Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/05/2023

Hành luận

Lê Hữu Khóa

Nghiêm cần & Kính cẩn

Nghiêm cẩn nghiêng mình trước tất cả các nạn nhân của : 

Bạo quyền công an trị 

Quỷ quyền tuyên truyền trị 

Ma quyền ngu dân trị 

Âm quyền thanh trừng trị 

Tà quyền tham nhũng trị 

Xã hội đen-đỏ trị 

Gian quyền ma tăng trị 

Xảo quyền Mã Giám Sinh trị 

Điếm quyền Tú Bà trị 

Đểu quyền Sở Khanh trị… 

Kính cẩn cầu nguyện các oan hồn sớm rời oan kiếp từ khi độc đảng toàn trị đã gieo bao oan khiêng ngay trên giòng sinh mệnh của Việt tộc. 

(Bên suối giải oan xa đất nước Việt)

hanhluan1

Hành luận

Hành vi 

Hành vi được cấu trúc từ lời ăn tiếng nói, mà giáo dục gia đình làm nên gia phong qua : học ăn, học nói, học gói, học mở. Hành vi được kiến trúc qua tiên học lễ, hậu học văn bằng giáo lý biết tổ chức giáo dục, được trợ lực bởi giáo luận đưa đường dẫn lối cho giáo khoa, giáo trình, giáo án. 

Hành vi được kết tụ ngay trong đời sống xã hội với đồng hội đồng thuyền, bằng sinh hoạt xã hội qua đồng cam cộng khổ, và quan hệ xã hội với chia ngọt xẻ bùi. 

Hành vi vị tha thương người như thể thương thân, không ngồi cùng chiếu với hành vi vị kỷ ai chết mặc ai. Hành vi bác ái một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, không ăn cùng mâm với hành vi ích kỷ bây chết mặc bây. 

Qua hành vi người ta thấy tư cách, phong cách làm nên nhân cách. Nếu trong hành vi của ta mà tha nhân thấy : trống giáo dục, vắng giáo lý, rỗng giáo luận, tức là trọc nhân giáo, thì đây là sự thảm bại sâu xa nhất ! 

(Nhớ mẹ, nhớ cha từ độ sơ sinh)

Hành động

Hành động là hạ nguồn, có thượng nguồn là chọn lựa, có trung nguồn là quyết định, mà hạ nguồn của hạ nguồn là kết quả của hành động : với hiệu quả tích cực hoặc hậu quả tiêu cực. 

Hành động với hiệu quả tích cực nhập nội vào quy trình của hệ hiệu (hiệu quả, hiệu năng, hiệu xuất). Hành động với hậu quả tiêu cực nhập nội vào quá trình của hệ hệ (hệ quả, hệ luỵ, hệ nghiệp). 

Hành động khi được đặt tên là nghiệp, thì hành động phân tích rồi giải thích hệ nhân quả xuyên thế hệ với hai nhân nào quả nấy hoàn toàn đối nghịch nhau. Một là : cha mẹ hiền để phúc cho con, hai là : đời cha ăn mặn đời con khát nước. 

(Nhớ tình dân tộc - nghĩa đồng bào)

Hành tác

Hành tác chính là sự vận hành từ hành vi tới hành động. Hành tác là ý thức ngay trong quy trình : chọn lựa-quyết định-hành động-kết quả. Hành tác là phản ứng có kiến thức, phản xạ có tri thức, với sự điều hành có tổ chức, được đưa đường dẫn lối bởi từ ý thức tới nhận thức. Hành tác có sự quản lý của tư duy, có sự quản trị của tư tưởng, có sự điều khiển của kinh nghiệm, hành tác có tổng lực của kinh nghiệm, thí nghiệm, trải nghiệm. 

Hành tác đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nên đạo đức thương người như thế thương thân không đồng hội, cũng chẳng đồng thuyền với hành tác vô đạo lý của lòng tham không đáy, ăn không chừa một thứ gì. 

Hành tác thăng tiến trong đạo lý để thăng hoa trong đạo đức bằng hướng thượng thì hoàn toàn nghịch hướng với hành tác vô đạo lý của âm binh vô giáo dục, âm tá vô giáo lý, âm tướng vô giáo luận của tà quyền tham nhũng trị được bảo kê bởi độc đảng toàn trị hiện nay. 

(Thương dân oan, dân đen của Việt tộc)

Lý luận

Lý luận không hề là lý thuyết, lý luận là tìm đường đi nước bước ngay trong thực tế trước khi hành động. 

Lý luận là xác nhận cái lý bằng : hợp lý trước bối cảnh, đi tìm thích lý trong thực cảnh, để trọn lý từ điểm khởi hành tới điểm kết thúc, để được định hướng cụ thể trước những chân trời được ta chọn lựa. 

Lý luận mời lý thuyết luận đến cả nhiều luận điểm, lý luận đón phương pháp luận đến để kỹ thuật trợ lực cho phương pháp, lý luận tiếp khoa học luận đến nhận diện những dữ kiện khách quan để phục vụ cho sự thật. 

