Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/08/2021

Cách mạng tháng 8/1945 là của ai, do ai và vì ai ?

Thiện Ý

Câu tr li tng quát cho tiêu đ trên là : Cách mng tháng 8 năm 1945 là ca Đng, do Đng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa ca Đng cng sn Vit Nam. H qu là, Đảng cộng sản Việt Nam đã gt hái thành qu bước đu, còn nhân dân, dân tc, đt nước Vit Nam thì nhn lãnh hu qu bi thm kéo dài nhiu thp niên sau đó.

cachmang1

n kiếm ca vua Bo Đi bàn giao li cho chính quyn Cách mng trong bui l thoái v 30/8/1945 (Chú thích ca Bo tàng lch s quân s Vit Nam, 8/2020).

I. Cách mng tháng 8 năm 1945 là ca Đng, do đng và vì s nghip ca Đảng cộng sản Việt Nam

1. Lch s Cách mng tháng 8 – 1945

Theo Wikipedia.vn, đon viết v "Lch s Cách mng tháng 8/1945" có đon (xin trích nguyên văn) :

"Cách mng tháng Tám còn gi là tng khi nghĩa tháng Tám là tên gi ngành s hc chính thng ti Vit Nam hin nay dùng đ ch vic phong trào Vit Minh tiến hành khi nghĩa chng Đế quc Nht Bn, buc Đế quc Vit Nam bàn giao chính quyn trung ương và các đa phương và buc Bo Đi phi thoái v trong tháng 8 năm 1945.

Vic chuyn giao quyn lc được Chính ph Đế quc Vit Nam thc hin cơ bn trong hòa bình, ít có đng đ dù xy ra tranh chp vi lc lượng Nht, Đi Vit, Hòa Ho... mt s đa phương. Tr mt s đa phương tnh l như Hi Ninh (nay thuc Qung Ninh), Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Yên nm trong tay các đng phái khác như Đi Vit, Vit Nam Quc dân Đng... và quân Tưởng Gii Thch (Trung Quc) ; ch trong 10 ngày, cơ s chính quyn Vit Minh đã được thiết lp trên toàn b các tnh l trên khp Vit Nam (mun nht 28/8 : Đng Nai Thượng, Hà Tiên), hu hết đa phương trong c nước. Mt s nơi có khó khăn hơn như Hà Giang, quân Tưởng Gii Thch bc rút quân Nht (29/8) và gii phóng luôn tnh này, Cao Bng (giành chính quyn 21/8 nhưng sau đó quân Tưởng tràn vào), Lng Sơn (giành chính quyn sau đó quân Tưởng Gii Thch tràn vào, tháng 10 mi thành lp chính quyn cách mng), Vĩnh Yên (Quc dân Đng nm gi), Hi Ninh Móng Cái (Vit Nam Cách mnh Đng minh Hi nm), mt s đa bàn Qung Ninh (do Đi Vit, Vit Nam Cách mnh Đng minh Hi nm), Đà Lt (quân Nht còn kháng c mnh như ngày 3/10)...

Kết qu ca cuc cách mng là ngày 2 tháng 9 năm 1945, H Chí Minh đc bn Tuyên ngôn Đc lp Vit Nam, khai sinh ra nước Vit Nam Dân ch Cng hòa, đng thi cũng chm dt chế đ quân ch chuyên chế tn ti sut 2.000 năm trong lch s Vit Nam. Sau đó, Vit Nam Dân ch Cng hòa t chc Tng tuyn c năm 1946 trên phm vi c nước…" (hết trích)

Lch s trên dù da theo tài liu đa phn do các s gia ca Đảng cộng sản Việt Nam viết, song tương đi khách quan. Mt khách quan đáng lưu ý là Đảng cộng sản Việt Nam tha nhn cuc "Cách mng tháng 8/1945" Vit Minh (cộng sản) đã cướp chính quyn t vương quyn Bo Đi, ch không phi t Phát-Xít Nht hay thc dân Pháp.

