Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tít của bài viết này không có dụng ý khiêu khích mà chỉ để nói lên một thực trạng lịch sử sẽ được trình bày trong những dòng sau.

hp1

Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này phải tìm mọi cách vứt bỏ bản Hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử để cùng toàn dân viết ra một bản Hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân

Mấy ngày gần đây, không biết đã bị loại muỗi nào chích mà cơn sốt hiến pháp lại bùng phát với những tuyên bố như mê sảng : nào là "chính quyền hãy thực thi ngay cái Hiến pháp đang có", "nhân dân hãy thực thi những quyền hiến định của mình", "chấp nhận bản Hiến pháp 2013 và yêu cầu Đảng cộng sản hãy chấp nhận đa nguyên đa đảng để được tham chính với một tỷ lệ nhân sự trong Quốc hội"...

Nhưng trước hết phải dứt khoát với nhau hai điều là :

1. Không có cơ sở pháp lí để đòi hỏi Đảng cộng sản Việt Nam nghĩa vụ thực thi những yêu sách của nhóm Nguyễn Ái Quốc trăm năm trước vì Bản yêu sách này của người Việt Nam cho chính quyền thực dân Pháp ;

2. Ông Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đã thay thế chính quyền thực dân Pháp, trong tư cách một chi bộ của Thế giới cộng sản, và cho ra đời bản Hiến pháp 1946, một bản hiến pháp của một lực lượng đô hộ đối với toàn dân tộc Việt Nam. Có nghĩa là, như thực dân Pháp trước kia, những quyền tự do bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt mà dân chúng có thể khả dĩ chấp nhận.

Đòi hỏi Đảng cộng sản thực thi bản Hiến pháp đang có là đòi hỏi họ hạn chế những quyền tự do cho nhân dân ở mức tối thiểu nhứt, thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ.

Có hai thái độ logic với bản Hiến pháp đang có này :

- Một, những người không chấp nhận một chế độ độc tài và mong ước dân chủ sẽ phủ nhận nó, mong muốn nó không tiếp tục được thực thi trong xã hội và tìm mọi cách để vứt bỏ cái Hiến pháp đang có, vừa phi quốc gia vừa phản dân tộc, vào thùng rác lịch sử và thay thế nó bằng một bản Hiến pháp của dân, bởi dân và cho dân. Đó là lối đi duy nhất cho họ vì bản chất của một chế độ độc tài toàn trị là hạn chế tối đa các quyền tự do và không thể cải thiện.

- Hai, những người đồng ý một nước Việt Nam cộng sản độc tài toàn trị sẽ bảo vệ bản Hiến pháp theo lí tưởng và lợi ích của họ, muốn nó được thực thi nghiêm túc trong xã hội, là Đảng cộng sản, là những người đang có đặc quyền đặc lợi, là những đảng viên vẫn trung thành tuyệt đối vô điều kiện với Đảng cộng sản vì một lí do rất đơn giản là bản Hiến pháp đang có, cũng như những bản trước đó của Đảng cộng sản, là bản Hiến pháp của Đảng cộng sản, bởi Đảng cộng sản và cho Đảng cộng sản. Nói cách khác là Đảng cộng sản Việt Nam đơn phương tạo ra một công cụ cai trị chính đáng để áp đặt độc tài toàn diện lên đất nước và toàn xã hội.

Đảng cộng sản Việt Nam minh định sự kiện này một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng và mạch lạc (trừ câu hài hước "tư tưởng Hồ Chí Minh") trong Mục 1. Điều 4. của bản Hiến pháp.

Trích : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hết trích.

Họ không thể viết rõ ràng hơn. Nếu chúng ta không hiểu thì không phải lỗi của họ. Đừng đổ vạ.

Như chúng ta biết bản Hiến pháp là nền tảng tư tưởng của ý nguyện dân tộc và những qui chế về một chính quyền (quyền lực chính trị).

Lấy tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng cho ý nguyện của nhân dân và qui chế chính quyền là trung tâm, mấu chốt cho mọi từ khóa của bản Hiến pháp.

Vậy tư tưởng Mác-Lênin về sự tương quan Nhà nước/nhân dân/chính quyền là gì ?

Tư tưởng Mác Lênin đứng trên đôi chân ‘chuyên chính vô sản’ của Mác và ‘đội tiên phong của giai cấp vô sản là đảng cộng sản’ của Lênin.

Xin tóm lược nền tảng tư tưởng này một cách đơn giản nhất.