(Nhớ các trí thức miền Nam đã chọn thập tử nhất sinh trên Biển Đông sau 1975)

Lập luận

Lập luận là khả năng thấy cho thấu : gốc, rễ, cội, nguồn của nguyên nhân, lý do, thượng nguồn của sự thật sẽ làm nên chân lý. 

Lập luận là kỹ năng thông cho thấm quá trình xây dựng : móng, nền, tường, mái từ phân tích tới phân loại, từ giải thích tới giải luận. 

Lập luận có lý thuyết luận từ tác giả tới tác phẩm, lập luận có phương pháp luận từ định lượng tới định chất, lập luận có khoa học luận từ tổng kết tới tổng luận. 

Lập luận của công ích xã hội được xây bởi công bằng, dựng bởi công lý, được trợ duyên bởi tự do, dân chủ, nhân quyền không chấp nhận bị rơi xuống vực của loại lập luận tư lợi ích kỷ bằng vụ lợi tiền của đồng bào, trục lợi tài nguyên đất nước. 

(Nhớ các nạn nhân đã vùi thân trong các trại cải tạo)

Giải luận

Giải luận bắt đầu bằng phân tích định lượng : cân, đo, đong, đếm, lấy khách quan để phục vụ cho sự thật. 

Giải luận vận hành bằng giải thích định chất : thấy và thông nỗi khổ của đồng loại, thấu và thấm niềm đau của đồng bào, nên thương tha nhân bằng giải nhân : thương người như thể thương thân. 

Giải luận có lời ăn tiếng nói của ăn hiền ở lành, nên biết tách ra các hiệu quả hay, đẹp, tốt, lành ra xa các hậu quả xấu, tồi, tục, dở. 

Giải luận chủ động trong hệ hành (hành vi, hành động, hành tác) để tách cho bằng được các tâm địa, ý đồ, toan tính thâm, độc, ác, hiểm ra khỏi quá trình xây dựng nhân hậu.

Tổng luận của nhân hậu được giải luận từ ăn ở phải có hậu tới sống lâu mới biết lòng người có nhân, để tới tổng lực : sống có nhân mười phần không khó ! 

(Nhớ các chủ thể thiện nguyện của Việt tộc)

Diễn luận

Diễn luận là nội công nhìn xa trông rộng, làm nên bản lĩnh nhìn cao trông xa, tạo ra tầm vóc nhìn đủ trông đầy. 

Diễn luận tổ chức lý luận, điều hành lập luận, quản lý giải luận, nơi mà nội công phân tích là nội lực giải thích. 

Diễn luận xác chứng tầm nhìn của cá thể làm nên tấm vóc của chủ thể dùng hùng lực của tự do để đi tìm cho bằng được sự thật. Từ đó đưa sự thật ra ánh sáng để mọi người nhận ra chân lý, để tất cả cùng nhau đi về phía lẽ phải. 

Diễn luận có tỉnh táo của lý luận, sáng suốt của lập luận, minh mẫn của giải luận qua hệ dự (dự báo, dự kiến, dự phòng, dự phóng, dự án).

(Nhớ trí thức và văn nghệ sĩ của Nhân văn giai phẩm, đã bị truy cùng diệt tận bởi bạo quyền đảng trị)

Hành vi lý luận

Hành vi lý luận sáng, trưa, chiều, tối, khuya có trong tư duy chúng ta, và trong quá trình tự tư duy, tự suy nghĩ thì hành vi lý luận thường xuyên, thường trực, thường nhật. 

Hành vi lý luận chính là chất sống nuôi nấng và nuôi dưỡng tư tưởng của chúng ta, vừa bằng kiến thức và tri thức, vừa bằng ý thức và nhận thức. 

Hành vi lý luận kiểm tin tức bằng sự thật để sử kiện khách quan có chỗ đứng ghế ngồi từ phân tích tới phân loại, từ giải thích tới giải luận. 

(Nhớ các trẻ bụi đời trong nạn cảnh cơm thừa canh cặn)

Hành động lập luận

Hành động lập luận là hành động xây móng, nền để dựng tường mái cho nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã trong học thuật từ thượng nguồn tới hạ nguồn. 

Hành động lập luận tập hợp kiến thức để xếp đặt tri thức thành một hệ thống có trật tự, chính lớp lang thứ tự của tri thức là sự ổn định của ý thức có nhận thức về hiệu quả hoặc hậu quả của mọi hành động. 

Hành động lập luận được tổ chức trước và sau mọi hành động có tri thức trong sinh hoạt xã hội, trước và sau các hành động có ý thức trong đời sống xã hội. trước và sau các hành động có nhận thức trong quan hệ xã hội. 

(Nhớ các sinh viên vì nhận thức, giờ đang là các tù nhân lương tâm)

Hành tác giải luận để diễn luận

Hành tác giải luận để diễn luận có ngay trong mọi chuyện mà chúng ta phải giải quyết hàng ngày, từ đề nghị tới chọn lựa, từ quyết định tới hành động. 

Hành tác giải luận để diễn luận có ngay trong các chuyện mắt thấy tai nghe, làm nên hiện tượng luận trực quan. Hành tác giải luận có ngay trong phân tích để phân loại, giải thích để giải luận, tạo ra hiện tượng học lý trí. 

