Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 23 septembre 2020 08:58

Đã thập tử nhất sinh chưa ?

Đảng cộng sản Việt Nam đã có hàng chục nghị quyết, quyết định và chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nhưng vẫn không sao chấm dứt được tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

dang1

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức đang diễn biến ngày một tinh vi trên của hệ thống thông tin và truyền hình - Ảnh minh họa Chương trình Sự kiện và Bình luận của VTV ngày 15/10/2016

Đảng cũng thừa nhận đã có không ít người, kể cả cấp lãnh đạo, đã công khai bài bác quyết định kiên định Chủ nghĩa cộng sản và chủ thuyết Mác-Lênin, dù Thế giới cộng sản do Liên Xô lãnh đạo đã tan hàng ra đám từ năm 1991.

Ngoài ra, tình trạng đã có nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, lười học nghị quyết và hiện tượng thanh niên không tha thiết vào đảng cũng đang làm cho lãnh đạo điên đầu với trận cuồng phong "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", đe dọa sự sống còn của chế độ.

Thêm vào những khuyết tật nan giải này, bây giờ, trước Đại hội đảng XIII vào đầu tháng 01/2021, lại tăng nhanh bệnh "cơ hội chính trị" trong nội bộ đảng với mánh mung chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy dự án để được "làm quan phát tài" cho cả họ, cả làng và cả Tổ chức được chia phần.

Bằng chứng được Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng dẫn chứng :

iều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, khi toàn Đảng triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đã xuất hiện tình trạng như đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo trong các Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương Đảng là vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã không tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, địa phương mình, mà chỉ lo chạy chức, chạy quyền để có những vị trí cao ở nhiệm kỳ tới".

(Tạp chí Tuyên giáo, 02/01/2020)

Hiện tượng này được bài viết giải thích thêm :

"Thực tế, tệ cơ hội chính trị đang diễn ra ở nước ta hiện nay là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cơ hội mà những kẻ cơ hội chính trị lại rất tinh vi và xảo quyệt, bằng trực quan chúng ta không thể xét đoán được bộ phận nào trong đội ngũ cán bộ, đảng viên".

Những căn bệnh nêu trên không mới mà đã liên tục được nêu lên nhưng không giải quyết nổi, từ thời Khóa đảng VIII, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (26/12/1997 – 22/04/2001) ; qua 2 Khóa IX-X thời Nông Đức Mạnh kế vị (22/04/2001 – 19/01/2011 ; rồi chuyển sang 2 Khóa XI và XII do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu (từ 19/01/2011-bây giờ).

Như vậy, sau 5 khóa đảng, tổng cộng 25 năm, Đảng cộng sản Việt Nam đã loay hoay đủ chiều, đủ kiểu, phí phạm không biết bao nhiêu tiền bạc và thời giờ của dân mà vẫn không giải quyết được vấn nạn của công tác tổ chức cán bộ mà ông Trọng gọi là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước" (bài viết của ông Trọng ngày 31/08/2020).

Ngoài ra, sau 90 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, chưa bao giờ đã có nhiều trí thức bỏ đảng như thời nay. Một số không nhỏ đảng viên tại chức và nghỉ hưu đã tìm mọi lý do để tránh sinh hoạt đảng, rất lười học tập các nghị quyết của đảng.

Bên cạnh sự sao lãng nhiệm vụ của đảng viên, nhiều cơ sở đảng đã gần như không còn tổ chức sinh hoạt thường xuyên vì ít người tham dự. Đảng viên không đọc báo đảng, đặc biệt là báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản.

Trong khi đó thì mặc dù đã tiêu phí không biết bao nhiều tiền bạc mồ hôi nước mắt của dân, nhưng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tự nhận là "cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng", không sao vận động được sinh viên và thanh niên gia nhập đảng, nếu không vì để bảo đảm công ăn việc làm trong các cơ quan nhà nước.

Rõ như ban ngày

Thế nhưng, trong bài viết phổ biến ngay 31/08/2020, "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", ông Nguyễn Phú Trọng lại khoe :

"Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế".

Vậy đâu là sự thật ?

