Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ch tch Ủy ban Nhân dân (UBND) tnh An Giang Nguyn Thanh Bình hi đu tháng mười lên tiếng rng tnh này s không tiếp nhn người dân t phát tr v đa phương. Mi đây, ông Bình li kêu gi "Phi x lý nghiêm tình trng không tiêm vc-xin, thm chí là không cho ra đường".

angiang1

Xét nghiệm Covid-19 ở người về từ vùng dịch, Tịnh Biên, An Giang - Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Ông Nguyn Thanh Bình kiêm nhim v Ch huy trưởng Trung tâm ch huy phòng chng Covid-19 tnh An Giang nói như vy trong cuc hp v phòng chng dch Covid tnh này vào chiu ngày 9/11 va qua.

Cuc hp din ra trong lúc tình hình dch bnh các tnh Min Tây đu tăng nhanh do làn sóng người lao đng đ dn v quê sau bn tháng phong to nghiêm ngt mt s tnh thành phía Nam.

Ông Bình cho biết s ca mc mi ch trong năm ngày gn đây đã tăng gp đôi so vi hai tun trước. Đc bit, dch xy ra ti các đa phương có mt đ dân cư dày đc, các ch, khu sn xut rt nguy him. Do đó, ông yêu cu các xã, huyn trong tnh phi nhanh chóng tiêm vc-xin. Đng thi hn chế tham gia hot đng cng đng đi vi nhng ai chưa tiêm vc-xin.

angiang2

Bí thư An Giang Nguyn Thanh Bình. Hình : Công an nhân dân

Không có cơ s pháp lý

Lut gia Bùi Quang Thng, t Hà Ni, tr li RFA qua ng dng tin nhn rng ông Bình là Ch tch UBND tnh kiêm Ch huy trưởng Trung tâm phòng chng Covid ca tnh nên ông y có quyn ra ch th hoc đưa ra ý kiến ch đo đi vi cp dưới. Tuy nhiên, vic yêu cu cm người dân ra đường vì lý do chưa tiêm vc-xin là không có cơ s pháp lý bi vì hin nay chưa có bt k văn bn quy phm pháp lut nào quy đnh bt buc tiêm vc-xin phòng Covid-19 :

"Ch tch UBND tnh có quyn ra quyết đnh ban hành các bin pháp phòng chng dch bnh trong phm vi tnh đó, nhưng các bin pháp đó không được trái vi lut và các văn bn quy phm pháp lut do Chính ph, Th tướng hoc BY tế ban hành.

Cho đến thi đim này, chưa có bt k văn bn quy phm pháp lut nào quy đnh v vic cm hoc x lý người chưa tiêm vc-xin Covid-19. Cho nên vic đưa ra mt quy đnh trái lut và các văn bn quy phm pháp lut ca Chính ph, Th tướng hoc Bqun lý chuyên ngành thì tt nhiên là nó đã đi ngược li vi Hiến pháp và xâm phm quyn và li ích hp pháp ca công dân

Có l cn phi xem xét li trình đ, năng lc và kiến thc pháp lut ca h. Lãnh đo t cp phường, xã tr lên đu phi nm vng nguyên tc áp dng pháp lut".

Theo ông, nếu bây gi, người dân bt k tnh, thành nào nếu b x lý hay ngăn cn đi li do chưa tiêm vc-xin, h có th khi kin hành chính :

"Trước hết, người dân có quyn yêu cu người ngăn cn hoc x lý mình khi ra đường đưa ra cơ s pháp lý v vic làm ca h.

Trường hp h không tr li hoc tr li không đúng hoc tiếp tc ngăn cn, x lý người dân khi ra đường thì người dân có th khiếu ni hoc khi kin hành chính đi vi quyết đnh hoc hành vi ca người đã ngăn cn hoc x lý mình".

Báo chí Nhà nước đưa tin, đến ti ngày 10/11, toàn tnh An Giang đang phi áp dng các bin pháp chng dch cp đ ba, đã xut hin nhiu dch trong các công ty trong và ngoài khu công nghip.

