Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nguồn : RFI, 23/11/2019

Nguồn : RFA, 23/11/2019

Nguồn : VOA, 23/11/2019

Published in Video
mercredi, 20 novembre 2019 16:58

Tin tức thời sự truyền hình 20/11/2019

Nguồn : RFI, 20/11/2019

Nguồn : RFA, 20/11/2019

Nguồn : VOA, 20/11/2019

Published in Video

Nguồn : RFI, 19/11/2019

Nguồn : RFA, 19/11/2019

Nguồn : VOA, 19/11/2019

Published in Video
vendredi, 15 novembre 2019 13:22

Tin tức thời sự truyền hình 15/11/2019

Nguồn : RFI, 15/11/2019

Nguồn : RFA, 15/11/2019

Nguồn : VOA, 15/11/2019

Published in Video

Nguồn : RFI, 14/11/2019

Nguồn : RFA, 14/11/2019

Nguồn : VOA, 14/11/2019

Published in Video
mercredi, 13 novembre 2019 22:54

Tin tức thời sự truyền hình 13/11/2019

Nguồn : RFI, 13/11/2019

Nguồn : RFA, 13/11/2019

Nguồn : VOA, 13/11/2019

Published in Video

Nguồn : RFI, 12/11/2019

Nguồn : RFA, 12/11/2019

Nguồn : VOA, 12/11/2019

Published in Video
vendredi, 08 novembre 2019 00:11

Tin tức thời sự truyền hình 08/11/2019

Nguồn : RFI, 08/11/2019

Nguồn : RFA, 08/11/2019

Nguồn : VOA, 08/11/2019

Published in Video

Nguồn : RFI, 07/11/2019

Nguồn : RFA, 07/11/2019

Nguồn : VOA, 07/11/2019

Published in Video
mercredi, 06 novembre 2019 23:59

Tin tức thời sự truyền hình 06/11/2019

Nguồn : RFI, 06/11/2019

Nguồn : RFA, 06/11/2019

Nguồn : VOA, 06/11/2019

Published in Video