Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 04 août 2020 23:35

Chuyện quản lý nước non

Trong mọi thi đại, những th thách và vn đ ca mt quc gia, nht là ở thi đi công ngh cao cp vi tc đ thay đi cc nhanh như bây gi, là vô s k. Việc cân bng gia sự phát trin kinh tế và môi trường sng, là mt th thách ln ca mi quc gia, nht là tại các nước phát trin, là mt ví d. Chính sách giáo dc và an sinh xã hi nên thiết kế ra sao đ giúp người dân thoát ra khi vòng nghèo đói, đng thi gim thiu vn nn bo hành gia đình, là mt ví d khác. H thng công lý ti phm (criminal justice system) phi mang tính trng pht nng n hu răn đe ti phm hay nên đ cao ch trương ci hun con người đ sau khi mãn tù, họ có th làm li cuc đi và không tái vi phm, cũng là mt ví d khác na v.v

quanly1

Một phiên họp Quốc hội Việt Nam - Ảnh minh họa 

Bt c mt quc gia nào, dù giàu mnh v vt cht đến đâu, cũng đu có bao vn đ xã hi phi gii quyết. Đc bit về mặt sc khe tinh thn (mental health) là vn đ ph biến ca xã hi văn minh hôm nay. Nó không loi tr bt c ai. Cu Th tướng Úc Malcolm Turnbull mi đây chia s trong hi ký "Mt Bc tranh Ln hơn" (A Bigger Picture) rng, ông cũng đã tng nghĩ đến chuyn t t khi màn đêm bao ph lên mình sau khi b tn hi uy tín và mt chc Th lãnh Đi lp vào năm 2009 [1].

Trước những th thách và vn đ ln lao mang tính tầm vóc quc gia ca mi thi đi như thế, nhng người lãnh đo chính tr cn phi làm gì ?

Tht ra vn đ điu hành lãnh đo quc gia nói d nhưng làm thì khó, và phn nào đó, tuy nói khó mà lại làm d. Như vậy nghĩa là sao ? Trước hết, nói khó làm d vì có nhng vn đ phc tp nên không d gì trình bày mt cách ngn gn d hiu các chính sách rc ri nhưng không nht thiết khó làm. Cho nên việc nói, thuyết phc, là mt k năng quan trng ca lãnh đo. Lãnh đo, vì thế, là mt ngh thut. Trong ngh thut này, k năng biết nhìn người và dùng người là quan yếu. T nhng người c vn chung quanh cho tng vn đ, rồi nào là nhng nhân s ch cht cho ni các ca mình, cho đến chính sách nhân dng tm quc gia đ khai dng mi tim năng tim lc ca đt nước ; bao gồm gii trí thc lẫn mi công dân và nông dân trong xã hi. Cái này thì, nói d làm khó.

Vai trò quan trng hàng đu ca người lãnh đo là biết dùng người. Tht ra xưa nay đu vy c và lý do thật đơn gin d hiu. Mun qun lý c mt quc gia thì cn nhiu cái đu thông thái hơn là mt cái đu. Mun dùng nhng cái đu thông thái thì không th ch dùng nhng người luôn đng ý vi mình mà phi dùng nhng người biết suy nghĩ sâu sc và khác ý kiến vi mình. Nhng người có tri thc, kinh nghim và suy nghĩ trit đ luôn nhìn ra được vn đ và thường có vin kiến nhìn thy trước thi đi ca h. Gii tinh hoa luôn đóng vai trò quan trng trong mi quá trình thúc đy s tiến b ca xã hi. Vì thế, người lãnh đo quc gia không nhìn ra, hay nhìn ra mà không khai dng được các nhân tài thì s không th nào ci tiến xã hi được. Abraham Lincoln là mt lãnh đo quc gia hiếm hoi ca mi thi đi vì ông biết trân quý và tn dng mi tim năng quc gia, cho du nhng người đó tng coi thường hay chng li ông, cho du h khác quan đim vi ông, và cho du h tài gii hơn ông thế nào đi na. Đim đc bit ca Lincoln là có đ s t tin và ý thc bn thân và xã hi chung quanh đ s dng hin tài thay vì cho rằng mình b h đe da [2].

