Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/11/2022

‘Nhân đạo, nhân ái, nhân tình’ ?

Trân Văn

Ông Nguyn Phú Trng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tc xin dương "nhân đo, nhân ái, nhân tình" dành riêng cho nhng cá nhân trong đng đang đc khoét quc gia, ch vì h là đng chí ca ông.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng 

Ngày 19/11/2022, trong vai đi biu quc hi đi gp c tri đ báo cáo v kết qu k hp th tư (va kết thúc hôm 15/11/2022) ca Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa này, ông Trng nhn mnh rng, cá nhân ông và đng ca ông"không thích thú gì khi k lut đng chí, đng đi ca mình". Chuyn x lý hành chính, x lý hình s như đã thy, đã biết ch là vì "s tiến b chung, giáo dc người khác đng đi vào vết xe đnên "buc phi làm" (1). Đó cũng là lý do ông Trng hào hng gii thiu nhng đim "rt mi, rt nhân văn" : "Khuyến khích cán b có sai phm thì t giác xin thôi vic, t giác np li tin ca đã tham ô, tham nhũng" đ ông và đng ca ông có điu kin "min gim, x nh hơn" (2).

Ông Trng t đánh giá ch trương và phương thc y ca cá nhân ông và đng ca ông là "rt công tâm, khách quan, bài bn, đúng k lut ca đng, pháp lut ca nhà nước". K viết bài này không mun bàn đến "k lut ca đng". Khi mt t chc chính tr, đc bit là t chc chính tr đang cm quyn, bt chp điu l ca chính nó (3), thm chí không ch "nht trí" vi phm điu l (Khon 1, Điu 17 : Đng chí Tổng bí thưgi chc v Tổng bí thư không quá hai nhim k liên tiếp) mà còn đng thanh tung hô vic ông Trng cương quyết "phc v" v trí Tổng bí thư thêm mt nhim k na (nhim k th ba) là "đúng đn" thì không cn phi bàn lun v th "k lut" tùy nghi co giãn như thế na !

Còn mun biết ch trương và phương thc mà cá nhân ông Trng và đng ca ông đã cũng như đang qung cáo có đúng "pháp lut ca nhà nước" hay không thì c đi chiếu lut pháp thc đnh đang có hiu lc thi hành trên toàn b lãnh th Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, đc bit là lut hình s, chc chn s không tìm ra bt c điu nào, khon nào cho phép "min gim" trách nhim vì "t giác xin thôi vic, t giác np li tin ca đã tham ô, tham nhũng".Tham ô, tham nhũng không ch gây thit hi v "tin ca" mà còn gieo đ loi tai ha c hu hình ln vô hình cho quc gia, dân tc. Ch trương và phương thc x lý hành chính, x lý hình s tùy tin đến mc trng trn như vy ch do ông Trng và đng ca ông "không thích thú" thì ly gì bo đm "công tâm, khách quan, bài bn" ?

Có vô s ví d cho thy "nhân đo, nhân ái, nhân tình" mà ông Trng và đng ca ông dành cho sâu mt là hết sc bt nhân đi vi đng bào. Ai cũng biết, cũng thy trong thi gian va qua, vic qun tr - điu hành lĩnh vc Giao thông vận tải kìm hãm s n đnh và phát trin kinh tế - xã hi ti Vit Nam đến mc nào và tai ha ca s phi lý trong qun tr - điu hành lĩnh vc y nghiêm trng ra sao, công chúng không ch bt bình v năng lc qun tr - điu hành lĩnh vc Giao thông vận tải mà còn thc mc ti sao h thng chính tr, h thng công quyn không làm gì c dù có rt nhiu du hiu cho thy các viên chc lãnh đo lĩnh vc Giao thông vận tải câu kết vi gian thương đ trc li, bt chp hu qu đi vi quc gia, dân tc.

Ti gi, ch có nhng người phn đi vic nhân danh li ích công cng, cho phép khai thác h thng cu đường theo hình thc BOT tràn lan trên toàn quc vào tù, còn ông Nguyn Văn Th - B trưởng Giao thông vận tải - không ch vô s vì đã "t nguyn t chc" mà còn tiếp tc được tín nhim, điu đng làm "Bí thư khi các cơ quan trung ương" bi đã th hin "văn hóa, s t trng ca người đng viên" (4). Làm và dán nhãn "rt mi, rt nhân văn" cho li hành x này rõ ràng là mt kiu dùng thuc liu quá mc có th ch đnh. Nếu ông Trng và đng ca ông tht s "công tâm", tht s "khách quan", tht s tôn trng "pháp lut ca nhà nướckhông nhai đi, nhai li "nhân đo, nhân ái, nhân tình", chc chn s không có nhng đi án như "Vit Á", "bay gii cu"...

Trong năm by năm va qua, ông Trng và đng ca ông va cam kết vi đng bào s "chnh đn đng", kiên quyết chng tham nhũng "không có vùng cm, không chp nhn ngoi l, bt k người đó là ai", va trn an đng chí v vic xem xét, x lý s "nhân văn". Thc tế cho thy, chính li hành x đm cht "nhân văn" y đã tr thành bà đ, khuyến khích sâu mt tt c các ngành thuc đ mi cp thn nhiên câu kết vi nhau đ trc li, k c khi quc gia, dân tc ng nghiêng trong thm ha. Năm ngoái, hơn hai mươi ngàn người Vit ung mng Năm nay, kinh tế suy thoái chưa có đim dng, chng riêng người nghèo, nhiu gii khác cũng khn kh, tuyt vng, ông Trng m rng phm trù "nhân văn" thành "nhân đo, nhân ái, nhân tình" và tiếp tc gi li, dành riêng nhng ch "nhân" y cho đng đng !

Trân Văn

Nguồn : 23/11/2022

Chú thích

(1) https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-truoc-ky-hop-thu-tu-qh-khoa-xv/823858.vnp

(2) https://laodong.vn/thoi-su/chong-tham-nhung-phai-lam-kien-tri-vi-xong-vu-nay-lai-xay-ra-vu-khac-1118344.ldo

(3) https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/dieu-le-dang/dieu-le-dang-do-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-cua-dang-thong-qua-3431

(4) https://vov.vn/chinh-tri/nen-coi-tu-chuc-nhuong-ghe-la-van-hoa-va-la-su-tu-trong-cua-nguoi-dang-vien-post980310.vov

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 87 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)