chấp nhận các trường hợp đặc biệt, cho phép ghi nơi sinh chỉ là tên quốc gia nước ngoài, nhất là với những người thuộc thế hệ đã cao niên, sinh ra tại các xứ từng là thuộc địa Anh : Zimbabwe, Jamaica, Ấn Độ...

Trong một số trường hợp, Anh Quốc yêu cầu ghi cả tên nước, ví dụ : Kingston, Jamaica hay London, Canada để phân biệt với các địa danh trùng tên ở Anh.

Các quy định quốc tế, áp dụng cho mọi hãng hàng không, hàng hải chuyên chở hành khách xuyên quốc gia, nói rằng giấy thông hành, hộ chiếu sử dụng tại cửa khẩu – qua máy đọc, hoặc nhân viên biên phòng xem xét – đều phải có trang số liệu cá nhân.

Gọi là data page, trang này có ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, ngày cấp, và ngày hết hạn của các giấy tờ.

Mục nơi sinh (theo văn bản Hội nghị Montreal 2012) cần được ghi bằng tiếng Anh (Place of Birth), hoặc Pháp (Lieu de Naissance) kèm tiếng của quốc gia cấp hộ chiếu/giấy thông hành.

Tuy thế một số nước như Nhật Bản không ghi Nơi sinh mà có mục Nơi cư trú được đăng ký (Registered Domicile), và vẫn được quốc tế công nhận.

Hộ chiếu Hàn Quốc không có mục Nơi sinh nhưng có chip điện tử lưu giữ các số liệu phù hợp.

Khả năng người đem theo loại hộ chiếu ‘Không nơi sinh’, không có chip điện tử chứa đựng thông tin POB của Việt Nam sẽ không thể nào nhập cảnh vào bất cứ nước nào là khá cao.

Theo một người làm ngành du lịch ở Hà Nội cho BBC biết, đã có các trường hợp tạm không xuất cảnh được khỏi sân bay Nội Bài vì dùng hộ chiếu serial P từ chiều tối 27/07.

Hiện có ý kiến cho rằng vì quan hệ Đức-Việt "có một số vấn đề" nên mới xảy ra vụ ách hộ chiếu P ở cơ quan lãnh sự.

Trên thực tế, đây không phải là vấn đề chỉ với Đức mà ngay cả các hãng hàng không quốc tế đều hoàn toàn có quyền cấm lên khoang bất cứ ai dùng giấy thông hành, hộ chiếu có lỗi, hoặc có hạn khác với quy định của nước họ.

Việc này đã xảy ra với một số công dân Anh bay sang EU sau Brexit, khi các hãng hàng không EU không công nhận cách tính thời gian còn hạn trên hộ chiếu Anh như chỉ dẫn của Anh cho công dân mình.

hochieu4

Trang data page trong hộ chiếu Việt Nam theo mẫu cũ

hochieu5

Theo mẫu mới cấp từ ngày 1/7/2022

Nhiều biểu tượng văn hóa

Các báo Việt Nam hồi đầu tháng 7 ca ngợi giá trị văn hóa của loại hộ chiếu mới serial P :

"Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam như : Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…"

Các chi tiết này "góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới…" theo trang Thông tin Chính phủ.

Thế nhưng, việc bỏ hay quên in mục Place of Birth – Nơi sinh, của người mang hộ chiếu, lại không được báo nào đề cập đến, và không rõ Bộ Công an Việt Nam có tìm hiểu thông lệ quốc tế là như thế nào.

Theo bộ này "mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả".

Tuy thế, việc gắn chip điện tử chưa được tiến hành cho hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao của Việt Nam đợt này, một báo Việt Nam  cho hay.

Dự kiến việc gắn chip sẽ bắt đầu từ quý III, 2022.

Có khả năng ý định chuyển phần Nơi sinh vào chip điện tử - như hộ chiếu Hàn Quốc - đã không được Việt Nam thực hiện cho đợt cấp hộ chiếu từ 01/07.

Một khác biệt nữa của hộ chiếu mới Việt Nam cấp là có mục ghi Địa chỉ ở nước ngoài, được hiểu là dành cho "công dân Việt Nam sống ở nước ngoài".

Tuy thế, theo tìm hiểu của BBC thì việc này thực sự không cần thiết, nhất là cho các cá nhân từ Việt Nam đi.

Vì một cá nhân có thể tạm trú ở nhiều hơn một địa chỉ, thậm chí ở một số nước khác nhau trong một chuyến đi.

hochieu6

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới

Người Việt sống ở nước ngoài cũng hoàn toàn có thể có hai nơi ở, vì mục này ghi "(Một) Địa chỉ ở nước ngoài/Overseas Address", mà không nói rõ đây là nơi ở (Residence), hay nơi làm việc. Có thể hiểu đây là việc tự chọn của mỗi người và câu hướng dẫn ngay trong trang đó của hộ chiếu cho phép họ dùng bút chì điền vào. Việc cho phép tẩy xóa, viết lại các địa chỉ mới tùy theo nhu cầu khiến mục này càng trở nên không cần thiết.

Điểm mới và thiết thực trong series này tuy thế là mục Trong trường hợp khẩn cấp báo tin cho thân nhân, giống mục Emergency contact or Next of kin, trong hộ chiếu Anh và EU.

Nguồn : BBC, 27/07/2022

Published in Diễn đàn

Dẫu dịch viêm phổi Vũ Hán do Covid-19 tiếp tục lan rộng, số người bị lây nhiễm và số người chết trên toàn thế giới tăng từng giờ nhưng nhân loại vẫn tin rằng y học sẽ tìm ra thuốc đặc trị, cũng như vaccine phòng ngừa loại virus này…

tuyengiao1

Hình minh họa. Khách du lịch đeo khẩu trang đi bộ trên phố ở Hà Nội hôm 17/3/2020 - AFP

Tuy nhiên trong đại dịch đang làm thế giới ngả nghiêng, có một điều mà chắc chắn y học bó tay, đó là không thể thay đổi nhận thức của hệ thống tuyên giáo và hoạt động tuyên truyền tại Việt Nam cho dù kiểu tư duy và lối hành xử đó góp phần hủy diệt cả dân tộc…

***

Tờ Người Đưa Tin – một trong những cơ quan truyền thông chính thức ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa giới thiệu một bài viết, nội dung là : Trong nguy khốn mới biết, hộ chiếu Việt Nam là quyền lực nhất thế giới (1)…

Theo bài viết vừa kể thì vì Việt Nam trở thành nơi an toàn và có khả năng chữa trị Covid-19 tốt nhất nên không chỉ có Việt kiều hối hả về nước mà còn có nhiều cư dân Châu Âu tìm đến Việt Nam lánh nạn.

Bởi chính phủ Việt Nam mở rộng vòng tay chào đón những người con xa xứ trở về và điều động nhiều máy bay của hãng hàng không quốc gia đưa người Việt về nước, nhiều cư dân Châu Âu rất muốn, vật nài xin hỗ trợ vượt thoát nhưng vì không phải là người Việt nên không thể lên được những chuyến bay này,… nên qua đó có thể thấy, hộ chiếu Việt Nam "quyền lực nhất thế giới" bởi nó đem lại hy vọng về một cuộc sống ổn định, sức khỏe bảo đảm !

Dẫn tường thuật trên facebook của một người có tên là Thành Trần, tờ Người Đưa Tin quảng bá nhận định : Châu Âu đang sụp đổ và hoan hỉ khi có một ngày, cư dân của lục địa già vốn đã quá quen với việc người của họ được giải cứu từ những nơi kém phát triển hơn, giờ lại phải đi lánh nạn nơi khác vì quan ngại về chính sách, văn hóa Châu Âu, về về "miễn dịch bầy đàn",... Cứ như tường thuật của Thành Trần thì chỉ đến khi máy bay đáp xuống Vân Đồn, mọi người mới thở phào và tin là… SỐNG RỒI !...

***

Có tin vào tường thuật của Thành Trần và có tán thành cách tuyên truyền của tờ Người Đưa Tin hay không là chuyện của từng cá nhân. Kẻ viết bài này chỉ có một đề nghị : Những người Việt đang định cư tại Châu Âu – những Việt kiều thật sự - nên dịch và giới thiệu bài viết vừa kể cho cả hệ thống truyền thông Châu Âu, lẫn cư dân Châu Âu cùng thưởng lãm bởi đó không phải là ý kiến của một cá nhân, đó là chủ trương tuyên truyền của đảng CSVN và chính phủ Việt Nam.

Thiên hạ chỉ mới thấy sự phi nhân và bất lương của Trung Quốc trong việc khai thác dịch viêm phổi Vũ Hán để tô vẽ, đánh bóng hình ảnh của họ. Nếu bỏ qua Việt Nam thì rõ ràng là chỉ thấy cây, chưa thấy vẫn còn vài… khu rừng đáng sợ khác giữa lòng nhân loại !

***

Có một điểm cần phải nhấn mạnh, hệ thống tuyên giáo chỉ đạo hoạt động tuyên truyền tại Việt Nam không chỉ đáng tởm mà còn là tác nhân khiến dịch viêm phổi Vũ Hán càng ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam.

Việt Nam phát giác ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 23 tháng 1. Từ đó cho đến 13 tháng 2, Việt Nam xác nhận chỉ có 16 ca nhiễm Covid-19 (2). Trong vòng 25 ngày, từ 13 tháng 2 đến 10 tháng 3, Việt Nam không có thêm ca nào khác nhiễm Covid-19.

