Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/08/2020

Thẩm định ‘xấu, độc’ theo Bộ tiêu chuẩn ‘3 trong 1’

Trân Văn

T Quân đi nhân dân va có thêm mt bài ch trích nhng thông tin, ý kiến cnh báo v tình trng h thng công quyn Vit Nam gia tăng đàn áp nhng cá nhân tng lên tiếng phn đi c bt công ln bt cp Vit Nam (1).

rfavoa2

Hình trích xut t qdnd.vn 10/8/2020

Bài viết va k (Nhng lun điu trn áp, bt b trước đi hi đng là vu khng, ba đt) trên t Quân đi nhân dân - s gi tt là QĐND, hay mt bài viết được đng trên t Nhân dân cách nay chng ba tun (VOA, RFA vn tiếp tc chng phá Vit Nam)  s gi tt là Nhân Dân, cho thy, h thng tuyên giáo Vit Nam vn áp dng… B tiêu chun "3 trong 1" đ thm đnh "xu, đc", xác đnh "bn, thù" và phân loi thông tin, ý kiến ("tht" hay "gi").

rfavoa1

Hình trích xut t nhandan.com.vn 20/07/2020

***

Theo QĐND thì nhng nơi, nhng người bt k trong hay ngoài Vit Nam tng bày t s ái ngi và cnh báo v vic h thng công quyn Vit Nam sách nhiu, tng giam, pht tù hàng lot nhng cá nhân cung cp thông tin, trình bày ý kiến v nhng bt toàn ti Vit Nam đu là "vu khng, ba đt". S dĩ nhng cá nhân như ông Trnh Bá Phương gp rc ri hay vướng vòng lao lý là vì h đã phm mt s ti được qui đnh trong B Lut Hình s ca Vit Nam.

Trong bài viết đã đ cp, QĐND gii thích ti sao ông Trnh Bá Phương vi phm pháp lut : Khi nhà ca gia đình ông Phương b gii ta, đt b thu hi, ông và thân nhânđòi hi phi đn bù vi giá đt cao hơn khung giá bình thường và b h thng công quyn bác b vi lý do đó là đòi hi vô lý, không có cơ s. Ông Phương và nhiu người khác không chp nhn nênkhiếu kin thường xuyên.

QĐND cáo buc vic ông Phương dùng Internet cung cp thông tin, trình bày ý kiến liên quan ti gii ta nhà, thu hi đt Dương Ni, Hà Đông, Hà Ni là nói xu chính quyn, chng đi chế đ và sau khi Hà Ni xy ra thêm trường hp tương t Đng Tâm, M Đc, ông Phương đã cùng nhng cá nhân đang gánh chu oan sai cung cp thông tin, ý kiến, nên mi tr thành b can ca v án "làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam".

Tuy Vit Nam không công nhn quyn s hu đt đai nhưng c hiến pháp ln nhiu qui đnh pháp lut khác liên quan đếnquyn s dng đt đaixác nhn đó là quyn v tài sn và c h thng chính tr ln h thng công quyn cam kết bo h. V nguyên tc, ông Phương và nhiu công dân khác có quyn t đnh đot đi vi tha đt mà h được quyn s dng song QĐND không phân tích xem vì sao vic hđòi đn bù vi giá cao hơn li là… vô lý, thm chí còn mit th h phn khángvì li ích cá nhân ?

Tương t, c hiến pháp ln nhiu qui đnh pháp lut khác cùng khng đnh công dân Vit Nam có quyn t do bày t ý kiến, t do báo chí, thế thì ti sao QĐND li lên án nhng công dân ph biến khiếu ni, t cáo đ bo v các quyn chính đáng, cũng như li ích hp pháp ca h và ca người khác là… chng đi nhà nước Vit Nam ? Chng l lãnh đo toàn din, tuyt đi đng nghĩa vi vic có th s tot vào hiến pháp và các qui đnh pháp lut do chính đng hướng dn son tho, ban hành ?