2. Nhn đnh : Cách mng tháng 8/1945 là của Đảng, do Đảng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa ca đng cộng sản ti Vit Nam

Vì cuc Cách mng tháng 8 năm 1945 do Vit Minh (mt t chc trá hình ca Đảng cộng sản Việt Nam) mà người đng đu là ông H Chí Minh, mt đng viên cộng sản Đ tam quc tế, đã ch đo phát đng, tiến hành. Mc tiêu trước mt là đ cướp chính quyn t chế đ vương quyn Vit Nam (vi vua Bo Đi), khi đu tiến trình thc hin s nghip ti hu ca Đảng cộng sản Việt Nam, là xây dng chế đ xã hi ch nghĩa mai hu ti Vit Nam (Giai đon đu ca ch nghĩa cng sn). Cuc cách mng này tương t như cuc cách mng Tháng 10 Nga năm 1917 (Cách mng xã hội chủ nghĩa Nga), dưới s lãnh đo ca lãnh t cng đng Bolshevik Nga Vladimir Ilyich Lenin, đã cướp được chính quyn Nga hoàng Nikolas II, thiết lp Liên bang Cng hòa xã hi ch nghĩa xô-viết (gi tt là Liên-Xô).

Đây là nước cng sn (xã hi ch nghĩa) đu tiên trên thế gii. Có khác chăng là Lenin và đng cộng sản Bolshevik Nga, sau khi cướp được chính quyn mt thi gian ngn, đã thiết lp ngay mt chế đ xã hội chủ nghĩa. Trong khi H Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sau khi cướp được chính quyn, mi khi đu quá trình thc hin s nghip xây dng xã hội chủ nghĩa. Vì khong mt năm sau Cách mng tháng 8/1945, Đảng cộng sản Việt Nam dưới mt n Vit Minh đã phi tm thi thiết lp chế đ "Vit Nam Dân ch Cng hòa" (ngy dân ch, ngy cng hòa) theo ch nghĩa dân ch tư sn.

S khác bit này là do :

1) bi cnh lch s Vit Nam lúc đó (Vua Bo Đi mi tiếp nhn ch quyn đc lp t Phát-xít Nht tháng 3/1945, ch ít tháng trước khi Nht trong phe trc đu hàng phe Đng minh, kết thúc Thế Chiến II) khác nước Nga (đang là nước Nga quân ch, đc lp, hòa bình, kinh tế tư bn ch nghĩa).

2) Thc lc ca Đảng cộng sản Việt Nam lúc đó còn yếu thế so vi các lc lượng quc gia, dân tc, dân ch.

3) Đi vi nhân dân trong nước, ch nghĩa cng sn còn xa l và còn được nhiu người dân Vit Nam loan truyn như là mt ch nghĩa ngoi lai "Tam vô" (vô gia đình, vô t quc, vô tôn giáo).

4) Đi vi thế gii, ch nghĩa cng sn đang b coi là mt him ha chung ca nhân loi sau Thế chiến II.

Chính vì vy, ông H và Đảng cộng sản Việt Nam đã phi tìm cách che du b mt cng sn bng t chc Vit Minh (viết tt ca Vit Nam Đc Lp Đng Minh hi) ; tuyên b gii tán đng cng sn. Đng thi, ngy dân tc vi chiêu bài chng ngoi xâm (chng thc dân Pháp, đánh đui phát-xít Nht) đ giành đc lp dân tc. Chính nh chiêu bài ngy trang này, ông H và Đảng cộng sản Việt Nam đã huy đng được lòng yêu nước, tinh thn chng ngoi xâm, giành đc lp dân tc ca mi tng lp nhân dân Vit Nam. H đã thành công bước đu là huy đng được sc mnh qun chúng xung đường biu tình nhiu nơi, trong nhiu ngày vào tháng 8/1945 và đã cướp được chính quyn nhanh gn, d dàng, ít đ máu. Mc du lúc đó lc lượng đng viên cng sn Vit Nam được biết ch khong 5000 người. Các lc lượng quc gia dân tc dân ch lãnh đo kháng chiến chng Pháp v s lượng đông hơn nhiu, nhưng thế phân tán.

II. H qu ca cuc Cách mng tháng 8 năm 1945

Thc tế lch s cho thy, cuc Cách mng tháng 8 năm 1945, Đảng cộng sản Việt Nam đã gt hái thành qu bước đu là cướp đượ chính quyn. Trong khi nhân dân, dân tc và đt nước Vit Nam phi gánh chu nhiu hu qu tàn hi kéo dài trong nhiu thp niên sau đó.

