Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/03/2017

Niềm uất hận Gạc Ma

Bùi Tín

Trận hi chiến đo Gc Ma thuc qun đo Trường Sa din ra ngày 14 tháng 3 năm 1988 gia hi quân Trung Quc và hi quân Vit Nam, nay va tròn 29 năm.

tuong1

Người dân Vit xung đường biu tình tưởng nim các chiến sĩ đã hy sinh trong trn hi chiến Gc Ma Hà Ni, ngày 14/3/2016.

Gọi là hi chiến, nhưng tht ra không có giao tranh gì đáng k, vì phía hải quân Vit Nam ch có 3 tàu vn ti nh HQ505, HQ604 và HQ605 làm nhim v tiếp tế cho các đo trước các tàu khu trc hung hăng ca Trung Quc thế tiến công. Hơn na, theo k li ca các sĩ quan ch huy hi quân Vit Nam, trước đó t gia năm 1988 đã có lnh ca B trưởng Quc phòng Lê Đc Anh hi y là dù có b khiêu khích, tiến công, các đơn v hi quân trên các đo đu phi t kim chế, không được n súng.

Nhân dp này chính tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đc Bo tàng Quân đi Nhân dân, xác định rõ điu này, cho rng quân đi đã b trói tay khi lâm chiến.Thế là 64 quân nhân Vit Nam đã b hy sinh mt cách oan ung, 9 quân nhân b hi quân Trung Quc bt làm tù binh giam trên đo Lôi Châu. Thái đ đu hàng quân xâm lược bt ngun t thái đ bc nhược ca Tng Bí thư Nguyn Văn Linh trước s hung hăng ca Đng Tiu Bình trong cuc chiến tranh biên gii đu năm 1979, khi các cuc đàm phán v Campuchia đang căng thng và mt ước Thành Đô đang được chun b ráo riết.

Đầu năm nay, vào dp k nim lần thứ 43 trn hi chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, l ra B Quc phòng cn t chc tưởng nim các lit sĩ, thăm viếng các gia đình thương binh, lit sĩ ca c 2 min đã tng chiến đu bo v bin đo quê hương, nhưng chính quyn đã không có mt hình thức k nim, tưởng nh, vinh danh nào. Ch có hot đng l loi ca t chc xã hi dân sự Nhịp cu Hoàng Sa với nhiu hot đng phong phú. Đây là t chc do các nhà báo tiến b Vũ Kim Hnh, Lê Thế Thanh, Huy Đc, nhà nghiên cu hàng hi Đ Thái Bình, các văn nghệ sĩ Nguyn Duy, Đ Trung Quân, Nguyn Quang Lp, doanh nhân Đng Cao Thng lp nên. Nhịp cu Hoàng Sa đã tổ chc các cuc gp mt mang nhiu ý nghĩa gia các chiến sĩ Hoàng Sa và gia đình, đng đi còn sng sót. Các chiến sĩ Vit Nam trong trn Hoàng Sa và trận Trường Sa đã coi nhau là anh em rut tht chung mt t quc, chung mt k thù, không h chng đối nhau. Nhịp cu Hoàng Sa còn tặng 10 gian nhà cho các gia đình lit sĩ thiếu thn.

Ông Đặng Công Ng, nguyên ch tch huyn Hoàng Sa thuc Đà Nẵng cũng vào tham d.

Các bạn trong t chc Nhịp cu Hoàng Sa trên đây dự đnh s tham gia t chc k nim "Ngày Gc Ma" vào ngày 14/3 này. Điu này chng t nhân dân ta rt quý trng các chiến sĩ 2 min đã dũng cảm chng k thù xâm lược, sng có nghĩa có tình.

tuongniem2

Tưởng Niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma

Trong khi đó Bộ Quc phòng, Tng cc chính tr QĐND, Ban Tuyên giáo Trung ương đng vn mt mc im lặng trong các ngày k nim chng Trung Quc xâm lược. H c tình ngăn chn, còn cho công an đi phá đám các cuc tưởng nim chiến sĩ, lit sĩ Hoàng Sa cũng như Trường Sa.

Lẽ ra, nhân dp này, Tướng Lê Đc Anh, người tng nhân danh B trưởng Quc phòng, y viên B Chính tr, phó bí thư Quân y Trung ương, ra lnh cho Tư lnh Hi quân Giáp Văn Cương không được n súng dù b tiến công, nay đã 97 tui, còn sức, phi vào Đà Nng tưởng nim và t ti vi các lit sĩ, chiến sĩ Gc Ma, mt món n tinh thn không th nào xúy xóa b qua. Xin nh Th tướng Nguyn Xuân Phúc là người gc Đà Nng, có quan h gn gũi đc bit vi Hoàng Sa và Gc Ma, cũng cn làm một vic đơn gin lúc này là ch th cho B Quc phòng và đích thân đến viếng m và tượng đài k nim và thăm hi ân cn các thương binh gia đình lit sĩ ca các trn hi chiến Trường Sa và Hoàng Sa oan nghit, tham gia gii ta nim ut hn sâu xa khôn nguôi của dân tc.

Bùi Tí

Nguồn : VOA, 15/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 578 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)