- Mác phản đối mô hình Nhà nước đại diện của hai cuộc cách mạng Pháp, Mỹ vì cho rằng nó thực ra chỉ đại diện cho giai cấp trung lưu tư sản. Giai cấp trung lưu tư sản này đã phản bội giai cấp vô sản sau khi thành công lật đổ chế độ phong kiến nhờ sự hỗ trợ của giai cấp vô sản để rồi quay lại tiếp tục bóc lột giai cấp vô sản.
Giai cấp trung lưu tư sản không chỉ là kẻ thù của giai cấp vô sản mà nó còn là một mối nguy cho nhân loại và cho chính con người ; một loại kí sinh trùng của xã hội phải bị tiêu diệt. Đảng cộng sản Việt Nam đã áp dụng qua công thức "trí phú địa hào đào tận gốc".

Do đó sẽ không còn giai cấp trung lưu, xã hội dân sự đứng giữa Nhà nước và giai cấp vô sản ; Nhà nước sẽ không còn là cơ quan đứng trên mà là Nhà nước phục tùng giai cấp vô sản. Được gọi là chuyên chính vô sản.

- Lênin đánh dấu một đoạn tuyệt trong lịch sử chủ nghĩa cộng sản khi cho rằng các công nhân và tổ chức của họ không thể tự vượt xa hơn một ý thức hạn chế về lợi ích kinh tế của họ và các tổ chức công đoàn bởi chính họ. Chỉ có đảng cộng sản, duy nhất đảng cộng sản, như đội tiên phong mới có khả năng khai sáng cho họ một nhận thức chính trị là chiến thắng cuối cùng cho cuộc đấu tranh giai cấp bắt buộc phải là chuyên chính vô sản.

Đó là nền tảng tư tưởng Mác-Lênin đã được long trọng minh định rõ ràng trong điều 4 hiến pháp là Nhà nước là cơ quan phục tùng giai cấp vô sản ; giai cấp vô sản được lãnh đạo bởi đội ngũ tiên phong của nó là Đảng cộng sản do đó Nhà nước hiển nhiên là cơ quan phục tùng Đảng cộng sản.

Trong tư thế một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội có nghĩa là nó có tính liên tục, tiếp nối như Nhà nước, Quốc gia : Đảng cộng sản mặc nhiên đồng hóa với Nhà nước và nhân dân ; Nhà nước và Đảng cộng sản là một ; nhân dân và Đảng cộng sản là một ; Đảng cộng sản lãnh đạo Nhà nước đồng nghĩa là Đảng cộng sản soạn luật, Đảng cộng sản thi hành luật và đồng thời Đảng cộng sản giải thích luật ; trong những điều kiện đó những quyền hiến định trong một bản hiến pháp hoàn toàn của họ không thể và không được mâu thuẫn tới tính toàn trị và thách thức tới sự an nguy của nó.

Cũng cần biết rằng những luật hiến pháp chỉ là những nguyên tắc triết lí, những tinh thần chỉ đạo chứ không phải những văn bản luật pháp ứng dụng. Do đó nó luôn trừu tượng, mơ hồ để có thể thực thi. Để thực thi những luật hiến pháp đó phải có những bộ luật ứng dụng được soạn thảo bởi chính phủ hay Quốc hội và biểu quyết ở Quốc hội.

Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như mọi quốc gia trên thế giới, ra những bộ luật ứng dụng theo một nguyên tắc hiến pháp : "những quyền trên được thực thi theo qui định của luật pháp". Điều đặc biệt là ở Việt Nam, và những nước cộng sản, nó có nghĩa là qui định theo ý chí của Đảng cộng sản.

Một cách logic, không có chuyện Đảng cộng sản ngồi xổm trên hiến pháp cũng như không chịu thực thi những quyền hiến định cho nhân dân. Đảng cộng sản tuân thủ, thực thi rất nghiêm túc bản hiến pháp do họ viết ra cho họ chứ không phải cho ai hết. Có gì không logic ?

Điều ngạc nhiên là có một số người, tôi biết rõ, không ủng hộ độc tài và mong muốn dân chủ cho đất nước lại kí tên vào bản tuyên bố kì cục, vô lí này. Có thể họ kí chỉ vì cả nể mà cũng chẳng đọc nó và cũng có thể vì lẫn lộn bản Hiến pháp đang có và bản mình muốn có giống như các bản hiến pháp của các nước dân chủ ?

Không ! Bản hiến pháp đang có ở Việt Nam chủ trương chuyên chính vô sản ; là độc tài toàn trị cộng sản ; có nghĩa là các quyền tự do phải bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt và thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ.

