Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tạo Luận 7 : Sáng tạo luận

Sáng tạo luận Sáng tạo luận phải đi trọn mọi con đường như các sáng tạo nghệ thuật phải qua,…
15/09/2020

Những quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh

Người Việt Nam và người ngoại quốc có quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh như thế nào ?…
09/09/2020

Lịch sử sẽ phán xét ông Võ Nguyên Giáp như thế nào ?

Lời tòa soạn : Tác giả Cao Tuấn chuyển đến Ban biên tập Thông Luận một bài viết về cố…
29/08/2020

Duyên

Duyên (nhân học duyên) Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Chỉ một…
15/08/2020

Triệt luận 1 : Triệt hiện sử Việt

Triệt hiện sử Việt Hiện sử là sử dụng dữ kiện của hiện tại và vận dụng sử kiện để tận…
14/08/2020

Triệt luận 2 : Xóa thông minh Việt

Xóa thông minh Việt Xóa thông minh Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với ý đồ xóa…
14/08/2020

Triệt luận 3 : Vùi sáng tạo Việt

Vùi sáng tạo Việt Vùi sáng tạo Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với trận đồ vùi…
14/08/2020

Triệt luận 4 : Chôn tâm hồn Việt…

Chôn tâm hồn Việt… Chôn tâm hồn Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng bằng thâm ý tẩy…
14/08/2020

Triệt luận 5 : Những hành tác triệt diệt của các người

  Những hành tác triệt diệt của các người Hành tác triệt diệt là bạo sách của bạo quyền độc…
14/08/2020

Ngữ luận 1 : Ác

Ngữ luận : Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ…
14/07/2020

Ngữ luận 2 : Bán - Chạy - Cướp

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 2 :…
14/07/2020

Ngữ luận 3 : Gian

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức (truy ngôn để tầm ngữ) Ngữ luận 3 :…
14/07/2020

Ngữ luận 4 : Giả

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 4 : Giả   Giả Cái giả…
14/07/2020

Ngữ luận 5 : Ma - Mặt

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 5 : Ma - Mặt   Ma…
14/07/2020

Ngữ luận 6 : Nói - "Nổ"

Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 6 : Nói - "Nổ"   Thủ…
14/07/2020

Ngữ luận 7 : Ta & Tà

 Ngôn ngữ học tri thức & dân tộc học nhận thức Ngữ luận 7 : Ta & Tà   Ta…
14/07/2020

Luận về khoa bảng

Trên vì nước, dưới vì nhà - Một là đắc hiếu, hai là đắc trung "Sơn hạ hồng trần Nam Thoán…
13/07/2020

Từ Hán Việt gốc Nhật

Lời tác giả : Nhân đọc bài Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt - tiếp nhận văn hóa…
13/07/2020

Tiếng Việt kỳ diệu : Hành trình từ chữ Nho, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ

Đã hơn trăm năm nay nước ta chính thức sử dụng chữ Quốc ngữ, thứ chữ viết được các nhà…
09/07/2020

Chữ Nôm với đạo Công giáo từ thế kỷ XVII – XX

Trong quá trình truyền bá đạo Công giáo ở Việt Nam, các vị thừa sai ngoại quốc ngoài việc phải…
06/07/2020

Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không ?

Tiếng Việt kỳ diệu Hai dân tộc Kinh Việt Nam và Hán Trung Quốc (Trung Quốc) có nhiều điểm giống…
02/07/2020

Văn Lang và nền văn minh lúa nước - Chữ "Việt" của người Việt cổ

4000 năm văn hiến Trần Phước Đạt, VNTB, 22/06/2020 Từ ngày bước vào ngưỡng cửa trung học, chúng ta ai…
30/06/2020

Cần khoa học khi nhận định về nguồn gốc dân tộc Việt

Tác giả Nguyễn Hải Hoành vừa có bài viết "Bàn thêm về nước Nam Việt của Triệu Đà và lịch…
29/06/2020

Khổ luận 1 : Thu gọn

Khổ luận : Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục   Khổ luận 1 : Thu gọn  …
15/06/2020