Lp lun theo kiu như đã dn đ lên án ông Phương và nhng người bênh vc ôngvu khng, ba đt, QĐND tái khng đnh, tiêu chí đnh tính v t do, dân ch Vit Nam ph thuc hoàn toàn vào vic đng có thích hay không ! Lãnh đo toàn din, tuyt đi là đc quyn khen chê, thưởng - pht theo cm hng ch quan ca đng. Công dân "tt" không phi là cá nhân am tường, biết vin dn các quyn hiến đnh, yêu cu thc thi lut thc đnh mà phi là cá nhân không bao gi nói hay làm ngược li ý đng.

Ngoài vic lên án Trnh Bá Phương và nhng người như ông, QĐND còn qui kết nhng nơi, nhng người đng cm vi các cá nhân này, lên tiếng ng h h b xem là âm mưu phá hoi đi hi đng.

Theo QĐND, tình trng gia tăng sách nhiu, tng giam, kết án nhng cá nhân bày t s bt đng vi ý đngkhông phi là đàn áp đ tiến trình t chc đi hi đng toàn quc ln th 13 thành công tt đp. Vic đng mang mt s đng viên tai tiếng đi ct cũng không phi là chuyn các cá nhân, băng nhóm trong đng loi tr đi th như thiên h lun bàn. QĐND bo đó là thc thi công lý xã hội chủ nghĩa, bo v pháp chế xã hội chủ nghĩa ! Nghĩ khác là… t din biến, t chuyn hóa và nói khác là… thâm đc.

QĐND cnh báo công chúng đng đcác thế lc thù đch, phn đng biến thànhcon bài mi đ chng đi nhà nước Vit Namnhư Trnh Bá Phương sau khinhng con bài như Cù Huy Hà Vũ, Nguyn Văn Đài, Nguyn Ngc Như Qunh... đã cũ và hết giá tr s dng. Li nhìn và cách lp lun này tuy không bình thường nhưng h thng tuyên giáo Vit Nam vn thường xuyên s dng trong tuyên truyn, cho dù t thân li nhìn và cách lp lun này chính là mt hình thc t h thp ca nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam !

Nếu vic x lý nhng con bài cũ thun túy là thc thi công lý xã hội chủ nghĩa, bo v pháp chế xã hội chủ nghĩa thì ti sao không bucnhng con bài cũ đó thi hành xong hình pht mà h thng tòa án xã hội chủ nghĩa nhân danh nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đã tuyên, mà li phóng thích ri tng xutnhng con bài cũ đó khi Vit Nam ? Ti sao nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam không kiên đnh trong vic thc thi công lý xã hội chủ nghĩa, bo v pháp chế xã hội chủ nghĩa, thm chí vt b quyn t quyết ca chính mình ?

Vì sao đng thường xuyên khuyến cáo đng chí, đng bào không được mt cnh giác và phi cương quyết đp tan nhng âm mưu, hot đng ca cácthế lc thù đch, phn đng, mà nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam vn qua li, thm chí còn n lc thiết lp, cng c, tìm mi cách phát trin quan h đi tác chiến lược vi các quc gia bo tr chonhng con bài cũ cũng như gia đình ca h tái đnh cư, làm li cuc đi ?

Đi chiếu vi vic đnh tính vdin biến hòa bìnhca đng, rõ ràng nhng đng viên đang tham gia qun lý, điu hành nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đu đã t din biến, t chuyn hóa mc đ rt nghiêm trng. Thm chí Tổng bí thư còn xem vic qua li vi nhng quc gia y là thành tích đáng t hào vì giúp nâng cao v thế quc gia. Vì sao đng không x lý nhng vi phm rt nghiêm trng này ?

Vì sao tt c công dân đu bình đng trước pháp lut nhưng trong khi nhiu cá nhân đã cũng như đang b trng tr nghiêm khc do qua li vi nhng t chc, cá nhân ch trích nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam vi phm các tiêu chun nhân quyn, còn mt s cá nhân khác li có quyn xem s qua li vi nhng t chc, quc gia chưa bao gi ngưng đưa ra nhng ch trích tương t là… thành tích, chng t h sáng sut, tài tình nên xng đáng lãnh đo toàn din, tuyt đi c đng ln nhà nước ?