Sẽ có ý kiến phản bác những lập luận trên như "Đảng cộng sản Việt Nam đã kí kết chấp nhận Bản Tuyên ngôn Quyền non người phổ cập và đã lồng nó vào bản Hiến pháp của mình thì họ có nghĩa vụ phải thực thi nó".
Điều này không đơn giản như thế. Ngay cả khi được lồng vào bản Hiến pháp của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng không minh định nó đứng trên luật pháp của Đảng cộng sản Việt Nam thì luật pháp của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ có tiếng nói sau cùng.

Để kết luận : Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này phải tìm mọi cách -trừ vũ khí, bạo lực- vứt bỏ bản Hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử để cùng toàn dân viết ra một bản Hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Và chỉ trong hoàn cảnh đó những yêu sách thực thi các quyền hiến định mới chính đáng và có ý nghĩa.

Chỉ có thể chế dân chủ mới có khả năng, điều kiện để viết một bản Hiến pháp như thế. Và chỉ khi nào hiểu được như vậy chúng ta mới biết những gì cần phải làm và những gì vô nghĩa.

Lê Mạnh Tường

(12/09/2023)

Published in Quan điểm

Đã tròn một tháng k t khi công an Vit Nam t chc đt kích vào thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, thành ph Hà Ni. H thng bo v pháp lut ca Vit Nam đã khi t, tm giam 26 người được xác đnh là b can trong v án "giết người, tàng tr - s dng trái phép vũ khí và chng người thi hành công v" xy ra ti thôn Hoành vào lúc rng sáng 9 tháng 1.

hp1

Ông Lê Đình Kình và cháu nội. Photo Đong Tam TV.

Tuy nhiên căn cứ vào Hiến pháp và các qui đnh pháp lut hin hành, còn mt v án khác chưa được khi t đ điu tra – xác đnh xem có ai phm ti hay không khi ông Lê Đình Kình, 84 tuổi thit mng và phm nhng ti gì.

***

Điều 19 ca Hiến pháp Cng hòa Xã hi ch nghĩa (xã hội chủ nghĩa) Vit Nam minh đnh : Mọi người có quyn sng. Tính mng con người được pháp lut bo h. Không ai bị tước đoạt tính mng trái luậ(1).

Để bo đm yếu t đã được Hiến đnh này, Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đt đnh hàng lot qui đnh không ch trong Lut T tng hình s (b lut qui đnh v cách thc thc thi nhng bin pháp liên quan đến vic x lý công dân bng bin pháp hình s) mà theo đó, tước đot sinh mng mt công dân phi được nhiu ngành (công an, kim sát, tòa án), nhiu cp (k c Ch tch Nhà nước) xem xét mt cách cn trng, thm chí xét đi, xét li nhiu ln trong mt vài thp niên.

Bở"mọi người có quyn sng, tính mng con người được pháp lut bo hvà các cơ quan bo v - thi hành pháp lut có th xâm hi quyn này nên năm 2013, chính ph Vit Nam ban hành mNghị đnh – Quy đnh các bin pháp phòng nga, ngăn chn và x lý hành vi chng người thi hành công v (Nghị định 208/2013). Bởquyền sng và các quyền căn bn khác ca con người là ti thượng k c khi người đó chng người thi hành công v, Ngh đnh 208/2013 nhn mnh mt s nguyên tc :

- Tôn trọng quyn và li ích hp pháp ca cơ quan, t chc, cá nhân. C thể : Lấy phòng nga là chính, ch đng phát hin, ngăn chn kp thi, x lý nghiêm minh mi hành vi chng người thi hành công v. Thn trng, linh hot trong ngăn chn, x lý hành vi chng người thi hành công v bo đm an toàn tính mng, sc khe ca người thi hành công vụ ; hn chế đến mc thp nht thit hi v tính mng, sc khe, danh d, nhân phm và tài sn do hành vi chng người thi hành công v gây ra (Điều 4).

- Người thi hành công v b cm : Vi phạm trình t, th tc, thm quyn. Tham nhũng, hách dch, ng x không đúng mc trong khi thi hành công v. Vi phm các quy đnh v qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr. Vi phm các quy đnh v n súng hoc vượt quá gii hn phòng v chính đáng. Xâm phm tính mng, sc khe, danh d, nhân phẩm và tài sản ca người khác và hot đng bình thường ca các cơ quan, t chc trong khi thi hành công v (Khoản 1, Điu 5).