Hãy đọc trên Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam :

"Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong hàng ngũ của chúng ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã bị lôi kéo, mua chuộc, thoái hóa, biến chất. Một số cán bộ, đảng viên sau khi bị tiêm nhiễm thông tin tiêu cực, độc hại đã tỏ ra hoài nghi về con đường cách mạng, có tư tưởng xét lại một số chủ trương của Đảng, như đảng viên làm kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tư nhân hay vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Họ hoài nghi và cho rằng, đây chính là biểu hiện, là minh chứng về sự dần "đổi màu" của Đảng, của chế độ. Nhiều cán bộ, đảng viên từ lung lay lập trường, lại bị tác động, tấn công dồn dập của kẻ thù trên không gian mạng nên dẫn tới tha hóa, biến chất, biến thành những phần tử cơ hội chính trị, thậm chí phản bội lại lợi ích dân tộc và nhân dân".

(Tạp chí Cộng sản, 22/06/2020)

Về mặt được gọi là "bảo vệ tư tưởng đảng" có mục đích buộc đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh xem ra đã bị lung lay đến tận gốc rễ cơ sở đảng. Điều này trái với lời tự bốc của ông Trọng cho rằng :

"Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước".

(Bài viết ngày 31/08/2020)

Trái với ông Trọng, bài viết trên Tạp chí Cộng sản lại nói khác :

"Có những cán bộ phai nhạt lý tưởng, không kiên định con đường cách mạng, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói và làm trái với quan điểm của Đảng, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, lợi dụng công nghệ và mạng xã hội để "chia sẻ", "bình luận", hùa theo các quan điểm sai trái, lệch lạc ; không tận tâm, tận lực vì Tổ quốc, vì cách mạng, vì nhân dân, không làm tròn chức trách, bổn phận được giao ; kết bè, kéo cánh, tham nhũng, hủ hóa, cơ hội, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân ; gián tiếp tiếp tay cho các lực lượng thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng".

Hay :

"Một bộ phận cán bộ, đảng viên dần đi vào lối sống "ảo", làm việc thiếu chuyên tâm, ngại học tập lý luận chính trị, dẫn tới xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, từ bỏ con đường đã chọn. Nhiều cán bộ, đảng viên mất phương hướng, lầm lẫn giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, thực và "ảo", bạn và thù. Thực tế cho thấy, sau khi bị tiêm nhiễm, có những cán bộ đi vào quá trình "tự diễn biến", căn bệnh ngày càng trầm trọng thêm nếu tổ chức không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. "Diễn biến" đến "độ" nhất định sẽ dẫn tới sự "chuyển hóa", trở thành "sâu mọt" trong tổ chức và hành vi tất yếu tiếp theo là tiếp tay cho kẻ địch lên mạng nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền các quan điểm sai trái, phản động, thù địch".

(Tạp chí Cộng sản, 22/06/2020)

Thoái hóa, biến chất dài dài

Tuy nhiên, tình trạng hoang mang, dao động, mất định hướng của cán bộ, đảng viên bây giờ cũng không mới mà là chuyện đã xẩy ra từ khuya rồi.

Trước hết, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) năm 1999 của Khóa đảng VIII thời Lê Khả Phiêu đã xác nhận rằng :

"Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính trị ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ".

(Trích Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 02/02/1999 Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay)

Đặc biệt tại Hội nghị này, Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định "Thực hiện kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước", nhưng không đi đến đâu. Sau khi nghỉ hưu, chính ông Phiêu (27/12/1931 – 07/08/2020) đã than phiền nhiều tài sản của kẻ tham nhũng đã do người khác đứng tên nên không sao giải quyết được.

Qua năm 2002, Đảng khóa IX thời Nông Đức Mạnh viết tiếp :

"Tuy nhiên, sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút phẩm chất đạo đức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng có chiều hướng phát triển. Tính chiến đấu của nhiều tổ chức đảng và đảng viên sút kém. Tình trạng không coi trọng nguyên tắc đổi mới, dập khuôn mô hình nước ngoài, chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần... diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Tệ mê tín có chiều hướng tăng lên".

