Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vit Nam nói báo cáo USCIRF 2021 ‘không công bng, thiếu khách quan’

VOA, 30/04/2021

Ngày 29/4, B Ngoi giao Vit Nam cho rng Báo cáo năm 2021 ca Ủy ban T do Tôn giáo quc tế Hoa K (USCIRF) có mt s ni dung, đánh giá "thiếu khách quan, không công bng da trên nhng thông tin không chính xác" v tình hình ti Vit Nam. Phía Vit Nam cũng nói rng Vit Nam "sn sàng" trao đi vi Hoa K v các vn đ hai bên cùng quan tâm.

tongiao1

Phó phát ngôn B Ngoi giao Đoàn Khc Vit. Photo VOV

 

Phó phát ngôn B Ngoi giao Đoàn Khc Vit nói : "Vit Nam ghi nhn vic Báo cáo tình hình t do tôn giáo thế gii 2021 ca y ban T do Tôn giáo quc tế Hoa K đã đ cp đến nhng n lc và tiến trin tích cc trong vic đm bo và thúc đy đi sng tôn giáo, tín ngưỡng ca Vit Nam. Tuy nhiên, báo cáo vn còn mt s ni dung, đánh giá thiếu khách quan, không công bng da trên nhng thông tin không chính xác v tình hình ti Vit Nam".

Hôm 21/4, USCIRF ra phúc trình cho biết chính quyn Vit Nam vn liên tc bách hi các nhóm tôn giáo đc lp, vi phm t do tôn giáo có h thng, và dùng Hi C Đ đ công kích các chc sc tôn giáo có quan đim khác vi quan đim ca nhà nước. USCIRF cũng tái đ ngh đưa Vit Nam vào danh sách quc gia cn quan tâm đc bit (CPC).

"Chính sách nht quán ca Vit Nam là bo v và thúc đy các quyn con người, tôn trng và bo đm quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo ca nhân dân", ông Vit nói.

Phó phát ngôn viên nhn mnh : "Nhà nước Vit Nam cũng to điu kin thun li cho các cá nhân, t chc tôn giáo tiến hành giao lưu, hp tác quc tế".

T Lâm Đng, ông Ha Phi, Trưởng Khi Nhơn Sanh Đo Cao đài Chơn Truyn, đng thi là đng Ch tch Hi đng Liên tôn Vit Nam, chia s vi VOA rng ông không đng tình vi phát biu ca ông Đoàn Khc Vit. Ông Ha Phi nói :

"Ti Vit Nam không có t do tôn giáo. Nhà cm quyn cộng sản Vit Nam lúc nào cũng to điu kin cho nhng nhóm tôn giáo do nhà cm quyn dng lên, còn nhng nhóm tôn giáo chân truyn thì không có t do, không khi sc, b nhà cm quyn gò bó đ đi theo t chc mà h dng lên".

Ông Ha Phi dn chng mt trường hp nhóm tôn giáo đc lp b chính quyn Phú Yên sách nhiu trong năm 2020 :

"Mt s đng đo ca đo Cao Đài min trung b chính quyn đa phương mi lên vi lý do rng phi gia nhp vào t chc tôn giáo do chính quyn dng lên Hi đng Chưởng qun Tòa thánh Tây Ninh. Nhưng quý đng đo theo nhóm chơn truyn vn kiên quyết theo nhóm chơn truyn ca h".

tongiao2

Thánh tht Cao Đài Phú Lâm ta lc khóm 5, th trn Phú Lâm, thành ph Tuy Hòa, tnh Phú Yên. Thánh tht này được xây dng t năm 1964 và trùng tu năm 1999. Photo Luat Khoa via Thanhthatcaodai.

 

Trong báo cáo, USCIRF nhn đnh rng chính ph Vit Nam vi phm t do tôn giáo mt cách có h thng, đc bit đi vi các nhóm tôn giáo đc lp và k c đi vi các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhn.

"Chính ph Vit Nam tiếp tc cưỡng chế, tch thu và tiêu hy tài sn thuc v Giáo hi Công giáo, và chính ph đã làm vic vi các nhóm Cao Đài được nhà nước hu thun đ cưỡng chiếm các thánh tht thuc nhóm Cao Đài đc lp", USCIRF viết trong phúc trình.