1. Đng cộng sản Việt Nam gt hái thành qu bước đu

Đó là Đảng cộng sản Việt Nam dưới mt n Vit Minh đã cướp được chính quyn t vương quyn Bo Đi, mc dù không thiết lp ngay được chế đ xã hi ch nghĩa, do điu kin khách quan cũng như ch quan chưa thun li.

Như vy là Đảng cộng sản Việt Nam dù thế yếu so vi các chính đng quc gia dân tc dân ch, nhưng nh khéo ngy trang che du b mt cng sn, đã huy đng được lòng yêu nước, tinh thn chng ngoi xâm ca nhân dân. Đng thi, biết li dng thi cơ giao thi, các đng viên cộng sản có tính t chc, tinh thn chiến đu cao, nên đã thành công trong bước đu là cướp được chính quyn, tuy chưa th thc hin được mc tiêu ti hu là xây dng chế đ xã hội chủ nghĩa. Vì thế Đảng cộng sản Việt Nam đã bt đc dĩ phi liên hip vi các lc lượng quc gia dân tc dân ch, thành lp chính ph liên hip Quc-Cng, hình thành chế đ ngy dân ch, ngy cng hòa (Vit Nam Dân Ch Cng Hòa) trên nn tng Hiến pháp năm 1946, đ che mt thế gii, la m nhân dân. T đó, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tc s dng các b mt ngy to này đ theo đui cuc kháng chiến 9 năm chng Pháp cui cùng (1946-1954), cướp được chính quyn na nước Min Bc, bt đu xây dng xã hi ch nghĩa. Sau đó, Đảng cộng sản Việt Nam phát đng chiến tranh cng sn hóa Min Nam, song vn ngy trang dưới ngn c "kháng chiến chng M cu nước, gii phóng dân tc". Sau 21 năm (1954-1975) tiến hành chiến tranh, Đảng cộng sản Việt Nam đã cướp được chính quyn chính thng quc gia Vit Nam Cng Hòa Min Nam (kế tha chính danh quyn bính quc gia ca vương quyn Bo Đi), cng sn hóa c nước. Đây chính là thành qu sau cùng khi đi t cuc Cách mng tháng 8/1945 cướp được chính quyn, do Đảng cộng sản Việt Nam ch đo thc hin, dưới mt n Vit Minh. Đây cũng là mc tiêu cui cùng ca Đảng cộng sản Việt Nam đã đt được, bt đu minh danh chế đ "Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam" không cn che du, sau ngày "Gii phóng Min Nam" vào ngày 30/4/1975. Như vy Cách mng tháng 8/1945 rõ ràng là của Đảng, do Đảng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa ca Đảng cộng sản Việt Nam ch không phi vì c lp-T do-Hnh phúc" cho dân tc và nhân dân. Vì "T quc xã hội chủ nghĩa Liên Xô" ca Đảng cộng sản Việt Nam, khác và đi kháng vi "T quc Vit Nam quc gia dân tc ch nghĩa Vit Nam". Vì vy

2. Hu qu Cách mng tháng 8/1945, nhân dân, dân tc và đt nước Vit Nam phi gánh chu là gì ?

Sau đây là mt s hu qu bi thm khi đi t Cách mng tháng 8/1945 :

1) Vit Nam mt cơ hi giành và gi đc lp rt sm, so vi các nước thuc đa ca các đế quc như Anh, Pháp trong vùng cũng như trên thế gii

