Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Mt viên chc hu trách trong lĩnh vc cp nước tiết l : Theo kế hoch, cm ba h cha nước thô t sông Sài Gòn đã ngn hơn mt t M kim và nếu thc hin phi mt khong 30 năm.

nuoc0

Sawaco sẽ đầu tư đường ống dẫn nước thô từ hồ Dầu Tiếng về cấp cho cụm Nhà máy nước Tân Hiệp. Ảnh : Thành Trí

Nghch lý trong hai vn nn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang đi din : va tha nước, va thiếu nước, phơi bày kh năng qun tr - điu hành không ch liên quan đến hin ti cũng như tương lai ca mt đi đô th.

Khi h thng chính tr, h thng công quyn ch la chn b nhim nhng cá nhân hi đ điu kin v "lý lun chính tr", bt k kiến thc, kinh nghim ra sao thì nghch lý v hai vn nn Thành phố Hồ Chí Minh chính là ví d minh ha v qun tr - điu hành vĩ mô...

***

Hôm 26/7/2022, mt s cơ quan truyn thông chính thc nêu ra hai vn nn vn thuc loi nan gii Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ngược chiu : Nguy cơ thiếu nước đ duy trì s sng, sinh hot và nguy cơ tha nước nên khó thoát khi tình trng d ngp, ngp sâu, ngp lâu.

Chng hn trên VnExpress có "Ni lo thiếu nước ca Sài Gòn" (1), còn trên Tui Tr có "Thng nht phương án thanh toán cho d án chng ngp 10.000 t" vn đã kéo dài by năm vi ba ln tm dng (2).

"Ni lo thiếu nước ca Sài Gòn" cnh báo : Nếu vic cung cp nước b trc trc, Thành phố Hồ Chí Minh ch có th cm c trong vòng chưa đy mt ngày vì không đ lượng nước d phòng cho nhng tình hung khn cp xy ra đt ngt.

Hin có khong mười triu người cư trú Thành phố Hồ Chí Minh và theo thng kê, sau mi năm năm, dân s Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm mt triu người. Mi ngày mt người cn khong 200 lít nước cho sinh hot cá nhân nên vào lúc này, ch tính riêng lượng nước cn thiết đ cư dân Thành phố Hồ Chí Minh dùng trong sinh hot hàng ngày đã khong hai triu m3, đó là chưa k lượng nước phi có đ đáp ng hot đng sn xut, kinh doanh. Ngoài ngun nước ngm vn khiêm tn (115.000 m3/ngày), ngun chính đ khai thác lc cung cp nước cho sinh hot, sn xut, kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh là sông nhưng sông càng ngày càng hp do b ln chiếm, cht lượng nước sông càng ngày càng kém do ô nhim và nguy cơ nước mn xâm nhp càng ngày càng cao.

Nếu biến c nào đó xy ra và phi tm ngưng khai thác nước t sông đ lc, cung cp cho cư dân Thành phố Hồ Chí Minh sinh hot, duy trì sn xut, kinh doanh thì nước t các ngun d phòng ch đ đ phân phi trong vòng chưa dy 24 gi là cn.

Theo VnExpress, các chuyên gia đã cnh báo v tình thế nguy him y t lâu nhưng gii hu trách d trù đến 2050 mi có th hoàn tt kế hoch xây dng sáu h cha nước thô và trm bơm trung gian đ giúp Thành phố Hồ Chí Minh cm c trong vòng t by đến mười ngày nếu buc phi tm ngưng khai thác nước sông. Trong bi cnh như hin nay, khi h thng công quyn không th kim soát hu hiu vic gây ô nhim cho ngun nước, khi khí hu biến đi theo hướng không th d đoán, rõ ràng, thm ha thiếu nước cho sinh hot, sn xut, kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh có th xy ra bt k lúc nào. Cn nói thêm vic xây dng sáu h cha nước và trm bơm trung gian ch mi có kế hoch, chưa biết lúc nào thc thi do chưa chn được đa đim và không rõ lúc nào có tin.

Mt viên chc hu trách trong lĩnh vc cp nước tiết l : Theo kế hoch, cm ba h cha nước thô t sông Sài Gòn đã ngn hơn mt t M kim và nếu thc hin phi mt khong 30 năm. Đáng lưu ý là công qu không chi cho kế hoch này, gii hu trách mun "kêu gi đu tư" vào vic xây dng các h d tr nước nhưng "chưa thu hút được squan tâm vì chi phí cao mà li nhun không đáng bao nhiêu". Tiến sĩ Đào Nguyên Khôi Trưởng Khoa Môi trường ca Đi hc Khoa hc t nhiên Thành phố Hồ Chí Minh - nhn xét :Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu nước vt lý nhưng có nguy cơ thiếu nước kinh tế. Thiếu nước vt lý do v trí đa lý ca khu vc đó không đ nước ngt đ cung cp. Còn thiếu nước kinh tế phátxut t qun lý yếu kém khiến ngun nước đáng l đ nhưng không bo đm nhu cu...