"Nhà chc trách trong nhng năm gn đây cũng đã sách nhiu các tín đ Cao Đài đc lp và c gng chiếm ly các thánh tht ca h hoc cưỡng ép đ "tái hp" vi nhng nhóm được nhà nước công nhn", USCIRF nhn đnh.

Ông Ha Phi nói vi VOA rng vic đưa Vit Nam vào CPC s gây bt li cho người dân Vit Nam, thay vào đó, ông khuyến ngh Hoa K nên áp dng Đo lut Mangistky Toàn cu đ trng pht quan chc Vit Nam vi phm nhân quyn, vi phm t do tôn giáo.

Chính quyn Vit Nam cho rng các hành vi li dng quyn t do tôn giáo, tín ngưỡng đ vi phm pháp lut đu b x lý theo pháp lut.

Ông Vit nói Vit Nam "sn sàng trao đi vi Hoa K v các vn đ hai bên cùng quan tâm trên tinh thn thng thn, ci m và tôn trng ln nhau, đóng góp vào vic thúc đy quan h đi tác toàn din gia hai nước".

**********************

USCIRF : Tiếp tc áp lc Vit Nam phóng thích tù nhân tôn giáo năm 2021

VOA, 19/01/2021

Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa K (USCIRF) s tiếp tc gây áp lc lên chính quyn Vit Nam, yêu cu h phi tr t do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo trong năm 2021, mt y viên ca Ủy ban này cho VOA biết, dù Hà Ni đã có nhng tiến b và hp tác vi Hoa K v t do tôn giáo trong năm 2020.

tongiao3

Tiến sĩ James Carr, Ủy viên ca Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIR). Photo USCIRF.

 

Trong mt cuc phng vn vi VOA Tiếng Vit dp đu năm 2021, Ủy viên James Carr ca USCIRF nói rng trong năm qua đã chng kiến mt s thành tu đáng k gia USCIRF và chính quyn Vit Nam.

Ông nói :

"Trong năm 2020, chúng tôi rt vui vì cuc tái đnh cư ca nhng người Hmong theo đo Tin Lành, nhng người trước đó b xem là người không có quc tch và là nn nhân ca s k th tôn giáo. Chúng tôi khuyến khích chính ph tiếp tc làm vic vi các cơ quan chc năng đ h tr vic tái đnh cư ca các nhóm dân tương t khác".

Vào đu năm 2020, chính quyn tnh Lâm Đng đã chính thc xác nhn tư cách công dân đa phương cho 521 người Hmong theo đo Tin lành Tiu Khu 179, xã Liêng Srônh, huyn Đam Rông, chm dt tình trng "vô quc gia" kéo dài 21 năm.

Tiến sĩ Carr cho biết thành tu quan trng này nh vào s vn đng và h tr pháp lý quc tế ca các t chc phi chính ph Hoa K, trong đó BPSOS.

Mt thành tu khác, tiến sĩ Carr nói, là vic chính quyn Vit Nam phóng thích mc sư A Đo vào tháng 9/2020, người b bt giam sau khi tham d mt hi ngh v t do tôn giáo khu vc Đông Nam Á.

Tuy nhiên, USCIRF vn quan ngi vì còn rt nhiu tù nhân tôn giáo mà chính quyn Vit Nam chưa chu phóng thích và vic chính quyn sách nhim các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhn.

"Chúng tôi rt bun là ông Nguyn Bc Truyn, Ch tch Hi Ái hu Cu Tù nhân Chính tr và Tôn giáo Vit Nam, người b kết án 11 năm tù, vn chưa được phóng thích. Chúng tôi rt quan ngi rng ông y vn còn b giam cm".

"Chúng tôi cũng lo ngi rng nhà chc trách trên khp Vit Nam vn tiếp tc nhm mc tiêu vào các cng đng tôn giáo, bao gm c tín đ Pht giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Ho. Tôi không hiu ti sao các nhóm nh này vn b nhm mc tiêu trong khi h, cũng như hu hết mi người trên thế gii đu có quy tc đo đc và h ch thc hành các quy tc này, thế mà chính quyn Vit Nam li quá bn tâm vì các nhóm nh đó ?"