Giống như nhiều quốc gia khác, dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra đủ loại tác hại nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội Việt Nam. Vì sợ không đạt… "chỉ tiêu tăng trưởng" của năm nay, hạ tuần tháng 2, Việt Nam bắt đầu "tuyên truyền, giáo dục" nhân dân vừa tích cực tham gia du lịch, vừa hỗ trợ hệ thống công quyền để tạo ra một môi trường "thân thiện" thu hút du khách thập phương, đặc biệt là du khách Châu Âu (3).

Khi nhiều quốc gia Châu Á áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, Việt Nam lại thực thi hàng loạt biện pháp chứng tỏ sự "thân thiện", tất nhiên, du khách Châu Âu lũ lượt đổ tới Việt Nam. Họ đi… du lịch, không phải để tránh dịch !

Ngoài việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để phác họa hình ảnh một quốc gia hết sức "thân thiện" với du khách giữa đại dịch, hệ thống tuyên giáo còn vẽ ra một hình ảnh khác, hết sức "nhân đạo", "bao dung", không chỉ sẵn sàng cứu nạn, đón nhận mà còn chăm sóc tử tế, cẩn thận những đứa con sống bên ngoài tổ quốc cần quay về quê hương lánh dịch.

Chỉ cần bay một chuyến đến Vũ Hán, chở về chừng 30 người Việt đang kẹt ở đó, phi hành đoàn đã được xưng tụng là "những người hùng", làm "cả nước xúc động, tự hào", hệ thống tuyên giáo không ngừng tuyên truyền về cơ hội để… "ngạo nghễ" (4).

Do hoạt động tuyên truyền được thúc đẩy theo hướng đó khi có thêm những người Việt đang du học, làm thuê ở Hàn Quốc quay về, lúc Covid-19 bắt đầu lan rộng tại Châu Âu, người Việt đang tạm cư ở Châu Âu để học hành, làm việc lũ lượt quay về…

***

Một tuần sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát tại Việt Nam (sau 25 ngày không có thêm ca nhiễm nào, đến 10/3 mới bắt đầu phát giác càng ngày càng nhiều những ca nhiễm Covid-19 mới từ những người ở Châu Âu trở về và từ những du khách đến Việt Nam du lịch), Việt Nam mới bắt đầu khuyên những người Việt đang học hành, làm thuê ở nước ngoài "nên cân nhắc kỹ lưỡng chuyện có nên trở về hay không" (5).

Rõ ràng, diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam từ 10/3 đến nay là "trái đắng" của tuyên truyền nhằm thúc đẩy cả du lịch nội địa lẫn thu hút du khách quốc tế để đạt "chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay", nhằm tô vẽ một Việt Nam "ngạo nghễ", "nhân đạo"… Những người Việt trở về từ Châu Âu và những du khách Châu Âu tìm đến Việt Nam giữa đại dịch vì không có nơi nào "thân thiện"… bằng, đã khiến kinh tế - xã hội Việt Nam thêm điêu đứng. Chưa rõ giá phải trả cho tuyên truyền sẽ ở mức nào !

Tuy nhiên khó mà hi vọng hệ thống tuyên giáo sẽ "kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc" và hoạt động tuyên truyền sẽ trung thực, nhân bản hơn. Đâu phải tự nhiên mà thiên hạ khinh miệt "tuyên truyền" nhưng ở Việt Nam "tuyên truyền" vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng mà không chỉ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng tìm mọi cách để hoàn thành.

Việt Nam vừa hoàn thành một phần Quy hoạch báo chí phục vụ tuyên truyền và Người Đưa Tin với Trong nguy khốn mới biết, hộ chiếu Việt Nam là quyền lực nhất thế giới chính là thành quả quy hoạch ấy !

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 29/03/2020

Chú thích

(1) https://www.nguoiduatin.vn/techzvn/187-320-1-trong-con-nguy-khon-moi-biet-quyen-ho-chieu-viet-nam-la-quyen-luc-nhat-the-gioi-ylt507032.html

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/toan-canh-cac-ca-nhiem-covid-19-tai-viet-nam-toi-ngay-123-1194645.html

(3) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm

(4) https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/nhung-nguoi-hung-trong-chuyen-bay-dua-nguoi-viet-tu-vu-han-tro-ve-20200223123157484.htm

(5) http://dangcongsan.vn/thoi-su/danh-nhung-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ve-nuoc-550708.html

********************

Virus corona : Việt Nam áp dụng hạn chế đi lại, 'sẵn sàng cách ly Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh'

BBC, 29/03/2020

Giới chức Việt Nam công bố tính đến 6 giờ chiều Chủ Nhật 29/3, trên cả nước ghi nhận có 188 trường hợp có kết quả dương tính với virus corona, với 9 ca mới trong lần cập nhật mới nhất.

tuyengiao2

Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Có sáu trường hợp là nhập cảnh từ nước ngoài vào, và ba là lây nhiễm trong nước.

Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao

Các ca lây nhiễm trong nước gồm có một người là phóng viên trong quá trình tác nghiệp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính, một người là bệnh nhân từng chữa trị bệnh khác ở Bệnh viện Bạch Mai, và một người là nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai.

Liên quan tới vụ lây nhiễm diện rộng ở Bệnh viện Bạch Mai, Phó giám đốc bệnh viện nói tính đến cuối giờ chiều Chủ Nhật 29/3 đã có kết quả xét nghiệm đối với ba phần tư trong tổng số hơn 7.000 mẫu xét nghiệm các cá nhân có liên quan, cho đến nay đều là âm tính.

Là bệnh viện trung ương hàng đầu, Bạch Mai thường xuyên có rất đông người ra vào mỗi ngày.

Trong cuộc họp trực tuyến sáng 29/3 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo năm tỉnh, thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, được biết giới chức nêu con số 40 ngàn người từng ra vào bệnh viện này trong những ngày gần đây và do đó, thuộc diện cần theo dõi hoặc cách ly.

Như vậy, số người đã xác định được tới nay mới chỉ chiếm khoảng một phần sáu tổng số cần theo dõi, cách ly.

Trong lúc công tác khoanh vùng, tìm kiếm những người có thể phơi nhiễm với virus corona tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn nhiều khó khăn, thì Hà Nội lại đón nhận tin Bệnh viện Xanh-pôn cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Xanh-pôn nay đang phải đóng cửa để khử khuẩn sau khi có một người vào thăm thân hôm 26/3 và sau đó hai hôm được xác định dương tính với virus corona.

Hạn chế di chuyển trên toàn quốc cho tới 15/4

Bên cạnh việc tìm và khoanh vùng, theo dõi cách ly các cá nhân có nguy cơ nhiễm virus, giới chức cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát tình hình lây lan bệnh dịch với việc hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng trong thời gian hai tuần tới.

Tuyến bay chở khách nối giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hai thành phố nữa là Phú Quốc và Đà Nẵng được giảm tối đa kể từ 30/3 đến 15/4, xuống mức mỗi hãng chỉ bay một chuyến mỗi ngày, trong lúc toàn bộ các chuyến bay nội địa sẽ dừng hoàn toàn, theo công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông Vận tải ký ngày 29/3.

Ngành đường sắt cũng quyết định giảm thiểu các tuyến nối Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tới nhiều địa phương khác ở miền Bắc.

Xe bus nội hạt ở Hà Nội nay ngưng hoạt động, trong lúc Sài Gòn giảm 50% xe nội hạt và ngưng toàn bộ các tuyến xe liên tỉnh.

Khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài không về nước

Bên cạnh việc hạn chế di chuyển ở trong nước, Việt Nam hôm 28/3 khuyến cáo các công dân đang ở nước ngoài không về nước.

Theo số liệu do cơ quan y tế công bố vào cuối ngày thứ Bảy 28/3, hiện có hơn 75 ngàn trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch về Việt Nam đang cần được theo dõi sức khỏe và cách ly.

Tuy nhiên, lãnh đạo Việt Nam nói việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa mạnh không có nghĩa là một số nơi bị phong toả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong cuộc họp báo hôm 28/3 xác nhận rằng tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát, và tin phong tỏa một số thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 'không chính xác'.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng sẽ cách ly toàn bộ hai thành phố nếu dịch bệnh tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu, Văn phòng Thủ tướng ra thông báo chiều 29/3 sau cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Phúc với năm thành phố lớn trong cùng ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin.

Published in Diễn đàn
mardi, 05 novembre 2019 01:06

Where are you from ?

Ai từng đi học tiếng Anh chắc mọi người đều nhớ, sau khi dạy nói Hello, người ta bắt đầu dạy câu hỏi Where are you from ? Bạn đến từ đâu ? Đó là một câu hỏi không chỉ thuần túy mang tính xã giao, mà nó còn mang đầy chủ ý, để tìm hiểu các giá trị có thể có trong một con người. Muốn giao tiếp hiệu quả với bất kỳ ai thì chúng ta phải tìm hiểu sơ qua con người, hiểu được những phẩm chất mà họ có được.

where1

Việt Nam có hai loại hộ chiếu, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao dành cho quan, hộ chiếu trỏng không thì dành cho dân - Ảnh minh họa

Vậy tại sao phải hỏi một người khác về nơi chốn họ đến, điều này có ý nghĩa gì, xin hãy dành vài phút để tôi giải thích sơ qua cho bạn hiểu.