(Trích Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương (khóa IX)

Đáng chú ý là chỉ 4 tháng sau, Khóa đảng IX lại than phiền :

"Tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Trong đội ngũ cán bộ vẫn tồn tại tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm và tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm khắc phục ; quan điểm, phương pháp, tiêu chí đánh giá cán bộ chưa rõ ràng, nhất quán, chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ; việc bố trí cán bộ còn chắp vá, bị động, chính sách cán bộ còn nhiều bất hợp lý".

(Kết luận số 15-KL/TW ngày 26/7/2002, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa IX)

Bước sang Khóa đảng X, cũng thời ông Mạnh, Đảng lại than tiếp :

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kịp thời xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ". 

(Kết luận số 37-KL/TW, ngày 2/2/2009, Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020)

Bây giờ, 11 năm sau, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam lại báo động trên Tạp chí Cộng sản ngày 02/07/2020 :

"Diễn biến hòa bình" và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được Đảng ta xác định là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam. Do vậy, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là công cuộc "giữ nước" trong thời bình của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một nhiệm vụ cấp bách, diễn ra quyết liệt trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa".

Ông Bùi Hoài Sơn nói tiếp :

"Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trên lĩnh vực văn hóa. công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam còn có hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, những tác động của cơ chế thị trường đã làm thay đổi các giá trị xã hội, định hướng chuẩn mực đạo đức trong mỗi con người… Tình trạng lai căng sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các tệ nạn xã hội và sự xâm nhập các sản phẩm, dịch vụ độc hại, chủ nghĩa cá nhân vị kỉ, đang làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhất là giới trẻ hiện nay… Việc ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn chưa thực sự hiệu quả, kịp thời".

dang2

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hô hào ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cả trên đường phố nhưng không còn ai quan tâm - Ảnh minh họa 

Bài Mác-Lênin – chống cộng

Ngoài những thay đổi tư duy mãnh liêt về đảng và tìm cách thoát đảng của một số không nhỏ đảng viên như đã dẫn chứng, Đảng cộng sản Việt Nam còn đối diện với thái độ bài bác chủ nghĩa Mác-Lênin đang lên cao trong nội bộ, trước thềm Đại hội đảng XIII.

Vì vậy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải răn đe :

"Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động".

(Bài viết ngày 31/08/2020)

Phụ họa với ông Trọng đã có Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nghĩa báo động ngày 07/07/2020 :

"Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ "giải trừ ý thức hệ", làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta, thì việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay".

(Tạp chí Cộng sản, 07/07/2020)

Nhưng bên cạnh chuyện đảng viên sổ toẹt vào chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam còn phải đương đầu với "chủ nghĩa chống cộng", ngay trong thời kỳ đảng tiến hành tổ chức Đại hội XIII.

Đây là lần đầu tiên, Ban Tuyên giáo đã đưa ra lời cảnh giác này trước một Đại hội đảng toàn quốc.

Báo Tuyên giáo viết :

"Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức "rêu rao" và cổ xúy cho nhiều thứ "chủ nghĩa", trong đó, nguy hiểm hơn là "chủ nghĩa chống cộng". 

(Tuyên giáo, ngày 15/9/2020)

Mặc dù không nêu ra đích danh cá nhân hay tổ chức nào, nhưng bài báo tiết lộ rằng :

"Chủ nghĩa chống cộng" lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước Đông Âu và Liên Xô, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào ; lợi dụng những yếu kém, khó khăn và thách thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… để ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ; phủ nhận những thành tựu to lớn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản...".

Thêm vào đó, Tạp chí Tuyên giáo nêu ra các mũi tấn công Việt Nam của "Chủ nghĩa chống cộng" bao gồm :

"Lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền để chống phá Việt Nam nhằm áp đặt dân chủ, nhân quyền, tự do kiểu phương Tây, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước ta và thúc đẩy cái gọi là "cách mạng màu sắc" nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế".

Sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình" để chống phá Việt Nam một cách toàn diện nhằm thực hiện âm mưu "không đánh mà thắng". Chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam, với 3 nội dung cơ bản là dân chủ hóa chính trị, tự do hóa kinh tế, và áp đặt văn hóa, lối sống tư sản. Thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đánh mềm, đánh ngầm, đánh sâu, đánh hiểm để thực hiện âm mưu phá hoại toàn diện, "chiến thắng không cần chiến tranh", "nhuộm đen các thế hệ thanh niên"... ở Việt Nam. Về phương thức tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình" là kết hợp chống phá công khai với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp ; triệt để lợi dụng những hạn chế, khiếm khuyết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, làm cho Việt Nam tự suy yếu, "tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Đặc biệt "đặt trọng tâm" vào chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, tìm mọi cách thúc đẩy chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và thực hiện "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang ; khi thấy có điều kiện, thời cơ sẽ kết hợp "diễn biến hòa bình" với bạo loạn lật đổ để nhanh chóng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".

Sau khi vạch ra các mũi tấn công của điều gọi là "chủ nghĩa chống cộng", bái báo đã hé lộ lực lượng này được phối hợp nhịp nhàng giữa ba nhóm : lực lượng quốc tế, người Việt ở nước ngoài và các cá nhân và tổ chức người Việt trong nước.

Tuy nhiên, báo Tuyên Giáo đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để hậu thuẫn cho nội dung, mặc dù bài viết đã vẽ ra nhiều đường giây chiến thuật cho ra vẻ nghiệm trọng, như :

"Các thế lực phản động quốc tế và các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên chống phá một cách mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước. "Hậu thuẫn" cho chúng là những đối tượng cơ hội và chống đối chính trị trong nước bao gồm các phần tử, tổ chức phản động ; những đối tượng tiêu cực, bất mãn bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc... Các thế lực thù địch từ bên ngoài tìm mọi cách móc nối để "gây dựng", hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước".

Về nhân sự, Tuyên giáo quy kết :

"Những "nhân vật" được chúng đặc biệt chú trọng là các đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án hình sự trước đây, nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại (như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân) ; một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp đã "trở cờ" khi có nhận thức, quan điểm chính trị đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cộng sản, phản bội Tổ quốc. Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., một số chức sắc, người đứng đầu núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có đạo...".

Bài báo kết luận :

"Có thể tổng quát phương châm, âm mưu, thủ đoạn chống phá của "chủ nghĩa chống cộng" trong bối cảnh hiện nay là : lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá ; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn ; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn ; cuối cùng là dùng hoạt động quân sự để can thiệp vũ trang lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Do đó, Tuyên giáo đã kêu gọi toàn đảng hãy :

"Kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống "chủ nghĩa chống cộng" và đấu tranh chống "chủ nghĩa cơ hội, xét lại". Vì chúng thường cấu kết với nhau, dựa vào nhau để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cách mạng thế giới cũng như ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong cuộc đấu tranh vì lợi ích chung. Tích cực chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Như thế thì Đảng cộng sản Việt Nam đã thập tử nhất sinh chưa ?

Phạm Trần

(23/09/2020)


 [v1]

Published in Diễn đàn

Trung tuần tháng 7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam kết hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang : Thành tựu và tầm nhìn".

tuyengiao01

Hội thảo "Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang : Thành tựu và tầm nhìn".

Đã có hơn 90 bài viết tham gia hội thảo, nhưng không phải ai cũng được đọc chúng. Những vấn đề bàn ở đây là dựa trên những gì mà báo chí và truyền thông nhà nước công bố từ hôm 15/7 vừa qua mà tác giả tiếp cận được.

Khởi thủy thế nào ?

Thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, tiến tới giành chính quyền, lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và cách mạng xã hội chủ nghĩa, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, trong cuộc vận động các tầng lớp người dân và cả cán bộ đảng viên nữa tham gia vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ban Tuyên giáo các cấp từ trung ương đến địa phương đã làm tốt nhiệm vụ của họ từ năm 1930 đến năm 1975 và có thể đến trước đổi mới kinh tế (1986). Ngày đó, phần lớn đảng viên sống vì lý tưởng cao đẹp : giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội không có người bóc lột người, "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Họ nêu gương "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", "không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Có thể nói đó là thời lãng mạn cách mạng.