Thi nay, s dng nhân tài là c mt chính sách xây dng và phát trin quc gia. Nước Úc là trường hp đin hình đáng đ hc hi.

K t năm 2014, khi Bc Kinh đã bt đu gia tăng các hot đng ngm đ can thip thô bo vào nn chính tr Úc, gii tình báo và lãnh đo chính tr ti Úc đã vch ra nhng chính sách và đưa ra nhng b lut mi hu có căn c vng chc đ đi đu vi Trung Quc, đng thi huy đng được tim lc ca quc gia cho các ch trương này. Vic đu tiên lãnh đo chính tr ca Úc thc hin là tăng cường kh năng hot đng phn gián ca mình qua các cơ quan tình báo như ASIO. Sau đó Úc đã vn dng tim lc ca toàn quc gia đ vch ra một chính sách ngoại giao thiết thc, da trên tim lc ca Úc, tương quan đng minh và các thế lc đang đe da mình. Qua việc đó, nó giúp lãnh đo quc gia điu hướng và trin khai các hot đng đi ngoi mt cách tt nht. Kế đến, Úc đã ci t bao nhiêu b lut khác nhau, chng hn như minh bch hóa và gii hn các hot đng ng h tài chánh chính tr vi ch trương ngăn chn s lũng đon ca thế lc nước ngoài ; ci t và đưa ra các b lut mi đ ngăn chn tình báo và can thip từ nước ngoài ; ngăn chn các thế lc nước ngoài dùng kh năng tài chánh di dào đ mua hay mướn cơ s h tng ca Úc nhằm tăng nguy cơ đe da nn an ninh quc gia [4]. Úc đã thc hin tt c các ci t sâu rng này t năm 2017 đến 2019.

Trong sut tiến trình thay đi mt cách sâu sc đ gia tăng ni lc hu có th đi phó vi Trung Quc mt cách chính danh, lãnh đo chính tr ca Úc đã thc hin ba bin pháp cơ bn. Mt, Úc luôn khôn khéo v mt ngoi giao cũng như truyn thông đ Trung Quc không cm thy chính mình là đi tượng b chiếu c đây, dù Bc Kinh tha biết đi tượng trong mt trn này không ai khác. Hai, Úc luôn khai dng nhng tinh hoa và chuyên gia khi hình thành các chiến lược này. Nhng kiến trúc sư đàng sau các n lc này, ngoài th tướng, ni các chính ph và gii lãnh đo ngoi giao, quc phòng và tình báo, vân vân, còn là nhng tinh hoa Úc như John Garnaut (c vn), Andrew Hastie (y ban tình báo quc hi), Ducan Lewis (cơ quan tình báo ASIO), Clive Hamilton và John Fitzgerald (chuyên gia, hc gi) v.v... Ba, có nhng điu cn nói ít làm nhiu và những điu khác cn nói nhiu hơn làm. Chng hn, h biết không cn thiết đ gây căng thng mi bang giao vi Trung Quc nên h âm thm thc hin nhng chính sách và thay đi lut pháp này mà không h gây tiếng n, min sao được vic. Đó là "Do more Talk less". Nhưng mt khi đã thc hin được thay đi và cn giáo dc công chúng thì s chun b ca lãnh đo chính tr Úc v truyn thông rt là bài bn và chiến lược. Ngoài vic tiếp xúc thường xuyên vi gii truyn thông, h chun b k lưỡng các t thông tin d liu (Factsheets) v tt c các vn đ liên quan nói trên đ truyn thông tin và giáo dc công dân. Văn phòng Giáo dc Quc hi (Parliamentary Education Office) là nơi cung cp nhng t thông tin d liu này. H s dng ngôn ng rõ ràng và d hiu đ mi người dân có th tìm hiu v hiến pháp và pháp lut hu có th đóng vai trò tích cc và hiu qu nht ca mt công dân thuc mi la tui [4].

