Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức hòa hợp & hòa giải dân tộc

hoagiai1

1

Sẽ không có hòa hợp trong công bằng, hòa giải trong công lý

Nguyện vọng hòa hợp dân tộc để được sống chung với nhau trong tình nghĩa đồng bào, ước vọng hòa giải dân tộc để không còn kẻ thắng người thua sau thảm họa "gà nhà bôi mặt đá nhau", là những ý nguyện chính đáng, là những ý nguyền liêm chính. Nhưng sẽ không có hòa hợp trong công bằng, hòa giải trong công lý trong một chế độ độc đảng toàn trị luôn chối bỏ các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) ; luôn ruồng bỏ các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) :

* Độc đảng toàn trị chủ mưu hệ độc (độc quyền, độc quyền, độc trị, độc tôn) không bao giờ chấp nhân hệ đa (đa tri, đa trí, đa lý, luận, đa minh, đa năng, đa hiệu) tạo ra đa nguyên, dựng lên đa đảng, sẽ tới tức khắc với hòa hợp và hòa giải dân tộc.

* Độc đảng toàn trị tự sinh rồi tự sát trong độc lộ của nó, rất độc hại cho dân tộc, giống nòi, đất nước qua hệ bất (bất tài, bất lực, bất chính, bất lương, bất đức, bất nhân) sẽ bị vứt bỏ bởi hệ chuyên (chuyên nghiệp, chuyên gia, chuyên môn, chuyên ngành, chuyên khoa) sẽ có mặt tức thì với hòa hợp và hòa giải dân tộc.

* Độc đảng toàn trị sinh sống và sinh tồn bằng hệ đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân), luôn muốn ăn trên ngồi trốc, luôn muốn tham quyền cố vị, sẽ bị vứt đi khi hệ công (công bằng, công lý, công pháp, công luật) xuất hiện cùng lúc với hòa hợp trong công bằng, hòa giải trong công lý.

Tổng luận : Liên kết của liên minh của ba hệ :

- Đa (đa tri, đa trí, đa lý, luận, đa minh, đa năng, đa hiệu đa nguyên, đa đảng)

- Chuyên (chuyên nghiệp, chuyên gia, chuyên môn, chuyên ngành, chuyên khoa)

- Công (công bằng, công lý, công pháp, công luật).

Ba hệ này không thể nào ngồi cùng chiếc ăn cùng mâm với độc đảng toàn trị, nên : đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức hòa hợp & hòa giải dân tộc, sẽ không có hòa hợp trong công bằng, hòa giải trong công lý !

hoagiai2

2

Sẽ không có hòa hợp bằng lương tri, hòa giải bằng lương thiện

Nguyện vọng hòa hợp dân tộc để được sống chung với nhau trong tình nghĩa đồng bào, ước vọng hòa giải dân tộc để không còn một bên thắng cuộc, một bên thua cuộc sau thảm họa "huynh đệ tương tàn", là những ý nguyện có lương tri, là những ý nguyền có lương tâm. Nhưng sẽ không có hòa hợp bằng lương tri, hòa giải bằng lương thiện trong một chế độ độc đảng toàn trị luôn chối bỏ nhân tâm (bầu ơi thương lấy bí cùng) ; luôn vứt bỏ nhân từ (lá lành đùm lá rách) :

- Độc đảng toàn trị đầu sòng mạng lưới tiền tệ-quan hệ-hậu duệ-đồ đệ để truy cùng diệt tận trí tuệ, mà hòa hợp hòa giải dân tộc lại dựa trên hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) giúp ta tỉnh thức nơi mà lý trí luôn là gốc, rễ, cội, nguồn của trí tuệ.

- Độc đảng toàn trị đầu sỏ mạng lưới ô dù rồi chống lưng bằng hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng) cho bọn sân sau. Chúng đều là âm binh cùng nuôi nhau bằng lại quả, bôi trơn trong âm giới, bằng lót tay, phong bì trong âm giới, với lòng tham không đáy của chúng, ăn không chừa một thứ gì !

- Độc đảng toàn trị đầu nậu mạng lưới của xã hội đen-đỏ trị, có lãnh đạo, quan chức, cán bộ của xã hội đỏ, từ buôn gian bán lận tới cướp của giết người cùng với côn đồ, du đãng, lưu manh của xã hội đen, cùng nhau trộm, cắp, cướp, giật.

Nhân tâm (bầu ơi thương lấy bí cùng) ; cùng nhân từ (lá lành đùm lá rách) làm nên nhân đạo (nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng), dựng lên nhân đức (thương người như thể thương thân), chính là móng, nền, tường, mái của hòa hợp bằng lương tri, hòa giải bằng lương thiện. Tại đây, hệ nhân (nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, nhân đức) không sao có thể đồng hội đồng thuyền với mạng lưới tiền tệ-quan hệ-hậu duệ-đồ đệ. Không sao chung lưng đấu cật với hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng). Không thể đồng cam cộng khổ với xã hội đen-đỏ trị, nên : đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức hòa hợp & hòa giải dân tộc, sẽ không có hòa hợp bằng lương tri, hòa giải bằng lương thiện.

hoagiai3

3

Sẽ không có hòa hợp bằng liêm minh, hòa giải bằng liêm chính

Nguyện vọng hòa hợp dân tộc để được sống chung với nhau trong tình nghĩa đồng bào, ước vọng hòa giải dân tộc để không còn một bên là chuyên chính, một bên là nạn nhân của chuyên chính. Nên sẽ không có hòa hợp bằng liêm minh, hòa giải bằng liêm chính trong một chế độ độc đảng toàn trị luôn chối bỏ hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) ; đã làm nên hệ liêm (liêm minh, liêm chính, liêm sỉ) :

- Độc đảng toàn trị chủ trương chuyên chính vô sản, nhưng bằng thực chất của chuyên chính vô học, mà thảm họa buôn bằng bán cấp để buôn chức bán quyền, theo phản xạ buôn gian bán lận của nó qua học giả-trường giả-thi giả-điểm giả-bằng giả-học vị giả-học hàm giả ; mà tiền đề của hòa hợp phải bằng liêm minh của học thật, tiền đề của hòa giải phải bằng liêm chính của học thật.

- Độc đảng toàn trị mang nghiệp chướng của vô sản-vô học,vì chính nó đang cõng nạn nghiệp của vô minh-vô tri-vô trí ; chính nó sẽ đưa dân tộc lẫn giống nòi tới : vô hậu. Mà định đề của hòa hợp bằng liêm minh, định đề của hòa giải bằng liêm chính là chống cho bằng được ma lộ của vô hậu.

- Độc đảng toàn trị khi mang hoạn kiếp vô sản-vô học-vô minh-vô tri-vô trí dẫn tới vô hậu,thì họa kiếp trong hiện tại, là bây giờ và ở đây, chính nó đã tạo ra hoạn lộ của vô tình-vô tâm-vô giác-vô cảm.

Khi một độc đảng toàn trị đã là tác giả của hệ vô (vô sản-vô học-vô minh-vô tri-vô trí-vô tình-vô tâm-vô giác-vô cảm-vô hậu), thì không sao nó song đôi được với hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) ; thì không sao song hành được với hệ liêm (liêm minh, liêm chính, liêm sỉ). Nên : đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức hòa hợp & hòa giải dân tộc, vì sẽ không có hòa hợp bằng liêm minh, hòa giải bằng liêm chính.

hoagiai4

----------------------- 

lhk1

lhk2

lhk3

Lê Hữu Khóa

(13/01/2022)

Published in Tư liệu