Thời đó cán bộ - đảng viên nêu gương "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", "mình vì mọi người, mọi người vì mình" thực sự chứ không phải trên đầu môi, chót lưỡi. Ngày đó không ai chạy chức, chạy quyền, chạy cơ cấu, nghĩa là không có kẻ bán, người mua chức - quyền.

Còn nay ra sao ?

tuyengiao1

Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội, 2020

Ngày nay, dưới tác động của đổi mới kinh tế, xã hội Việt Nam bị phân hóa giầu nghèo ngày càng sâu sắc ; nạn tham nhũng hoành hành từ ngoài đường đến văn phòng các cơ quan nhà nước, từ lực lượng vũ trang đến cơ quan bảo vệ pháp luật ; các nhóm lợi ích xâu xé tài lực quốc gia ; tầng lớp dân oan, mất đất ngày một đông đảo ; độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng bởi người đồng chí phương Bắc cùng ý thức hệ, v.v. Và đó là những thách thức rất khắt nghiệt đối với người làm tuyên giáo.

Thêm vào đó, cuộc cách mạng tin học đã tước đi sự độc quyền thông tin của bất kỳ chính quyền nào. Trong bối cảnh đó ngành Tuyên giáo liệu có thể "Tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân" ?

Liệu có thể "phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc" ? Liệu có thể "xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam" ?

Tôi không biết trong số hơn 90 tác giả tham gia viết bài, có ai làm các điều tra xã hội học nghiêm túc đủ để đưa ra những kết luận định tính trên ?

Mặt khác, sự băng hoại đạo đức không buông tha những người làm tuyên giáo. Hai ông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ăn hối lộ to chỉ trong một vụ làm ăn. Họ bị phạt tù nhiều năm. Trớ trêu thay, hai ông Son - Tuấn rao giảng đạo đức cách mạng, học theo gương cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa hùng hồn hơn ai hết. Hóa ra họ là những kẻ cơ hội, tay phải viết sách dạy đạo đức cách mạng, tay trái ăn cắp công quỹ quốc gia. Vậy thì kết luận rằng, ngành Tuyên giáo góp phần "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh" liệu có thuyết phục ?

Có duy ý chí ?

Nhà lãnh đạo Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam coi ngành này có nhiệm vụ "đi trước - mở đường", tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cùng là các nhiệm vụ đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống suy thoái đạo đức - tư tưởng - lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của các đồng chí của ông trong Đảng và đoàn kết dân tộc, thống nhất nhân tâm. Tóm lại, ngành Tuyên giáo có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng.

Vấn đề là ngành này, với đội ngũ lý luận gia đông đảo có thực ĐI TRƯỚC - MỞ ĐƯỜNG ? Ông cựu Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (tiền thân của Ban Tuyên giáo) Hà Đăng xác quyết rằng "thành tựu quan trọng về lý luận mà Đảng cộng sản Việt Nam đạt được qua gần 35 năm đổi mới là đã hình thành một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã ở Việt Nam".

Lập luận này chứng tỏ ông Hà Đăng đã không theo kịp thực tiễn xã hội Việt Nam ngày nay. Nó trái với nhận định của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Giáo sư Phùng Hữu Phú, như báo chí nhà nước của Việt Nam tường trình, rằng lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ "là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được" và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vẫn theo báo chí truyền thông chính thống Việt Nam, từng nói "Chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội".

Điều này có nghĩa là Ban Tuyên giáo trung ương nếu cứ quyết tâm tìm kiếm chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa, công tác tổng kết thực tiễn, nêu lý luận dẫn đường cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.

Và, một khi chưa làm được điều đó thì tự cho mình có thiên chức đi trước - mở đường chỉ là chuyện mong ước chủ quan, duy ý mà thôi.