Ngoài tiêu chí th nht (đc quyn khen – chê, thưởng - pht theo cm hng ch quan ca đng) dùng đ thm đnh "xu, đc",B tiêu chun "3 trong 1còn tiêu chí th hai :Đng là "chân lý". Chân lý vn là giá tr bt biến theo không gian và thi gian, khác vi đng là "chân lý" nên không bao gi sai, du ch trương, đường li thường xuyên di chuyn ngược chiu và tr thành nguyên nhân phát sinh thc trng mà t lâu dân gian đã khái quát thành… vè "sáng đúng, chiu sai, đến mai li đúng".

Th tiêu th trường tng là… "chân lý" nên tng có nhiu cá nhân, gia đình tan tành cuc đi, s nghip. Sau đó th tiêu kế hoch hóa, chuyn đi sang th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa tr thành mt "chân lý" khác ! Bi đng là "chân lý", vic đnh danh, đnh tính, đnh lượng v "chân lý" liên tc thay đi. Thc mc hay bình phm v "chân lý" không b cáo buc là vu khng, ba đt, chng đi nhà nước, phitrng tr nghiêm khc đgiáo dc, phòng nga chung thì cũng b phê phán là… thiếu thin chí, hay b các thế lc thù đch, phn đng tác đng, li dng !

Da trên hai tiêu chí như va k, QĐND dn bài "B Công an vào cuc vì tham nhũng hay... đi hi đng ?" như mt dn chng, chng minh các thế lc thù đch, phn đng đang vu khng, ba đt rng đng đang li dng chng "t din biến", "t chuyn hóa" đ bt b, trn áp, khai tr nhng đng viên "không thuc phe nhóm", "không nm trong quy hoch" ca Đng. QĐND gii thích, s dĩ bây gi, B Công an mi điu tra nhng sai phm liên quan đến đt đai Bình Dương là vì điu tra chng tham nhũng không phi c phát hin là làm ngay được !

Gii thích như thế chng khác gì cưỡng hiếp các qui đnh pháp lut v x lý hình s Vit Nam ri ch đng kêu oan. Năm 2014, Thanh tra đã tng ch đích danh mt s viên chc góp phn to ra nhng sai phm v đt đai Bình Dương. Sau đó, Ban Ch đo Trung ương v Phòng chng tham nhũng đã yêu cu Tnh y Bình Dương "khn trương xác minh, thu thp tài liu, chng c đ x lý theo đúng quy đnh pháp lut, nếu đ căn c thì khi t x lý hình s".

QĐND cáo buc vic lit kê các s kin liên quan đến vic x lý các sai phm v đt đai Bình Dương đã tng được h thng truyn thông chính thc đ cp, cũng như ch ra yếu t bt thường khi c h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam t trung ương đến đa phương cùng quên scandal đó sut sáu năm và bây gi mi khi t là… ý đ xu, đc thì có khác gì khuyến khích thiên h kinh sý đnh tt, lành ca đng ?

***

"B Công an vào cuc vì tham nhũng hay... đi hi đng ?" là mt bài trên VOA nhưng QĐND không dn ngun. Nói cách khác, QĐND không trit đ bng Nhân Dân. Cách nay ba tun, Nhân Dân trc tiếp công kích VOA và RFAtiếp tc chng phá Vit Nam (3). Theo Nhân Dân thì quan h ngoi giao gia Vit Nam Hoa K đã tròn 25 năm nhưng VOA, RFA vntiếp tc đưa nhng thông tin ba đt, bình lun xuyên tc, can thip thô bo vào công vic ni b, xúc phm đng và nhà nước Vit Nam.

Nhân Dân khng đnhđó là vic làm hết sc khó hiu, cn phi lên án vì VOA, RFA đã ngang nhiên đi ngược quan đim, cam kết ca lãnh đo, chính quyn Hoa K trong quan h vi Vit Nam. Thành ra, bên cnh vic đ ngh chính quyn cùng cơ quan chc năng ca M chn chnh hot đng ca VOA, RFA sao cho phù hp vi các nguyên tc, quan đim ca nước M vi Vit Nam thì mt khác, chúng ta cn tiếp tc đu tranh vch trn thái đ, mưu đ, mi th đon ca VOA và RFA.

Xem bài viết va đ cp s thy, ngoài vic áp dng hai tiêu chí caB tiêu chun "3 trong 1" như QĐND, Nhân Dân rt thành tho trong vic ng dng tiêu chí th ba :Văn minh xã hội chủ nghĩa khác vi văn minh chung.