Hành tác giải luận để diễn luận luôn liên tục hành tác, không ngừng nghỉ từ lý trí tới trí tuệ, từ trí tuệ tới tuệ giác. Và hành tác giải luận sẽ mài bén phân tích, sẽ chuốt nhọn giải thích để phê chuẩn của ta được sắc lên trong kết quả. 

(Nhớ các thanh niên đấu tranh vì nhân quyền cho Việt tộc, giờ là các tù nhân lương tâm)

hanhluan2

Hành giáo

Lực & thuật & thật 

Khi Việt tộc nghe từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ trống vốn của hệ vô (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận) mà dân tộc gọi thẳng là vô học luôn miệng : "đi tắt đón đầu". Mà trống vốn não lý thì vắng vốn não luận, lại được nuôi nấng bằng hệ giả (học giả, trường giả, thi giả, điểm giả, bằng giả, học vị giả, học hàm giả). Mà buôn bằng bán cấp để buôn chức bán quyền bằng buôn gian bán lận chỉ là : giả để gian rồi gian tiếp để giả tiếp. Nên Việt tộc phải giữ vững giáo lý của tổ tiên trong giáo dục để giáo dưỡng con cháu là phải tận dụng học lực vì học thuật bằng học lực. Khi Việt tộc nghe từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ có trọc vốn trước học thuật để học thật bằng học lực, lại ăn gian nói dối : "Việt Nam ta làm được những chuyện mà thế giới không làm được", thì ăn điêu nói ngoa đã thành phản xạ của gian quyền. Việt tộc hãy tự cứu mình bằng giáo trình, giáo khoa, giáo án của : lực & thuật & thật.

(Nhớ Phan Chu Trinh)

Rứt não lý, bứt não luận

Khi quỷ quyền tuyên truyền trị áp đặt khẩu hiệu : "ơn Bác, ơn Đảng" vào não lý của dân tộc, thì lý trí của đồng bào bị chôn sống, lý tính của giống nòi bị giết ngay trong trứng nước, từ đó trí lực của nhiều thế hệ phải nhận nhân kiếp yểu mệnh.

Khi ma quyền ngu dân trị áp đặt khẩu lệnh : "mừng Đảng, mừng xuân" vào não luận của dân tộc, thì trí tuệ của đồng bào bị chôn kín, tuệ tính của giống nòi bị triệt điếng ngay trong sơ sinh, từ đó tuệ lực của nhiều thế hệ phải chịu nhân lộ sơ não.

Mất não lý là mất gốc rễ nhân tri, mất não luận là mất cội nguồn nhân trí, chỉ còn lại một loại não trạng trơn tuột, vì trống lý trí, rồng trí tuệ, vắng tuệ giác, trọc giác ngộ. 

(Nhớ Sư Vạn Hạnh)

Tự do tại nhân

Khi bạo quyền công an trị truy cùng đời sống xã hội của ta, thì ta xã hội hóa nhân tri vì nhân tâm của ta. Khi quỷ quyền tuyên truyền trị diệt tận sinh hoạt xã hội của ta, thì ta xã hội hoá nhân trí vì nhân từ của ta.

Khi ma quyền ngu dân trị chôn sống quan hệ xã hội của ta, thì ta xã hội hoá nhân quyền vì nhân phẩm của ta. Bạo quyền, quỷ quyền, ma quyền không bao giờ có được chỗ đứng, ghế ngồi trong hệ nhân (nhân tri, nhân trí, nhân tâm, nhân từ, nhân quyền, nhân phẩm).

(Nhớ Augustin)

Tự học tự do

Từ khi bạo quyền công an trị truy cùng tự do ngôn luận của tôi, tôi phải tự học tự do của tôi bằng lý trí của công lý. 

Từ khi quỷ quyền tuyên truyền trị diệt tận tự do tư tưởng của tôi, tôi phải tự học tự do của tôi bằng trí tuệ của dân chủ. 

Từ khi ma quyền ngu dân trị chôn sống tự do tư duy của tôi, tôi phải tự học tự do của tôi bằng trí tuệ của nhân quyền. 

(Nhớ các nạn nhân trong các trại cải tạo)

Tự do thật

Tự do thật tạo cuộc sống thật, cuộc đời thật, cuộc người thật. Khi độc quyền hứa tặng chúng ta tự do với cải cách ruộng đất bằng chuyên chính vô sản, với nội chiến huynh đệ tương tàn bằng bạo lực cách mạng. Và khi cướp được chính quyền thì chớp nhoáng độc quyền trở thành bạo quyền, với bạo quyền công an trị truy cùng diệt tận không ngừng nghỉ tự do. Với quỷ quyền tuyên truyền trị chôn sống tự do của nhân tri, với ma quyền ngu dân trị giết ngay trong trứng nước tự do của nhân trí. Với tà quyền tham nhũng trị triệt tự do phát triển đất nước, cùng gian quyền ma tăng trị diệt tự do tiến bộ xã hội, và xảo quyền xã hội đen-đỏ trị vùi tự do văn minh dân tộc. Từ khi độc đảng toàn trị độc quyền để độc tài, độc trị để độc tôn, tự do của Việt tộc bị giết hơn một chục lần ! 

