Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Khi năm 2019 đã bước sang na cui, th trường tin t và ngành in tin Vit Nam nhn được mt tin tc có v đáng lo ngi : Nhà máy In tin Quc giatrc thuc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam l đến 11,2 t đng ch trong 6 tháng đu năm 2019, còn nhng năm trước ch toàn lãi và lãi

tien1

T l đt biến’…

Nhà máy In tin Quc gia có tr s ti qun Cu Giy, Hà Ni. T năm 2010, nhà máy này được chuyn đi t doanh nghip nhà nước sang mô hình công ty TNHH mt thành viên vi 100% vn điu l đượcNgân hàng Nhà nước nm gi.

Ngành ngh kinh doanh chính ca Nhà máy In tin Quc gia là in, đúc tin, sn xut vàng miếng, vt phm, lưu nim bng vàng và các loi giy t có giá. S lượng, doanh thu và chi phí t hot đng in đúc tin ca Nhà máy In tin Quc gia hoàn toàn ph thuc vào cung cu tin mt trong nn kinh tế, vic điu hành chính sách tin t và theo kế hoch do Thng đc Ngân hàng nhà nước giao.

S l hơn 11 t đng trong na đu năm 2019 là đáng tht vng đi vi cơ s đc quyn v in tin và được xem là không bao gi l. Bi cùng k năm 2018, Nhà máy In tin Quc gia thu li nhun sau thuế ti 60 t. Còn vào năm 2017, nhà máy này đã đt lãi ròng 44 t đng.

Nếu nhìn vào báo cáo tài chính ca Nhà máy In tin Quc gia, có th cho rng nguyên nhân dn đến tình trng l sau 6 tháng đu năm 2019 là do chi phí hot đng tăng cao trong khi doanh thu t vic sn xut gim sút so vi nhng năm trước.

Trong 6 tháng đu năm 2019, doanh thu tài chính ca Nhà máy In tin Quc gia thp hơn cùng k 7 t, gim còn 10 t đng.

Nhưng vì sao doanh thu năm 2019 ca Nhà máy In tin Quc gia b st gim ?

Phi chăng do s lượng và doanh thu in tin ca Nhà máy In tin Quc gia hoàn toàn ph thuc vào cung cu tin mt trong nn kinh tế nên doanh thu st gim là do nn kinh tế ‘bi thc vi tin mt ?

Gi thiết trên là hoàn toàn có cơ s khi tri nghim chiu dài dĩ vãng in tin và in tin bt mng ca Nhà máy In tin Quc gia, dưới s ch đo ca Ngân hàng Nhà nước và s lãnh đo ca ít nht hai đi th tướng chính ph t Nguyn Tn Dũng đến Nguyn Xuân Phúc.

Đến lãi lm phát

Dù đến nay chính ph và Ngân hàng Nhà nước vn tuyt nhiên không chu đ đng, hoc c tình giu kín đng thái in tin thông qua công c Nhà máy In tin Quc gia, nhưng bn thân nhng con s dư n cho vay trong h thng ngân hàng đã phn ánh cơ bn ngun cơn "vì sao tin đng tràn ngp tha ma trong ngân hàng".

Vào năm 2008, tng dư n cho vay ca khi ngân hàng là 2,3 triu t đng, nhưng đến cui năm 2018 đã lên đến 7,6 triu t đng, tc lượng tin mt hin din trên th trường cho đến cui năm 2018 đã gp gn 3,5 ln ca 10 năm trước. Hn nhiên và tương ng, lượng tin được Ngân hàng Nhà nước cho in và b sung vào lưu thông đã có th vào khong 500.000 t đng mi năm, tc phn "lm phát in tin" đã chiếm đến 10-15% hàng năm mt t l in tin rt cao so vi t l in tin bình quân ca các nước phương Tây.

Cũng còn mt cơ s khác đ đi chiếu : theo chính các s liu ca Ngân hàng Nhà nước, mc tăng trưởng tng phương tin thanh toán hàng năm Vit Nam luôn tăng đến 14 - 16% mi năm.

(Tng phương tin thanh toán, còn gi là M2, bao gm tng lượng tin mt ngoài h thng ngân hàng, tin gi bng ni t và ngoi t ca dân cư, doanh nghip ti các ngân hàng thương mi).

Tính đến tháng 5/2019, s dư tng phương tin thanh toán đã đt đến quy mô 9.706.888 t đng (tăng 5,37% so vi cui năm 2018). Quay ngược v tháng 12/2013, quy mô này ch mc 4.400.692 t đng. Tc sau 5 năm, s dư tng phương tin thanh toán đã tăng hơn 2 ln.

Đáng chú ý là t trng tin mt lưu thông trên tng phương tin thanh toán ca Vit Nam gn như không my thay đi trong nhiu năm qua, ph biến ch xoay quanh mc 11,5%. Hin tượng này đng nghĩa vi quy mô tăng đu theo tng phương tin thanh toán hàng năm, tc khi tng phương tin thanh toán tăng thì lượng tin mt trong lưu thông cũng tăng theo.

