Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vô luận 3 : Vô nhân – vô quốc

Vô nhân – vô quốc Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Vô luận 4 : Vô thức – vô thuật

  Vô thức – vô thuật Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm…
06/10/2020

Vô luận 5 : Vô phương – vô pháp

Vô phương – vô pháp Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Tự do đi ! Thời gian

Tự do đi ! Thời gian Libre ! Le temps Thơ Poèmes Thời gian mãi tự do ! Có một…
16/09/2020

Tạo luận 1 : Tạo lý – Tạo luận

Tạo lý – Tạo luận Tạo luận được xây dựng trên hành trình của học thuật từ 1980 tới 2020,…
15/09/2020

Tạo luận 2 : Lập luận

  Lập luận Lập luận là công đoạn hiểu gốc để làm nền cho lý luận, thấy cội để xây…
15/09/2020

Tạo luận 3 : Giải luận

Giải luận   Giải thích các tin tức, các dữ kiện, các chứng tự, chứng tích, chứng nhân chỉ là…
15/09/2020

Tạo Luận 4 : Diễn luận

Diễn luận Diễn luận đưa lý luận ra khỏi nẻo ngựa quen đường cũ, diễn luận đưa lập luận ra…
15/09/2020

Tạo Luận 5 : Sáng kiến ý

Sáng kiến ý   Sáng kiến ý là thượng nguồn của ý định biết dựng lên ý muốn, xây lên…
15/09/2020

Tạo luận 6 : Sáng tác lý

Sáng tác lý Từ lý tới luận, đây là chặng đường muôn thửa của học thuật, nhưng tại sao phải…
15/09/2020

Tạo Luận 7 : Sáng tạo luận

Sáng tạo luận Sáng tạo luận phải đi trọn mọi con đường như các sáng tạo nghệ thuật phải qua,…
15/09/2020

Những quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh

Người Việt Nam và người ngoại quốc có quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh như thế nào ?…
09/09/2020

Lịch sử sẽ phán xét ông Võ Nguyên Giáp như thế nào ?

Lời tòa soạn : Tác giả Cao Tuấn chuyển đến Ban biên tập Thông Luận một bài viết về cố…
29/08/2020

Duyên

Duyên (nhân học duyên) Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Chỉ một…
15/08/2020

Triệt luận 1 : Triệt hiện sử Việt

Triệt hiện sử Việt Hiện sử là sử dụng dữ kiện của hiện tại và vận dụng sử kiện để tận…
14/08/2020

Triệt luận 2 : Xóa thông minh Việt

Xóa thông minh Việt Xóa thông minh Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với ý đồ xóa…
14/08/2020

Triệt luận 3 : Vùi sáng tạo Việt

Vùi sáng tạo Việt Vùi sáng tạo Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với trận đồ vùi…
14/08/2020

Triệt luận 4 : Chôn tâm hồn Việt…

Chôn tâm hồn Việt… Chôn tâm hồn Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng bằng thâm ý tẩy…
14/08/2020

Triệt luận 5 : Những hành tác triệt diệt của các người

  Những hành tác triệt diệt của các người Hành tác triệt diệt là bạo sách của bạo quyền độc…
14/08/2020

Ngữ luận 1 : Ác

Ngữ luận : Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ…
14/07/2020

Ngữ luận 2 : Bán - Chạy - Cướp

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 2 :…
14/07/2020

Ngữ luận 3 : Gian

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 3 :…
14/07/2020

Ngữ luận 4 : Giả

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 4 : Giả   Giả Cái giả…
14/07/2020

Ngữ luận 5 : Ma - Mặt

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 5 : Ma - Mặt   Ma…
14/07/2020