Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 20/08/2019

Nguồn : RFI, 20/08/2019 Nguồn : RFA, 20/08/2019 Nguồn : VOA, 20/08/2019
20/08/2019

Tin tức thời sự truyền hình 19/08/2019

Nguồn : RFI, 19/08/2019 Nguồn : RFA, 19/08/2019
19/08/2019

Tin tức thời sự truyền hình 18/08/2019

Nguồn : RFI, 18/08/2019 Nguồn : RFA, 18/08/2019
18/08/2019

Tin tức thời sự truyền hình 17/08/2019

Nguồn : RFI, 17/08/2019 Nguồn : VOA, 17/08/2019
17/08/2019

Tin tức thời sự truyền hình 16/08/2019

Nguồn : RFI, 16/08/2019 Nguồn : RFA, 16/08/2019 Nguồn : VOA, 16/08/2019
16/08/2019