(Nhớ thầy Foucault)

hanhluan3

Hành đạo

Lẽ phải

Khi chung quanh ta không còn ai muốn bảo vệ lẽ phải, mà trong đám người này lại khen ta, thì bạn ơi những lời khen không có chỗ dựa là lẽ phải, thì ta nên tránh xa.

Đừng nhận, vì đầu môi chót lưỡi không có lẽ phải sẽ rơi ngay vào âm đạo ăn gian nói dối, vào âm địa ăn điêu nói ngoa, vào âm giới đổi trắng thay đen, tất cả đều phản lẽ phải. 

(Nhớ Trần Hưng Đạo)

Công của công

Chúng ta chỉ dấn thân vì công lý, nếu công lý biết hy sinh vì công bằng. Chúng ta chỉ quyết định vì công luật nếu công luật biết quyết đoán vì công pháp. Chúng ta chỉ quyết tâm vì công quyền nếu công quyền quyết chí vì công tâm. 

 (Nhớ thầy Ricoeur)

Nhân mời

Nhân tâm cùng nhân từ mời bạo quyền công an trị ra đối thoại về tình thương, nó trả lời là nó không nhận lời mời vì nó : câm ! 

Nhân ái cùng nhân đức mời quỷ quyền tuyên truyền trị ra đối lý về tình người, nó trả lời là nó không nhận lời mời vì nó : điếc ! 

Nhân tri cùng nhân trí mời ma quyền ngu dân trị ra đối luận về Việt tộc, nó trả lời là nó không nhận lời mời vì nó : mù ! 

Nhân quyền cùng nhân phẩm mời độc đảng toàn trị ra đối nhân xử thế, nó trả lời là nó không nhận lời mời vì nó : què, lại vừa câm, vừa điếc, vừa mù ! 

(Nhớ những nạn nhân của Cải cách ruộng đất)

Chạy đằng trời !

Ác mộng bao đêm khinh khủng quá ! Giấc ngủ vừa tới là thảm sử Việt tộc tới ngay với bạo lực cách mạng vô sản sinh đôi cùng vô học. Thế là trùng trùng xương rơi, máu đổ, với giọng của ai, nói tiếng việt với âm lượng của trời cao, giữa đêm khuya : "Việt sử toàn ác sử bởi ác quyền, Việt tộc phải xem-xét-xử để tu tập bằng bất bạo quyền viết Việt sử thì chắn diệt vong, từ dân tộc tới giống nòi : có mà chạy đằng trời !"

Đi trước nhưng không bỏ rơi ai !

Tại sao chúng ta đi theo các thầy giỏi của chúng ta ? Không chỉ vì họ sẽ là tổ trong các chuyên ngành, chuyên khoa, chuyên môn, mà họ đã đào tạo thành những chuyên gia.

Mà họ giỏi ở nhân tri và nhân tâm ; nhân tri vì họ đi trước nhân sinh, nhân thế, nhân gian ; nhân tâm, và họ không bỏ quên ai trong nhân ái, nhân đạo, nhân đức, nhân nghĩa, nhân từ.

Những người thầy này, giờ đã là các tổ, họ lớn, vì họ cao, sâu, xa, rộng các bạn à ! 

(Nhớ Camus, nhớ Char)

hanhluan4

Hành tri

Phải sống & biết sống

Khi tôi phải sống trong một chế độ bạo quyền độc đảng, một sớm một chiều đã biến dân lành thành dân oan trong họa kiếp màn trời chiếu đất, thì tôi phải biết sống và biết đứng về phía đồng bào sống bờ chết bụi, để vận dụng công lý mà đòi công bằng. Khi tôi phải sống trong một cơ chế độc đảng toàn trị, một tháng một năm đã biến dân hiền thành dân đen trong họan kiếp đầu đường xó chợ, thì tôi phải biết sống và biết đứng về phía đồng bào cơn thừa canh cặn để tận dụng chính tâm mà đòi chính nghĩa.

(Nhớ Socrate)

Khi bị

Khi bị bạo quyền công an trị truy cùng hãy gào hệ công (công bằng, công lý, công luật, công pháp, công quyền). Khi bị man quyền thanh trừng trị diệt tận hãy thét lên hệ nhân (nhân tri, nhân trí, nhân tâm, nhân từ, nhân ái, nhân đức, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân quyền). Khi bị quỷ quyền tuyên truyền trị vận dụng mưu hèn để vu khống rồi vu cáo ta, thì trực diện với nó bằng hệ chính (chính nghĩa, chính tri, chính trí, chính ngữ, chính ngôn, chính lý, chính luận). Khi bị ma quyền ngu dân trị tận dụng kế bẩn của hệ vô (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận) mà nhân gian gọi thẳng là vô học, thì đối diện với nó bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức).

Giữ tỉnh thức của nhân quyền để giữ tính táo vì nhân phẩm. 

(Quý trọng các Nữ tù nhân lương tâm)

Khuyết nhân

Khi ta tự mãn trước gương sáng nay về các điều kiện hạnh phúc mà ta đang có, mà trưa nay ta đi ngang dân oan giờ đây trong thảm cảnh màn trời chiếu đất, thì hạnh phúc của ta đã có khuyết điểm rồi !