Đứng trước s tn công mng ngày càng gia tăng bi các thế lc nước ngoài, nht là t Trung Quc gần đây, cùng s lm dng truyn thông xã hi ca các thành phn khng b và cc đoan, cng vi các tin gi tràn ngp truyn thông xã hi, quc hi Úc đãcải tổ luật liên hệ đ ngăn chn và trng pht nhng ai vi phm [5].

Đó là nhng vn đ liên quan đến các th thách ln lao tm quc gia. Khi đng ti nước, đin, hay cng, chng hn, hay các vn đ liên quan đếcơ sở hạ tầng thiết yếu mang tm an ninh quc gia, mi người dân đu có th tham gia đóng góp ý kiến tích cc mt cách công khai. Đt nước là ca chung, không th một cá nhân hay tổ chức đng phái nào nắm đc quyn hoàn toàn.

Đi vi mi vn đ h trng khác, chng hn các kẽ h ca pháp lut hay do s thi hành lut không đúng, do s lm quyn ca cá nhân hay tp th, mang tính cách h thng hay ch nhng trường hp đơn l, thì não trng/văn hóa chung ca nước Úc là đi tìm các gii pháp ti ho nht có th. Mt tr em dưới tuổi v thành niên người bn đa b nhân viên tri giam hành h, hay mt người không phi công dân Úc b ngược đãi trong tri tm giam di dân, hoặc những trường hợp b giam cm vô hn đnh mà không da trên cơ s pháp lý nào, thì gii pháp tt nht là mt cuc điu tra đc lp do các cơ quan trách nhim ch đnh. Nếu h qu trm trng hơn, như s đi phó ca các cơ chế liên quan đếsách nhiễu tình dục trẻ em, hay các vn đ khác tm tiu bang hoc lãnh th, thì s do chính ph liên bang, tiu bang, hay lãnh th liên h v.v ch đng đ ra y ban điu tra. [6]. Tt c các cuc điu tra này, trên bình din toàn nước Úc, được lit kê rõ ràng trên trang mng ca các quc hi. Đi vi chính ph liên bang Úc thì các cuc điu tra này đã có t năm 1902 đến nay.

Tóm li, vn đ quc gia có muôn vàn khó khăn và th thách. Nhưng khi đã có mt tiến trình hn hoi và mt văn hóa gii quyết vn đ rt ráo, cng vi nim tin rng mi vn đ chung phi có trách nhim gii trình, thì vn đ nào cũng s được gii quyết mt cách ti ho nht có th. Đặc biệt là khi lãnh đo chính tr biết s dng các chuyên gia đc lp đ thc hin mt cách khách quan và trit đ.

Trong vn đ sông Mekong và cách qun lý nước ti Vit Nam, cũng như bao nhiêu th thách khó khăn đang đi din Vit Nam hôm nay, đáng l ra đã phi được gii quyết hiu qu và rt ráo t lâu ri. Không phi ch đến bây gi khi mi s đã qiá tr và khiến cho sự thit hi quá nng nề. Nguyên nhân chính là do th chế chính tr nhúng tay vào mi mt đi sng của người dân nhưng li không chu trách nhim gi trình cho bt c vn đ nào.

Riêng v sông Mekong, chính quyn ch cn y quyn cho mt s chuyên gia đc lp và uy tín hàng đu tiến hành cuc điu tra mt cách toàn din v nhng vn đ liên quan đến sông Mekong hầu đưa ra các đ ngh thay đi hay gii quyết thiết thc. Nhng đ ngh này bao gồm vic giúp cho 20 triu người dân b nh hưởng nng n có đy đ thông tin và biết cn làm gì đ đi phó vi him ha h đang đi din. Chính ph cn có các chính sách nâng đ, h tr, đa dng hóa và công ngh hóa nn kinh tế đ dn dn các ngành nông nghip và thy sn được chuyn sang công ngh cao cp. Chính ph cũng cn có kế hoch đ chun b chính sách nhân dng thích hp cho thi đi Công Ngh 4 này. Kinh tế tri thc, trong đó có các dch v và k ngh cao cp, là con đường đ Vit Nam cnh tranh. Người Vit Nam có kh năng, tính thông minh và s cn cù đ thc hin thành công vic đó.