Lê Văn Sinh

Nguồn : BBC, 22/07/2020

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, nguyên Giảng viên, nhà nghiên cứu sử học, từng làm việc nhiều năm tại Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Published in Diễn đàn

Tại sao những lá đơn, của hàng trăm người dân quận 2 đã không được đề cập trên báo chí ? Tại sao những mất mát xót xa này đến ngày 9/5 mới được thể hiện ?

baochi1

Thủ thiêm im lìm trong một thời gian dài 

Chiều ngày 9/5/2018, với nhiều phóng viên dự buổi tiếp xúc cử tri bị giải tỏa trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi lớn nhứt đặt ra mà không biết ai đủ thẩm quyền trả lời : 20 năm qua báo chí đã ở đâu ? Các nhà báo đã ở đâu khi người dân đã mất tất cả, chính quyền cũng đã và đang mất tất cả ? Tại sao những lá đơn, của hàng trăm người dân quận 2 đã không được đề cập trên báo chí. Tại sao những mất mát xót xa này đến chiều 9/5 mới được thể hiện ?

Các nhà báo đã ở đâu vậy ? Trong khi báo chí Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi đi đầu trong đấu tranh với cái sai ? cái xấu ? Và liệu có bao nhiêu nhà báo được mua suất ưu đãi ở Thủ Thiêm ?

Bà nghị Nguyễn Thị Quyết Tâm có xứng đáng là đại biểu của dân ?

Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri quận 2 gồm có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cử tri cho rằng bà Tâm đã đứng về phía chính quyền quận 2, bảo vệ việc làm – được cho là sai trái của địa phương này với nhiều hộ dân Thủ Thiêm. Thậm chí nhiều người kêu gọi bà từ chức vì không giải quyết được những kiến nghị của dân.

Bà Tâm thừa nhận rằng, với trách nhiệm của một đại biểu quốc hội, bà đã làm "chưa tròn trịa", rồi bà khẳng định sẽ luôn cố gắng chứ không thoái thác bằng việc từ chức. Bà Tâm nói những ý kiến nóng nảy ngày hôm nay là "do chính quyền chậm giải quyết", do vậy "Cô bác nặng lời cỡ nào mình cũng nghe. Nghe để giải quyết, mình giải quyết chưa thấu đáo thì cô bác nói mình phải nghe".

baochi2

Bà nghị Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm

Nếu căn cứ vào những gì bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã hứa hẹn trong tờ khai "Chương trình hành động" mang tính thủ tục của ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, thì bà Tâm cần tự trọng từ chức, thay cho bãi miễn vì không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân theo quy định tại Điều 7, Điều 88 Hiến pháp và Điều 56 luật Tổ chức Quốc hội.

"2. Dành thời gian thỏa đáng tiếp xúc cử tri, luôn gắn bó lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tập hợp đưa đến Quốc hội. 3. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân của địa phương nơi tôi ứng cử để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm" (Chương trình hành động" của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lúc ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 7 : quận 2, quận 9, quận Thủ Đức).

Báo chí ở đâu trong hơn 20 năm qua ?

Nếu như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không làm tròn trách nhiệm dân cử, thì trách nhiệm của báo chí ra sao ?

Hàng năm, báo chí tập trung đưa tin liên quan về tiếp xúc cử tri ít nhất 4 bận : trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Như vậy, 20 năm qua, có ít nhất đến 80 cuộc tiếp xúc của cử tri Thủ Thiêm với những vị gọi là đại biểu Quốc hội, thế nhưng vì sao các uất ức của người dân Thủ Thiêm không hề được báo chí lên tiếng ?

Người viết còn nhớ trong nhiều lần giao ban báo chí với Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2001 – 2004, trên cương vị Trưởng ban tư tưởng văn hóa, bà Phạm Phương Thảo luôn chê trách báo chí chỉ chăm chăm viết về những mặt trái, những tiêu cực mà không cổ xúy những gương người tốt việc tốt.

Hồ sơ bạn đọc của người dân mất đất đầy oan ức ở Thủ Thiêm được gửi đến các tòa soạn tại Sài Gòn. Thế nhưng ở giao ban định kỳ hàng tuần của Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam, các đại diện báo chí đến dự luôn được ‘hăm he’ bằng khuyến cáo "phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch". Đại diện Ban Tuyên giáo còn đọc cụ thể từng bài báo được cho là "dễ bị thế lực xấu lợi dụng" ; bao gồm các bài báo lên tiếng về việc người dân bị cưỡng chế đất đai trái pháp luật.

