Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/08/2020

Nguyễn Thanh Nghị : Chỉnh đốn là… vờn nhau

Trân Văn

Vic ông Nguyn Thanh Ngh, y viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bí thư tnh Kiên Giang bkim đim, rút kinh nghim vì liên quan đến nhngsai phm đt đai khi còn là… Phó Ch tch UBND tnh Kiên Giang chng khác gì ví d minh ha, n lc chnh đn đng là n lc vn nhau trong đng !

chinhdon1

Ông Nguyn Thanh Ngh. Ảnh minh họa 

***

Thanh tra tnh Kiên Giang va công bBáo cáo kết qu thc hin kế hoch ca UBND tnh v vic x lý nhng sai phm đt đai theo Kết lun ca Thanh tra Chính ph. Theo đó, có hai cu Ch tch tnh, sáu cu Phó Ch tch, sáu thành viên UBND tnh trong giai đon t 2011 đến 2017 phi kim đim, rút kinh nghim. Ông Ngh là mt trong sáu cu Phó Ch tch tnh phikim đim, rút kinh nghim(1).

Ngoài nhng viên chc lãnh đo chính quyn tnh Kiên Giang, còn có 40 viên chc tng làm vic ti các s, ngành, UBND các huyn Hòn Đt, Kiên Lương, Châu Thành, Ging Ring phikim đim, rút kinh nghim. Riêng ti Phú Quc, trong 21 viên chc phikim đim, rút kinh nghim, có 11 đã bkhin trách và 5 đã bcnh cáo.

Nói cách khác, tuy sai phm đt đai t 2011 2017 Kiên Giang là sai phm có h thng t trên xung dưới, din ra trên phm vi rt rng (ti 6/15 đơn v hành chính trc thuc chính quyn tnh) và kéo dài sut t năm 2011 nhưng c nhìn vào thc trng Phú Quc, kết qu kim đim, rút kinh nghim Phú Quc s thy h thng công quyn Kiên Giang nghiêm túc c nào !

***

Chuyn h thng công quyn Kiên Giang phikim đim, rút kinh nghim như Thanh tra tnh Kiên Giang va loan báo, bt ngun t mt cuc thanh tra kéo dài ti hai năm (3//2018 3/2020) do Thanh tra ca chính ph tiến hành nhm kim trav vic chp hành pháp lut trong công tác quy hoch, qun lý và s dng đt đai, qun lý và khai thác tài nguyên khoáng sn, bo v môi trường t 2011 đến 2017 ti Kiên Giang.

Hi tháng 4 va qua, Thanh tra ca chính ph đã công b kết lun và xác đnh :Các xã Kiên Giang không lp quy hoch, kế hoch chi tiết v s dng đt như nhng tnh khác và các huyn không h bn tâm. Tnh chm điu chnh quy hoch xây dng phân khu chc năng trong Khu kinh tế Phú Quc nên Ban Qun lý Khu kinh tế Phú Quc giao đt, cho thuê đt không đúng vi ch tiêu s dng đt đã được Th tướng phê duyt.

- S Nông nghip - Phát trin nông thôn, Ban Qun lý Rng phòng h Phú Quc và Vườn quc gia Phú Quc buông lng qun lý rng khiến rng b ln chiếm trong mt thi gian dài. S Tài nguyên - Môi trường cho phép tách 17.808 tha đt nông nghip ti Phú Quc trái phép nên vic chuyn nhượng đt nông nghip tr thành phc tp...

- Lãnh đo tnh lm quyn khi phê duyt đơn giá đ thu tin s dng đt, tin thuê đt đi vi 16 d án đu tư. UBND tnh xác nhn ưu đãi, h tr đu tư b sung cho mt doanh nghip chưa đúng quy đnh nên phi truy thu 62 t đng. S Tài chính xác đnh sai giá đt vi mt doanh nghip khác nên phi truy thu 18 t đng.

Theo Thanh tra ca chính ph thì ngoài vic t chc kim đim, rút kinh nghim, làm rõ trách nhim và có hình thc x lý nghiêm minh đi vi các tp th, cá nhân có sai phm, phi cương quyết thu hi ch trương đu tư hoc thu hi d án gn vi thu hi quyn s dng đt đi vi 43 d án chm trin khai, vi phm pháp lut v đu tư. Trách nhim thc hin tt c nhng đ ngh y được chính ph giao li cho Kiên Giang thc hin.