Phn ng ca người dân

Cô Cm Ý, hin đang An Giang cho biết c hai v chng b mc kt Bình Dương mà không có vic làm. Sut gn năm tháng ch nhn được gói h tr 1,5 triu đng ca Chính ph nhưng cũng không đ đóng tin tr, ăn ung phi nh vào mnh thường quân giúp đ. Đến lúc Thành phố Hồ Chí Minh m ca tr li thì cô cũng phi nh đến s giúp đ ca mnh thường quân mi có th v đến quê nhà An Giang. Hin gi, cô ch mi tiêm mt mũi vc-xin Vero cell.

Cô Ý chia s rng mình rt lo s nếu bây gi v An Giang bùng dch, ri chính quyn li phong to hoc không cho nhng người chưa tiêm vc-xin ra đường, thì cô li phi mt ln na sng trong cnh b chôn chân ti ch, không có vic làm. Do đó, nếu chính quyn yêu cu thì cô s đi tiêm vc-xin đy đ đ được t do đi li :

"S lm ! S cũng b y như hi đt trước vy á. Nhưng mà phi v quê ch ch trên đó đâu có tin v dưới quê ri cũng có người này người kia".

Ch Thu Trang, cũng mi t Thành phố Hồ Chí Minh v An Giang nói rng ch đã tiêm đ hai mũi vc-xin Vero cell vì ch mun phòng chng dch và cũng mun được đi làm vic tr li :

"Tôi đã tiêm hai mũi bi vì Sài Gòn là phi ph vc-xin hai mũi đ m ca sng chung vi dch. Nói chung là mt phn tôi cũng s là không được ra đường. Nếu không tin thì cũng không được, vòng vòng mình người ta cũng tiêm hết ri, thy mình chưa tiêm người ta cũng s.

Người ta đi tiêm cũng không sao, mình thy vy cũng đi tiêm đ th nht là phòng chng dch, th hai là mình cũng mun được m ca đ đi làm li".

Mt người đang Hà Ni mun giu danh tính nói vi RFA rng tt c lãnh đo phòng chng dch không th có nhng phát ngôn "t tung t tác" như ông Ch tch An Giang được :

"Phi chăng do dch bnh my ngày gn đây din biến phc tp, s ca mc ngày càng tăng, đc bit là tình trng lây nhim chéo trong khu cách ly nên ông Ch tch "t tung t tácchế ngay ra lut đ nhm gim dch bnh. Nhưng ông cn hiu là ông đang vi phm lut, vi hiến. Thiết nghĩ các ông y đang s xy ra toang thì cái ghế Ch tch s lung lay thì đúng hơn".

Hi đu tháng mười, ch tính riêng tnh An Giang đã có hơn 35.000 người, ch yếu là lao đng nghèo đ v t các tnh, thành như Đng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh Cũng chính ông Ch tch UBND tnh An Giang Nguyn Thanh Bình phát biu rng An Giang s không tiếp nhn người dân "v quê t phát" vì "tình hình dch bnh trong An Giang vn còn din biến phc tp, tnh đang tp trung khng chế các dch trên đa bàn".

Ngày 3/10, trên mng xã hi xut hin mt đon ghi âm được cho là ca giám đc Công an tnh An Giang, đi tá Đinh Văn Nơi, đang trò chuyn vi mt người được cho là mt cu Bí thư tnh An Giang. Ni dung đon băng cho thy ông Nơi đang bc xúc trước vic lãnh đo tnh này không cho đón người dân t các tnh tr v. Đon ghi âm này nhanh chóng lan truyn mnh m trên các phương tin truyn thông mng xã hi.

Đến Ngày 9/10, Công an tnh An Giang xác đnh đon ghi âm đã b ct ghép vi ch ý xu. Đng thi khi t v án "Làm, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu nhm chng Nhà nước" liên quan đến đon ghi âm b ct ghép ca đi tá Đinh Văn Nơi.

Cao Nguyên

Nguồn : RFA, 09/11/2021

Published in Diễn đàn