Còn đi vi người dân vn mun tiếp tc sng và làm vic ti sông Mekong, điu chính ph có th làm là cung cp h những thông tin và dng c cn thiết đ trong tư thế luôn sn sàng đi phó vi mi tình hung xu nht có th. Ngoài vic Vit Nam cn gia tăng hp tác vi Sáng kiến H lưu Mekong/LMI, mt trong các bin pháp giúp 20 triu dân chung quanh khu vc này, căn bn nht, là giúp h biết được mc nước và nng đ mn ca nước vào mi lúc. Vi công ngh cao cp hin nay, như hình nh chp t v tinh, cho đến các dng c đo mc nước t thượng ngun ti tn Bin Đông, không có gì quá khó đ tính ra được mc nước được phng đoán s cao thp ra sao bt c nơi nào dc theo b sông này. Trí tu nhân to/AI có th giúp làm vic đó. Nếu Trung Quc có ngăn chn nước hay x nước thượng ngun thì vn có th đo lường được và báo trước, và sm nht có th, cho người dân sng nơi này tác hi ca nó ra sao. Thêm vào đó, nếu Vit Nam có các chính sách qun lý nước hiu qu cho toàn quc gia thì chính ph vn có th đưa nước ung và nước ngt cho nông nghip đến tay người dân. Người dân, như thế, có th ch đng được đi sng và công vic thay vì ph thuc vào s thương hi ca Bc Kinh, hay thi tiết bt thường đang xy ra thường xuyên hơn ti nơi này.

Tt nhiên các gii pháp ngoi giao vi Trung Quc và các gii pháp liên minh chính tr khác là quan trng. Nhưng khi chính ph và người dân phn nào ch đng được các tình hung xu nht thì các thế lc và phn t xu không th xiết c được dân mình.

Câu hi cn đt ra là ti sao chính quyn Vit Nam không khai dng trí tu ca toàn th dân tc cho các bài toán nhc nhi ca Vit Nam hin nay ? Ti sao h vn ch trương mi s c đ cho đng và nhà nước lo, thay vì khuyến khích người dân t lo liu và t gii quyết các vn đ ca mình ? Không nhng thế, ti sao h còn tìm cách gây bao khó khăn cho các hot đng dân s ? Ti sao h biết thông tin là quan trng cho mi đi sng người dân, và trí thc là thiết yếu cho vic canh tân quc gia, nhưng h luôn cn tr và kim soát vai trò ca gii truyn thông và trí thc ?

Hi thì hi vy thôi. Nhưng chc đa s chúng ta đu biết vì sao ri, phi không quý bn đc ?

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 04/08/2020

Tài liu tham kho :

1. Sabra Lane, "Malcolm Turnbull opens up about his struggle with suicidal thoughts in memoir A Bigger Picture", ABC News, 17 April 2020.

2. Phm Phú Khi, "Abraham Lincoln : Một vĩ nhân ?", VOA Tiếng Vit, 21 July 2019 ; Phm Phú Khi, "Abraham Lincoln : Chiến lược trong nội chiến", VOA Tiếng Vit, 23 July 2019 ; Phm Phú Khi, "Abraham Lincoln : Trí thông minh cảm xúc hiếm có", VOA Tiếng Vit, 2 October 2019 ;

3. Phm Phú Khi, "Nhìn từ Úc : Những vấn đề an ninh quốc gia", VOA Tiếng Vit, 17 July 2020 ; Phm Phú Khi, "John Garnaut : Ai thiết kế tâm hồn ?", VOA Tiếng Vit, 21 August 2019 ; Phm Phú Khi, "Những tinh hoa Úc khiến Bắc Kinh nhức đầu", VOA Tiếng Vit, 16 August 2019 ; Phm Phú Khi, "Chiến lược đối phó Trung Quốc của Úc", VOA Tiếng Vit, 28 February 2019 ; Phm Phú Khi, "Bắc Kinh và chiến lược đổ bộ âm thầm vào nước Úc", VOA Tiếng Vit, 7 February 2019 ;

4. "Welcome to the Parliamentary Education Office", Parliamentary Education Office ; Accessed on 1 August 2020.