Cũng có nghĩa là sau 5 năm, khi s dư tng phương tin thanh toán đã tăng hơn 2 ln thì lượng tin mt trong lưu thông cũng tăng gp hơn 2 ln.

Tin mt trong lưu thông tăng li dn đến lm phát. Ch xét theo s liu v tng phương tin thanh toán trong giai đon 2013 - 2018 ca Ngân hàng Nhà nước, t l lm phát hàng năm đã lên đến khong 15%. Con s này là hoàn toàn trái ngược vi các báo cáo mt nhm mt m và tô hng vô liêm s ca Chính ph v s liu lm phát ch dưới 5% hoc dưới 4% hàng năm.

Hn đó là nguyên do khiến trong khi Nhà máy In tin Quc gia đt biến li nhun trong nhng năm trước, gii cán b hưu trí li thường phn ánh nhn được lương hưu vi nhiu t tin có mnh giá 500.000 đng, mi cng và chc chn chưa được lưu hành ngoài th trường.

Không ch gii hưu trí và công chc, nhng người thường xuyên giao dch ti các ngân hàng thương mi cũng rt thường chng kiến cnh nhiu xe ch tin mi cng được đưa ti các ngân hàng.

Còn ti nhiu ch đu mi Sài Gòn và Hà Ni, giá tht thà và rau c c tăng đu đn 30-40% mi năm, chưa k tăng gp đôi vào nhng s kin tăng lương, tăng giá xăng du, tăng giá đin hay tăng giá đô la, to nên mt nghch lý rt ln hin hình trong ni tình ngân sách và h thng ngân hàng Vit Nam : tin đng tha và đang "kiến to" lm phát dn phi mã đã góp thêm mt kích thích t đy lm phát tăng vt khiến dân tình càng thêm xác xơ.

"Tín hiu đáng mng ca nn kinh tế" ( ! ?)

Vào năm 2019, có mt v vic mà đã suýt chút na khiến Vit Nam lt vào danh sách các nước thao túng tin t ca Hoa K : do nóng rut mun gia tăng Qu d tr ngoi hi đ có ngoi t tr n nước ngoài cùng khoe khoang thành tích chính tr nhm chy đua đến đi hi 13, chính ph ca th tướng C L M V Nguyn Xuân Phúc đã ch đo Ngân hàng Nhà nước t tung tin Vit đ thu gom USD trôi ni trên th trường. Ch trong 4 tháng đu năm 2019, núi tin lên đến hơn 200 ngàn t đng được tung ra lưu thông đã thu li khong 8,5 t USD, to nên thành tích chưa tng có ca Qu d tr ngoi hi là có đến hơn 65 t USD. Thế nhưng s ngoi t 8,5 t USD gom được li vượt hơn hn điu kin không được vượt quá 2% GDP (mt trong 3 tiêu chí ca Hoa K v thao túng tin t), khiến Vit Nam tuy chưa nm trong Danh sách các nước thao túng tin t nhưng vn b Hoa K xếp vào danh sách theo dõi đc bit.

(M s dng ba tiêu chí đ đánh giá vic thao túng tin t ca mt quc gia : thng dư tài khon vãng lai ln hơn 3% GDP, thng dư thương mi hàng hóa song phương vi M ít nht là 20 t đô la, và can thip vào th trường ngoi hi vượt quá ít nht 2% GDP).

Rt cuc, gii chuyên gia thân chính ph đã phi bao bin rng hin tượng Nhà máy In tin Quc gia st gim v doanh thu là "tín hiu đáng mng ca nn kinh tế, cho thy Ngân hàng Nhà nước vn đang theo chính sách hn chế cung tin ra th trường".

Nhưng nhìn thng vào thc cht vn đ, không hn chế cung tin thì s khiến bóng ma lm phát đi m sng dy.

Bi Chính ph, Ngân hàng Nhà nước và đng sau nhng cơ quan này là ‘đng ch tay năm ngón không còn có th in tin và tung x láng tin ra th trường như cái thi Nguyn Tn Dũng tin nhiu như nước sông Đà’, đưa nhiu quan chc cng sn mp mé danh sách t phú đô la ca Tp chí nhà giàu Forbes. Nếu không km chế hot đng in tin thì bt c mt trng thái kích đng lm phát đ nghiêm trng nào cũng đu có th làm rung chuyn chân đng ca chế đ cm quyn Vit Nam, vn đã ru mc t lâu bi các núi n công quc gia và n xu ngân hàng.

Đó là ngun cơn khiến s đơn hàng in tin ca Ngân hàng Nhà nước đã ít hn li vào năm 2019 và làm cho Nhà máy In tin Quc gia b st gim doanh thu và phi chu l ln mà không th m ming than van.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 30/08/2019

Published in Diễn đàn