Vì Cách mng tháng 8/1945, Vit Minh (cộng sản) đã cướp chính quyn t vương quyn Bo Đi mi được phát-xít Nht trao tr đc lp ít ngày, sau khi Nht đo chánh Pháp ngày 9/3/1945. Vua Bo Đi người tha kế chính danh chế đ vương quyn Vit Nam, đã tiếp nhn ch quyn và đc Tuyên ngôn đc lp ngày 11/3/1945 (1), ra chiếu ch son tho Hiến pháp (2). Đng thi, mt chính quyn quc gia đc lp đã hình thành ngày 17/4/1945 (Chính ph Trn Trng Kim). Chính quyn này đã công b và thc hin ngay quc kế dân sinh được hoch đnh. Trước hết vào ngày 4/5/1945, chính ph Trn Trng Kim quyết đnh quc hiu mi là Đế Quc Vit Nam, ch không dùng các danh xưng An Nam, Đi Nam hay Đi Vit. Kinh đô Huế được đi thành Thun Hóa. Ngày 2/6/1945, chính ph chn quc k Vit Nam nn vàng, ba sc đ theo hình qu ly. Quc ca là bài "Đăng đàn cung"…

Thc tế như vy, Vit nam đã giành và có th gi được đc lp rt sm, t tháng 3/1945 (có th là sm nht so vi mt s thuc đa khác trong vùng) (3) ; nếu như Vit Minh (cộng sản) không làm cách mng tháng 8/1945 cướp chính quyn. Vì tình hình quc tế lúc đó đã đi thay. Vào thi khong sau khi Thế chiến II kết thúc, ch nghĩa thc dân cũ bước vào thi k cáo chung, đã buc các đế quc cũ như Anh, Pháp, Tây ban nha, B đào nha sm mun phi trao tr đc lp cho các nước thuc đa. Trong bi cnh này, Vit Nam nht đnh s gi vng được đc lp, Pháp không th quay tr li cướp nước ta mt ln na.

Thc tế lúc đó, s dĩ Pháp đã theo chân quân đi Anh vào Vit Nam gii gii quân Nht đ tái lp chế đ thuc đa, có th là vì nhu cu chiến lược toàn cu mi hình thành sau Thế Chiến II (Chiến tranh ý thc h toàn cu gia cng sn ch nghĩa và tư bn ch nghĩa) nên các cường quc như Anh, M và đng minh tư bn, bt đc dĩ phi ym tr Pháp tr li, đ ngăn chn s bành trướng ca Vit Minh ti Vit Nam nói riêng và cng sn quc tế nói chung.

2) Nhân dân Vit Nam bt đu cuc kh nn trin miên trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, khi đi t sau Cách mng tháng 8/1945 :

- Kh nn trong chiến tranh. đó là hai cuc chiến tranh do Vit Minh phát đng, ch đo là, 9 năm kháng chiến chng Pháp (1946-1954) và 21 năm ni chiến Quc-Cng ct nhc tương tàn (1954-1975). Trong cuc chiến th hai này, hai min Bc-Nam đã b ngoi bang s dng như công c thc hin cuc chiến tranh ý thc h toàn cu gia hai phe cng sn hay xã hội chủ nghĩa (Đng đu là các "tân đế quc Đ Nga-Tàu") và phe tư bn ch nghĩa (lãnh đo là "tân đế quc Trng Hoa kỳ"…), hình thành sau Thế Chiến II (1939-1945). Chính trong bi cnh cuc chiến tranh này, các công c bn x Quc-Cng đã dùng vũ khí, bom đn ca ngoi bang sát hi nhau, tàn phá tan hoang đt nước, gây hn thù trong lòng dân tc, đ li hu qu nghiêm trng, toàn din và di hi lâu dài cho dân tc và đt nước.

- Kh nn trong hòa bình, là kh nn hu chiến khi Đảng cộng sản Việt Nam cưỡng ép nhân dân tiến lên xã hi ch nghĩa, mt xã hi không tưởng (lý tưởng cao đp, nhưng không th, không bao gi thc hin được). Thc tế 10 năm đu sau chiến tranh (1975-1985), "Đng ta" đã lãnh đo "nhân dân ta" thc hin trit đ th nghim mô hình "xã hi ch nghĩa" tht bi thm hi ; phi i mi" 10 năm kế tiếp vn không cu vãn được tht bi hoàn toàn và vĩnh vin. Sau cùng phi "M ca" xoay trc v phía tư bn ch nghĩa. Phi chăng, nhng kh i toàn din cơ cc lm than, mt hết t do, đói nghèo cơm áo mà nhân dân c nước phi gánh chu trong 20 năm xây dng xã hội chủ nghĩa không thành, chính là hu qu tàn hi khác trong hòa bình, khi đi t Cách mng tháng 8/1945 ?