Khi được hi v các ưu tiên ca USCIRF đi vi Vit Nam trong năm 2021, Ủy viên Carr nói :

"Chúng tôi mong mun chính ph Vit Nam t b nhng hành vi quy ri đi vi nhng cng đng tôn giáo nông thôn và c nhng nhóm tôn giáo thuc dân tc thiu s. Và vì vy chúng tôi rt lo ngi v s quy ri liên tc ca chính quyn đi vi các nhóm tôn giáo thiu s Vit Nam".

Tiến sĩ Carr cho biết rng USCIRF s tiếp tc lên tiếng và gây áp lc đ gii lãnh đo Hà Ni tr t do cho ông Nguyn Bc Truyn, người được USCIRF bo tr vào tháng 11/2019, và vn đng đ chính quyn Vit Nam phóng thích tt c các tù nhân lương tâm và chính tr khác.

"Chúng tôi s tiếp tc lên tiếng đ ông y được t do. Và chúng tôi s làm mi cách đ gây áp lc lên chính ph Vit Nam đ tr t do cho tt c các tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo".

"Tht xu h khi mt quc gia mnh như Vit Nam li đi b tù nhng người đang c gng thc hành các quy tc đo đc theo tôn giáo ca h".

T năm 2007 cho đến nay qua các báo cáo thường niên, USCIRF liên tc đ ngh B Ngoi giao Hoa K lit Vit Nam vào danh sách các quc gia cn quan tâm đc bit (CPC) vì cho rng nước này vi phm nghiêm trng t do tôn giáo.

Chính quyn Vit Nam cho rng các báo cáo ca USCIRF "vn có nhng thông tin không chính xác, chưa được kim chng !".

Năm ngoái, báo Nhân dân ca Đảng cộng sản Vit Nam nói rng nhng người son tho các báo cáo ca USCIRF đã "s dng rt nhiu tin tc do thế lc thù đch, thiếu thin chí ba đt đ vu cáo, vu khng, xuyên tc vn đ t do tôn giáo Vit Nam, và da vào đó đ đánh giá".

**********************

Báo Công an nhân dân công kích USCIRF là 'công c ca M và đng minh'

VOA, 14/10/2020

Báo Công an nhân dân, cơ quan ngôn lun ca B Công an Vit Nam, va lên tiếng ch trích Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa K (USCIRF), cho rng "vi bn cht hai mt", USCIRF là "công c phc v cho mưu đ ca M và đng minh". Mt trong các nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng Vit Nam được USCIRF công nhn đã bác b cáo buc ca B Công an.

tongiao4

Truyn thông Vit Nam ch trích các báo cáo t do tôn giáo ca Ủy ban T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIRF) và B Ngoi giao Hoa Kỳ.

 

Trong bài viết lên án USCIRF vào tháng trước, Báo Công an nhân dân cho rng trong các cuc làm vic vi Chính ph và các ban ngành, chc năng ca Vit Nam, đoàn USCIRF "ngang nhiên đưa ra nhng đ ngh thiếu thin chí, gây căng thng trong đi thoi, trao đi v tình hình tôn giáo".

tongiao5

Bài viết ca Báo Công an nhân dân ch trích USCIRF, ngày 28/09/2020.

 

Sau chuyến công tác ca đoàn USCIRF đến Vit Nam vào tháng 9/2019, các y viên ca USCIRF đã liên tc lên tiếng kêu gi chính quyn Vit Nam tr t do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyn Bc Truyn và Mc sư A Đo.

Đến tháng 9/2020, Mc sư A Đo đã được phóng thích, sau bn năm b giam cm. Vào đu tháng này, trước dp hai nước đi thoi nhân quyn ln th 24, din ra vào ngày 6/10/2020, ba dân biu Hoa K thúc gic B Ngoi Giao M gây áp lc vi chính quyn Vit Nam đ tr t do cho ông Nguyn Bc Truyn, mt trong nhng tù nhân lương tâm tôn giáo được USCIRF bo tr.

