Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

08/07/2017

Công dân - Nạn nhân lũng đoạn luât pháp của chế độ công an trị

Trần Ngọc Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn  : Tieng DanViet Media, 08/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 447 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)