Khi ta tự kiêu chiều nay trước bạn bè về các điều kiện vật chất mà ta đang có, mà tối nay ta đi qua dân đen giờ đây trong họa cảnh đầu đường xó chợ, thì sự tự kiêu vật chất đã mang nhiều khuyết tật rồi ! Ta tự phụ giữa đêm với các điều kiện nhà cao cửa rộng, nhưng ta không ngủ được, thử xuống phố giữa đêm, ta thấy trẻ con bụi đời trong hoạn cảnh cơm thừa canh cặn.

Ta thấy luôn những người già vô gia cư trong nạn cảnh sống bờ chết bụi, thì tự phụ của ta đã đầy khuyết tâm, ngập khuyết từ, đây là lúc phải có nhận thức là ta đang bị khuyết nhân !

(Nhớ Trần Thái Tông và khóa hư lực)

Đi ngang qua

Khi chúng ta đi ngang qua khu của tham quan đã tham ô lẫn tham nhũng, để xây biệt dinh, biệt phủ, biệt thự. Chúng ta ráng đi tiếp sẽ gặp khu ổ chuột, có dân oan là nạn nhân đã bị tham quan phá nhà cướp đất, giờ đang sống kiếp chuột… chất chuột đã vào kiếp người của chúng ta chưa ? Khi chúng ta đi ngang một đồn công an đã từng tra tấn bằng nhục hình cho tới chết các công dân mà không hệ bị tội vạ gì, vì công an là lá chắn của độc đảng toàn trị. Chúng ta ráng đi đường thẳng tới ngoại ô sẽ gặp các mộ chôn các nạn nhân bị giết oan bởi công an… chất chết đã lẻn vào chất sống chúng ta chưa ? 

(Nhớ các nạn nhân của bạo quyền và tử quyền)

hanhluan5

Hành thức

Ý thức & nhận thức

Khi ta có ý thức về nỗi khổ của đồng loại, thì ta sẽ có nhận thức về niềm đau của đồng bào. Khi ta có ý thức đồng hội với đồng loại, thì ta nên chuẩn bị nhận thức đồng thuyền với đồng bào.

Khi ta có ý thức đồng cam với đồng loại, thì ta nên chuẩn bị nhận thức cộng khổ với đồng bào. Khi ta có ý thức chia ngọt với đồng loại, sẻ bùi với đồng bào thì ta nên chuẩn bị nhận thức hạt muối cắn làm đôi với tha nhân. 

(Nhớ thiền sư Huyền Quang)

Sự thật

Sụ thật đi tìm cái thật của sự kiện tới sự cố, bằng chứng nhân, chứng tích, chứng từ được minh chứng, thực chứng, xác chứng, khi toàn chứng đứng ra bảo vệ sự thật thì nhân phẩm của ta biết tìm ánh sáng của nhân quyền mà cư trú. Vì từ đây nhân tri sẽ làm sáng nhân tâm, nhân trí làm sáng nhân từ, nhân đạo làm sáng nhân đức, để nhân vị làm sáng nhân bản. Vì sự thật là một loại ánh sáng, khi sáng lên rồi thì nó không tắt nữa ! 

(Nhớ Nguyễn Trãi và Bình Ngô đại cáo)

Chân lý

Chân lý sử dụng chiều cao của nhân tri để nhận ra chiều sâu của nhân vị. Chân lý vận dụng chiều dài của nhân tri để nhận ra chiều rộng của nhân bản. Để nhân vị và nhân bản củng nhau trợ lực cho nhân tính nhận ra lẽ phải, sẽ tới để trợ duyên cho nhân phẩm.

(Nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông cư trần lạc đạo)

Khoan trách

Hãy khoan trách tôi sao cứ như người xa kẻ lạ ngay trên chính quê hương của mình, bạn ơi chỉ vì vô tâm của quay mặt bỏ đi trước nỗi khổ của đồng loại, đã biến tôi thành kẻ xa người lạ.

Đừng trách tôi sao cứ như người dưng nước lã ngay trên chính đất nước của mình, bạn ơi chỉ vì vô tình của thờ ơ lãnh đạm trước niềm đau của đồng bào đã biến tôi thành người dưng nước lã.

Kẻ xa người lạ ngay trên chính quê hương giờ thành bụi đời, người dưng nước lã ngay trên chính đất nước của mình giờ sẽ thành oan hồn.

Bụi đời trong họa cảnh của ai chết mặc ai, oan hồn trọng hoạn cảnh bây chết mặc bây… Hãy khoan trách tôi. 

(Thương nhớ Thanh Tâm Tuyền và Bếp lửa)

Không !

Tôi không muốn tới thăm biệt dinh, biệt phủ, biệt thự của tham quan đã tham quyền để tham ô, chưa thăm mà tôi đã bị nổi da gà, rồi rợn tóc gáy vì tôi đã thấy âm binh trong âm đạo, âm tá trong âm địa, âm tướng trong âm giới đang chui rúc trong âm quyền của chúng.

Tôi không muốn tới thăm sân sau của tham nhũng vì tham tiền, ăn không chừa một thứ gì, từ phong bì tới bôi trơn, từ móc ngoặc tới lại quả, từ rút ruột công trình tới hút máu đồng bào.