Song song vi vic kêu gi tr t do cho tù nhân lương tâm tôn giáo, t tháng 10/2019, USCIRF còn lp danh sách các nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng vi mc đích nâng cao nhn thc ca công chúng v hoàn cnh nghiêm trng ca các nn nhân vi phm t do tôn giáo mt vài nước.

Hin ti USCIRF ghi nhn Vit Nam có 36 nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng, phn ln đang b chính quyn giam cm.

Ông Y Phic Hdok, mt nhà hot đng cho t do tôn giáo người Montagnard, dân tc Eđê, hin đang xin quy chế t nn ca Cao y LHQ v người t nn (UNHCR) Thái Lan, nêu nhn đnh vi VOA v các cáo buc ca báo Công an nhân dân :

"Mi khi phía M lên tiếng nêu s tht v nhng vic làm ca chính quyn Vit Nam thì phía Vit Nam luôn phn ng bng nhng bài viết nói xu, bôi nh, nhm đánh lc hướng và trn an người dân".

"H luôn có nhng hành đng tr thù và không chu chp nhn s tht !" ông Y Phic, người va được USCIRF công nhn là nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng Vit Nam, cho VOA biết thêm.

tongiao6

Trang tin ca USCIRF v Vit Nam

 

USCIRF là mt y hi đc lp, lưỡng đng ca chính ph liên bang Hoa k, được thành lp theo Đo Lut T Do Tôn Giáo Quc Tế (IRFA), giám sát quyn ph quát v t do tôn giáo và tín ngưỡng ngoi quc.

Báo cáo ca USCIRF v t do tôn giáo Vit Nam công b vào tháng 4/2020 nhn đnh rng quyn t do tôn giáo-tín ngưỡng Vit Nam vn chưa được thc s tôn trng ; đng thi khuyến ngh B Ngoi giao Hoa K đưa Vit Nam vào danh sách các Quc gia cn quan tâm đc bit (CPC) có th gây sc nh hưởng ngoi giao đến chính quyn Vit Nam nhm to ra s thay đi tích cc và cung cp quyn t do tôn giáo cho người dân ca h".

Các nhà hot đng vì t do tôn giáo Vit Nam nói vi VOA trong các cuc phng vn trước đây rng h tán thành vi khuyến ngh ca USCIRF đ đưa Vit Nam tr li CPC, và xác nhn tính khách quan, chính xác các báo cáo ca USCIRF.

Vào tháng 6/2020, Người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng cho rng Báo cáo ca USCIRF "vn có nhng thông tin không chính xác, chưa được kim chng !"

T Nhân dân, cơ quan ngôn lun ca Đảng cộng sản Vit Nam, cho rng nhng người son tho các báo cáo ca USCIRF đã "s dng rt nhiu tin tc do thế lc thù đch, thiếu thin chí ba đt đ vu cáo, vu khng, xuyên tc vn đ t do tôn giáo Vit Nam, và da vào đó đ đánh giá".

Tương t, B Ngoi giao Vit Nam và truyn thông trong nước cũng thường xuyên lên tiếng ch trích các báo cáo thường niên v nhân quyn và t do tôn giáo ca B Ngoi giao M, cho rng các báo cáo này "xuyên tc s tht", "có nhng thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kim chng v tình hình Vit Nam", hay "phá hoi quan h chính tr gia Vit Nam và Hoa K".

Ông Y Phic nêu nhn xét rng trong khi chính ph M mnh m thúc đy ci thin nhân quyn và t do tôn giáo ti Vit Nam thì chính ph Vit Nam li "bo th và không chu thay đi hoàn toàn đ người dân được thc s t do, h ch nhân nhượng khi cn trao đi thương mi quc tế, nhưng sau đó vn quay tr li đàn áp người dân, c th là các hi thánh tư gia".

Published in Việt Nam

y ban M chúc mng Quc khánh Vit Nam, thúc gic ‘ci thin t do tôn giáo’

VOA, 04/09/2020

y ban T do Tôn giáo Quc tế Hoa K (USCIRF) hôm 3/9 ra thông cáo cho biết đã gi li chúc mng đến chính ph Vit Nam nhân Ngày Quc khánh 2/9, đng thi khuyến khích chính ph thc hin các bước ci thin các điu kin t do tôn giáo trong nước.

tongiao1

Mc sư A Đo và Tín đ Hòa Ho Nguyn Bc Truyn. Photo USCIRF và Free Them Now.

