Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/12/2017

Tổng Trọng xúi trẻ ăn cứt gà sáp

Phạm Trần

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xúi tuổi trẻ Việt Nam, rường cột của đất nước, đi vào con đường xã hội chủ nghĩa mù mịt, tiếp tục bảo vệ cương lĩnh và đường lối của đảng xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng mất gốc cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhưng thanh niên thì từ lâu đã tự cho mình quyền phủ nhận, lạnh nhạt và lơ là học tập để giữ vững tư tưởng như đảng mong muốn.

doan1

Nguyễn Phú Trọng nói : "…thanh niên là đối tượng thường bị các thế lực xấu, thù địch tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình"... Ảnh : Làm thế nào để uống không say ?

Trong diễn văn tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đoàn thanh niên cộng sàn Hồ Chí Minh, ngày 11/12/2017, ông Trọng nêu ra nhjững bất cập trong thanh niên ngày nay. Ông nói : "Hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp".

Sở dĩ có tình trạng này vì thanh niên ngày nay không còn chịu để cho đảng che mắt dẫn đi như đàn ngựa trong trường đua. Họ đa biết suy nghĩ, nhìn xa trông rộng và biết được hết những dối trá của đảng đã đối xử với cha anh họ và các  thế hệ đi trước.

Vì thanh niên đã tự gây miễn kháng sinh chống đảng nên họ không màng đến những lời dạy khô khan, không thực tế của đảng. Do đó, ông Trọng chỉ trích : "Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về "bề nổi", dàn trải, hình thức. Một số phong trào mới chỉ thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. Chất lượng tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp còn yếu. Một bộ phận cán bộ đoàn chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên. Đây là những vấn đề đáng lo ngại, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức đoàn".

Vậy lỗi tại ai ? Ông Trọng chỉ còn biết đổ cho "các thế lực xấu" và con ma "diễn biến hòa bình". Ông nói : "Tuy nhiên, do chưa được từng trải, thiếu kinh nghiệm sống, thanh niên cũng là đối tượng thường bị các thế lực xấu, thù địch tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta".

Nhưng có ai biết hay hiểu "diễn biến hòa bình" là cái quái gì đâu. Vấn đề then chốt là thanh niên đã phai nhạt lý tưởng và mất lòng tin vào chế độ cũng như đường lối cai trị lỗi thời cộng sản của đảng.

Do đó, ông Trọng kêu gọi đặt trọng tâm vào :

"Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thoả đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội, trong đó Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Đoàn cần tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ".

Nhạt Đảng khô Đoàn

Liều thuốc mà ông Trọng muốn đổ vào mồm cho thanh niên uống là chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin và tư tưởng cộng sản ngoại lai Hồ Chí Minh. Ông nói :

"Ngày nay, lý tưởng cách mạng của thanh niên là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thanh niên Việt Nam phải biết yêu thương, quý trọng con người, sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, sẻ chia, nhân ái ; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ ; đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, cản trở sự phát triển ; cần cù, sáng tạo trong lao động, lập nghiệp ; dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

doan2

Hạt giống đỏ Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trả lời phóng viên tại cuộc họp báo ngày 13/12/2017. Ảnh : Như Ý (Tiền Phong)

Nhưng thứ thuốc "độc trị" này đã bị kháng sinh miễn nhiễm trong cơ thế thanh niên tẩy uế ra ngoài từ lâu nên ông Trọng bối rối khi yêu cầu cầu : "Tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội ; tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị"…

Ông cũng kêu gọi thanh niên : "Không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ; góp ý với đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng".

Như vậy, khi thanh niên đã tìm cách xa đảng, lạnh nhạt với lời dạy hão huyền của đảng thì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc theo chủ trương của đảng cần được báo động. Bởi vì khi thanh niên, lực lượng rường cột của tổ quốc lãnh đạm với nhiệm vụ giữ nước theo ý muốn của đảng thì tương lai đất nước ra vuợt ra khỏi tầm tay của họ.

Phạm Trần

(21/12/2017)

Quay lại trang chủ
Read 961 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)