Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Fake news : hiểm họa lớn nhất của thời đại ngày nay ?

Điều gì nuôi dưỡng tin giả ? Tin giả nguy hiểm đến mức nào ? Và chúng ta có thể…
21/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 21/11/2018

Nguồn : RFI, 21/11/2018 Nguồn : RFA, 21/11/2018 Nguồn : VOA, 21/11/2018
21/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 20/11/2018

Nguồn : RFI, 20/11/2018 Nguồn : RFA, 20/11/2018 Nguồn : VOA, 20/11/2018
20/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 19/11/2018

Nguồn : RFI, 19/11/2018 Nguồn : RFA, 19/11/2018 Nguồn : VOA, 14/11/2018
19/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 17/11/2018

Nguồn : RFI, 17/11/2018 Nguồn : RFA, 17/11/2018 Nguồn : VOA, 17/11/2018
17/11/2018

Phóng sự cộng đồng : người Việt tại Pháp và SBTN go

Nhóm phóng viên SBTN đã đến các nơi có đông người Việt sinh sống tại Pháp để đưa những sinh…
17/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 16/11/2018

Nguồn : RFI, 16/11/2018 Nguồn : RFA, 16/11/2018 Nguồn : VOA, 16/11/2018
16/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 15/11/2018

Nguồn : RFI, 15/11/2018 Nguồn : RFA, 15/11/2018 Nguồn : VOA, 15/11/2018
15/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 14/11/2018

Nguồn : RFI, 14/11/2018 Nguồn : RFA, 14/11/2018 Nguồn : VOA, 14/11/2018
14/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 13/11/2018

Nguồn : RFI, 13/11/2018   Nguồn : RFA, 13/11/2018
13/11/2018

Đàn áp, triệt hạ tôn giáo : tội ác của bạo quyền cộng sản

43 năm qua từ sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, bạo quyền công sản Việt Nam không từ bỏ một…
13/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 12/11/2018

Nguồn : RFI, 12/11/2018 Nguồn : RFA, 12/11/2018
12/11/2018

Xây dựng công đoàn độc lập thực sự của người lao động

Phong trào Lao Động Việt góp sức xây dựng công đoàn độc lâp thực sự của người lao động Hiệp…
12/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 10/11/2018

Nguồn : RFI, 10/11/2018 Nguồn : RFA, 10/11/2018 Nguồn : VOA, 10/11/2018
10/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 09/11/2018

Nguồn : RFI, 09/11/2018 Nguồn : RFA, 09/11/2018 Nguồn : VOA, 09/11/2018
09/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 08/11/2018

Nguồn : RFI, 08/11/2018 Nguồn : RFA, 08/11/2018 Nguồn : VOA, 08/11/2018
08/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 07/11/2018

Nguồn : RFI, 07/11/2018 Nguồn : RFA, 07/11/2018 Nguồn : VOA, 07/11/2018
07/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 06/11/2018

Nguồn : RFI, 06/11/2018 Nguồn : RFA, 06/11/2018 Nguồn : VOA, 06/11/2018
06/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 05/11/2018

Nguồn : RFI, 05/11/2018 Nguồn : RFA, 05/11/2018
05/11/2018

Tin tức thời sự truyền hình 04/11/2018

Nguồn : RFI, 04/11/2018 Nguồn : RFA, 04/11/2018 Nguồn : VOA, 04/11/2018
05/11/2018