Đi chiếu gia Kết lun ca Thanh tra Chính ph vi Báo cáo ca Thanh tra tnh Kiên giang, báo chí Vit Nam đã đ ngh bà Đng Tuyết Em, Phó Bí thư tnh Kiên Giang, gii thích vì sao Thanh tra ca chính ph yêu cux lý nghiêm cán b sai phmnhưng báo cáo ca Thanh tra tnh Kiên Giang ch b kim đim, rút kinh nghim, bà Em bo rng :Ban Thường v Tnh y Kiên Giang chưa nhn được Báo cáo ca Thanh tra tnh.

C như li bà Em thì :Sau khi tp hp kết qu x lý ca các cơ quan, đơn v, Thanh tra tnh Kiên Giang s báo cáo Thanh tra Chính ph và Ban Thường v Tnh y nhưng Ban Thường v Tnh y chưa có báo cáo thành ra nếu Thanh tra Chính ph đã có báo cáo thì… tnh đi Trung ương ch đo thêm !

***

Nhng din biến liên quan đến chuyn x lý sai phm đt đai  Kiên Giang như va k khiến người ta liên tưởng đến chuyn x lý sai phm đt đai Đà Nng. Sau khi dư lun râm ran mt thi gian dài v vic qun lý, s dng đt Đà Nng có nhiu biu hin không ging đâu c, chính ph ch đnh Thanh tra c người đến kim tra. Kết lun do Thanh tra ca chính ph công b hi gia năm 2013 khiến thiên h chưng hng :Sai phm đt đai Đà Nng gây tht thoát 3.434 t đng.

Tuy nhiên vào thi đim đó, ông Nguyn Bá Thanh, cu Bí thư Đà Nng nhân vt phi chu trách nhim chính v nhng sai phm liên quan ti đt đai y đang đm nhim vai trò Trưởng Ban Ni chính ca Ban chấp hành trung ương đng. Ti mt bui gp g c tri hi h tun tháng 6/2013, ông Thanh tuyên b :C ông ln Ban Thường v Thành y Đà Nng không chp nhn Kết lun ca Thanh tra Chính ph. Thành y Đà Nng đã báo cáo vi B Chính tr, Th tướng và Thanh tra Chính ph đã đng ý vi quan đim ca UBND thành ph Đà Nng !

Ngay sau đó, Thanh tra Chính ph phát hành mt thông cáo, khng đnh :Không có chuyn Thanh tra Chính ph đng ý vi quan đim nào khác ca UBND thành ph Đà Nng như ông Nguyn Bá Thanh đã tuyên b Kết lun ca Thanh tra Chính ph v nhng vi phm trong qun lý đt đai Đà Nng làm tht thu ngân sách là có cơ s pháp lý và đã được các b, ngành có liên quan như B Tư pháp, B Tài nguyên - Môi trường xem xét, góp ý. Đng thi đã được Th tướng chun y(2)…

Dù Thanh tra Chính ph khng đnh chc nch như thế nhưng sóng vn yên, bin vn lng. Người ta tin rng, s dĩ Kết lun ca Thanh tra Chính ph ging như hòn đá ling xung ao bèo vì khi y, ông Nguyn Bá Thanh đang gi vai trò tiên phong trong vic giúp đng t chnh đn. Thm chí mt s người còn tin vì ông Thanh th "ht lin, không nói nhiu" nên mi có v thanh tra… sai phm đt đai Đà Nng !

Hai năm sau khi xy ra bt đng gia Thanh tra ca chính ph vi Thành y, UBND thành ph Đà Nng, ông Thanh qua đi, tính mng ông Trn Đi Quang (cu B trưởng Công an, Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam) như "ch mành treo chuông" vì bo bnh, Phan Văn Anh Vũ nhân vt tng "chc Tri, khuy nước" Đà Nng b bt, sai phm đt đai Đà Nng được xi li và tr thành đi án.

