Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Công ty Formosa có trụ s th xã Kỳ Anh, tnh Hà Tĩnh, gây ra thm ha môi trường bin min Trung, Vit Nam, vào tháng 4/2016, làm thit hi trc tiếp, vô cùng to ln và lâu dài v vt cht, tinh thn cho người dân ̣t số tnh min Trung.

khoikien1

Người dân đi kiện Formosa

Theo quy định ca Điu 4, B lut t tng dân s 2015 thì người dân có quyn khi kin Công ty Formosa ra Tòa án đ đòi bi thường thit hi.

Dân biểu Mỹ nói về ngư dân Song Ngọc đi kiện Formosa

"Điều 4. Quyn yêu cầu Tòa án bo v quyn và li ích hp pháp

1. Cơ quan, t chc, cá nhân do B lut này quy đnh có quyn khi kin v án dân s, yêu cu gii quyết vic dân s ti Tòa án có thm quyn đ yêu cu Tòa án bo v công lý, bo v quyn con người, quyn công dân, bảo v li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca mình hoc ca người khác.

2. Tòa án không được t chi gii quyết v vic dân s vì lý do chưa có điu lut đ áp dng.

Vụ vic dân s chưa có điu lut đ áp dng là v vic dân s thuc phạm vi điu chnh ca pháp lut dân s nhưng ti thi đim v vic dân s đó phát sinh và cơ quan, t chc, cá nhân yêu cu Tòa án gii quyết chưa có điu lut đ áp dng.

Việc gii quyết v vic dân s quy đnh ti khon này được thc hin theo các nguyên tắc do B lut dân s và B lut này quy đnh."

Căn cứ vào pháp lut, khong cui tháng 9 năm 2016, người dân huyn Quỳnh Lưu, tnh Ngh An, đã np 506 đơn khi kin Công ty Formosa ra Tòa án th xã Kỳ Anh đ yêu cu Tòa án gii quyết, nhưng sau đó ngày 5/10/2016, Tòa án trả li đơn vi lý do : Ngày 29/9/2016, Th tướng Chính ph ra Quyết đnh s 1880/QĐ-TTg, trong đó không xác đnh tnh Ngh An nm trong din b thit hi môi trường bin. Đây là mt quyết đnh hành chính không đúng vi thc tế và can thiệp trái pháp lut vào quan h dân s. Tiếp theo, ngày 14/2/2017, hàng trăm người dân Giáo x Song Ngc, huyn Quỳnh Lưu, tnh Ngh An, li đi đến Tòa án th xã Kỳ Anh đ np đơn khi kin Công ty Formosa thì b Công an dùng vũ lc ngăn chn. Hành vi này, trách nhiệm cui cùng là thuc v Th tướng, người đng đu Chính ph. Trong khi Điu 96, Hiến pháp năm 2013, quy đnh Chính ph có trách nhim t chc thi hành lut, bao hàm vic phi bo đm quyn khi kin hp pháp ca người dân.

"Điều 96. Chính phủnhững nhim v và quyn hn sau đây :

1. Tổ chc thi hành Hiến pháp, lut, ngh quyết ca Quc hi, pháp lnh, ngh quyết ca y ban thường v Quc hi, lnh, quyết đnh ca Ch tch nước."

Như trên đã nêu, quyết đnh hành chính, hành vi hành chính ca Th tướng có th b kin ra Tòa án nhưng Lut t tng hành chính 2015, quy đnh Tòa án ch có thm quyn th lý v án cao nht là đến cp b.

"Điều 32. Thm quyn ca Tòa án cp tnh

Tòa án cấp tnh gii quyết theo th tc sơ thm nhng khiếu kin sau đây :

1. Khiếu kin quyết đnh hành chính, hành vi hành chính ca b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, Văn phòng Ch tch nước, Văn phòng Quc hi, Kim toán nhà nước, Tòa án nhân dân ti cao, Vin kim sát nhân dân ti cao và quyết đnh hành chính, hành vi hành chính của người có thm quyn trong cơ quan đó mà người khi kin có nơi cư trú, nơi làm vic hoc tr s trên cùng phm vi đa gii hành chính vi Tòa án ; trường hp người khi kin không có nơi cư trú, nơi làm vic hoc tr s trên lãnh th Vit Nam thì thẩm quyn gii quyết thuc Tòa án nơi cơ quan, người có thm quyn ra quyết đnh hành chính, có hành vi hành chính".

Như vy, h thng pháp lut hin hành không bo v được quyn khi kin hp pháp ca người dân.

Luật sư Hà Huy Sơn

Nguồn : VOA, 21/02/2017

Published in Diễn đàn