III. Kết lun

Qua dn chng các s kin lch s và thc tin, qu thc Cách mng tháng 8/1945 là cách mng của Đảng, do Đảng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa ca Đảng cộng sản Việt Nam. Vì cuc cách mng y đã là bước khi đu dn đến các thành qu sau đó ca Đảng cộng sản Việt Nam ; là đã ln lượt cướp được chính quyn na nước Min Bc (1945-1954) và na nước Min Nam sau 30/4/1975, đưa c nước tiến lên xã hi "xã hi ch nghĩa". Nếu đây là thành qu khi đi t cách mng tháng 8/1945 ca ng ta", thì "nhân dân ta" đã phi gánh chu mt hu qu bi thm kéo dài nhiu thp niên sau đó, trong chiến tranh (1945-1975) cũng như trong hòa bình (1975-1995) khi c nước đi lên xã hi ch nghĩa dưới s lãnh đo ca ng ta". Tiếc rng, s nghip xây dng ca đng ta không thành, mà nhân dân ta, dân tc ta, đt nước ta đã phi tr mt giá quá đt phi không ?

Houston, ngày 10/8/2021

Thin Ý

Nguồn : VOA, 24/08/2021

Chú thích

(1) Vua Bo Đi công b Bn Tuyên ngôn Độc lập ngày 11/3/1945. Nguyên văn như sau :

"Chiếu tình hình thế gii nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính ph Vit Nam long trng công khai tuyên b, k t ngày hôm nay hip ước bo h ký vi Pháp [năm 1884] được bãi b và đt nước thu hi ch quyn đc lp quc gia.

Nước Vit Nam c gng t lc, t cường đ xng đáng là mt quc gia đc lp và s theo đường hướng ca bn tuyên ngôn chung ca khi Đi Đông Á, hu giúp đ nhau tài nguyên cho nn thnh vượng chung.

Vì vy, chính ph nước Vit Nam đã đt tin tưởng vào s thành tín ca nước Nht, và đã có quyết đnh cng tác vi nước ny, hu đt mc đích nói trên.

Khâm th,

Huế, ngày 27 tháng giêng năm th 20 triu Bo Đi"

(Theo tài liu ca s gia Trn Gia Phng trích : Bo Đi, sđd. tr. 162.)

(2) Ngày 8/5/1945, nhà vua đưa ra ch trương xây dng mt hiến pháp theo khu hiu "Dân vi quý" ca Mnh T, và ngày 30/6/1945, nhà vua ban hành sc d thành lp Hi đng son tho hiến pháp. Hi đng mi bt đu làm vic, thì tình hình thay đi nhanh chóng. Vì thế mi chính sách đi ni và đi ngoi ca chính ph Trn Trng Kim trong tư thế mt quc gia đc lp, đã công b và bt đu đi vào thc hin chưa được bao lâu thì b Vit Minh cng sn cướp chính quyn vào tháng 8/1945 đưa đến ngày 2/9/1945 như là ngày quc nn ca quc dân và dân tc Vit Nam.

(3) Cách mạng tháng 8/1945 đã làm mt cơ hi đc lp cho Vit Nam rt sm (3/1945) sm hơn nhiu quc gia thuc đa khác trong vùng như : Indonesia thuc đa ca đế quc Anh (1981-1941) b phát-xít Nht chiếm đóng (1941-1945) giành đc lp vào tháng 8/1945, thành lp nước Cng hòa Indonesia ; Philippines trước là thuc đa Tây Ban Nha, năm 1898 giành đc lp, thành lp Cng hòa Philippines, Thế chiến II b Nht chiếm đóng giành li đc lp dân tc vào tháng 8/1945 ; n Đ, Pakistan, Bangladesh thuc đa ca đế quc Anh, được trao tr đc lp năm 1947 Vit Nam, nếu không b Vit Minh cng sn cướp chính quyn vào tháng 8/1945, thì đã được đc lp và có ngày quc khánh vào ngày 11/3/1945, khai sinh ra chế đ quân ch lp hiến, vi quc hiu ế quc Vit nam".

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thiện Ý
Read 465 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)