Môi trường tạo nên hành vi. Hành vi lặp đi lặp lại sẽ tạo ra năng lực. Năng lực được thể hiện trong một thời gian dài sẽ hình thành giá trị. Giá trị được phát lộ sẽ tạo nên nhân tính. Nhân tính tốt hay xấu sẽ tạo ra ảnh hưởng đến cộng đồng, đến môi trường bên ngoài một con người. Ấy là chuỗi logic trong cuộc đời, dù ít hay nhiều không một ai có thể tránh khỏi.

Có thể thấy trong ca dao từ ngàn xưa, những giá trị của con người được nêu bật và gắn liền với vùng miền địa lý như :

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Chè Thái, gái Tuyên

Ai về Bình Định mà coi

Con gái Bình Định cầm roi đi quyền...

Không chỉ cái hay, cái đẹp, tôi còn nhiều câu ca dao khác động chạm đến tật xấu của các vùng miền, nhưng xin được để lại, không nói ra ở đây vì muốn giữ hoà khí chung.

Nhận thức được người khác để giao tiếp tốt là điều quan trọng. Nhưng nhận thức được bản thân mình để tiến bộ còn quan trọng hơn nhiều. Tuy vậy không phải lúc nào lời nói thật cũng được hoan nghênh, vì bản tính con người ai chẳng thích được thừa nhận, được ngợi khen ?

Năm 1985 ở Đài Bắc có một cuốn sách ra đời mang tựa đề là Người Trung Quốc xấu xí. Đây là những ghi chép các cuộc tranh luận của chính tác giả tên là Bá Dương về chủ đề những điểm xấu của người Trung Quốc. Cuốn sách này không phải là tuyệt tác văn chương, không phải là pho kinh sử hay triết lý gì đó ghê gớm lắm, nhưng nó đã tạo ra một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi trong cộng đồng người Trung Quốc trên toàn thế giới. Cuốn sách cũng gây ảnh hưởng trên toàn cầu và được dịch ra nhiều thứ tiếng, bởi một điều rất giản dị. Ấy là sự dũng cảm, trung thực, tự phê bình những thói hư tật xấu của dân tộc Trung Hoa. Vì thế ngoài những tiếng la ó phản đối thì Bá Dương cũng nhận được vô số lời khen ngợi và cảm phục dành cho ông.

Dân tộc nào biết phản tỉnh, dân tộc ấy sẽ tiến bộ. Con người nào biết sửa mình, con người ấy sẽ thành công. Đó là điều tôi muốn nói khi liên hệ chuyện này đến Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống lịch sử rất đáng tự hào. Đã có lúc đất nước bé nhỏ này làm nên những kỳ tích mà các đế quốc lân bang hùng mạnh khác phải kinh sợ. Ấy thế nhưng đó chỉ là quá khứ được viết trong sử sách. Tình trạng yếu kém của người Việt bây giờ hiển lộ qua từng sự kiện thời sự, từng góc cạnh khác nhau của đời sống. Khốn thay, không phải ai cũng nhận ra, vì đất nước này đang chịu sự cầm quyền của những kẻ ghét sự thật.

Tuy bị tuyên truyền nhồi sọ nhiều thế hệ, lúc nào cũng tự hào đánh thắng đế quốc to, đi đâu cũng khoe con rồng cháu tiên, nhưng nhiều người dân đã thấy mặt trái của đất nước này. Chẳng hạn như vụ xuất khẩu "cô dâu Việt", vụ bảng cảnh báo cấm trộm cắp viết bằng tiếng Việt ở Nhật... hay gần đây có vụ "cho đi nhờ" chuyên cơ sang Hàn Quốc, vụ 39 người tử nạn ở bên Anh... là những điều xấu hổ cho đất nước mà không ai có thể phủ nhận được.

Nói đến những chuyện xấu hổ này, tôi nhớ lại các bài viết đánh giá về giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam. Có lẽ người đầu tiên nhắc nhở chúng ta về chuyện này là ngài Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong một lần gặp gỡ UBND tp Hà Nội năm 2008 về vấn đề chiếm giữ toà Khâm sứ, ngài có phát biểu một cách rất mạnh mẽ như sau :

"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên"

Sau câu nói này, Đức tổng giám mục đã bị hệ thống truyền thông cộng sản cắt đi, chỉ còn mỗi câu : "tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam". Và đó chính là cái cớ để một loạt cây viết khác xông vào nhục mạ, đấu tố ngài.

Sự kiện này đã qua đi hơn 10 năm rồi, và trắng đen thế nào ai muốn tìm hiểu cũng đã rõ. Một người từng viết bài nhục mạ Đức tổng như ông Hà Văn Thịnh ở Huế đã phải lên tiếng xin lỗi. Nhiều bài báo của các truyền thông quốc tế uy tín đã vạch rõ sự yếu kém của tấm hộ chiếu Việt Nam. Theo như nhà báo Mạnh Kim viết trên VOA :

"...Henley Passport Index công bố ngày 1/10/2019 cho thấy hộ chiếu Nhật và Singapore đang là hộ chiếu "chảnh" nhất thế giới. Cầm hộ chiếu này trong tay, bạn có thể đi đến 190 quốc gia mà không cần xin visa. Đức, Hàn Quốc và Phần Lan xếp thứ hai, với 188 quốc gia. Mỹ, Anh, Canada, Thụy Sĩ… ngang ngửa, với 184 quốc gia. Trong khi đó, công dân Việt Nam chỉ đến được 51 quốc gia mà không cần thị thực, trong đó có những nước mà người du lịch Việt Nam gần như không bao giờ nghĩ đến việc đặt chân tới, chẳng hạn Djibouti và Somalia. Với hạng 90 trong Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam còn tệ hơn Sierra Leone..."

Tôi nhắc lại câu chuyện này, bởi quyền lực của tấm hộ chiếu chính là giá trị mang tính khái quát, đại diện cho phẩm giá, hạnh phúc và sức mạnh của mỗi một con người. Cho dù bạn giàu có và thành công bao nhiêu đi nữa, nhưng bạn không thể tự hào về nơi chốn sinh ra mình, thì bạn không thể đạt được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong đời.

Mỗi khi có ai đó hỏi : Where are you from ? xin bạn hãy nhớ những lời tâm tình trong bài viết này của tôi. Tôi hi vọng nỗi ám ảnh đó sẽ trở thành động lực, để rồi chúng ta có thể làm gì đó trong tương lai, và có ngày lại được tự hào khi trả lời rằng : Tôi đến từ Việt Nam.

Nguyễn Lân Thắng

Nguồn : RFA, 05/11/2019 (nguyenlanthang's blog)

Published in Diễn đàn
dimanche, 03 novembre 2019 09:38

Hộ chiếu Việt Nam lao dốc thê thảm !

Hộ chiếu : Mình có thế nào thì người ta mới như thế chứ !

Khánh Anh, VNTB, 03/11/2019

Không một quốc gia Châu Âu nào cho phép người Việt Nam được tự do nhập cảnh, hay kể cả Nhật hay Hàn quốc, bởi một lý do đơn giản : đi được là trốn ở lại. 

hochieu1

Hộ chiếu của Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 cuốn hộ chiếu được xếp hạng vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia. Ảnh Thanh Niên 01/11/2019

Trong bài viết "Hãng tư vấn xếp Việt Nam gần nhóm 10 quốc gia có hộ chiếu 'yếu' nhất" đăng trên báo Thanh Niên ngày 1/11/2019 cho biết thứ hạng hộ chiếu của Việt tụt 15 bậc so với năm ngoái.

Theo bảng xếp hạng quý tư năm 2019 của Henley & Partners có trụ sở tại Luân Đôn, hộ chiếu của Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 cuốn hộ chiếu trên toàn cầu. Lý do là công dân Việt Nam chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia … 

So với năm ngoái, thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc, tiến gần hơn về nhóm 10 quốc gia bị xếp vào loại "hộ chiếu yếu nhất" trong đó gồm các quốc gia như Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan…"

Trong số 51 quốc gia mà công dân Việt Nam được tự do đi đến là các quốc gia Châu Phi, Châu Á mà không có một quốc gia Châu Âu nào. Đài Loan nằm trong số 51 quốc gia này và cho phép người Việt nhập cảnh với visa on arrival - thị thực ngay tại sân bay. Hồi năm ngoái đã có đến 152 người bỏ trốn tại Đài Loan sau khi nhập cảnh vào nước này theo chương trình Visa Quan Hồng.

Không một quốc gia Châu Âu nào cho phép người Việt Nam được tự do nhập cảnh, kể cả Nhật hay Hàn quốc, bởi một lý do đơn giản : đi được là trốn ở lại. 

Ngày có tin 39 người thiệt mạng trong xe đông lạnh ở Essex – Anh, nhiều người đã nói rằng tại sao họ không xin visa du lịch hay là phải biết đi nhờ máy bay của bà Ngân để rồi trốn ở lại luôn cho nó dễ chớ đi kiểu vậy làm gì cho thiệt mạng.

Trốn ở lại không giấy tờ là thiệt thòi đủ thứ. 

Người trốn lại, không giấy tờ thì chỉ có thể đi làm đen. Tiền lương không cao và không có bảo hiểm, tiền trợ cấp thất nghiệp hay đau ốm. Những người Việt Nam vẫn không chấp nhận là họ góp phần tiếp tay vào việc sử dụng nô lệ hiện đại mà cho rằng họ thấy người không giấy tờ nên thương tình giúp đỡ đồng hương, rồi lại còn phải cho ăn, cho ở. 

