Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/04/2017

Rạn nứt, phân hóa tột đỉnh trong Đảng cộng sản

Bùi Tín

Đảng cộng sản trước đây thường khoe rng "Đng ta luôn đoàn kết keo sơn thàng mt khi thng nht vng như tng đá kim cương không bao gi rn nt hay chia r". Tht ra, đây ch là lun điu tuyên truyn t ban Tuyên Hun Trung Ương, hc mót theo lun điu ca các Đng cộng sản Liên Xô và Trung Quc.

ta1

Bức hình được cho là hình nh Cảnh sát cơ động b dân Đng Tâm bt gi

Đi theo quá trình suy thoái, s rn nt trong Đng ngày càng rõ rt, dn đến s phân hóa chia r ngày càng rõ, và trm trng, đưa Đng ti cuc khng hong toàn din v hc thuyết, đường li, chính sách, v tổ chc chưa tng có như hin nay.

Ngay trong các y Viên B Chính Tr cũ và mi, đã có nhng người lên tiếng phê phán phn đi các sai lm nghiêm trng ca lãnh đo liên quan đến đường li và chính sách ca Đng.

Đó là Trn Xuân Bách, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Cơ Thch, Nguyn Văn An, tng lên tiếng chng li chế đ đc đng phn dân ch ; ch ra sai lm nghiêm trng trong "v án siêu nghiêm trng biến Tng Cc II thành t chc tay sai bành trướng," cu kết vi tình báo Hoa Nam ; phê phán B Chính Trị cai tr kiu đc đoán như mt ông vua tp th.

Khá nhiu cán b cao cp là trí thc đã lên tiếng bác b các lun đim trong các văn kin d tho trình các Đi Hi Đng VII, VIII cho đến XI, XII gn đây, không th chp nhn nhng hc thuyết giáo điu c l như hc thuyết Mác-Lênin già ci lc hu và ch nghĩa xã hi vin vông. Như ông Bùi Quang Vinh, tng là B Trưởng Kế Hoch - Đu Tư, khi được hi v cơ chế «kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa", đã c quyết «làm gì có cái th đó mà đi tìm". Cả mt phong trào "thoát Đng" được thc hin t trí thc, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cu có tư duy đc lp, trng l phi và chân lý.

Có th nói có đến hàng vn, hàng chc vn đng viên trên thc tế đã b sinh hat Đng vì tht vng và mt lòng tin. Số đông phi li ch vì không có s la chn, vì tin lương, miếng ăn, còn h nghĩ khác, làm khác, không còn dính vi lãnh đo.

Trong my chc t chc xã hi dân s đc lp t lp hin nay, như trong Văn Đoàn Đc Lp, Hi Nhà Báo Đc Lp, Qu Phan Châu Trinh... và trong hàng triệu Blogger cùng Facebooker t do, có không ít Đng Viên cộng sản đã thc tế quên Đng, b Đng đ t mình dành quyn suy nghĩ và ăn nói theo ý mình, không a dua, nói theo ý Đng khi Đng đã hoàn toàn lm cm, đi lp vi nhân dân.

Rõ ràng lòng Đảng và ý dân đã buông tay nhau, ri b nhau, đi lp nhau, trên thc tế là mt cuc ly thân và ly d không sao hòa gii được. "Thoát Trung," "Thoát Đng" là mnh lnh ca giai đan mi, ca thi đi, ca lch s.

Có th hình dung sự phân hóa trên đi th là : s Đng Viên có c thy 3 triu, trong đó các nhóm quyn lc chia nhau chc v và đc quyn đc li t cp Trung Ương, qua cp tnh - thành, huyn - qun, xung đến cp xã ch có chng 30 ngàn người. cp Trung Ương ước chng có 2 ngàn, mỗi tnh thành có t 200 đến 500, mi qun huyn có chng 100 và mi xã có chng vài chc Đng Viên cường hào. Như vy s Đng Viên ct cán tht s trung thành vi Đng vì chy theo quyn lc và chy theo tư li ch chiếm chưa đến 1% tng s Đng Viên. Đây mới tht s là nhng Đng viên "trung thành," nht nht tuân theo B Chính Tr và Trung Ương Đng.