5. "Government Responses to Disinformation on Social Media Platforms : Australia", Library of Congress, 24 July 2020.

6. "Royal Commissions and Commissions of Inquiry", Parliament of Australia ; Accessed on 1 August 2020.

<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/181610326@N07/50189628303/in/dateposted/" title="quanly1"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/50189628303_dbe449241f.jpg" width="500" height="333" alt="quanly1"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>

Published in Diễn đàn

Nhân sự là một nội dung quan trọng trong hội nghị trung ương đảng lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra cuối năm 2018.

ai1

Ông Đinh La Thăng (phải) và ông Trần Đại Quang (đã mất) để lại hai chiếc ghế trống trong Bộ Chính trị. Ảnh chụp tháng 10/2016. AFP

Hội nghị này xem như là một hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đây là một số ý kiến xung quanh tương lai của bộ phận lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới đây.

Hội nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức vào cuối năm 2018, kết thúc vào ngày 26/12/2018. Hội nghị này được công luận chú ý nhiều đến chi tiết các các bộ cao cấp bị kỷ luật, như ông Tất Thành Cang, thuộc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ủy viên trung ương đảng, bị cách chức vì có liên quan đến những vụ bê bối về quản lý đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Những tin tức đó phần nào che lấp đi một nội dung quan trọng khác của hội nghị trung ương 9, đó là việc chuẩn bị nhân sự cho tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho giai đoạn sau năm 2021, tức là thời điểm tổ chức đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản vào năm 2021.

Theo những bản tin của thông tấn xã nhà nước Việt Nam đưa ra trong thời gian hội nghị trung ương 9, có hơn 200 cán bộ đảng được chọn lựa từ 250 người được các tỉnh thành và cơ quan đưa lên. Những người này, theo các bản tin của nhà nước Việt Nam, đã được chọn lựa ở cấp cơ sở vào tháng 11/2018.

Theo hai tác giả Hà Hoàng Hợp và Lại Lương Phúc viết trên trang của viện nghiên cứu Yusof Ishak, Singapore, danh sách các ủy viên trung ương tiềm năng là 205 người.

Theo báo chí Việt Nam những người này sẽ được tiếp tục theo dõi và "huấn luyện" sau hội nghị trung ương 9.

Bình luận về việc đưa ra danh sách ủy viên trung ương, tuy rằng không công bố cho công chúng, hai năm trước khi bắt đầu đại hội đảng toàn quốc, nhà quan sát chính trị trong nước là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cho biết :

"Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13 như vậy là không có sớm, thực ra việc chạy đua đã bắt đầu từ hồi năm 2017 rồi. Và cuộc chạy đua này sẽ tăng tốc trong những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo".

Một nhà quan sát khác là Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, từ Singapore cũng cho rằng việc chuẩn bị nhân sự tại một kỳ họp giữa nhiệm kỳ như vậy là cũng bình thường như trước đây.

Nhưng theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, danh sách 205 người vừa được xem xét là một danh sách có tên gọi là qui hoạch chiến lược, lần đầu tiên một danh sách như vậy xuất hiện. Đó là một điều mới.

Điều đó có thể đưa đến nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo lắng trước việc chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tương lai của mình.

Một câu hỏi thường hay được giới quan sát đưa ra sau những kỳ họp đảng quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là ai sẽ là người đứng đầu đảng, cũng như những chức danh thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội kèm theo, thường được gọi là tứ trụ.

