Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/03/2021

Liên minh nạn nhân cộng sản người Hoa thành hình

Phạm Phú Khải

Ngày 27 và 28 tháng 2 va qua, hơn 100 thành viên ca 12 t chc khác nhau đã nhóm hp ti Canberra, do y ban Liên minh Úc – Tân Tây Lan v Nn nhân ca Chế đ cộng sản Trung Quc t chc. Lut sư Trn Kiu Ngc, đi din cho Phong trào Gii tr thế gii vì nhân quyn, là phái đoàn Vit Nam duy nht, tham d Hi ngh "Nn nhân ca Đảng cộng sản Trung Quốc : nhìn li và vin nh".

lienminh1

Cô Trn Kiu Ngc và giáo sư Feng Chongyi.

Cô Kiu Ngccho biết, Hi Ngh trên đã được chun b t 13 tháng trước, và thành viên Ban T Chc là các nhà hot đng dân ch trí thc Trung Hoa. Các t chc này đi din cho các cng đng người Tây Tng, Đài Loan, Hng Kông, Trung Hoa, Duy Ngô Nhĩ, và các t chc tôn giáo và pháp luân công. Ngoài ra, Hi Ngh có s tham d ca dân biu George Christensen, Đi Din ca Đc Đt Lai Lt Ma Úc châu, Cu Đi S Trung Quc ti Úc (người đào ngũ Đảng cộng sản Trung Quốc) Chen Yongli, và mt s nn nhân còn sng sót sau biến c thm sát Thiên An Môn.

Sau hai ngày chia s và trao đi tình hình vi phm nhân quyn trm trng ca Đng cộng sản Trung Quc, cô Kiu Ngc cho biết tt c nhng người tham d đã đng ý đi đến quyết đnh thành lp Hi Đng Liên Minh Nn Nhân Đảng cộng sản Trung Quốc - Úc châu & Tân Tây Lan (Alliance For Victims of the Chinese Communist Party (ANZ) Council). Hi đng cũng đ ra nhng hot đng c th trong thi gian ti.

Được biếtbài phát biu ca cô Kiu Ngc đã được các tham d viên ti Hi Ngh đón nhn tích cc vì nói lên được tâm tư nguyn vng ca h. Trong bài tưởng, phi hp và liên minh là chìa khóa", cô Kiu Ngcchia s nhng đim tương đng gia Đng cộng sản Vit Nam và Đng cộng sản Trung Quc, như di sn h đ li cho đến nay ; cô cũng trình bày mt s ý tưởng mà nhng người yêu chung t do dân ch cn làm. Cô kết lun : "Khi nào Đảng cộng sản Trung Quốc còn nm quyn lc và tiếp tc thc thi chương trình hành đng hin ti, chúng ta cn phi cùng nhau nhp cuc không nhng đ bo v t do ca chính chúng ta mà, chính xác, đ bo v li sng ca chúng ta. Mt li sng t do không b bt c s can thip nào áp đt bi Đảng cộng sản Trung Quốc đi vi bt c nơi nào h vi ti. Không bao gi quá mun đ làm vic đng đn, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta cn hành đng sm hơn là mun hơn, bi vì nguy cơ quá cao".

Cô Kiu Ngc cũng cho biết cô nhn thy vài đim tương đng và khác bit gia các nhà hot đng dân ch Trung Hoa và Vit Nam. Đim tương đng là hai bên đu gp nhng khó khăn trong vic kêu gi người dân dn thân vì cng sn Trung Quc và Vit Nam đã thc thi chính sách tuyên truyn quá lâu, nên tư duy ca người dân là cn tr ln nht. Mt nhn xét, theo cô Kiu Ngc, là nhiu gii trí thc Trung Hoa ti hi ngoi rt yêu nước và sn sàng dn thân vn đng cho nhân quyn dân ch ti Trung Quc. Ti Hi Ngh, người tham d nhìn đâu cũng có th thy tiến sĩ và bác sĩ người Trung Hoa.