Rt khó tính chính xác nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đã cam kết vi cng đng quc tế bao nhiêu ln rng s n lc thăng tiến nhân quyn ti Vit Nam, tuy nhiên Nhân Dân cơ quan ngôn lun ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vn thn nhiên ph nh vào nhng cam kết đó. Vi Nhân Dân, t do ngôn lun, t do báo chí nhng quyn căn bn ca con người không ch vô giá tr mà Nhân Dân còn munchính quyn cùng cơ quan chc năng ca Mphi bt chước Vit Nam (chn chnh hot đng ca VOA, RFA).

Nếu VOA và RFA da trên lp lun ca Nhân Dân đ thay mt h thng chính tr, h thng công quyn M đánh giá quan h Vit M thì nhng bài viết v cuc kháng chiến chng xâm lược M cho đến nay vn nhan nhn trên chính Nhân Dân và h thng truyn thông chính thc Vit Nam, nhng b phim ca ngi cuc kháng chiến chng xâm lược M vn đang chiếu trên h thng truyn hình quc gia này, thm chí loan báo tin tc, ý kiến bình phm v nhng vn đ thi s liên quan ti chính tr, kinh tế, văn hóa, xã hi ca M cũng chính là… hành vi chng phá, thiếu tôn trng th chế chính tr ca M, xâm phm thô bo vào công vic ni b và ch quyn ca M, trc tiếp phá hoi ch trương cũng như nhng thành qu ca mi quan h gia M và Vit Nam mà chính quyn và nhân dân hai nước đã dày công vun đp !

Có mt đim cn lưu ý, rt d nhn biết là chưa bao gi và chc chn không bao gi VOA, RFA hay nhng cơ quan truyn thông c công lp ln tư nhân M cũng như nhng quc gia tht s tôn trng nhân quyn, nhn thc, nhn đnh hay lp lun theo kiu Nhân Dân, QĐND bi tiêu chun văn minh chung ca nhân loi khác xa viB tiêu chun "3 trong 1" được xây dng trên nn tngvăn minh xã hội chủ nghĩa.

Đó cũng là lý do cách hành x ca Vit Nam vi M và Trung Quc hoàn toàn trái ngược. Cùng có quan h ngoi giao, cùng nhit lit chào mng, tưng bng k nim thi đim thiết lp quan h ngoi giao vi nhau nhưng h thng chính tr, h thng công quyn và các cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam chưa bao gi b qua cơ hi lên án"ti ác ca quân xâm lược M" hay k nim các s kin quan trng trong"cuc kháng chiến chng xâm lược M và tay sai".

Ngược li, vì cùng chia svăn minh xã hội chủ nghĩa, t khi "bình thường hóa quan h ngoi giao vi Trung Quc", Vit Nam có s đng cm cao vi quc gia xã hi ch nghĩa anh em này nên t ý đc b tt c mi th liên quan đến "ti ác ca quân xâm lược Trung Quc". Vit Nam có l là quc gia duy nht dưới gm Tri này lp la, lp lng khi đ cp đến tàu… l, ca nước… l hay nướccó chung đường biên gii vi Vit Nam phía Bc đã truy đui, đánh đp, tàn sát đng bào ca mình, phá hoi kinh tế quc gia ca mình.

Bia căm thù "ti ác ca quân xâm lược M",bia ghi chiến tích ca "cuc kháng chiến chng quân xâm lược M và tay sai" vn được tu b theo đnh k nhưng không th tìm được nhng tm bia tương t ghi du ti ác và dã tâm ca Trung Quc.Văn minh xã hội chủ nghĩa ngăn cn c vic tưởng nh, ghi công nhng người Vit đã b mình trong cuc chiến chng xâm lược Trung Quc c trên đt lin ln trên bin và Nhân Dân hay QĐND chính là nhng nơi ch cn b ra ít gi là có th tìm ra vô s dn chng.