Nghe có vẻ là họ có lòng thương cảm, nhưng kỳ thực họ cũng đã có trục lợi riêng tư khi không phải đóng thuế mà còn thuê được nhân công giá rẻ, nhân công sẵn sàng làm không có ngày nghỉ và làm dài thời gian mà không đòi hỏi một chế độ ưu đãi người làm nào khác như trong các cơ sở thuê người làm hợp pháp. 

Những người trốn ở lại luôn phải nơm nớp lo sợ vì cảnh sát có thể kiểm tra giấy tờ tuỳ thân bất kỳ lúc nào, nếu bị bắt có thể sẽ bị đưa vô trại và cho trục xuất về Việt Nam. Có những người sang thăm thân nhân rồi trốn ở lại chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà để chăm con giùm anh chị em. 

Nhưng nếu không đi làm ăn lương thì họ sẽ làm những việc như đi tưới cần sa thuê, vận chuyển ma túy thuê qua biên giới. Những việc này mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với làm móng tay. Nếu làm móng tay chân, khi chịu cày và làm không nghỉ ngày nào thì có thể sẽ kiếm được 100 - 140 euro một ngày chưa kể tiền bo của khách.

Dân nhà hàng thu nhập không cao nhưng lại nhờ được tiền bo của khách nên nếu làm nhân viên có khi cũng có được thu nhập 2.000 – 2.500 euro một tháng. Thu nhập vậy, nhưng tiền thu nhập thực tế có đóng thuế có khi chỉ 1.000 – 1.500 euro, số còn lại là tiền không đóng thuế.

Nên dân nhà hàng hay dân làm móng tay ở bên Tây diện ngất trời, xài toàn đồ xịn vì có tiền đen nên mua sắm ăn uống sướng tay sướng miệng. Người ta mở nhà hàng hay tiệm móng tay không chỉ để kinh doanh, nhưng cũng có thể là để rửa tiền trồng cỏ. 

Tiền đen chuyển về Việt Nam thường không đi qua ngân hàng, trong nhưng trang Facebook của người Việt thường hay thấy những người rao gọi trao đổi tiền, người nhà ở Việt Nam nhận tìền Việt, bên này sẽ có người trả lại bằng tiền euro. Nhưng cũng có những người thuê người đi làm hợp pháp có bảng lương chuyển tiền về Việt Nam cho họ với giá 100 euro cho một lần chuyển 5.000 euro về Việt Nam. Họ chẳng phải làm gì, chỉ việc bấm lách cách trên internet mấy cái rồi nhấn enter, phía Việt Nam nhận được tiền là nhận được tiền công. 

39 nạn nhân vẫn không làm cho những lời quảng cáo tuyển dụng lao động nước ngoài giảm đi. Những người thông báo tuyển dụng lao động Châu Âu công bố mức lương 1.500 – 2.000 euro một tháng, trong khi mức lương ở Anh là 3.000 - 4.000 bảng. Đây là mức lương được cho là chính thức. Nếu họ tằn tiện, lại được chủ bao ăn ở thì có thể gom góp được 15 - 20 ngàn một năm (350 - 500 triệu). 

Những người trồng cỏ, làm lậu mới để dành được nhiều tiền như vậy ! Người sống hợp pháp phải đóng thuế nhiều, chi trả nhiều thứ từ tiền nhà, điện nước, bảo hiểm, thuế nhà, thuế môi trường, xe cộ rồi ăn uống thêm con cái… thì với mức lương 1.500 -2.000 euro sẽ không thể nào để dành được 15 - 20 ngàn một năm. Cùng lắm chỉ dôi ra chừng năm ba ngàn là kịch trần. 

Người sống hợp pháp, trừ khi lương thật cao (có khi lên tới cả hai chục ngàn một tháng) thì may ra mới có thể có dư để gởi về cho gia đình một năm hơn cả tỷ bạc (gần 40 ngàn euro) để xây nhà. Vậy cho nên khi người vùng xứ Nghệ hồ hởi khoe kiều hối về vùng quê họ lên tới hơn 200 triệu đô la một năm để nhà nhà xây villa và mua xe hơi chạy thì chỉ có thể là tiền đen/tiền bất hợp pháp chứ không thể là đồng tiền chân chính. 

hochieu2

Quảng cáo tuyển lao động ở Anh với việc làm đơn giản và mức lương cao đáng ngờ ?!

39 người thiệt mạng, nhưng hàng chục ngàn người đi lọt, hàng chục ngàn người gởi hàng trăm triệu đô la về cho người thân, biến cả làng miền trung thàng làng tỷ phú thì người ta sẽ vẫn đi chui để kiếm tiền gởi về nhà xây vila mua xe hơi cho bằng nhà hàng xóm. 

Và còn người đi chui, người đi du lịch trốn ở lại để lao động bất hợp pháp thì sẽ vẫn còn các quốc gia phát triển không cho phép người Việt được tự do nhập cảnh. Và quyền lực hộ chiếu của Việt Nam, quyển hộ chiếu màu xanh lá cây vẫn sẽ được đẩy về loại "các hộ chiếu yếu nhất". 

Mình có thế nào thì người ta mới như thế chứ !

Khánh Anh

Nguồn : VNTB, 03/11/2019

*****************

Sổ thông hành Việt Nam tụt 15 bậc, thua cả Cambodia

Tr.N, Người Việt, 02/11/2019

Thứ hạng năm 2019 của sổ thông hành (passport) Việt Nam bị tụt 15 bậc, tiến gần hơn về nhóm 10 quốc gia bị xếp vào loại "sổ thông hành yếu nhất thế giới".

hochieu0

Sổ thông hành Việt Nam bị tụt 15 bậc, thua cả Cambodia. (Hình : Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên ngày 1/11/2019, chỉ số xếp hạng sổ thông hành Henley Passport Index quý 4-2019 vừa được Hãng Tư Vấn Đầu Tư Và Định Cư Henley & Partners công bố.

Bảng xếp hạng hiệu lực sổ thông hành của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế (IATA), với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng sổ thông hành đi vào mà không cần xin trước chiếu khán (visa).

Theo đó, sổ thông hành của Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 cuốn sổ thông hành được xếp hạng vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia. Tính trong khu vực, hiệu lực sổ thông hành Việt Nam xếp sau cả Cambodia (hạng 88, được miễn thị thực tới 53 nước) và chỉ hơn Lào hai bậc (hạng 92, 49 nước).

So với năm 2018, thứ hạng năm nay của sổ thông hành Việt Nam bị tụt 15 bậc, tiến gần hơn về nhóm 10 quốc gia bị xếp vào loại "sổ thông hành yếu nhất", bao gồm Bắc Hàn, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan…

Cùng với Việt Nam, các quốc gia Châu Á khác có sổ thông hành bị xếp trong phần nửa sau của bảng danh sách bao gồm Trung Quốc (hạng 72, 71 nước), Indonesia (hạng 73, 70 nước), Ấn Độ (hạng 82, 59 nước)…

Các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á có sổ thông hành hiệu lực nhất là Nhật Bản và Singapore, và công dân của hai nước này có thể tự do đi đến 190 quốc gia mà không cần xin chiếu khán. Tiếp theo là Malaysia (hạng 12, đi được 177 nước), Hồng Kông (hạng 18, 168 quốc gia), Brunei (hạng 21, 165 quốc gia), Đài Loan (hạng 31, 145 quốc gia) và Macao (hạng 33, 141 nước).

Trong khi đó, Afghanistan một lần nữa đứng cuối danh sách này. Công dân Afghanistan chỉ được miễn visa tới 25 nước trên toàn thế giới.

Sau khi thông tin thứ hạng sổ thông hành Việt Nam được báo chí đưa tin, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng. "Sau vụ lao động chết ở Anh, có lẽ thứ hạng hộ chiếu (từ thông dụng của sổ thông hành mà người Việt Nam dùng – NV) của Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hạng thảm hại", bạn đọc Minh Bạch (ở Cần Thơ) bi quan bày tỏ trên báo Thanh Niên.

Còn bạn đọc Tuấn Trần (ở Hà Nội) cho biết : "Vừa rồi xin visa đi Nhật, sau khi phải chứng minh tài sản, đất đai nhà cửa, tiền bạc trong bank, xe đang sử dụng… vẫn bị từ chối, trong khi người bạn Cambodia không cần chứng minh thứ gì vẫn được OK… Nhục !"

Trong khi đó, bạn đọc Bắc Hà (ở Hà Nội) mỉa mai : "Không cần hộ chiếu mạnh, chỉ cần đi nhờ chuyên cơ của Quốc hội rồi ‘bùng’ ở Nam Hàn như chín nhân vật ‘bí hiểm’ cũng được…".

"Trong tương lai, hộ chiếu Việt Nam cũng sẽ có quyền lực như hộ chiếu của Singapore", bạn đọc tên Sơn (Sài Gòn) châm chọc thêm. (Tr.N)

Published in Diễn đàn
vendredi, 04 octobre 2019 09:01

‘Quyền lực’ hộ chiếu

"Nói chuyện vi anh mt chút được không ?". ", vic gì ?". "Tc quá !". "Mà chuyn gì ?". "Em mới rt visa đi M !". Hóa ra li là chuyn xin visa M bt thành. Cuc nói chuyn va k xy ra đúng ngay ngày mà Henley & Partners loan b danh sách cho thy "đim" h chiếu ca các quc gia và qua đó biết được nước nào có h chiếu "quyn lc" nht thế gii.

hochieu1

Vi hng 90 trong Henley Passport Index, hộ chiếu Vit Nam còn t hơn Sierra Leone, Mozambique, Rwanda, Campuchia, Myanmar và Lào.