- Người có quyn ra lnh thc thi công v thì b cm : Giao nhiệm v trái thm quyn. Đưa ra yêu cu trái quy đnh ca pháp lut. Không xử lý hoc x lý không nghiêm minh vi phm ca người thi hành công v(Khoản 2, Điu 5).

Theo Khoản 5, Điu 14, nhng người thi hành công vchỉ s dng vũ lc, công c h tr và các phương tin, thiết b k thut nghip v hoc n súng trong trường hợp cấp bách, hoc người có hành vi chng người thi hành công v s dng vũ khí tn công người thi hành công v. N súng trong khi thi hành công v phi thc hin theo quy đnh ca Pháp lnh Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr và các quy đnh pháp luật khác có liên quan.

***

Năm 2017, Pháp lệnh Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h trđược thay thế bng Luật Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr(3). Việphòng ngừa, ngăn chn và x lý hành vi chng người thi hành công vụ theo Nghị đnh 208/2013 phải tuân th qui đnh ca lut nàyTheo đó, sử dng vũ khí, vt liu n, tin cht thuc n, công c h tr phi bo đm đúng mc đích, đúng quy đnh, hn chế thit hi đi vi người, tài sn và môi trường (Khoản 5, Điu 4).

Khoản 2, Điu 22 cLuật Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h trnhấn mnh : Chỉ s dng vũ khí quân dng khi không còn bin pháp nào khác đ ngăn chn hành vi ca đi tượng và sau khi đã cnh báo mà đi tượng không tuân theo. Nếu vic s dụng vũ khí quân dụng không kp thi s đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe ca người thi hành công v, người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đc bit nghiêm trọng khác thì được s dng ngay.

Song Khoản 2, Điu 22 cm dùng vũ khí quân dụng khi biết rõ đi tượng là ph n, người khuyết tt, tr em, người cao tui, tr trường hp h s dng vũ khí, vt liu n tn công, chng tr, đe da tính mng, sc khe người thi hành công v hoc người khác.

***

Không phải t nhiên mà B Công an loan báo cụ Kình chết nhưng tay vn còn nm cht mt trái lu đn. Trái lu đn này đã được t chc trưng bày cùng các "tang vt" khác và rõ ràng nó đã b rút cht, cn by có th bt ra bt kỳ lúc nào… (4) Tuy nhiên căn c vào Hiến pháp và mt s qui đnh pháp luật như đã dn, rõ ràng không th nào b qua, không khi t v án đ điu tra v vic "tiêu dit" c Kình đ xác đnh hành vi này có đúng vi các qui đnh pháp lut hay không ?

Có nhiều câu hi mà không khi t v án, không th có câu tr li chính xác, làm din mo ca công lý méo mó và công chúng bt phc, phn n. Mt người tàn tt đã 84 tui có thtấn công, chng tr, đe da tính mng, sc khe người thi hành công v hoc người khác đến mc cn "tiêu dit" ngay ti ch hay không ? Không khi t v án làm sao có th xác đnh câu tr li v các du vết trên thi th c Kình (khp gi b trt, các vết đn tim và đu). Ai đánh trt khp gi, ai hoc nhng ai bn vào tim và đu cụ Kình ?

Khớp gi ca c Kình b đánh trt trước ri nhng cá nhân thi hành công v mi bn vào tim, vào đu hay ngược li ? Không khi t v án, không điu tra, không th xác đnh c v mc đ tôn trng lut pháp ca nhng người có liên quan trong khi thi hành công vụ (trong mọi trường hp, người s dng vũ khí quân dng phi hn chế thit hi do vic s dng vũ khí quân dng gây ra - Đim d, Khon 2, Điu 22 Lut Qun lý, s dng vũ khí, vt liu n, công c h tr) lẫn nhân tính ca h.

Khởi t đ điu tra về vic "tiêu dit" c Kình cũng là dp trưng cu giám đnh, xác đnh mc đ hp lý ca câu chuyn mà B Công an k : Mt người có th nm cht trái lu đn đã b rút cht, gi cho nó không vut khi tay nên không phát n khi nhn cùng lúc nhiu lc tác đng rất mnh đến nhiu phn khác nhau trên cơ th (chân, tim, đu) ? Nếu không nhng ai phi chu trách nhim v hành vi lm sát, v ngy to chng c, câu chuyn, tìm đ mi cách bao che cho vic vi phm các qui đnh pháp lut hin hành ?