Năm 1980, Sư đoàn 337 ca Quân đi nhân dân Vit Nam đã chn 18 đt tn công ca hai sư đoàn Trung Quc ti cu Khánh Khê (ta lc ti xã Bình Trung, huyn Cao Lc, tnh Lng Sơn). Người Vit đã dng mt tm bia va đ đánh du chiến tích đó, va đ tưởng nim 650 đng bào v quc vong thân. Ri Vit Nam "bình thường hóa quan h ngoi giao vi Trung Quc", tiếp tc cùng Trung Quc chia svăn minh xã hội chủ nghĩa… Tm bia đánh du s kin :Sư đoàn 337 đã đánh bi và chn đng quân Trung Quc xâm lượcb đc b bn chTrung Quc xâm lược.

Vic thc thivăn minh xã hội chủ nghĩa theo B tiêu chun "3 trong 1này khiến nhiu người ni gin và nghi ngi h thng chính tr, h thng công quyn vn t gii thiu là ca h, do h và vì h... Mãi đến năm 2017, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam mi t chc quyên góp dng Nhà bia cu Khánh Khê. Đó cũng là dp h thng truyn thông chính thc phân bin, rng thì là : Bn ch Trung Quc xâm lược trên bia tưởng nim cũ biến mt là do… phía bên kia cho người bí mt sang đc phá, c ta sa xong chúng li đc(4).

Ti sao lãnh th ca ta, bia ca ta, ghi li mt chiến tích ly lng ca ta nhưng Nhân Dân, QĐND chng bao gi lên tiếng đòi Trung Qucchn chnh nhng k đã xâm nhp, xâm phm ch quyn ca Vit Nam như thnh thong vn đòi M chn chnh VOA, RFA vì chng phá Vit Nam ? Ti sao Nhân Dân, QĐND không thc mc ai đã chiu theo Trung Quc, cho phép b hai chTrung Qucra khi ni dung tm bia va được dng li hi năm 2017 trong Nhà bia mi đu cu Khánh Khê mi ?

***

Ít ai trong s nhng người Vit thích đùa không biết cácbài… chi mt gà. Du tác gi ca nhng bài chi này b nhiu thi gian, dng nhiu công, khai thác c nhng yếu t liên quan đến thi ca cho có vn, có điu (…Bay ăn cho chng bay s, cho v bay kinh. Bay ăn cho ngã miếu sp đình, cho m cha bay chết hết đ mt mình bay ăn)(5) hay vn dng c toán hc vào chuyn chi (Bà "khai căn" c h nhà mày xong ri, bà "tích phân n bc", bà bt c hang, c hc, ông c, ông ni, c t tiên nhà mày ra mà o hàm n ln"…) nhưng các bài chi này ch làm người ta bt cười và cm thy ti nghip nếu có ai đem ra s dng !

Có tiếp tc s dng B tiêu chun "3 trong 1đ thm đnh"xu, đc" hay không, tt nhiên là quyn ca nhng cơ quan truyn thông kiên đnh vivăn minh xã hội chủ nghĩa như Nhân Dân, QĐND, k viết bài này không dám lm bàn song đã ng dng b tiêu chun y thì không nên qui đngla chn chính tr ca đng là la chn ca nhân dân. Nếu tht s ý đng cũng là lòng dân, s chng thế lc thù đch, phn đng nào có th tác đng đếns kiên đnh ca nhân dân, hà c gì phi ung phí tâm cơ nguyn ra như chi mt gà !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 13/08/2020

Chú thích :

(1) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/thanh-tuu-nhan-quyen-viet-nam/nhung-luan-dieu-tran-ap-bat-bo-truoc-dai-hoi-dang-la-vu-khong-bia-dat-631180

(2) https://www.voatiengviet.com/a/vinamit-binh-duong-dai-hoi-dang/5481591.html

(3) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/voa-rfa-van-tiep-tuc-chong-pha-viet-nam-610358

(4) http://www.baoquangtri.vn/Chính-tr/modid/415/ItemID/119250

https://www.voatiengviet.com/a/vinamit-binh-duong-dai-hoi-dang/5481591.html

(5) https://www.facebook.com/notes/ nhã-nam/5-năm-bài-chi-mt-gà-bài-d-thi-ca-khưu-minh-cường/455746371113928/

(6) https://www.facebook.com/notes/nhã-nam/11-chi-hay-bài-d-thi-ca-ngô-thùy-trang/459508517404380/

Quay lại trang chủ
Read 101 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)