Henley Passport Index công bố ngày 1/10/2019 cho thy h chiếu Nht và Singapore đang là h chiếu "chnh" nht thế gii. Cm h chiếu này trong tay, bn có th đi đến 190 quc gia mà không cn xin visa. Đc, Hàn Quc và Phn Lan xếp th hai, vi 188 quc gia. M, Anh, Canada, Thụy Sĩ… ngang nga, vi 184 quc gia. Trong khi đó, công dân Vit Nam ch đến được 51 quc gia mà không cn th thc, trong đó có nhng nước mà người du lch Vit Nam gn như không bao gi nghĩ đến vic đt chân ti, chng hn Djibouti và Somalia. Vi hng 90 trong Henley Passport Index, hộ chiếu Vit Nam còn t hơn Sierra Leone (hng 79, 63 quc gia) ; Mozambique (hng 81, 60 quc gia) ; Rwanda (hng 84, 57 quc gia) và thm chí Campuchia (hng 88, vi 53 quc gia min th thc) ! Tng quát, trong khi ASEAN, Việt Nam ch hơn Myanmar (hng 95, vi 46 quc gia) và Lào (hng 92, vi 49 quc gia).

Câu chuyện "quyn lc" h chiếu không là vn đ nh, thi mà khái nim "công dân toàn cu" luôn được nhn mnh. H chiếu là "cánh ca" m ra bên ngoài trong cái thế giới mà khong cách đa lý gn như không còn là rào cn bi các yếu t chính tr. Làm thế nào có th giúp hi nhp "bn bè năm châu" đ hc điu hay, biết điu d khi công dân nước mình nhìn ra "châu" nào cũng thy b làm khó bi "ni kh" visa ? Giá tr ca hộ chiếu ngày nay còn cho thy "ch s tín nhim" mi quc gia. H chiếu tr thành hình nh ít nhiu đi din cho mc đ tín nhim quc gia ca nước đó đi vi thế gii mà công dân h b l thuc vào. Nó không liên quan đến s giàu có hay được khuôn đnh bởi "kích c" GDP. Chng phi t nhiên mà h chiếu Trung Quc ch được xếp hng 72 (vi 71 quc gia) trong khi Hong Kong hng 18 (168 quc gia) trong bng Henley Passport Index 2019.

n st du lch và nhu cu đi nước ngoài vì nhiu lý do khiến câu chuyn visa luôn là vấn đ thi s. Dch v xin visa, đc bit visa M, bùng n chóng mt, vi nhng qung cáo "không đu không ly tin". Liên quan vic xin visa M, có vô s câu chuyn cười ra nước mt. Mt ln, khi ch người thân trước Lãnh s quán Hoa Kỳ, tôi thấy mt ông khong hơn 60 tui tht thu đi ra. "Rt h ?" – "a" – "Sao vy ? H hi gì ?" – "Nó" hi tui đi M chi. Tui nói đi thăm con gái. Cái "nó" hi ti sao thăm con gái ? Tui nói, nó đ, qua nuôi nó. Cái "nó" nói ti sao v ông không đi mà là ông ; ông là đàn ông, biết gì mà nuôi đ ? Tui nói, v tui nhà trông nom vườn tược. Cái "nó" nói, b là đàn bà thì làm sao khe bng ông mà làm vườn ! Thôi v đi. Cám ơn đã đến phng vn !".

"Đậu visa M" vi nhiu người không khác gì "trúng s". H thm chí chp hình hộ chiếu có đóng du visa đưa lên mng khoe. Cn nói thêm, vi phng vn visa M, đng bao gi tin vào qung cáo ca các công ty dch v. Chng ai có th can thip đ "bo đm đu" c. Cũng không nên tin nhiu vào các "kinh nghim" được chia s trên mạng, bởi nhân viên phng vn luôn hi nhng câu bt ng nht, da vào tng h sơ c th, và h có th loi hay cho "đu" mà không ai biết ti sao. Nhiu người được hi "hai câu y ht" như người đến trước (cùng đi chung đoàn) nhưng người kia thì đu còn mình thì hỏng. Nhiu người b "vn lên vn xung mun chóng mt luôn, tưởng tiêu ri" nhưng cui cùng li được "chúc mng". Nhiu người t ra rt t tin bi h chiếu đy visa du lch các nước châu Âu nhưng khi phng vn xin visa M vn b khước t.

Tại sao ? Câu hỏi này không phi dành cho nhân viên phng vn, không thuc v trách nhim Lãnh s quán hay Đi s quán M, càng không liên quan B Ngoi giao M hay S di trú Hoa Kỳ. Nó liên quan đến mc đ "kh tín" ca quyn h chiếu đóng quc huy CHxã hội chủ nghĩa Vit Nam. Những trường hp b loi mt cách "không th nào hiu được" luôn khiến m c và thm chí tc gin. Bên cnh cm giác đó là mt câu hi cũng "không th nào hiu được" càng khiến tc gin hơn là ti sao công dân Vit Nam gp khó khăn mi khi xin visa đi nhng nước ln ? Cn nói thêm, giá tr h chiếu Vit Nam liên tc b mt "đim". Trong bng Henley Passport Index 2006, hộ chiếu Vit Nam hng 78 ; năm 2011 b đy xung hng 89 ; ri leo lên li 81 vào năm 2013 và 2014 ; ri tut lut xung 94 vào năm 2015 và t năm 2016 đến nay thì "n đnh" hng 90 !

"Uy tín" của h chiếu Vit Nam nói chung vn gim chân ti ch, tương t s gim chân ti ch ca vic xây dng tín nhim Vit Nam đi vi thế gii. Công dân Vit Nam vn còn s bt mãn vi vic b khước t visa chỉ vì mình đang cầm mt trong nhng quyn h chiếu "ít quyn lc" nht thế gii. Điu tréo nghoe không th không nói là quyn h chiếu Vit Nam không phi hoàn toàn không có chút "quyn lc". Bt kỳ khi nào chính quyn Vit Nam cũng có th khước t quyn được ra nước ngoài ca công dân bng cách tch thu h chiếu. Đó là lúc mà quyn h chiếu xem ra có "quyn" nht. Cái s th uy kiu này, tuy nhiên, chính là mt trong nhng yếu t khiến uy tín Vit Nam không th "lên hng". Đng nói là nhân quyn không liên quan uy tín và giá trị h chiếu !

Mạnh Kim

Nguồn : VOA, 04/10/2019

******************

Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90, gần cuối bảng xếp hạng 2019 (VOA, 02/10/2019)

Hộ chiếu Vit Nam đng hàng th 90 trong s 107 bc ca bng xếp hng mi nht năm 2019 va được Hãng tư vn đu tư và đnh cư Henley & Partners có tr s London công b ngày 1/10.

hochieu2

Vietnam Passport

Trong khi đó, hai quốc gia Châu Á khác là Nht và Singapore đu nm gi v trí đu bng vì công dân ca hai nước này có th t do đi đến 190 quc gia.

Thứ hng năm nay ca h chiếu Vit Nam b tt 15 bc so vi năm ngoái (hng 75), tiến gn hơn v phía nhóm 10 các quc gia b xếp vào loi "h chiếu t nht", bao gm Triu Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan…

Bảng xếp hng quyn lc h chiếu ca Henley & Partners da trên cơ s d liu ca Hip hi Vn ti Hàng không Quc tế (IATA), vi tiêu chun v s lượng quc gia và vùng lãnh th mà công dân mi nước có th dùng h chiếu đi vào mà không cần xin visa trước.

Một điu thú v trong bng xếp hng năm nay là gia lúc h chiếu ca Triu Tiên b xếp hng 100 vì ch đi được 39 quc gia mà không cn visa, thì h chiếu Hàn Quc li mnh th 2 trên thế gii khi công dân ca h có th t do đi đến 188 nước, "quyn lc" ngang với vi Đc và Phn Lan và mnh hơn c Đan Mch, Ý, Luxembourg (hng 3) ; Pháp, Tây Ban Nha, Thu Đin (hng 4) ; hay Úc, Hà Lan, B Đào Nha (hng 5) và Canada, B, Anh, M...(hng 6).

Sau Hàn Quốc, quc gia và vùng lãnh th Châu Á có h chiếu quyn lc tiếp theo là Malaysia (hng 12, đi được 177 nước), Hong Kong (hng 18, 168 quc gia), Brunei (hng 21, 165 quc gia), Đài Loan (hng 31, 145 quc gia), Macao (hng 33, 141 nước).

Các quốc gia Châu Á khác đu có h chiếu b xếp trong phn na sau ca bng danh sách, bao gồm Trung Quc (hng 72, 71 nước), Indonesia (hng 73, 70 nước), n Đ (hng 82, 59 nước)...

Hộ chiếu ca công dân Vit Nam b xếp hng 90 vì ch được t do đi đến 51 quc gia, sau Campuchia (hng 88, 53 nước) và hơn Lào (hng 92, 49 nước)...

Quyền lc ca h chiếu Vit Nam tr thành đ tài gây chú ý trong nhng năm gn đây, sau khi xy ra s kin báo chí Vit Nam ct xén phát biu ca Giám mc Ngô Quang Kit nói rng ông cm thy "nhc nhã" khi cm h chiếu Vit Nam vì đi đâu cũng b soi xét.

