Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

THDCĐN

05/05/2021

Tu chỉnh Qui Ước Sinh Hoạt số 1

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tu chỉnh Qui Ước Sinh Hoạt số 1

bocau

Chim bồ câu

Biểu trưng của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Điều 1 : Tu chỉnh về nghĩa vụ thành viên

Mọi thành viên khi gia nhập Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và trong suốt thời gian còn là thành viên long trọng cam kết :

- Thể hiện phương châm "không có ý kiến nào cấm nêu ra, không có đề tài nào cấm bàn đến" một cách trọn vẹn, thẳng thắn và trung thực, bằng thái độ và ngôn ngữ hòa nhã biểu lộ tinh thần tương kính.

- Tôn trọng và thể hiện trong ngôn ngữ và hành động dự án chính trị và qui ước sinh hoạt của tổ chức ; tuân thủ các qui định và quyết định của tổ chức.

- Tận tình xây dựng và phát triển tổ chức, bảo vệ uy tín và hình ảnh của tổ chức, liên tục đóng góp tăng cường sự gắn bó trong nội bộ ; tránh và đóng góp ngăn ngừa tất cả những gì có thể gây chia rẽ trong tổ chức.

- Thể hiện trong ngôn ngữ và hành động sự thành thực, tình đồng đội và lòng quí trọng đối với mọi chí hữu cũng như đối với các chức vụ và các trách nhiệm mà họ được tổ chức giao phó.

- Không tiết lộ ra ngoài những trao đổi trong nội bộ tổ chức, ngay cả khi đã rời tổ chức.

Điều 2 : Tu chỉnh về kỷ luật

Mọi thành viên vi phạm Qui Ước Sinh Hoạt, hay những qui định và quyết định của tổ chức có thể bị kỷ luật. Các biện pháp kỷ luật tùy mức độ nặng nhẹ có thể là cảnh cáo, kiểm duyệt, đình chỉ hoặc khai trừ.

Thành viên bị kiểm duyệt vẫn giữ tư cách thành viên và tham gia mọi sinh hoạt nhưng không được quyền phát biểu và ứng cử vào các chức vụ của tổ chức trong thời gian kiểm duyệt. Sự kiểm duyệt này không áp dụng trong các ủy ban mà đương sự đang tham gia.

Thành viên bị đình chỉ tư cách thành viên không được tham gia một hoạt động nào của tổ chức trong suốt thời gian bị đình chỉ.

Chủ tịch phân bộ có quyền kiểm duyệt hoặc đình chỉ tư cách thành viên đối với các thành viên thuộc phân bộ mình trong thời gian không quá ba tháng. Thường trực có quyền kiểm duyệt hoặc đình chỉ tư cách thành viên trong thời gian không quá sáu tháng đối với mọi thành viên, trừ các thành viên Ban Lãnh đạo.

Thường trực Ban Lãnh đạo hoặc Ban Thường trực phân bộ biểu quyết với đa số quá bán các thành viên có quyền thay đổi hoặc chấm dứt một biện pháp kỷ luật của chủ tịch phân bộ. Ban Lãnh đạo có quyền thay đổi hoặc chấm dứt một biện pháp kỷ luật của Thường trực hoặc của một chủ tịch phân bộ.

Việc khai trừ một thành viên phải do Ban Lãnh đạo biểu quyết phù hợp với điều 15.f của Qui Ước Sinh Hoạt và với đa số quá bán thành viên Ban Lãnh đạo tham gia biểu quyết.

Thành viên đối tượng của biện pháp kỷ luật được quyền trình bày quan điểm của mình, kể cả khiếu nại về biện pháp kỷ luật đối với mình với định chế quyết định biện pháp kỷ luật và các định chế cao hơn. Văn phòng Ban Lãnh đạo và các Ban Thường trực phân bộ phải bảo đảm quyền trình bày và bào chữa này.

Mọi biện pháp kỷ luật đối với một thành viên Ban Lãnh đạo và Văn phòng Ban Lãnh đạo phải xuất phát từ Ban Lãnh đạo.

Điều 3 : Tu chỉnh về nghĩa vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo

Mọi thành viên khi ứng cử vào Ban Lãnh đạo hoặc tham gia Văn phòng Ban Lãnh đạo mặc nhiên tuyên thệ tuyệt đối trung thành và gắn bó với tổ chức, đặt tổ chức lên trên cá nhân mình, tuyệt đối bảo mật những trao đổi trong nội bộ Ban Lãnh đạo và Văn phòng Ban Lãnh đạo, ngay cả khi đã ra khỏi Ban Lãnh đạo và Văn phòng Ban Lãnh đạo.

