Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

dimanche, 17 juillet 2022 04:45

Nhớ quê - Lointain

Thơ và minh họa tranh : Trần Thu Dung

Ngâm thơ : Hoàng Mạnh Hùng

Published in Văn hóa