Trong Hi Ngh này, tôi nhn thy có hai trí thc ni bc trong cng đng người Úc và người Hoa, mà tôi đã tng viết bài v h. Người đu tiên là tiến sĩ Feng Chongyi. Cui tháng Ba năm 2017, giáo sư Chongyi đã b an ninh Trung Qucgiam cm c tun sau mt chuyến đi nghiên cu cũng như gp g các nhà hot đng cho dân ch ti Trung Quc. Chính ph và truyn thông Úc đã đng lot đưa tin khi ông b chn ti phi trường Qung Châu không cho lên phi cơ v Úc. Khi đã v đến Úc, giáo sư Chongyicho biết, An ninh Trung Quc ch đng ý cho ông xut cnh nếu ông không tiết l nhng gì xy ra, gm nhng gì ông b cht vn và nơi din ra. Nhưng nhng gì nhà cm quyn Trung Quc làm vi giáo sư Chongyi ch làm cho ông quyết tâm hơn đ tranh đu cho nhân quyn và dân ch ti Trung Quc. Ông đã tìm cách liên minh vi tt c các cng đng và t chc đã và đang là nn nhân ca Đảng cộng sản Trung Quốc. Qua Hi Ngh này, giáo sư được tín nhim vào vai trò Ch tch ca Hi Đng Liên Minh này, và cô Kiu Ngc cũng là mt thành viên chính thc.

Người th hai là giáo sư Clive Hamilton, tác gi ca hai cun sách ni tiếng nhưng cũng gây lm tranh cãi : mt, "Cuc xâm lược âm thm : nh hưởng ca Trung Quc ti Úc" ; hai, "Bàn tay du kín : Vch trn cách Đng cộng sản Trung Quc đang tái đnh hình li thế gii". Giáo sư Hamilton viết khá nhiu trên các tp chí và truyn thông uy tín khác nhau trong thi gian qua. Sau khi phát hành cun sách "Cuc xâm lược âm thm",giáo sư Hamilton được mi sang quc hi Hoa K điu trn, và cũng k t đó ông tiếp tc viết nhiu bài đ vch trn các hot đng tình báo gây phá hoi không ch cho cng đng người Hoa t do ti Úc, mà còn liên tccnh báo nhng mưu mô, trí trá và đe da ca Bc Kinh đi vi nn dân ch ca Úc. Nhng d kin nghiên cu và phân tích sâu sc ca mt giáo sư dy v chính tr hc này đã làm cho Bc Kinh phn n. Giáo sư Hamilton đã h tr tích cc cho cng đng người Hoa chng li Đảng cộng sản Trung Quốc và là người c vn đc bit ca Hi Đng Liên Minh.

lienminh2

Lut sư Trn Kiu Ngc và giáo sư Clive Hamilton.

Tôi đã liên lc cô Kiu Ngc đ hi rng theo cô thì đim ni bt nht ca Hi ngh này là gì, theo cái nhìn ca mt người đu tranh cho nhân quyn ti Vit Nam và trong vùng, thì cô Kiu Ngc cho biết như sau :

"Theo Kiu Ngc thì đim ni bt nht ca Hi ngh này là tinh thn tương thân tương ái gia các tham d viên dành cho nhau. Đc bit là s đu tranh quyết lit ca mi tham d viên nhm chm dt chế đ đc tài ca Đảng cộng sản Trung Quốc. Tuy không cùng chung dòng máu, phong tc, tp quán, ngôn ng m đ, nhưng tt c chúng tôi đu trân trng nhau vì nim khao khát chung cho mt thế gii nhân bn, mà qua đó, quyn sng ca con người được tôn trng".

Tôi mun tìm hiu thêm các hot đng ca Hi Đng Liên Minh này trong thi gian ti ra sao, nên có ý đnh phng vn cô Kiu Ngc v đ tài này vào dp khác.

Hy vng người Vit, nht là trí thc Vit Nam, mnh m lên tiếng và cùng ngi li vi nhau đ hình thành nên nhng liên minh các t chc có cùng mc đích và ch trương đu tranh cho nhân quyn và xây dng dân ch như người Hoa. Bi không có bt c mt t chc nào có th mt mình làm được điu này.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 01/03/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Phú Khải
Read 104 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)