***

Nếu dùng Google với các t khóa "police + administrative leave + shooting" có th tìm thy hàng chc ngàn trang web gii thích ti sao các quc gia văn minh, thượng tôn lut pháp, đt tt c cnh sát đã dùng súng bn ai đó vào tình trng "administrative leave" (tm ngưng công tác) (5), kể c khi có đy đ nhân chng, bng chng cho thy vic n súng là cn thiết và chính đáng. "Tm ngưng công tác" đi vi mt cnh sát do đã n súng bn người là điu có tính đương nhiên đ t chc điu tra, xác đnh đúng - sai.

"Tạm ngưng công tác"dành thời gian cho cnh sát đã n súng bn người viết báo cáo, tr li thm vn. Các Điu tra viên được y nhim điu tra d dàng hơn trong thu thp li khai, bng chng ca tt c nhng cá nhân có liên quan, đánh giá và kết lun xem vic bn người có vi phạm pháp lut hay không (?). "Tm ngưng công tác" nhng cnh sát đã n súng bn người còn nhm chng minh vi công chúng, quyn được sng vn đã được Hiến pháp minh đnh là bt kh xâm phm luôn được thượng tôn (6).

Ngoài ra, "tạm ngưng công tác" còn là cách giúp những cnh sát đã n súng bn người có khong thi gian ngh ngơi cn thiết đ hi phc tâm lý, vì dù cn thiết và chính đáng, tước đot sinh mng ca mt con người vn có th gây ra chn thương tâm lý.

"Tạm ngưng công tác" đ tiến hành điu tra những cnh sát đã bn người, k c khi có đy đ bng chng, nhân chng cho thy n súng là cn thiết và chính đáng chính là hình thc nhc nh toàn b cnh sát phi thn trng, cân nhc khi bn ai đó.

Trong vài năm gần đây, trên mng xã hi Vit ng, một số người thường s dng chuyn cnh sát Âu – M nng tay trong ngăn chn ti phm đ bin minh cho cách hành x ca công an Vit Nam. So sánh này là mt li ngy bin thô thin vì c công an Vit Nam ln h thng công quyn Vit Nam đu t chi thc thi nghĩa vụ gii trình như cnh sát Âu – M và t chc điu tra, minh bch kết qu thm xét nhng t giác, phàn nàn v lc lượng thi hành công v như h thng công quyn Âu – M.

***

Khởi t đ điu tra vic "tiêu dit" c Kình không đơn thun là đáp ng mong muốn ca nhiu người thuc nhiu gii (7) mà s là bng chng cho thy h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam có "sng, làm vic theo Hiến pháp và pháp lut" hay không ? Liu dân ch xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa ti Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam cóto ra mt xã hội tht s văn minh, tt c các công dân đu bình đng, hay Hiến pháp và pháp lut ch là công c đ la gt thiên h trong đi ngoi và thng tr công dân trong đi ni ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/02/2020

Chú thích :

(1) http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHxã hội chủ nghĩaVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053009

(2) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-208-2013-ND-CP-phong-ngua-ngan-chan-xu-ly-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-216632.aspx

(3) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-2017-320097.aspx

(4) https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/vu-gay-roi-o-dong-tam-gia-han-tam-giu-nhieu-doi-tuong-81396.html

(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_leave

(6) https://www.quora.com/Why-do-police-officers-go-on-administrative-leave-after-shooting-someone

(7) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/dozens-of-vietnamese-citizens-file-killing-demouncement-of-dong-tam-le-dinh-kinh-01222020075835.html

Published in Diễn đàn

Đất nước Vit Nam thc hin "đi mi" t năm 1963, hơn 50 năm ri mà tht s không đi mi được bao nhiêu, có người nói h chi" mà không "mi", đi mi mà vn như cũ, có khi không được như cũ !

hp1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hình minh họa.

Có những vic l ra phi thay đi t rt lâu mà vn cứ đ nguyên.

Đó là việc tôn trng và thi hành trit đ Hiến pháp.

Hiến Pháp là văn kin pháp lý cơ bn, h trng nht ca đt nước. Hiến Pháp là Lut M. Tt c các đo lut thông qua sau khi có Hiến pháp là đ hướng dn thi hành, c th hóa nhng điu đã có trong Hiến pháp, không được trái, không được sai dù là nh vi Hiến pháp.

Theo thông lệ, khi có Hiến pháp, hay khi Hiến pháp có đim gì b sung, thay đi được quc hi thông qua, ngành hành pháp là th tướng, chính ph cùng vi quc hi phi bt tay ngay vào việc bàn lun, sm ra nhng Ngh đnh c th đ hướng dn vic thi hành được đúng đn, đy đ, gii thích rõ ràng, phòng tránh mi s hiu sai, làm sai, làm trái tinh thn và li văn ca hiến pháp.