Còn Tiến sĩ Trn Lê Lu - Điu phi viên Chương trình Thc sĩ v Công ngh, Tái s dng và qun lý nước ca Đi hc Vit Đc lưu ý : Không th mãi chy đua vi thiên nhiên. Gii pháp bn vng cho đô th mười triu dân là tái s dng ngun nước và hướng ti nn kinh tế tun hoàn. C chính quyn ln dân chúng phi thy được s nguy cp v an ninh ngun nước và hành đng sm. Nếu chm trin khai mt công trình đô th trong vài chc năm thì điu t nht ch là thit hi v kinh tế còn mun màng trong thc hin nhng d án bo v an toàn ngun nước thì có th dn đến tương lai thiếu nước. Ông Lu khuyên chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh nên xem vic bo v an ninh ngun nước là ưu tiên s mt trong phát trin bn vng nhưng bao nhiêu viên chc hu trách mun nghe ?

***

Ngược vi VnExpress, t Tui Tr loan báo, nhóm đi din cho chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh va đt được tha thun thanh toán chi phí vi Công ty Trung Nam - ch đu tư kiêm nhà thu d án "Gii quyết ngp do thy triu khu vc Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu t biến đi khí hu - Giai đon 1" vn vn được ví von là "siêu d án chng ngp". Chi phí cho "siêu d án chng ngp" là 10.000 t, l ra phi hoàn thành vào năm 2018 nhưng đến nay vn chưa xong vì đ th lý do và được hi vng s hoàn thành vào mùa khô năm ti.

Cho ti nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi c trăm ngàn t đng cho chng ngp. Tin chi cho chng ngp không ch rút t ngân sách, bán đt, bán công trái mà còn gm tin vin tr, tin vay t đ th t chc tài chính quc tế, chính ph nhiu quc gia. T 2004 đến 2014, chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng hết 24.300 t đ chng ngp, trong đó có 15.000 t vay ngoi quc và riêng khon này, mi năm phi tr 4.250 t cho c n gc ln lãi (3). Năm 2014, được phép ca chính ph, chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh quyết đnh đem i" ba khu đt qun 7 và qun 9 ly các công trình chng ngp theo quy hoch cũ tr giá 68.000 tỉ đồng (4). Sau đó thì có thêm "siêu d án chng ngpmà theo tha thun mi nht là ngoài tin còn thanh toán bng năm khu đt, vi tng giá tr khong 1.600 t.

Đến 2018, Trung tâm Điu hành Chương trình chng ngp nước ca chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh, loan báo, thành ph này có ít nht hai Quy hoch chng ngp (752 và 1547) cn thc hin, hoàn tt c hai thì v cơ bn s hết ngp nhưng t đó đến 2020 phi kiếm cho ra 73.379 t na (5). Đu tháng này, S Xây dng Thành phố Hồ Chí Minh loan báo, mun hoàn thành chín d án chng ngp, nước thi và dt đim 18 tuyến đường ngp nước trong giai đon 2021-2025, phi có khong 101.000 t đng (6)...

Đã có nhiu người gii thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiu thành ph, th xã khác nói chung ngp lt nng n, cũng đã có nhiu người, đc bit là các chuyên gia đưa ra nhiu khuyến cáo nhm gii quyết tn gc tình trng ngp lt càng ngày càng ti t nhưng thay vì t chc kho sát - nghiên cu k lưỡng đ có kế hoch chng ngp căn cơ, hp lý hơn, h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương thi nhau ra ngh quyết, phê duyt đ loi qui hoch đô th ri qui hoch chng ngp.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/08/2022

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/noi-lo-thieu-nuoc-cua-sai-gon-4491856.html

(2) https://tuoitre.vn/thong-nhat-phuong-an-thanh-toan-cho-du-an-chong-ngap-10-000-ti-20220726102630564.htm

(3) http://plo.vn/thoi-su/lang-phi-chong-ngapbai-1-chi-hon-ti-do-van-so-ngap-661163.html

(4) https://www.thesaigontimes.vn/138209/TPHCM-doi-3-khu-dat-lay-du-an-chong-ngap.html

(5) https://nld.com.vn/thoi-su/xai-het-5-ti-usd-tp-hcm-se-het-ngap-20180522231511312.htm

(6) https://tuoitre.vn/tp-hcm-can-hon-101-000-ti-de-chong-ngap-20220707100329699.htm

Published in Diễn đàn