Không chỉ có gọng kìm của Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam, mà báo chí ở Sài Gòn còn chịu thêm áp lực thứ ba đến từ cơ quan An ninh bảo vệ chính trị nội bộ (PA83 với báo chí có tòa soạn chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh ; A83 nếu tòa soạn chính đặt tại Hà Nội). Cả 3 cơ quan đều cùng luận điểm : "Cảnh giác luận điệu xuyên tạc và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch" (!?).

Vậy là báo chí buộc trở thành nền báo chí nô dịch, loa phát theo cái gọi là định hướng tuyên truyền phục vụ tuyên giáo Đảng. Nói như lời lúc sinh tiền của tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Bá Thành (còn được biết đến là họa sĩ biếm Ớt) mà rất nhiều phóng viên vẫn còn nhớ : "Các anh chị biết tôi đã nói gì với thành ủy không ? Tôi nói : Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. Chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu, và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng !".

Nhiều que diêm đã được bật lên

Dường chừng đang xảy ra cuộc khủng hoảng truyền thông, khi trước gọng kìm từ tuyên giáo và an ninh, cánh phóng viên báo chí đã chọn việc thể hiện qua trang mạng xã hội như Facebook.

Vì sức ép của ‘định hướng tuyên truyền’ nên xét vẻ ngoài thì quan điểm của toà báo và quan điểm của cá nhân nhà báo nhiều khi là không đồng nhất và họ, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vẫn phải viết những điều mà toà soạn họ muốn đăng – đúng hơn là chỉ được phép đăng như vậy. Nhưng phóng viên đó cũng có nhu cầu bày tỏ quan điểm cá nhân, nên đã đưa lên facebook, blog hoặc web cá nhân những điều họ không được phép đăng ở báo của họ.

Trước khi báo chí ‘nhập cuộc’ ào ạt vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, thì trên trang facebook, nhiều nhà báo đã ‘phanh phui’ những bè phái đang tiếp tục lũng đoạn đất đai của Sài Gòn. Ngay cả chuyện triệt hạ hàng cây trăm tuổi trên con đường Tôn Đức Thắng của dự án Thủ Thiêm, báo chí cũng ngờ vực rằng đây là cú áp phe mượn cớ làm cầu theo quy hoạch...

Xin tạm kết bài viết này bằng câu chuyện do chính nhà báo Từ Kế Tường kể lại :

"Tôi nhớ, một hôm anh Hà Phi Long (quyền tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đi dự họp giao ban định kỳ hàng tuần ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, lúc đó anh Ba Sơn, Phó ban Thường trực còn chủ trì họp báo với các tổng biên tập báo. Lúc trở về cơ quan, anh Hà Phi Long liền gọi tôi qua phòng anh, mặt mày đỏ lên, giọng giận dỗi : - Từ thứ sáu tuần sau, ông thay mặt Ban biên tập đi dự họp giao ban, tôi không đi nữa...

Tôi cười : - Sao thế ? Họp giao ban không tổng thì phó, tôi chỉ là thư ký tòa soạn lấy tư cách gì đi họp ?

- Không là không. Tôi bước vô phòng họp ai cũng nhìn tôi như người trên trời rơi xuống, tôi đi họp làm gì cho mất công. Ông cứ đi họp, cho họp thì họp, không cho họp thì về.

Và lần đó cũng là buổi đi họp giao ban đầu tiên cũng là lần cuối cùng của tổng biên tập Hà Phi Long, anh dứt khoát không đi họp nữa".

Với một người với tính cách bỗ bã, ăn nói bạo mồm bạo miệng như Hà Phi Long nên sau đó ông đã bị vạ miệng, buộc phải rời ghế tổng biên tập. Que diêm lẻ loi khi ấy đang được các nhà báo tiếp nối thắp lên ở hôm nay.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 13/05/2018

Published in Diễn đàn