"USCIRF khen ngi c chính quyn ti đa phương và quc gia đã cùng hp tác đ bt đu giúp đ nhng người Tin Lành HMong huyn Đam Rông, nhng người b coi là vô quc tch vì s phân bit tôn giáo. Tuy nhiên, đây mi ch là bước đu tiên", y viên James W. Carr nói trong bn thông cáo.

"Chúng tôi khuyến khích chính ph quc gia làm vic vi các cơ quan chc năng min trung và min bc Tây Nguyên đ h tr cho các nhóm khác có tình cnh tương t. Ngoài ra, chính ph Vit Nam phi gii quyết tình trng phân bit tôn giáo đã dn đến s tht tán ca các cng đng này".

yban ca M chuyên giám sát tình trng t do tôn giáo trên toàn thế gii nêu lên tình trng sách nhiu người HMong và người Thượng theo Thiên Chúa Giáo ti Vit Nam.

Dn li các nhà vn đng nhân quyn, ủy ban này nói chính quyn ti đa phương đã có hành đng tr đũa nhóm người thiu s này bng cách t chi cp giy chng minh nhân dân và h khu, buc hàng nghìn người phi chy sang các vùng khác Vit Nam.

Tuy nhiên, USCIRF cho biết vào tháng 1/2020, chính quyn huyn Đam Rông, tnh Lâm Đng, đã công b kế hoch tái đnh cư cho 79 h gia đình HMong theo Thiên Chúa Giáo (521 người) ti Tiu khu 179 đã b đui ra khi làng trước đó. Kế hoch bao gm 3,3 triu đô la tài tr và xây dng cơ s h tng, trong đó có đường sá và mt phòng khám y tế.

"USCIRF hoan nghênh tiến b ca Vit Nam, nhưng chúng tôi vn quan ngi sâu sc v tình trng quy ri các nhóm tôn giáo chưa được công nhn và nhng người ng h t do tôn giáo", Phó Ch tch y ban Anurima Bhargava nói.

"Chúng tôi kêu gi chính ph Vit Nam tr t do cho tt c nhng cá nhân b giam gi vì biu đt tín ngưỡng mt cách ôn hòa, bao gm ông Nguyn Bc Truyn và Mc sư A Đo".

Mc sư A Đo b bt giam ti Vit Nam vào năm 2016 sau khi ông tham gia mt hi ngh v t do tôn giáo trong khu vc. Sau đó, ông b kết án 5 năm tù giam vi cáo buc "giúp người khác trn đi nước ngoài". Còn ông Nguyn Bc Truyn và mt s thành viên Hi Anh Em Dân Ch b bt vào tháng 7/2017. Đến tháng 4/2018, ông b đưa ra xét x và tuyên án 11 năm tù, 3 năm qun chế v ti "hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân" theo Điu 79.

y viên Carr và Phó Ch tch Bhargava là nhng người đã n lc vn đng cho hai tù nhân trên trong khuôn kh D án Tù nhân Lương tâm ca USCIRF.

Trong Báo cáo Thường niên năm 2020, USCIRF kêu gi chính ph Hoa K tăng cường tài tr cho các d án t do tôn giáo Vit Nam.

Tháng 9/2019, mt đoàn công tác ca USCIRF đã đến Hà Ni và thành ph H Chí Minh đ đánh giá vic thc hin Lut Tín ngưỡng và Tôn giáo.

"Báo cáo T do Tôn giáo Quc tế 2019" công b vào ngày 10/6 ghi nhn mt s ci thin ti Vit Nam, nhưng tiếp tc nêu lên tình trng vi phm t do tôn giáo qua nhiu vn đ c th như đàn áp, sách nhiu, bt b nhiu người vì thc hành đc tin tôn giáo mt cách ôn hoà, tình trng giam gi các tù nhân lương tâm, phân bit đi x dn đến tình trng vô t quc ca nhóm người thiu s Tây Nguyên, tr thù nhng người không chu t b đc tin tôn giáo

Báo cáo ca USCIRF tiếp tc kêu gi chính ph Hoa K ch đnh Vit Nam vào danh sách các nước cn quan tâm đc bit (CPC) theo Đo lut T do Tôn giáo Quc tế.