Ví dụ như khi Hiến pháp nêu rõ vic công dân có quyn tư do tư tưởng, t do ngôn lun, t do báo chí, t do tôn giáo, t do cư trú… chính ph cùng quc hi phi ra ngay nhng ngh đnh gii thích cn k và c th hóa thành các b Lut ch rõ các quyn đó được thc hin ra sao, phi được tôn trng như thế nào, thế nào là vi phm, và các vi phm s b x pht ra sao, nhng mc nào ?

Do đó mà có các bộ Lut Hình S, b Lut v Báo chí, Lut v tôn giáo, tín ngưỡng, Lut v cư trú, xut nhp cnh… được công b đ thc hin.

Khi có công dân phạm lut, b truy t, ngành tư pháp s chiếu theo Hiến pháp và lut pháp cùng các văn kin pháp quy đ m các phiên tòa x đúng người đúng ti, theo tht đúng lut, không th tùy tin, không được sai trái hay ra ngoài phm vi quy đnh ca lut pháp.

Vậy mà cho đến nay quc hi và chính ph qua bao nhiêu nhim kỳ đã b qua, (hay c tình b quên ?) khá nhiu điu quan trng trong Hiến pháp, mà không có Lut hay các Ngh đnh tương ng đ c th hóa, hướng dn vic áp dng.

Chỉ ly ra 2 ví d. Các Hiến pháp t năm 1946 đến các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013 hin hành đu ghi rõ "quyn lp hi" và "quyn biu tình" ca công dân, 2 quyn cơ bn mà bt c công dân nước dân ch nào cũng có quyn thc hin mt cách rng rãi hàng ngày.

Hai năm nay, trong quốc hi đã có đi biu nêu lên 2 vn đ này đ tho lun, nhưng ri vn b trì hoãn kéo dài không hn đ. Thế là có nhng ni dung ln trong các bn Hiến pháp t hơn 70 năm nay vn b treo giò, treo lơ lng, trì hoãn s áp dng, không cho thc thi trong cuộc sống ! Có nhiu trí thc ch còn biết than th : quc hi ta hin quá, không hiu hết, tht rõ hiến pháp và lut pháp phi thi hành ra sao cho đúng đn, trit đ, c theo kiu xin – cho, đng cho đến đâu thì ch biết cúi đu nhn đến đy.

Chả vy mà cô giáo viên Trn Th Lam có my câu thơ :

Đất nước mình ng quá phi không anh
Bố
n ngàn tui mà dân không chu ln
Bố
n ngàn tui mà vn còn bú mm
Trướ
c nhng bt công vn không biết kêu đòi


Rấ
t mong kỳ hp cui năm đang được tiến hành có đi biểu nêu lên, nhn mnh 2 vn đ này cho rt ráo, vì đ hiến pháp b treo giò hơn 70 năm thì vô lý quá, kỳ quá ! Sao đng li s dân biu tình, s người công dân biu hin trung thc thái đ ca mình đến thế ? Dân làm ch ch nào ?

Nhớ li thi ông Lê Dun, nói không ngừng "nhân dân làm ch", "ly dân làm gc" đ b nhân dân ma mai rng đng "ly dân làm guc", "ly dân làm ci" !

Sao đảng li s các t chc xã hi dân s ca dân đến vy, tt nhiên là các t chc mang tính cht dân ch, xã hi, xây dng đt nước, có li cho cuc sng ca nhân dân.

các nước dân ch văn minh thường có Vin Bo hiến, hay Hi Đng Hiến pháp có nhim v thúc đy vic thc thi tht nghiêm minh, trit đ, chính xác Hiến pháp và pháp lut.

Nếu t chc như thế cũng có nước ta thì quốc hi đã b thi còi nhc nh t lâu, t rt lâu ri.

Rất mong các đi biu quc hi, các trí thc, nht là đông đo lut sư, các bn sinh viên ngành lut, các t chc xã hi dân s… tham gia ý kiến trong vn đ này, liên quan đến quyn công dân, đến mong mun xây dng mt chế đ pháp quyn nghiêm minh hin đi, đi kp vi nn văn minh nhân loi đã bước vào thế k XXI.

Không thể đ cho Hiến pháp b coi thường, có th nói là khinh thường trong mt thi gian dài đến vy !

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 14/11/2017

Published in Diễn đàn