Không ! tôi không muốn đứng gần ma bùn để phải bị vấy bùn không muốn đứng cạnh ma xó để bị vùi dập bởi bóng tối. Không ! tôi không muốn đứng kế ma trơi để không bị kéo xuống vực, không đứng sát ma hời để bị cướp đi nhân tính. Từ âm tới ma : không ! tôi không muốn lợm giọng, không muốn buồn nôn trong nhân kiếp này ! 

(Nhớ các tù nhân lương tâm)

hanhluan6

Hành nghiệp

Bạo quyền hỏi nghề

Bạo quyền hỏi tôi : "Làm nghề gì ?", tôi trả lời : "tôi làm nghề thức !", nó thấy lạ : "nghề gì lạ vậy ?". Tôi giải thích : "nghề của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) để luôn được tỉnh thức". Nó thấy bực : "thức hoài à ?" ; tôi giải lý : "hệ thức có tổng luận là tâm thức, tạo ra tổng lực là tỉnh thức". Nó thấy giận : "lương tháng bao nhiêu ? nhiều không ?" ; tôi giải luận : "lương tháng là lý trí, lương năm là trí tuệ, lương đời là tuệ giác !". Nó giận thật, rồi nó cáu : "lý trí xài được không ? trí tuệ ăn được không ? tuệ giác hưởng được không ?". Tôi diễn luận : "lý trí xài suốt đời, trí tuệ ăn cả kiếp, tuệ giác hưởng mệt nghỉ !". Nó tự thấy bực, tức, giận, dữ : "tôi sẽ không bao giờ đối thoại với loại thức… thức…thức… như ông nữa !".

(Nhớ lại hành trình hơn 100 đầu sách của bộ LUẬN) 

Tà quyền hỏi nghiệp

Tà quyền hỏi : "Nghề gì ?" ; tôi trả lời : "Nghề của nghệ, nghệ của nghiệp". Nó gắt : "Xin khai rõ đi !" ; tôi khai rõ : "Sinh để yêu quý nghề, sống vui để tạo nghệ, vui sống để tử nghiệp". Nó bực : "Nghề gì kỳ lạ, nghệ gì kỳ cục, nghiệp gì kỳ quặc vậy !" ; tôi giải thích : "Nghề của thấy cho thông, nghệ của thấu cho thấm, nghiệp thương cho thật". Nó hằn học : "Anh càng giải thích tôi càng thấy khó hiểu, tôi không đối lý với anh nữa ! Chẳng nghề, nghệ, nghiệp gì nữa… thôi !".

(Nhớ lại hành trình hơn 500 khảo sát thực địa) 

Biết làm người

Biết làm người của lý trí để bảo vệ sự thật. Biết làm người của trí tuệ để bảo hộ chân lý.

Biết làm người của tuệ giác để không bỏ quên lẽ phải. Biết làm người lý trí biết sử dụng nhân tri, nhân trí để cõng nhân bản, nhân vị.

Biết làm người trí tuệ biết vận dụng nhân đạo, nhân đức để bồng nhân tâm, nhân từ.

Biết làm người tuệ giác biết tận dụng nhân tính, nhân quyền để bế nhân ái, nhân phẩm.

Và cũng biết làm người để cùng người khác ẵm nhân loại vượt qua thử thách của nhân gian, vượt thoát thăng trầm của nhân thế, vượt thắng trầm luân của nhân sinh. 

 (Nhớ cô Nhất Chi Mai)

Thông minh nhân tạo (AI & IA) 

Con người thông thạo tạo ra thông minh nhân tạo để nhân sinh vơi khổ, nhân thế bớt đau, nhưng bạo quyền sẽ sử dụng thông minh nhân tạo để làm tăng nỗi khổ của đồng loại, niềm đau của đồng bào.

Con người thông thái tạo nên thông minh nhân tạo để nhân gian vơi cực, nhân loại bớt nhọc, nhưng bạo quyền sẽ vận dụng thông minh nhân tạo để làm tăng nỗi lo của đồng loại, nỗi sợ của đồng bào.

Con người ơi ! Hãy thật sự thông minh tạo dựng thông minh nhân tạo thật sự nhân đạo, biết chặn bạo quyền gây khổ, biết ngăn quỷ quyền gây đau, biết trừ tà quyền gây hoạ.

Một thông minh nhân tạo biết đồng hội với nhân ái, biết đồng thuyền với nhân quyền, biết đồng cam với nhân tâm, biết cộng khổ với nhân từ, biết thăng tiến với nhân nghĩa, biết thăng hoa với nhân phẩm 

(Nhớ thầy Bonnefoy)

Mệt & cười

Tôi mệt lã sau những năm dài chạy đường trường với công lý, khi quỵ gục vì mệt, miệng tôi vẫn cứ cười. 

Tôi mệt nhừ sau những năm dài chạy nước bền với dân chủ, khi quỵ ngã vì mệt, môi tôi vẫn muốn cười.

Tôi mệt đừ sau những năm dài chạy trên đường vắng với nhân quyền, khi quỵ liệt vì mệt, mắt tôi đã biết cười. 