Đến lúc đó, nhiu viên chc Đà Nng tng liên quan ti nhng sai phm đt đai đã được Thanh tra Chính ph nhn din hi 2013 mi b khi t. Hai cu Ch tch, mt cu Phó Ch tch, ri cu Chánh Văn phòng Thành y, cu Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng UBND thành ph Đà Nng, cu Giám đc, cu Phó Giám đc mt s s, ban, ngành b tng giam, b pht tù... Ông Thanh đã b các v án liên quan ti sai phm đt đai  Đà Nng phơi ra như chính phm (3).

***

Xét c v tính cht ln mc đ,sai phm đt đai  Đà Nng không thay đi nhưng hi 2013 không thành án vì ông Thanh là nhân t tích cc trong tiến trình chnh đn đng. Đến 2018 nhng sai phm này thành đi án vì đng đi ý, xác đnh đó là bng chng v vic đng đang chnh đn. Bo rng chnh và đn ph thuc hoàn toàn vào thi và thế, có l không ngoa.

Điu này đang lp li Kiên Giang, nơi báo chí có Báo cáo ca Thanh tra tnh v vic x lý sai phm đt đai theo Kết lun ca Thanh tra Chính ph nhưng Ban Thường v Tnh y thì… không biết gì (?), thành ra c Ban Thường v Tnh y mi đim nhiên ngi ch… Trung ương ch đo thêm ! Không phi t nhiên mà báo gii nhn nhá vic ông Nguyn Thanh Ngh - trưởng nam ca ông Nguyn Tn Dũng cũng b kim đim, rút kinh nghim.

Chưa biết ln kim đim, rút kinh nghim này, ông Ngh có… b gì không, có còn gi được mt ch trong Ban chấp hành trung ương đng nhim k ti không ? Ông Ngh đã tng b bêu như Trnh Xuân Thanh, Nguyn Xuân Anh và nhìn vào cách đng khai thác yếu t s dng xe hơi ngun gc bt minh, quá phn đ chnh đn Trnh Xuân Thanh, Nguyn Xuân Anh, người ta tng tưởng ti lượt ông Ngh.

Tuy nhiên v ông Ngh dùng chiếc Range Rover Evoque tang vt trong mt v buôn lu mà công an Kiên Giang tch thu ri biến thành công xa ca ngành đ s dng chng đi đến đâu vì không hiu ti sao đng chp nhn chuynVăn phòng UBND tnh Kiên Giang đ xut lãnh đo UBND tnh Kiên Giang tr li xe cho công an tnh, không mượn na (4) là… hp lý.

Năm 2013, Thanh tra Chính ph tng nicơ s pháp lý và ý kiến các b, ngành có liên quan như B Tư pháp, B Tài nguyên - Môi trường, riTh tướng chun yđ bo v Kết lun vsai phm đt đai  Đà Nng nhưng chng ti đâu. Năm nay, Thanh tra Chính ph khng đnh cácsai phm đt đai  Kiên Giang cnx lý nghiêm nhưng đa s các viên chc có liên quan t trên xung dưới Kiên Giang ch phi kim đim, rút kinh nghim, nng nht là 16 viên chc huyn Phú Quc b khin trách và cnh cáo.

Không phi t nhiên mà bà Đoàn Tuyết Em thay mt Ban Thường v Tnh y Kiên Giang, cho biếtch Trung ương ch đo và s xem xét ri tính na ! Chc chn bà Phó Bí thư tnh không phi là người thiếu hiu biết v tình thế. Da theo cách tường thut ca báo chí Vit Nam, dường như Báo cáo ca Thanh tra tnh Kiên Giang là do Thanh tra Chính ph cung cp. H đang vn nhau ! Chưa biết mèo nào cn mu nào !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/08/2020

Chú thích :

(1) htpps://zingnews.vn/nhieu-lanh-dao-tinh-kien-giang-bi-kiem-diem-vi-sai-pham-dat-dai-post1123921.html

(2) htpps://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-nguyen-ba-thanh-noi-co-thanh-tra-chinh-phu-bao-khong-2349433/

(3) htpps://dantri.com.vn/phap-luat/xu-vu-vu-nhom-co-bi-thu-da-nang-nguyen-ba-thanh-lien-tuc-duoc-nhac-ten-20200103141841385.htm

(4) htpps://zingnews.vn/bi-thu-kien-giang-noi-ve-viec-tinh-muon-xe-range-rover-post696163.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 668 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)