Tr li ti mt cuc hp báo ngay sau khi báo cáo được công b, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng nói "Chúng tôi ghi nhn B Ngoi giao Hoa K đã đ cp nhng thành tu và tiến trin ca Vit Nam", nhưng "vn có nhng thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kim chng".

Trong khi đó, t báo Nhân Dân - cơ quan ngôn lun ca Đng Cng sn Vit Nam cho rng mc dù đã được Vit Nam cung cp tài liu c th, chính xác, nhưng "báo cáo vn s dng rt nhiu tin tc do thế lc thù đch, thiếu thin chí ba đt đ vu cáo, vu khng, xuyên tc vn đ t do tôn giáo Vit Nam".

T báo nói thêm rng hành đng ca cơ quan M ging như "tiêu chun kép", trong thi đim nước M cn phi "xem xét mt s vn đ liên quan nhân quyn qua cái chết ca hàng trăm nghìn người vì đi dch Covid-19 và các h ly tiêu cc xy ra t s kin người da màu G. Floyd b cnh sát giết hi".

USCIRF là mt t chc chính ph liên bang đc lp, lưỡng đng, do Quc hi Hoa K thành lp nhm giám sát, phân tích và đưa ra báo cáo v nhng mi đe da đi vi t do tôn giáo nước ngoài.

********************

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế kêu gọi Việt Nam cải thiện điều kiện tự do tôn giáo cho người Thượng và H'Mong

RFA, 04/09/2020

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) của Hoa Kỳ hôm 3/9 ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ Việt Nam cải thiện điều kiện tự do tôn giáo trong nước, đặc biệt là đối với những người theo Thiên chúa giáo ở Tây Nguyên.

tongiao2

Các em học sinh ở tiểu khu 179, tỉnh Lâm Đồng, đi học - Báo Lâm Đồng

Theo USCIRF, trong nhiều thập niên, giới chức địa phương ở miền bắc và trung Tây Nguyên liên tục gây sách nhiễu đối với những người H’Mong và người Thượng. Hàng ngàn người theo đạo ở đây không được cấp chứng minh nhân dân, không được cấp sổ hộ khẩu, khiến họ trở thành những người dân không có quốc gia.

Tuy nhiên, cũng theo USCIRF, hồi tháng 1 vừa qua, chính quyền huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã công bố kế hoạch trị giá 3,3 triệu đô la nhằm giúp định cư 79 gia đình người H’Mong theo Thiên chúa giáo vào tiểu khu 179. Kế hoạch này bao gồm việc xây đường xá, trạm y tế, trung tâm cộng đồng và các cơ sở vật chất khác cho những người này.

USCIRF hoan nghênh bước đi này của Việt Nam và khuyến khích chính phủ Việt Nam áp dụng kế hoạch như ở tiểu khu 179 đối với các nơi khác nhằm giúp cộng đồng người H’Mong và Thượng theo đạo ở địa phương.

Mặc dù vậy, USCIRF vẫn "quan ngại sâu sắc về tình trạng sách nhiễu đối với những nhóm đạo không được đăng ký và những người đòi tự do tôn giáo", USCIRF "thúc giục chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các cá nhân bị bắt giữ vì bày tỏ ôn hoà niềm tin của mình, bao gồm tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và Mục sư A Đảo".

Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt giữ năm 2017 và hiện đang chịu án tù 11 năm với cáo buộc âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Mục sư A Đảo bị bắt giữ năm 2016 và bị kết án tù 5 năm với cáo buộc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hiện cả hai người đều nằm trong dự án tù nhân lương tâm được USCIRF bảo trợ.

Báo cáo thường niên năm 2020 của USCRIF kêu gọi chính phủ Mỹ gia tăng tài trợ cho các dự án tự do tôn giáo ở Việt Nam. USCRIF đồng thời kêu gọi Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo (CPC).

Published in Việt Nam