Các vị trí tứ trụ, hiện nay chỉ còn tam trụ, vì ông Nguyễn Phú Trọng đang cáng đáng hai chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước, thường được bầu lên từ Bộ chính trị đương thời.

Theo phân tích của Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, giới hạn tuổi tác sẽ làm cho các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ về hưu vào năm 2021, và như vậy hai ứng viên hàng đầu cho chức Tổng bí thư đảng có thể là hai ông Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính.

Tuy nhiên theo ông Lê Hồng Hiệp, cũng chưa thể biết được, và khả năng ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm dù đã quá tuổi vẫn có thể xảy ra, như trường hợp ông Đỗ Mười vào Đại hội đảng lần thứ tám.

Ông Phạm Chí Dũng đồng ý rằng chuyện sửa lại luật đảng để cho ông Trọng nắm quyền thêm vẫn có thể xảy ra. Ông Hà Hoàng Hợp cũng đồng ý là khả năng đưa ra tiêu chuẩn áp dụng cho chức vị Tổng bí thư một cách riêng biệt vẫn có thể xảy ra.

Quan sát những hoạt động trong nước của các vị lãnh đạo Việt Nam ông Phạm Chí Dũng đưa ra một nhận xét khá thú vị, dù ông không muốn đưa ra kết luận gì :

"Cũng nên lưu ý là trong thời gian gần đây những hoạt động của ông Nguyễn Xuân Phúc trở nên rộn rã hơn, những hoạt động đi đến địa phương. Nhiều người cho rằng ông Phúc đang tự vận động cho mình đế tiến tới đại hội 13".

Trong những hoạt động đó, ông Phạm Chí Dũng đưa ra một cuộc thăm viếng Tổng cục 2, là cơ quan tình báo của quân đội, là lạ và quan trọng, vì nó nằm ngoài chức năng điều hành kinh tế của ông Phúc.

Theo ông Phạm Chí Dũng, cơ quan Tổng cục 2 là rất quan trọng trong chính trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cơ quan tình báo của Bộ Công an đã bị giải tán.

Một điều rất đáng chú ý trong bộ máy chính trị Việt Nam hiện nay là ba cái ghế trống trong Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ba chiếc ghế đó là ông Đinh La Thăng bị bắt về tội tham nhũng vào tháng 12/2017, ông Đinh Thế Huynh, chính thức nghỉ bệnh vào tháng 3/2018, và ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, mất vào tháng 9/2018.

Qua các kỳ hội nghị trung ương, các chiếc ghế này không được bầu bổ sung.

Người đưa ra nhận xét này đầu tiên là Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ông cho rằng với việc thiếu vắng ba người như vậy, cuộc đua vào vị trí tối cao vào năm 2021 có thể sẽ đơn giản hơn.

Ông Phạm Chí Dũng thì đưa ra nhận xét khác, ông cho rằng đó là thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng muốn để ba chổ trống, tạo nên sự tranh giành từ bên dưới lên, để ông có thể dễ dàng kiểm soát hơn.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 25/01/2019

Published in Diễn đàn

Ông Tổng Chủ rất thích huấn thị hai thanh bảo kiếm. Đến Hội nghị quân đội và Công an đầu năm, ông nhắc lại điệp khúc "Trung thành với Đảng…". Việc này đều đặn diễn ra mấy năm qua nên thôi không bàn nữa. Có điều, động thái của ông thiên về "lực lượng vũ trang" không khỏi khiến thiên hạ suy luận bàn tán về tình hình an ninh nội bộ nhiều hơn việc Nước.

huanthi1

Được biết bà Ngân xuất thân ngành tài chính. Liều mình đến gặp văn nghệ sĩ, tất nhiên bà có trợ lý soạn diễn ngôn. Hay dở còn tùy năng lực đội ngũ này.

Mượn mẫu câu thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc (Cả một thời ú ớ đã lên ngôi), Giang Nam tôi xin bàn về một dạng diễn ngôn khác.