Trên thực tế, toàn văn câu nói ca ông là "Chúng tôi đi nước ngoài rt nhiu, chúng tôi rt là nhc nhã khi cm cái h chiếu Vit Nam đi đâu cũng b soi xét, chúng tôi bun lm ch, chúng tôi mong mun đt nước mình mnh lên" và "Người Vit Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước ln mnh lm, và làm sao tht s đoàn kết, tht s tt đp đ cho đt nước chúng ta mnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trng".

Sau phát biểu b ct xén trên, Giám mc Ngô Quang Kit đã b công lun ch trích d di. Ông t chc Tổng Giám mc Hà Ni năm 2010 vì lý do sc kho, nhưng nhiu ngun tin nói có th do "áp lc t chính quyn Vit Nam".

Published in Diễn đàn

Hộ chiếu xanh lá cây ca Vit Nam đã thêm úa vàng sau khi xếp dưới c Lào trong bng xếp hng mi nht v giá tr quc tch ca hãng tư vn toàn cu v quc tch và nơi cư trú Henley & Partners.

hochieu1

Hộ chiếu Vit Nam.

Hộ chiếu xanh nước bin ca Lào cho phép công dân ca h đi li t do ti 52 nước so vi 51 nước mà công dân Vit Nam có th ti thăm gia lúc mt s nước tư bn đang t ra xét nét hơn vi công dân ca đất nước hình ch S.

Đây là thứ hng h chiếcác nước Đông Nam Á trong bảng xếp hng toàn cu mang tên Henley mi được công b trong tháng 10 :

1. Singapore thứ hng toàn cu 2 s đim đến min visa 189

2. Malaysia thứ hng toàn cu 10 s đim đến min visa 180

3. Brunei thứ hng toàn cu 20 s đim đến min visa 165

4. Đông Timor thứ hng toàn cu 54 s đim đến min visa 98

5. Thái Lan thứ hng toàn cu 68 s đim đến min visa 77

6. Indonesia thứ hng toàn cu 72 s đim đến min visa 73

7. Philippines thứ hng toàn cu 75 s đim đến min visa 66

8. Cambodia thứ hng toàn cu 87 s đim đến min visa 54

9. Lào thứ hng toàn cu 89 s đim đến min visa 52

10. Việt Nam th hng toàn cầu 90 s đim đến min visa 51

11. Myanmar thứ hng toàn cu 93 s đim đến min visa 48

Việt Nam có th hng 90 trên toàn cu nhưng li xếp sau ti 166 quc gia khác do có nhiu nước đng hng vì có cùng s đim đến được min th thc.

Chẳng hn có ti bảy nước xếp hng năm do công dân ca h cùng được đi ti 186 đim đến mà không cn visa. Đó là các nước Anh, Áo, B Đào Nha, Hà Lan, Hoa Kỳ, Luxembourg và Na Uy.

Hộ chiếu Nht Bn được cho là có giá tr nht vi 190 đim đến min visa, th hai là Singapore với 189 và đng hng ba vi 188 đa đim min th thc là Đc, Hàn Quc và Pháp.

Đồng hng tư là năm nước châu Âu : Đan Mch, Phn Lan, Tây Ban Nha, Thụy Đin và Ý.

Trong bảng xếp hng ln trước ca Henley, Vit Nam đng th 88, trên c Lào và Campuchia.

Tuy nhiên hơn sáu triu dân Lào và khong 16 triu dân Campuchia gi đu có th đến nhiu nước trên thế gii mà không cn visa so vi 93 triu người Vit Nam.

Nước láng ging cng sn khng l ca Vit Nam, Trung Quc, đã tiến lên 14 bc so vi bng xếp hng ca hơn na năm trước khi đng th 71 vi quyn đi li t do ti 74 nước cho công dân ca h.

Một c hai tròng

Thứ hng thp và tht lùi ca Vit Nam gii thích tại sao tin này chưa và s khó được báo chí Vit Nam quan tâm.

Trong khi đó kênh Channel NewsAsia có trụ s Singapore đưa tin đảo quc này đã b mt đo quc khác, Nht Bn, chiếm mt v trí đu bng v giá tr ca h chiếu.

Bài báo đã đượchia sẻ hơn 5.000 lượt chỉ riêng t trang Channel NewsAsia nói Nhật Bn ly được v trí th nht t tay Singapore vì h va có thêm được đim đến min th thc mi – Myanmar.

Kênh này cũng đề cp ti chuyn Đc tt t hng hai xung hng ba và c Anh và Hoa Kỳ đu mt v trí th tư sau khi rơi mt hng.

Trước khi biết tin h chiếu xanh ca Vit Nam gi đng sau 166 h chiếu khác, tôi biết mt nhà báo Vit Nam va b Anh t chi visa dù được xem là mt trong ba nhà báo tr xut sc trên thế gii theo mt cuc thi ca Thomson Foundation và đã được bên mi bo tr và đài thọ mi chi phí.

Đây không phải là ln đu Anh t chi visa người tài năng hay ni tiếng t Vit Nam.

Điều đáng bun là ngay c người Vit Nam cũng không coi người Vit Nam ra gì.

Cách đây nhiều năm tôi mun sang Nga đã có th xin th thc bng đường bưu đin qua Đi s quán ca h London và th tc ch mt có chưa ti mt tun.

Nhưng ti gi mt s đi s quán Vit Nam nước ngoài vn bt công dân ca mình lên tn nơi đ làm th tc giy t cho dù h cách nơi có đi s quán ti hàng trăm cây số như trường hp mà một bn mi chia s trên trang Tôi và Sứ quán.

Trang này được lp ra trên Facebook để các công dân Việt có th chia s tri nghim ca h vi các đi s quán hay lãnh s quán khác nhau.

Một người khác than phin trên Tôi và Sứ quán rng h xin min th thc ti lãnh s quán Sydney mà đi ti ba tun không có hi âm trong khi gi đin đến tn nơi hi cũng không có thông tin gì.

Người khác na khuyên mi người gọi đến lãnh s quán Vit Nam New Zealand nên "bm nút s 2 chn nói chuyn bng tiếng Anh - vì nếu chn phím 1 nói tiếng Vit s không bao gi có ai nhc máy". H cũng cnh báo rng các giy t cn có đ gia hn h chiếu trên thực tế khác vi nhng gì ghi trên trang mng ca lãnh s quán và khi quy đi l phí t đô la ra tin New Zealand, người ta thường tăng thêm vài đô la cho mi h sơ.

Vậy ra dân Vit ta vn mt c hai tròng, mt cái quc ni và mt cái quc ngoi. Thiện tai, thin tai.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 15/10/2018

Published in Diễn đàn

Việt Nam đang ở đâu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp ? (VNTB, 15/01/2018)

Khi Việt Nam chưa làm và làm chưa tốt những vấn đề nhỏ nêu trên, thì vĩnh viễn Việt Nam vẫn ở hệ 2.0, và từ 2.0 không thể thực hiện bước ‘nhảy vọt’ để sang 4.0.

vn1

Mô hình 4 giai đoạn cách mạng công nghiệp

4.0 từ ngày Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc nêu ra đã trở thành khát vọng đến mức đi đâu và làm gì cũng gắn với 4.0. Thậm chí nhiều học giả, nhà báo còn đặt ra câu hỏi : làm gì để đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 hay đầu tư đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0.

 ‘Đi tắt, đón đầu’ là căn bệnh nan y đối với thể chế và dân tộc, bởi nó từng kết liễu mục tiêu ngành công nghiệp oto ; công nghiệp nặng ; nền kinh tế trí thức ; nền công nghiệp hóa – hiện đại hóa 2020. Nó là tư tưởng ‘ăn xổi, ở thì’ khi chưa có những điều kiện cần thiết để bắt kịp một xu hướng phát triển nào đó.

Và giờ nó lại hiện diện ở 4.0 !

Do sự lạm phát ‘4.0’, nên vào trong một cuộc hội thảo về nâng cao năng suất trong bối cảnh công nghiệp hóa vào ngày 11/01/2018, Giáo sư Trần Văn Thọ, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Chính phủ, Đại học Waseda (Tokyo), đã nhận xét thẳng thắn : Việt Nam cứ nghĩ tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cao xa mà có những vấn đề đơn giản chúng ta không làm như muốn rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới phải nhập khẩu công nghệ ứng dụng vào sản xuất.

Cái nhìn của Giáo sư Trần Văn Thọ là vô cùng cần thiết, bởi nó dập bớt sự ảo tưởng của một số đông doanh nghiệp, chính khách liên quan đến sự trở mình hóa rồng, hóa hổ trong tích tắc, và trở về với nguyên tắc : phát triển là cả một quá trình. Nếu không nhận thức được nguyên tắc này, thì ngay lập, Việt Nam sẽ mắc căn bệnh ‘hoang tưởng’ về cách mạng 4.0 – nhưng đã từng mắc phải ‘bẫy thu nhập trung bình’.

Việt Nam hiện giờ đã có điều kiện gì cho 4.0 ?

Chưa có bất kỳ thứ gì liên quan trực tiếp đến nền tảng lẫn chính sách, mà mọi thứ mới dừng ở ‘truyền cảm hứng’ và ‘chỉ đạo’.

Thử nhìn lại các giai đoạn phát triển của lịch sử cách mạng công nghiệp loài người và xem thử Việt Nam ta đang ở đâu.