Còn 99% đng viên còn li, gm 2 triu 97 vn, ch là nhng đng viên thường, không quyn lc, không đc li, ch như công dân bch đinh, b cai trị, b áp bc, b bóc lt.

Họ b li dng làm b đ, làm chiếc thang, làm bù nhìn, làm cây cnh, có khi làm con tin, giúp cho 10 vn kia tn ti, múa may, đ hp pháp hóa mt t chc tiếm quyn, cướp chính quyn ca nhân dân ri gi cht cho riêng mình suốt hơn 70 năm nay.

Không phi ngu nhiên mà nhà văn hóa Nguyn Khc Mai lên tiếng yêu cu Đng cộng sản phi đi mi tn gc mô hình cai tr mt cách có h thng, chuyn sang k nguyên dân ch tht s, đi vi thi đi văn minh, theo truyn thng t lc, tự ch, t cường và nn văn hóa Minh Triết ca dân tc Vit.

Không phi ngu nhiên mà Hiu Trưởng trường Đi Hc Kinh Tế, Giáo Sư, Đng Viên kỳ cu, Đào Công Tiến, công khai yêu cu Đng thay k nim 30/4/1975 hàng năm bng L Tưởng Nim chung các nn nhân 30 năm chiến tranh 1945-1975 nhm góp phn hoàn thành hòa gii và hòa hp dân tc, Đảng cộng sản phi sám hi t ti vi dân v nhng sai lm có h thng buc nhân dân phi tr giá quá đt v người, ca ci, thi gian trong 42 năm qua.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong v xung đt gia đi cnh sát cơ đng ca ngành Công An vi nhân dân xã Đng Tâm, huyn M Đc, nhân dân đã đng lên chng tr thế lc bo quyn, khi Thành y cộng sản, Huyn ủy cộng sản, v hùa vi công ty Viettel do các tướng lĩnh tham nhũng cầm đu đ cướp đt ca dân. Vùng đt này t xa xưa giao cho quân đi đ làm sân bay nh nhưng sau đó vic xây b hy b, vn không được tr v cho dân đa phương.

Mt đim rt có ý nghĩa là các đng viên cu chiến binh đã ng hn v phía nhân dân, giữ vai trò ch đo trong cuc đu tranh dũng cm này. Các đng viên các chi b trong đng b xã, các đoàn viên Thanh Niên cộng sản, hi viên Hi Ph N do Đng dng lên đu đng v phía nhân dân rut tht. Có gì tiêu biu hơn là c Lê Đình Kình, mt cu chiến binh Quân Đi Nhân Dân, 82 tui, 60 năm tui Đng, Đng viên kỳ cu, đã tr thành người lãnh đo cuc ni dy chng cường quyn hung bo. Tin ca BBC trích li cháu c Kình, rng «c b v xương đùi. Không có bng chng đ biết chính xác làm sao c b gãy xương, nhưng t sau khi công an bt đi thì c phi điu tr trong vin". S phân hóa ca Đng cơ s tht bi đát, rõ ràng.

Đng ch còn sng tht s trong 1% đng viên có quyn lc. H c gi 99% đng viên còn li trong Đng ch đ làm bù nhìn, làm con tin, cho họ gi cái v b ngoài, cái danh hão đ che lp s tan v sâu rng ca Đng t trong lòng nó trên quy mô rng khp.

Hình nh rn nt, chia r, rách nát, t tơi ca Đng cộng sản đã đến đ tt đnh. T đàn áp h buc phi đàm phán tay đôi với nhân dân, nhưng h còn d nhiu mưu đ thâm him.

Sự tan v ca Đng là tt yếu, do chân lý "nhân dân khi thc tnh là vô đch".

Cũng như s tan v ca Đng đàn anh – Đng cộng sản Liên Xô, vng mnh gp bi Đng cộng sản Vit Nam đàn em, cách đây chỉ 26 năm.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 19/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 4729 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)