Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Khởi nguồn của Champa : Một tiếp cận dựa trên sử liệu phi truyền thống

Tóm tắt Bài viết này xem xét lại lần lượt các nguồn sử liệu cũng như các cách sử dụng…
15/07/2020

Ngữ luận 1 : Ác

Ngữ luận : Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ…
14/07/2020

Ngữ luận 2 : Bán - Chạy - Cướp

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 2 :…
14/07/2020

Ngữ luận 3 : Gian

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 3 :…
14/07/2020

Ngữ luận 4 : Giả

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 4 : Giả   Giả Cái giả…
14/07/2020

Ngữ luận 5 : Ma - Mặt

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 5 : Ma - Mặt   Ma…
14/07/2020

Ngữ luận 7 : Ta & Tà

 Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 7 : Ta & Tà   Ta…
14/07/2020

Ngữ luận 6 : Nói - "Nổ"

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 6 : Nói - "Nổ"   Thủ…
13/07/2020

Luận về khoa bảng

Trên vì nước, dưới vì nhà - Một là đắc hiếu, hai là đắc trung "Sơn hạ hồng trần Nam Thoán…
13/07/2020

Từ Hán Việt gốc Nhật

Lời tác giả : Nhân đọc bài Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt - tiếp nhận văn hóa…
13/07/2020

Tiếng Việt kỳ diệu : Hành trình từ chữ Nho, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ

Đã hơn trăm năm nay nước ta chính thức sử dụng chữ Quốc ngữ, thứ chữ viết được các nhà…
09/07/2020

Chữ Nôm với đạo Công giáo từ thế kỷ XVII – XX

Trong quá trình truyền bá đạo Công giáo ở Việt Nam, các vị thừa sai ngoại quốc ngoài việc phải…
06/07/2020

Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không ?

Tiếng Việt kỳ diệu Hai dân tộc Kinh Việt Nam và Hán Trung Quốc (Trung Quốc) có nhiều điểm giống…
30/06/2020

Khổ luận 1 : Thu gọn

Khổ luận : Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục   Khổ luận 1 : Thu gọn  …
15/06/2020

Khổ luận 2 : Giấc mơ đổi kiếp

Thương các đồng bào vô gia cư của tôi, khốn đốn trong mùa đại dịch cúm tàu, mất luôn cả…
15/06/2020

Khổ luận 3 : Cực, khốn, nghèo…

Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục Khổ luận 3 : cực, khốn, nghèo, nhọc, gục, quỵ, ngã, bại,…
15/06/2020

Khổ luận 4 : Quỵ gục … quỵ lã

Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục Khổ luận 4 : Quỵ gục … quỵ lã Quỵ gục…
15/06/2020

Khổ luận 5 : Đồng bào xa… Việt kiều gần…

Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục Khổ luận 5 : Đồng bào xa… Việt kiều gần… Đồng…
15/06/2020

Khổ luận 6 : Hành động chính trị…

Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục Khổ luận 6 : Hành động chính trị trên nguyên tắc…
15/06/2020

Văn Lang và nền văn minh lúa nước - Chữ "Việt" của người Việt cổ

4000 năm văn hiến Trần Phước Đạt, VNTB, 22/06/2020 Từ ngày bước vào ngưỡng cửa trung học, chúng ta ai…
14/06/2020

Yêu luận

Yêu_Luận_-_Lê_Hữu_Khóa.pdf     ------------------------- nhớ Du Tử Lê gởi Cung Tầm Tưởng tặng Hoàng Chủ à Nicole, au Mistral, au…
13/06/2020

Thức luận 1 : Ý thức, kiến thức, tri thức, trí thức, tỉnh thức

Thức ? Định đề của tiểu luận này có làm nền hệ thức, trên đó ta nhận ra những định…
12/05/2020

Thức luận 2 : Tri thức nhân quyền

Từ ý thức công dân tới nhận thức dân chủ Nhân quyền là phạm trù lý luận của nhân sinh…
12/05/2020

Thức luận 3 : Tri thức công bằng

Từ ý thức dân chủ tới nhận thức công dân Công bằng chính là cột trụ không những của dân…
12/05/2020
Trang 1 đến 5