Xuất phát của cách mạng công nghiệp là diễn ra vào thế kỷ XVIII – XIX tại vùng nông thôn ở Châu Âu và Châu Mỹ, với sự chuyển đổi dụng cụng sản xuất từ cầm tay hoặc máy móc đơn giản để sang máy móc đặc biệt và nhà máy sản xuất hàng loạt gắn liền với ngành công nghiệp dệt, sắt động cơ hơi nước. Sau cách mạng công nghiệp đầu tiên, là cuộc cách mạng về điện với sự trợ giúp và tác động cực kỳ mạnh mẽ liên quan đến sản xuất (điện khí hóa, luyện kim). Tiếp đó là cuộc cách mạng kỹ thuật số 3.0 gắn liền với sử dụng điện tử và CNTT để tự động hóa sản xuất (sản xuất dây chuyền tự động). Và cuối cùng là cuộc cách mạng 4.0, gắn liền với xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, tích hợp hàng loạt công nghệ như máy chủ trên mây (cho phép truy cập từ xa ứng dụng và lưu trữ tài liệu) ; internet trên mây (sử dụng đám mây để lưu trữ và đồng bộ hóa quá trình tự động được áp dụng ngay trong vấn đề nhỏ nhất như hệ thống chiếu sáng và oto tự động).

Nếu căn cứ khung cách mạng nêu trên, thì Việt Nam vẫn đang dậm châm bền vững ở giai đoạn 2 của cuộc cách mạng về điện, sản xuất hàng loạt với dây chuyền lắp ráp. Một số rất nhỏ các doanh nghiệp trong xã hội liên quan đến sản xuất mới tiệm cận ở giai đoạn 3 về máy tính và sự tự động hóa trong sản xuất, mà một đặc trưng tiêu biểu là xuất hiện siêu nhà máy (mega factory) với quy trình tự động hóa và có sử dụng robot (như quy trình sản xuất của tập đoàn Vinamilk).

vn2

Tập đoàn Vinamilk sở hữu siêu nhà máy

Nhiều quan điểm nhầm lẫn cho rằng, sự phát triển internet tại Việt Nam, gắn hạ tầng cơ sở viễn thông là dấu hiệu hiện hữu của 4.0, nhưng thực ra, khi Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn 3G, thì từ năm 2014, một số nước EU như Anh và Đức đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển mạng viễn thông 5G tốc độ cao. Và khi Việt Nam đang bước đầu triển khai mạng 4G, thì ở những nước như Mỹ đã dự kiến cuối năm 2018 sẽ tiến hành phủ mạng 5G. Chưa kể, hạ tầng viễn thông chỉ là một phần trong tổng thể nền công nghiệp cơ bản và công nghiệp nhẹ trong cả lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp.

Chính vì vậy, mà Giáo sư Trần Văn Thọ mới nhấn mạnh cái gọi là ‘nhập khẩu công nghệ ứng dụng vào sản xuất’. Nhưng ngay cả khi làm tốt được điều này, nó cũng chỉ giải quyết được khâu bổ sung tức thời nền tảng cho cuộc cách mạng khoa học ; trong khi phải còn các yếu tố cần thiết khác cho một cuộc cách mạng như chính sách của Chính phủ (chính sách phát triển và quản lý phát triển) ; nguồn nhân lực và thị trường tài chính.

Khi Việt Nam chưa làm và làm chưa tốt những vấn đề nhỏ nêu trên, thì vĩnh viễn Việt Nam vẫn ở hệ 2.0, và từ 2.0 không thể thực hiện bước ‘nhảy vọt’ để sang 4.0.

Trừ sự hoang tưởng và nói cho ‘sang miệng’ - tức phát triển trong tâm trí hơn là thực tế. 

Ánh Liên

***************

Động cơ nào phía sau việc ‘đánh lên’ VN-Index ? (CaliToday, 14/01/2018)

Đã hiện ra những bằng chứng đủ rõ và đủ thuyết phục cho thấy chiến dịch "đánh lên" chỉ số chứng khoán Việt Nam VN-Index là không thực chất, nói cách khác là đã có một bàn tay khổng lồ và bí mật nào đó cho tăng giám nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn hoặc siêu lớn (large-cap) nhằm những mục đích nào đó, trong khi bỏ mặc một nửa thị trường vẫn nguyên trạng trong cơ bê bết về giá và thanh khoản.

vn3

Đầu năm 2018, VN-Index đã vượt mốc 1000 điểm rất dễ dàng. Ảnh : Zing.vn

Trong năm 2017, tỷ lệ "đánh lên" đến 48% của thị trường này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng cao nhất và hấp dẫn nhất thế giới, bất chấp quy luật tự thân của thị trường này "tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chạy từ túi nhà đầu tư này vào túi nhà đầu tư khác".

Tuy nhiên theo phân tích của giới đầu tư chứng khoán thì cổ đông, nhà đầu tư của gần 50% số cổ phiếu niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán không được hưởng lợi gì từ sự tăng trưởng của chỉ số, thậm chí không ít người thua lỗ lớn.

Thống kê giá đóng cửa của 695 cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong năm 2017 (không bao gồm các cổ phiếu niêm yết mới) cho thấy, 120 cổ phiếu (17%) có mức sinh lợi cao hơn VN-Index, nhưng có 308 cổ phiếu (44%) giảm giá so với đầu năm và 15 cổ phiếu đã phải rời sàn.

Bên cạnh sự phân hóa thị giá, xu hướng phân hóa của thanh khoản cũng trở nên rõ rệt. Giá trị giao dịch bình quân/phiên của thị trường chứng khoán năm 2017 tăng gần 63% so với năm 2016, nhưng gần một nửa số cổ phiếu niêm yết hầu như không có giao dịch, hoặc giá trị giao dịch không đáng kể.

Một trong những chuyên gia đã quan sát, phân tích và trực tiếp tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ hàng chục năm qua – Tiến sĩ Đinh Thế Hiển – trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Đất Việt trong nước vào tháng 11/2017 đã xác nhận : "Chỉ cần có một vài cổ phiếu dịch lên một chút cũng đủ khiến chỉ số VN-Index tăng lên. Những mã này số lượng giao dịch không lớn, vẫn là những nhà đầu tư Nhà nước hay nhà đầu tư chủ chốt nắm quyền chi phối, đặc biệt là những cổ phiếu có chủ đầu tư chủ chốt nắm quyền chi phối thì nó càng không đại diện cho giá trị thực tế".

Chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rệp – đó là thâm niên kinh nghiệm và cũng là trải nghiệm xương máu của quá nhiều nhà đầu tư và giới phân tích tài chính, bởi hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" là một đặc trưng rất rõ và cũng hết sức tàn nhẫn của VN-Index. Một thị trường của khoảng 20 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn như VIC, VNM, GAS… mà chỉ cần những cổ phiếu này tăng hay giảm về giá là chắc chắn làm diện mạo VN-Index lập tức chuyển từ xanh sang đỏ.

Không phải bỗng dưng mà "tay to" – một từ lóng được giới chơi chứng khoán đặt cho những nhà đầ tư cá mập và có khả năng từ chi phối đến thao túng thị trường này, lại "đánh lên" VN-Index vào năm 2017, trong khi nhiều năm trước chỉ số này chỉ biết lao dốc và ậm ạch.

Muốn "đánh lên" VN-Index, cần đến hàng trăm ngàn tỷ đồng hoặc hơn – một con số khổng lồ mà chỉ có giới đại gia ngân hàng – nơi nắm tay hòm chìa khóa của huyết mạch tài chính nền kinh tế – mới có thể đáp ứng.

2017 là thời kỳ của nạn tràn ứ tiền đồng trong hệ thống ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần – một hệ quả và cũng là hậu quả tất yếu của nạn in tiền ồ ạt có thể lên đến 400.000 – 500.000 tỷ đồng/năm từ hàng chục năm trước.

Kết quả và hệ quả của nạn tràn ngập tiền đồng trong hệ thống ngân hàng là diều được xem là "tăng trưởng tín dụng" đã rất có thể được phá triển vào chứng khoán – một thị trường mà nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đã gọi thẳng cái tên trần trụi của nó : thị trường cờ bạc.

Trong tình thế có đến 1,2 triệu tỷ đồng ứ đọng trong hệ thống ngân hàng mà không biết làm thế nào để khuyến dụ hay chiêu dụ các doanh nghiệp và người dân vay mượn, cũng trong tình thế vẫn đang tồn đọng kít nhất 600.000 tỷ đồng nợ xấu trong các ngân hàng và trong đó có ít nhất 300.000 tỷ đồng là nợ xấu nằm trong tài sản bất động sản mà ngân hàng siết nợ từ các con nợ kinh doanh nhà đất nhưng rao mãi vẫn chẳng bán lại được cho ai, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải "hết sức quyết tâm"mà chỉ đạo rằng đẩy mạnh tốc độ đẩy tiền ra lưu thông với tỷ lệ lên đến 19 – 21% trong năm 2017.

Vậy là "thị trường cờ bạc" bất chợt "hóa rồng", còn tâm trạng nhà đầu tư nhỏ lẻ như "hóa rồ" vì ánh lợi nhuận lấp lánh mà đã quá lâu không lâu không được nhìn thấy – một hình ảnh tái hiện thời kỳ tăng gấp gần ba lần của chỉ số VN-Index vào cuối năm 2006 – đầu năm 2007.

Theo đó, năm 2018 sẽ mang lại "thành tích tăng trưởng GDP 6,7%" một cách dễ dáng theo quyết tâm của thủ tướng Phúc, thậm chí còn có thể vượt hơn cả chỉ tiêu đó, cho dù VN-Index tăng không mấy thực chất.