Điều 4 : Tu chỉnh minh định qui chế thành viên Ban Lãnh đạo

Một thành viên Ban Lãnh đạo do một phân bộ bầu ra sau khi đã được bầu không còn tùy thuộc phân bộ này, mà có trách nhiệm tham gia vào việc lãnh đạo toàn bộ tổ chức ; có thể tham khảo ý kiến của các chí hữu thuộc phân bộ đã bầu mình và phản ánh với Ban Lãnh đạo, nhưng phát biểu và biểu quyết theo phán đoán và trách nhiệm của riêng mình. Một thành viên Ban Lãnh đạo do một phân bộ bầu ra nếu di chuyển đến một địa phương khác và sinh hoạt trong một phân bộ khác vẫn tiếp tục là thành viên Ban Lãnh đạo, phân bộ không bầu người thay thế trừ trường hợp chính thành viên Ban Lãnh đạo này tự ý từ chức khỏi Ban Lãnh đạo.

Điều 5 : Tu chỉnh về bảo mật các trao đổi nội bộ

Mọi văn thư nội bộ, kể cả thư từ trao đổi giữa các thành viên trong các diễn đàn của tổ sinh hoạt, phân bộ, Văn phòng Ban Lãnh đạo và Ban Lãnh đạo, phải được giữ trong nội bộ đơn vị trao đổi và những đơn vị cao hơn.

Một đơn vị được quyền biết những trao đối trong các đơn vi trực thuộc. Các tổ sinh hoạt trực thuộc phân bộ, các phân bộ và các ban chuyên môn trực thuộc Văn phòng Ban Lãnh đạo.

Tổ sinh hoạt báo cáo cho Ban Thường trực phân bộ những quyết định và những phát biểu có tầm quan trọng được đưa ra trong tổ. Chủ tịch phân bộ có quyền được biết mọi trao đổi trong phân bộ mình, và có quyền thông báo cho mọi chí hữu trong phân bộ mình những gì xảy ra trong phân bộ khi thấy cần.

Phân bộ báo cáo cho Văn phòng Ban Lãnh đạo những quyết định của phân bộ và những phát biểu quan trọng được đưa ra trong phân bộ.

Thường trực có quyền được biết mọi trao đổi trong nội bộ tổ chức và có quyền thông báo với mọi chí hữu những gì xảy ra trong tổ chức khi thấy cần.

Việc công bố ra khỏi khuôn khổ đơn vị và các đơn vị cao hơn, hoặc ra ngoài tổ chức, những văn thư và quyết định nội bộ ở mọi cấp thuộc thẩm quyền duy nhất của Thường trực. Thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về những công bố này.

Điều 6 : Tu chỉnh về quyền biểu quyết

Các ban công tác chuyên môn, tổ sinh hoạt, phân bộ chỉ biểu quyết những quyết định trên những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 7 : Tu chỉnh về Văn phòng Ban Lãnh đạo

Văn phòng Ban Lãnh đạo do Thường trực điều khiển, gồm Thường trực và các phụ tá. Các phụ tá do Thường trực chỉ định và phải được Ban Lãnh đạo thông qua, trừ những phụ tá đồng thời cũng là thành viên Ban Lãnh đạo.

Thường trực chịu trách nhiệm về mọi quyết định của Văn phòng Ban Lãnh đạo. Các phụ tá lấy quyết định với sự ủy quyền của Thường trực. Thường trực có quyền miễn nhiệm các phụ tá.

Điều 8 : Nguyên tắc tu chỉnh Qui Ước Sinh Hoạt

Các điều của tu chỉnh này có giá trị của các diều trong Qui Ước Sinh Hoạt. Những điều của Qui Ước Sinh Hoat truớc khi tu chỉnh và không mâu thuẫn với tu chỉnh này vẫn áp dụng. Trong trường hợp có mâu thuẫn tu chỉnh này áp dụng.

Xác nhận tu chỉnh số 1 trên đây đã được Ban Lãnh đạo biểu quyết và sau đó được toàn thể các chí hữu thông qua bằng đầu phiếu phổ thông, phù hợp với điều 37 của Qui Ước Sinh Hoạt.

Paris ngày 31 tháng 12 năm 2007

(đã ký)

Nguyễn Gia Kiểng

Thường trực Ban Lãnh đạo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Read 1697 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)