(Nhớ những năm tháng đấu tranh trong cô đơn)

hanhluan7

Hành nhân (trước phi nhân)

Phi nhân tính trong nhân loại

Trong khoa học xã hội và nhân văn, có hai chuyên ngành đã nhận ra rất sớm : chất phi nhân tính có trong lịch sử của nhân loại, đó là sử học triết học

Phi nhân tính là thời gian và không gian mà nhân tính bị truy cùng diệt tận bởi bạo quyền, gian quyền, ma quyền, điếm quyền, đểu quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… Khi mà súc tính đói ăn khát uống của bản năng đã đẩy con người tới man tính mạnh được yếu thua, rồi lùa man tính tới dã tính cá lớn nuốt cá bé. 

Phi nhân tính chính là thảm họa chính thống của Việt tộc hiện nay đang bị trùm phủ bởi bạo quyền đảng trị, đang xô nhân tính xuống vực thẳm đầy súc tính, man tính, dã tính.

Phi nhân tri trong nhân trí

Các tư tưởng gia nhận ra sớm chất phi nhân tính có trong nhân loại, từ chế độ chính trị phi nhân hóa đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, trong đó các triết gia qua các thời đại đã nhận đầy đủ vai trò nhân tri để phân tích và giải thích tính phi nhân luôn có mặt và luôn đe dọa nhân tính. 

Socrate nhận cái chết, từ bỏ sự sống, trước công nguyên, để xác chứng sự can đảm bảo vệ sự thật trước bạo quyền, là nhân tri có trong nhân trí của nhân loại. 

Nietzsche cảnh tỉnh chúng ta là chất phi nhân tính có ngay trong quyền lực, nó mượn danh tính tự luân lý tới cách mạng để nó xúi dúc người phải diệt người. 

Phi nhân tính sống ngay trong nhân loại chính là ác mộng thường xuyên của nhân loại !

Phi nhân đạo trong nhân ái

Phi nhân tính vừa là ẩn số, lại vừa là hằng số có ngay trong tiến hóa của nhân loại, nó xuất hiện khi nhân loại lầm đường lạc lối ngay trên nhân đạo của thương người như thể thương thân, ngay trên nhân ái máu chảy ruột mền. Nhân loại nhận ra phi nhân tính trong chiến tranh, trong thảm sát, trong diệt chủng...

Có Đức quốc xã khởi xướng chiến tranh, thảm sát, diệt chủng, cả một nhân loại đã nghiên về phía vực thẳm phi nhân tính. Có thảm họa hiện nay của Việt tộc bị bạo quyền đảng trị đẩy từ Cải cách ruộng đất tới Nhân văn giai phẩm, từ nội chiến huynh đệ tương tàn tới những trại tù cải tạo… Và vẫn tiếp tục với phi nhân tính của bạo quyền công an trị đang truy cùng diệt tận nhân tính của các tù nhân lương tâm.

Phi nhân nghĩa trong nhân luận

Phi nhân tính có thượng nguồn là phi nhân nghĩa, nó xóa đi nhân luận của nhân nghĩa :

"Đường dài ngựa chạy biệt tăm

Người thương có nghĩa mấy năm cũng chờ".

Phi nhân tính luôn tìm mọi mưu hèn kế bẩn để truy cùng diệt tận nhân nghĩa luôn biết bảo vệ tình yêu, bảo hộ tình người, bảo trọng tình thương. Phi nhân tính có trong hành động của tà quyền tham những trị với tham quan để tham quyền, thham ô để tham nhũng, với lòng tham không đáy. 

Phi nhân tính trộm, cắp, cướp, giật tiền của đồng bào, nạo vét rồi vơ vét tài nguyền đất nước. Phi nhân tính có trong biệt dinh, biệt phủ, biệt thư của tham quan, chính chúng là tội đồ tạo tội ác, tội phạm phi nhân tính, là tội nhân tạo ra các khu ổ chuột hiện nay, và xô đồng bào của chúng vào kiếp chuột.

Phi nhân từ trong nhân tâm

Phi nhân tính của bạo quyền, gian quyền, ma quyền, điếm quyền, đểu quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… luôn truy cùng nhân từ (lá lành đùm lá rách) để diệt tận nhân tâm (bầu ơi thương lấy bí cùng). 

Phi nhân tính của bạo quyền, gian quyền, ma quyền, điếm quyền, đểu quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… sẵn sàng chôn sống nhân từ khi công an bắt dân ngoài đường, đưa vào đồn, sử dụng tra tấn, vận dụng nhục hình, tận dụng cái chết để triệt sự sống.

Phi nhân tính giết dân trong các đồn công an có gốc, rễ, cội, nguồn của phi nhân tính bạo lực cách mạng bằng chuyên chính vô sản, mà thực chất là chuyên chính vô học. 

Phi nhân tính của chuyên chính vô học, chính là phi nhân tính vô đạo lý về nhân từ, vô đạo đức về nhân tâm, làm nên vô tâm, vô tình ngay trên luân lý của nhân tính, vô giác, vô cảm ngay trên giáo lý của nhân tính.

Phi nhân bản trong nhân vị

Phi nhân tính của bạo quyền, gian quyền, ma quyền, điếm quyền, đểu quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… luôn chôn sống nhân bản có tình thương biết bảo vệ tình người lam nên căn bản làm người để được thành nhân.