Bà Ngân dạy dỗ Văn nghệ sĩ

Tuy nhiên bà tin tưởng vào diễn ngôn của ông Trùm văn nghệ sĩ Hữu Thỉnh mới nói cách đây 1 tuần "Thế là nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta… 4 vạn chiến sĩ giữ vững mặt trận tư tưởng văn hóa".

Chủ tịch quốc hội khẳng định, "vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ rất quan trọng trong việc tham gia chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân ; trong giáo dục, xây dựng nhân cách con người, nhất là thế hệ trẻ".

Hỡi hàng vạn đồng nghiệp giáo viên, giảng viên văn học, nghệ thuật trong cả nước.

Các bạn đã từng học tập nguyên lý nghệ thuật văn chương ở trường đại học. Các bạn đã từng giảng dạy nhiều năm. Các bạn cũng đã sáng tạo nhiều năm rồi.

Nghĩ sao về câu mở đầu lời huấn thị của bà Chủ tịch Quốc hội nước nhà ?.

Hình như bà Ngân nhầm lẫn chức năng văn hóa nghệ thuật với bộ máy tuyên truyền của Đảng.

Bà Ngân khuyên bảo Hệ thống báo chí

Gặp gỡ báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí vào chiều 21/1 tại Nhà Quốc hội.

"Dân rất tin báo chí. Chỉ khi nào báo chí tạo niềm tin vững chắc của độc giả, cử tri thì định hướng thông tin, đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc mới phát huy hiệu quả" – chủ tịch Quốc hội nói.

Bà chủ tịch quốc hội có vẻ không nắm được tình hình báo chí và công luận, khác với anh Trưởng tuyên giáo Võ Văn Thưởng theo sát báo chí hơn. Anh Thưởng lo lắng dặn dò "Báo chí phải cạnh tranh với mạng xã hội". Có nghĩa "Dân tin mạng xã hội hơn báo chí".

Bà Ngân và ông Thưởng diễn ngôn mâu thuẫn với nhau mặc dù cùng ngồi ghế UV Bộ chính trị cao chất ngất.

Ông thủ tướng Phúc phát ngôn cổ vũ tỉnh Đắk Nông

Gặp gỡ đầu năm hệ thống chính trị tỉnh Đak Nông, sau khi đội tuyển bóng đá VN thua trận không thể nói gì được như lần gặp gỡ Quảng Nam, ông liền vồ lấy cô hoa hậu Hhen Nier để cổ vũ hệ thống chính trị Tây Nguyên :

"Dân tộc thiểu số của chúng ta có hoa hậu thế giới, lọt tốp 5 hoa hậu thể giới đấy, Việt Nam tự hào với thế giới lắm chứ !".

Nghĩa là, tỉnh Tây Nguyên chúng ta phải phát huy thế mạnh đào tạo hoa hậu Hơ Hen Nier mạnh lên đi !

Phó thủ tướng Đan chỉ đạo Hội nghị Bộ văn hóa đầu năm 2019

Viện trưởng Viện Văn hóa Bùi Hoài Sơn nhận định "Các hệ giá trị đang khủng hoảng khiến nhiều người mất niềm tin và lạc lối".

Đọc báo thấy quý ngài Viện trưởng phát biểu đúng quá mà phì cười !

Phì cười vì ngài cố dùng ngôn từ hàn lâm cho ra vẻ học giả !

Cười vì ngài đã công bố cái điều mà dân đen chúng tôi đã biết tỏng tòng tong từ đời tám hoánh nào rồi.

Từ khi có nhà thơ đã nói rất to, cách đây chừng chục năm : "Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi !".

Không hiểu vì lí do gì mà bây giờ ngài Viện trưởng mới bước đầu nghiên cứu đề tài này ?

Khoa học thì phải dự báo. Khi thực tế đã rõ ràng còn nói gì nữa !

Khoa học là phải chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp, còn nếu chỉ cất tiếng than vãn thì không ai cần (FB Tiến Đặng).

Ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam qui nhầm trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị triển khai Nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Văn -Thể - Du, phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ trăn trở khi đạo đức xã hội đang có biểu hiện xuống cấp. Ông cho rằng vấn đề này là trách nhiệm của nhiều cơ quan (!), trong đó có cá nhân ông và Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện, bởi Bộ này từ xưa vốn được coi là Bộ Lễ.

(Xin hỏi ông phó Đam : Ông có dám đưa kẻ chịu trách nhiệm ra Tòa không ?)

PV hỏi Viện trưởng : Tình trạng quan chức hư hỏng, sai phạm cũng gây tác động xấu và làm ảnh hưởng lớn đến xã hội. Ông nghĩ sao về điều này ?

Viện trưởng văn hóa đáp : Theo tôi, tình trạng một bộ phận cán bộ, quan chức không gương mẫu, tham nhũng, hành dân là vấn nạn nhức nhối nhất hiện nay. Người xưa có câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn". Nếu giải quyết được vấn đề này thì bức tranh đạo đức xã hội sẽ sáng hơn. 

Ông này còn chưa dám nói rõ nguyên nhân chính : chế độ toàn trị của Đảng.

Và ông thừa nhận thêm : "xã hội hôm nay rất khó tìm được những tấm gương có tác động như vậy. Ngược lại, nhân vật phản diện ngày càng nhiều và được công chúng biết đến rộng rãi qua truyền thông, mạng xã hội".

Giang Nam tôi phản biện ý kiến Viện trưởng rằng đạo đức hỏng là do kinh tế thị trường. Ông biết không, rất nhiều nước đã theo nền kinh tế thị trường, có việc gì đâu ! Ông quên lời tổng chủ Trọng, rằng nước ta là "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" kia mà !.

Giáo sư Trần Đình Sử cựu Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói "ông VIện trưởng là quan chức cho nên không thể nói rõ được nguyên nhân xuống cấp của các hệ giá trị".

Thử hỏi ai có quyền chà đạp lên hệ giá trị truyền thống ?

Ai công khai tước đoạt đất đai, mua rẻ bán đắt, ai nhũng nhiễu nhân dân ? 

Ai làm cho dân mất lòng tin vào chính nghĩa ? 

Khi chính nghĩa không có thì các giá trị bị xóa sổ, mạnh ai nấy làm. 

Người ta phạm tội là vì tuyệt vọng.

Bệnh chém gió của chính khách dễ lây lan

Báo chí quốc doanh lây bệnh chém gió của chính khách quá lố, bất kể việc gì có thể.

Giải bóng đá ASIAD 2019 đội nhà được vào vòng 8 đội. Tờ báo VTC.VN giật tít "Tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup : Kiêu hãnh thách thức cả bầu trời xanh " (!).

Một tờ báo khác khen cầu thủ Bùi Tiến Dũng sút phạt luân lưu thành công rằng "Cú sút của Đảng viên cộng sản là phải sút như thế" được hai ngày sau bị mạng xã hội mắng như tát nước phải vội vã gỡ bài (!).

Bóng đá là trò chơi lớn, hấp dẫn công chúng ít ngày, Đài báo quốc doanh suốt năm qua ầm ĩ khen đội tuyển Việt Nam là "niềm tự hào dân tộc". Họ quên rằng người thầy của đội bóng là ông huấn luyện viên mang hồn "dân tộc Hàn quốc". Nói quá đà rồi phải chịu mắc cỡ với thiên hạ.

Kết

Giang Nam tôi giải pháp giúp quý lãnh đạo nước nhà : 

Hãy thiết lập một thể chế chính trị mới với cơ chế tự hành tự động. Ai làm việc nấy, Đảng nên bỏ bao cấp lãnh đạo toàn diện và đề cao DÂN CHỦ thực sự thì mọi sự sẽ đâu ra đấy.

Giang Nam

Nguồn : VNTB, 26/01/2019

Tham khảo

Viện trưởng Văn hóa : 'Xã hội Việt Nam đang khủng hoảng giá trị'

Published in Diễn đàn