Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/10/2017

Hợp nhất cơ quan ‘xương sống’ : Ông Phúc làm khó ông Trọng ?

Phạm Chí Dũng

"Chính phủ "kiến to" ca ông Nguyn Xuân Phúc đã hành đng nhanh đến không ng đi vi ch trương "tinh gn b máy" và "nht th hóa" ca đng.

hopnhat0

Hợp nhất cơ quan ‘xương sống’ : Ông Phúc làm khó ông Trọng ?

 

Trọng hay Phúc "nm" ?

Chỉ 5 ngày sau khi Hi ngh trung ương 6 kết thúc t ngày 11/10/2017, trong mt báo cáo về vic thc hin chính sách, pháp lut v ci cách t chc b máy hành chính nhà nước giai đon 2011-2016, phía chính ph đã đ xut thí đim hp nht 3 văn phòng (Đoàn đi biu quc hi, Hi đng nhân dân và y ban nhân dân) thành 1 văn phòng ; Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan ; T chc và Ni v thành 1 cơ quan ; văn phòng các t chc đoàn th, chính tr thành 1 đu mi.

Vào những năm trước, cơ chế sáp nhp hai văn phòng Hi đng nhân dân và y ban nhân dân đã được đt ra và được thc hin mt s tỉnh thành. Do đó, nếu khi văn phòng này được sáp nhp thêm vi văn phòng Đoàn đi biu quc hi thì không phi là chuyn bt kh thi đi vi đng.

Nhưng nhng chi tiết đáng chú ý là báo cáo ca Chính ph ch đ ngh Thanh tra và Kim tra thành 1 cơ quan ; T chc và Ni v thành 1 cơ quan, mà không đ cp đến các cơ quan khác như kinh tế, tài chính, tuyên giáo - văn hóa thông tin, ni chính - công an…

Bản báo cáo được xem là "nhy cm chính tr" trên ca chính ph li được ch đng tung ra cho báo chí đăng ti - mt đng tác hiếm hoi trong thi bui đng và chính ph vn còn bung bít rt nhiu tin tc liên quan đến đi sng xã hi.

Bản báo cáo trên ch đ cp nhng khái nim rt chung chung như "t chc", ni v", "thanh tra", "kim tra", mà không nêu rõ có phải là hp nht gia Ban T chc trung ương bên đng vi B Ni v bên chính ph hay không ; tương t vi y ban kim tra trung ương ca đng vi Thanh tra chính ph

Bởi nếu hp nht thì hn phi là sáp nhp nhng cơ quan trên, do khi chính ph khng có cơ quan "t chc" và cũng chng có cơ quan "kim tra" nào ngang cp b.

Vậy nếu thc hin hp nht ca Ban T chc trung ương vi B Ni v, y ban kim tra trung ương vi Thanh tra chính ph, tên gi ca nhng cơ quan mi là gì và s thuc đng hay chính phủ, s do ông Nguyn Phú Trng hay ông Nguyn Xuân Phúc "nm" ? Câu hi này li không được báo cáo ca Chính ph đ cp.

Ban Tổ chc trung ương và y ban kim tra trung ương li là hai cơ quan tham mưu đc lc ca đng hin thi, vi hai nhân s được xem là "cánh tay mặt" ca Tng bí thư Trng là Phm Minh Chính và Trn Quc Vượng - đu là y viên b chính tr. Vai trò ca Phm Minh Chính hin thi là làm tiếp vai trò ca Trưởng ban t chc trung ương đi trước là Tô Huy Ra đ giúp ông Trng tiến hành chiến dịch "luân chuyn cán b", có ý nghĩa "thay máu nhân s" trong năm nay và ít nht trong năm 2018. Còn Trn Quc Vượng va là Ch nhim y ban Kim tra trung ương, va được b nhim mt chc v chưa có trong t đin chính tr hc ca đng - "thành viên thường trc ban bí thư", có nhim v đc bit giúp ông Trng trong chiến dch "chng tham nhũng" và "kim tra tài sn quan chc".

Thật khó hình dung rng ông Trng s chu đ hai cơ quan này rơi vào tm kim soát ca chính ph.

Còn nếu vic sáp nhp nhng cơ quan trên là để chuyn thm quyn kim soát v phía đng, coi như phía chính ph "mt ghế" và mt luôn c nhng quyn lc đc bit.

Vì sao "né" những cơ quan khác ?