VN-Index cũng khiến nhiều người lóa mắt mà do đó sẽ khiến nhiều ngân hàng thương mại cổ phần dễ dàng hơn trong ý đồ tống khứ những dự án căn hộ cao cấp và đất nền đã siết nợ từ vài ba năm trước.

Thiền Lâm

***************

Hộ chiếu Việt Nam có vấn đề với dòng chữ 'full name' ? (BBC, 15/01/2018)

Hiện đang có các diễn giải khác nhau và khúc mắc về dòng chữ tiếng Anh 'full name' trên hộ chiếu Việt Nam.

vn4

Hộ chiếu Đức và Việt Nam

Một số trang tiếng Anh nói chuyện này từ lâu nay và có trường hợp công dân Việt Nam ở Pháp phải xin giấy chứng nhận phân biệt 'họ và tên' cho 'full name'.

Nhưng câu chuyện cũng cho thấy các vấn đề liên quan đến văn hóa, tập quán và pháp lý trên thế giới vẫn còn khác nhau về họ tên người mang hộ chiếu.

Chỉ có ở Việt Nam ?

Từ nhiều năm qua, cách ghi và đặt 'họ và tên' trên hộ chiếu và các giấy tờ Việt Nam đã gây ra không ít câu hỏi cho người nước ngoài.

Trong phần tiếng Việt, hộ chiếu ghi : họ và tên ; nhưng phần tiếng Anh lại không chia ra 'surname' (family name), theo sau là 'first name' hoặc 'given name'.

Trái lại, trên hộ chiếu Việt Nam và các đơn xin visa Việt Nam chỉ có một dòng gộp lại là 'full name' (tên đầy đủ).

vn5

Các hộ chiếu EU và cả hộ chiếu Nhật Bản phân biệt rõ 'họ' và 'tên, tên đệm' nhưng Việt Nam và một số nước Châu Á thì gộp hết lại

Trong đơn xin visa Việt Nam, 'full name' có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Một số trang lữ hành đã đem vấn đề này ra bàn và nêu ra rằng 'full name' được hiểu là 'tất cả họ tên, tên đệm, họ kép, tên kép' của bạn.

vn6

Mẫu xin visa Việt Nam dùng cụm từ 'full name' đã gây tranh luận trên các trang mạng tiếng Anh

Nhưng thứ tự của các ký tự họ, tên thì mỗi nơi có thể một khác.

Với người dùng tiếng Anh từ Hoa Kỳ, Úc, Anh Quốc thì tất nhiên trật tự của 'full name' luôn là 'tên trước họ sau'.

Không có văn bản nào giải thích vì sao ở Việt Nam thì trật tự này lại là 'họ trước tên sau'.

Câu chuyện về visa Việt Nam cũng được bàn thảo và đem lại khác kết luận khác nhau trên một diễn đàn về du lịch Việt Nam.

Có người giải thích cho một phụ nữ nước ngoài có họ là Smith rằng khi xin visa Việt Nam thì cô cần đảo lại họ tên và tên đệm :

"Passport says Smith Louise Mary Beth ; visa says Smith Beth Louise Mary".

Một người khác lại có ý kiến :

'The visa should read Smith Mary Beth Louise. But the visa actually reads Smith Beth Louis Mary".

Cũng không rõ cơ quan của Việt Nam khi xem xét đơn visa sẽ bằng cách nào mà phân biệt một số họ như James, John, Alexander, Hans giống hệt tên.

Các ý kiến đều cho rằng đây là vấn đặc thù của Việt Nam (a Vietnam specific issue).

Hội nhập nhưng họ tên không rõ ?

Nhưng vấn đề này cũng gây khó khăn cho một số người Việt sống ở nước ngoài khi làm giấy tờ.

Một Việt kiều sống tại Đức nói với BBC, vì giấy tờ Việt Nam chỉ ghi 'full name' bằng tiếng Anh, tùy cách người khai chọn họ, tên và tên đệm mà văn bản sẽ khác.

Ví dụ người khai có thể viết họ dạng đơn, 'Nguyễn, Trần, Phạm', hoặc kép, 'Nguyễn Hữu, Trần Văn, hoặc Phạm Lê' vì ở Châu Âu, họ kép cũng không phải là hiếm.

Ngược lại, nếu vì lý do gì đó mà cần tạo danh tính mới, một người xin tỵ nạn hoàn toàn có thể nhận họ là Trịnh Xuân, thay cho Trịnh không thôi.

Vì với các cơ quan của Đức, họ Trịnh và Trịnh Xuân là hai họ hoàn toàn khác nhau, theo ý kiến từ Đức của người quen làm giấy tờ cho người Việt Nam.

Trên toàn Châu Âu, việc ghép hai tên và tên đệm thành tên kép hoặc đảo thứ tự tên và tên đệm (middle name) cũng có thể tạo ra một danh tính Việt Nam mới.

Ví dụ một người có tên Trần hoàn toàn có thể chọn Thanh là tên, Tâm là tên đệm hoặc Thanh-Tâm là 'tên kép'.

Tùy cách chọn của đương sự mà các giấy tờ sau đó có thể được hệ thống máy tính rút gọn thành Tam T. Tran, hoặc Thanh T. Tran hoặc Thanhtam Tran.

Phải mất lệ phí để có tên ?

Một doanh nhân Việt Nam sống tại Paris, ông Lê Đức Nghị thì cho biết ông đã khốn khổ vì 'full name' ghi trong hộ chiếu Việt Nam khi cần đăng ký giấy tờ Pháp.

Trong tiếng Pháp 'name' được dịch là 'nom' tức là 'họ'.

Vì thiếu chữ 'prenom' (tên) nên các giấy tờ Pháp gửi cho ông ghi họ ông là 'Le Duc Nghi', phần tên để trống.

vn7

Ông Lê Đức Nghị ở Paris gặp vấn đề với các cơ quan của Pháp vì chỉ có 'full name' trong hộ chiếu Việt Nam không ghi rõ đâu là họ, đâu là tên

vn8

Thẻ cư trú Pháp cấp cho ông Lê Đức Nghị bỏ trống phần 'tên' (prenom) vì họ cho là hộ chiếu Việt Nam không có phần đó

vn9

Ông Lê Đức Nghị đã phải trả lệ phí để Đại sứ quán Việt Nam tại Paris cấp một tấm giấy chứng nhận ông có họ và có tên chứ không chỉ có mỗi họ (nom)

Mọi khiếu nại của ông đều vô ích nếu phía Pháp không nhìn thấy văn bản từ Đại sứ quán Việt Nam ở Paris xác nhận tên của ông là gì.

Nói với BBC, ông Lê Đức Nghị cho hay ông đã mất bốn lần đi lại và trả lệ phí 30 euro mỗi lần cho Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để được chứng nhận ông có cả họ và có tên chứ không chỉ có mỗi họ (nom).

Được biết một số bạn Việt Nam tại Pháp cũng gặp vấn đề tương tự về chuyện "tên trên passport viết liền một dòng, không chia rõ họ và tên riêng biệt", nên khi xin giấy tờ Pháp mục tên bị đặt là 'không có' hoặc đánh dấu XXX.

Mỗi nước một kiểu ?

Nhưng theo BBC tìm hiểu thì việc ghi họ tên trên hộ chiếu thường dễ gây ra vấn đề, không chỉ ở Việt Nam.

Được biết ở Châu Á, ngoài Việt Nam còn có Indonesia ghi 'full name' nhưng nhiều công dân nước này không có họ, chỉ có tên.

Trung Quốc cũng ghi gộp họ tên trong hộ chiếu của họ nhưng chữ tiếng Anh lại hơi khác là 'Name in full'.

Hộ chiếu Singapore chỉ ghi 'Name', không có thêm gì khác.

Hộ chiếu Nhật Bản ghi hoàn toàn theo chuẩn Châu Âu : "Surname' trước, và 'Given name' theo sau.

Có vẻ như trong thời đại kỹ thuật số, việc phân biệt rõ họ và tên trong phần ghi tiếng Anh đang trở nên cần thiết cho những nước hiện vẫn giữ cách ghi cũ.

Thay đổi theo thời đại

Có nhiều quy định về họ tên ngay tại Anh hiện nay bị cho là "lạc hậu" như quan niệm cả nhà phải có 'cùng họ".

Báo Anh gần đây nêu trường hợp một số phụ nữ bị hỏi ở biên giới vì đi cùng con, mà con lại mang họ cha, và mẹ thì giữ nguyên họ của mình (maiden surname).

vn10

Việc con có phải lúc nào cũng cùng họ với mẹ khi xuất nhập cảnh đang gây ra tranh luận tại Anh

Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ Châu Âu không nhận họ chồng khi kết hôn, họ phải chứng minh trẻ em đi cùng là con khi bị cảnh sát nghi 'buôn trẻ'.

Trường hợp mới nhất là của bà Jane Greenwood bị giữ lại ở sân bay khi đi nghỉ hè cùng con gái Alice về Anh vì con bà chỉ có họ bố trong hộ chiếu là Bloore.

Vụ việc đã được đưa lên Nghị viện Anh và Bộ Nội vụ cùng Cục Di trú Anh sẽ phải trả lời về việc này, theo báo Sunday Times hôm 14/01/2018.

Một khuyến cáo báo chí đưa ra là hệ thống kiểm tra xuất nhập cảnh của Anh cần phải 'đi cùng thời đại' và thừa nhận con không phải lúc nào cũng cùng họ với mẹ.

Published in Việt Nam