Phi nhân tính giết ngay trong trứng nước nhân vị, trong địa vị làm người, một vị thế không có súc tính đói ăn khát uống của bản năng đẫ đẩy con người tới man tính mạnh được yếu thua, rồi lùa man tính tới dã tính cá lớn nuốt cá bé. 

Phi nhân tính của bạo quyền, gian quyền, ma quyền, điếm quyền, đểu quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… chôn sống nhân bản, giết ngay trong trứng nước nhân vị. Cũng chính nó chế tác ra phi nhân tính cho chính nó sử dụng, vận dụng, tận dụng ngay trong âm quyền thanh trừng trị. ôm nhau và gọi nhau là đồng chí nhưng mưu sát nhau. 

Phi nhân tính là ngày cái ác lên ngôi để truy cùng diệt tận cái tốt, cái lành, cái hiền…

Phi nhân vị trong nhân sinh

Phi nhân tính vừa là ẩn số, lại vừa là hằng số có ngay trong sinh hoạt của nhân loại, khi nó bứng, nhổ, vất đi nhân vị trong địa vị làm người có đạo lý máu chảy ruột mềm, có đạo đức máu chảy tới đâu ruột đâu tới đó, có luân lý lá lành đùm lá rách, có giáo lý bầu ơi thương lấy bí cùng. 

Phi nhân tính của chuyên chính vô học, của vô đạo lý về nhân từ, vô đạo đức về nhân tâm, làm nên vô tâm, vô tình ngay trên luân lý của nhân tính, vô giác, vô cảm ngay trên giáo lý của nhân tính. 

Phi nhân tính của chuyên chính vô học, có bất đức trước tổ tiên, bất lương trước đồng bào, bất nhân trước giống nòi, bất chính trước pháp luật, vì nó đã bất minh từ lâu rồi với nhân vị, địa vị làm người của công lý vì công bằng, vị phải là ví, vị ta và ví ta cùng người để cùng nhau bản vệ nhân tính của nhân vị.

Phi nhân đức trong nhân gian

Phi nhân tính chôn sống nhân đức thương người như thể thương thân ngay trên thượng nguồn của giáo lý tổ tiên làm nên giáo dục cho gia đình, học đường và xã hội.

Phi nhân tính có mặt ngay dưới hạ nguồn trong tổ chức, trong nguồn máy, trong sự vận hành của chuyên chính vô sản với thực chất vô học của vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận về nhân đức để cho ra đời các đứa con quái thai của nó là : vô cảm trong thờ ơ lãnh đạm, vô giác trong quay mặt bỏ đi, vô tâm trong ai chết mặc ai, trong vô tình bây chết mặc bây. 

Phi nhân tính của ngoảnh mặt làm ngơn, nên phi nhân tính vắng mặt trước nỗi khổ của đồng loại, rỗng mặt trước niềm đau của đồng bào, trống mặt trước thảm họa của tha nhân, vì phi nhân tính đã trọc nhân tính ngay trong nhân vị của nó từ lâu rồi.

Phi nhân lý trong nhân luận

Chúng ta chống phi nhân tính bằng nhân lý của bất bạo động, vì chúng ta biết rành mạch về những cái thâm, độc, ác, hiểm là bản chất của phi nhân tính cướp chính quyền bằng bạo quyền của bạo lực để bạo hành chính đồng bào, đồng loại của nó. 

Chúng ta chống phi nhân tính bằng nhân luận của bất bạo động vì chúng ta biết rõ ràng về những cái xấu, tồi, tục, dở của phi nhân tính súc tính đói ăn khát uống của bản năng đã đẩy con người tới man tính mạnh được yếu thua, rồi lùa man tính tới dã tính cá lớn nuốt cá bé. 

Chúng ta chống phi nhân tính bằng nhân lý của nhân luận của bất bạo động vì chúng ta biết tượng tận phi nhân tính vắng nhân lý của đạo lý, rỗng nhân luận của đạo đức, trống nhân đạo của nhân tâm, vì phi nhân tính đã trọc nhân từ ngay trong nhân tính của nó rồi.

Phi nhân phẩm trong nhân quyền

Chúng ta chống phi nhân tính để bảo vệ nhân tâm bằng nhân từ, để bảo hộ nhân ái bằng nhân đức, để bảo trọng nhân đạo bằng nhân nghĩa, để bảo hành nhân vị bằng nhân bản. Tất cả hệ nhân này sẽ cùng nhau bảo vệ nhân phẩm bằng nhân quyền. 

Chúng ta chống phi nhân tính bằng hệ chính (chính tri, chính trí, chính lý, chính luận) làm nên chính nghĩa ! 

Chúng ta chống phi nhân tính bằng hệ đạo (đạo lý, đạo đức, đạo lý, đạo luận) chính là đường di nước bước của nhân đạo ! 

Chúng ta chống phi nhân tính bằng hệ công (công luật, công pháp, công quyền) biết cùng công lý bảo vệ công bằng.

Chúng ta chống phi nhân tính bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) giúp chúng ta luôn tỉnh thức…

Hành luận.pdf

Lê Hữu Khóa

(13/05/2023)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 555 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)