Một câu hi khác đt ra : vì sao báo cáo ca chính ph không đ cp đến vic hp nht Ban Kinh tế trung ương vi cơ quan kinh tế bên chính ph như B Kế hoch và Đu tư ?

Bởi nhiu người đã biết rng Ban Kinh tế trung ương là cơ quan d sáp nhp nht, do trong lch s cơ quan này đã tng b "nâng lên đt xung" nhiu ln và đã tng gii th, còn lâu nay bị xem là mt cơ quan hoàn toàn chng có thc quyn gì, chnh hướng" và b xem là "trà lá nhu nht". Hung chi vào thi gian này, Ban Kinh tế trung ương còn b xem là "lng nht quyn lc" c Nguyn Văn Bình trưởng ban ln Đinh La Thăng phó ban…

Báo cáo của Chính ph cũng không đ cp đến vic hp nht Ban Tuyên giáo trung ương và B Thông tin và truyền thông - nơi mà B trưởng thông tin Trương Minh Tun đã tr thành phó ban Tuyên giáo trung ương t na cui năm 2016 và do đó hoàn toàn có điu kiện đ hp nht hai cơ quan làm mt.

Hoặc chng đ cp gì đến vic hp nht Ban Ni chính trung ương - nơi có trưởng ban Phan Đình Trc xut thân t trường C500 chuyên ngành đào to an ninh ca ngành công an, vi B Công an…

Và tại sao không đ ngh hp nhất Ban Tài chính qun tr trung ương vi B Tài chính ?

Ông Phúc làm khó ông Trọng ?

Cũng trong báo cáo của Chính ph, có mt ni dung khác hn vi ý đ ca Tng bí thư Trng : Chính ph yêu cu "hoàn thin chc năng, nhim v hoc t chc li các Ban ch đo : Tây Bc, Tây Nguyên, Tây Nam B và các Đng y Khi : Doanh nghip TƯ ; cơ quan TƯ và địa phương".

Trước và trong Hi ngh trung ương 6, nhiu tin tc t ngoài l đến công khai cho biết kh năng "chm dt vai trò lch s" ca Ban ch đo "Ba Tây" (Tây Bc, Tây Nguyên và Tây Nam B) là cao, đc bit trong tình hình các ban ch đo này "ít tác dụng" và bt ngân sách phi gánh kinh phí quá ln, thm chí ti Ban ch đo Tây Nam B còn phát sinh nhiu tiêu cc. Trong bài phát biu bế mc Hi ngh trung ương 6, Tng bí thư Trng cũng đ cp đến vic "dp" 3 ban ch đo này.

Vậy ti sao phía chính phủ ca Th tướng Phúc li đ xut gn như ngược li ? Mà nếu vy có nghĩa là chng gim được cơ quan nào. Nếu thc hin theo đ xut này, ch trương "tinh gn b máy" ca ông Trng s b nguy cơ b phá sn ngay t đu.

Có nhiều du hi đc bit v không chỉ đng thái mà còn c nhng tính toán nào đó ca phía chính ph khi nêu ra nhng d ngh v hp nht trong bn báo cáo trên.

Những du hi trên li dn đến vài câu hi không th tránh khi : Th tướng Phúc đng thun hay khác bit vi Tng bí thư Trng v đường hướng tinh gn b máy và nht th hóa ? Liu vi báo cáo trên, ông Phúc có phi mun "nn gân" hay làm khó ông Trng ?

Bối cnh ra đi bn báo cáo "hành đng và kiến to" trên ca Chính ph li là lúc mà Ban bí thư ca ông Nguyn Phú Trng liên tc phóng ra hàng loạt quy đnh v tiêu chun lãnh đo cao cp, công khai tài sn quan chc, luân chuyn cán b và đc bit là nht th hóa bí thư và ch tch.

Hiện thi, rt nhiu dư lun đang n ã v vic nếu cơ chế nht th hóa được phóng vào qu đo, s diễn ra một làn sóng theo kiu "đng tràn sang chính ph". Theo đó, s có nhiu quan chc chính quyn "bng dưng" b luân chuyn đi ch khác thp hơn hoc "có tiếng không có miếng", nhường li ghế cho nhng quan chc đng mi tinh khôi đang hng hc khí thế chiếm quyn và "được c tiếng ln miếng".

Ngay cả cái ghế th tướng ca ông Nguyn Xuân Phúc cũng có th b đe da

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 27/10/017

Quay lại trang chủ
Read 872 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)