Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/09/2020

Thu thập ý kiến nhân dân : Có nhận đóng góp về… tru di ?

Trân Văn

Gia trn bão dư lun v bn án sơ thm v án "giết người", "chng người thi hành công v" xy ra ti xã Đng Tâm, huyn M Đc, thành ph Hà Ni (v án Đng Tâm), Ban Tuyên giáo ca Ban Chp hành trung ương Đảng cộng sản Việt ban hành H ướng dn Công b, tho lun, ly ý kiến ca nhân dân đóng góp cho D tho các văn kin trình Đi hi đi biu toàn quc ln th 13 ca Đảng cộng sản Việt Nam (1)…

dongtam1

Nông dân Đ ng Tâm t i phiên tòa Hà N i k ế t thúc hôm 14/9/2020. VNA via Reuters

Nếu vic t chc ly ý kiến nhân dân (t 20/10/2020 đến 10/11/2020) nh m tp hp và phát huy trí tu, quyn làm ch ca nhân dân tham gia đóng góp vi đng trong vic hoch đnh đường li, ch trương, quyết sách quan trng ca đt nước đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030 và 2045, cng c, bi đp nim tin ca nhân dân đi vi đng, làm cho ý đng hp vi lòng dân thì đng có tp hp ý kiến ca hàng triu người v phiên x sơ thm và phán quyết sơ thm "v án Đng Tâm" đ chnh sa c d tho văn kin ln t chc tho lun  Đ i hi đi biu toàn quc ln th 13và tr li cho nhân dân mt cách rõ ràng, rành rt ?..

Ti sao na đêm li xc vào nhà, bn h mt c ông tàn tt ? Ti sao t nn do trượt chân li hóa anh hùng ? Ti sao điu tra như thế, xét hi như thế mà li tuyên án t hình hai người con trai ca c Lê Đình Kình và pht cháu c tù chung thân ?... như Nhân Thế Hoàng (2) và hàng triu người khác thc mc ? "V án Đng Tâm" là trường hp mi nht, rõ nht cho thy ý đng khác xa vi lòng dân. Trong khi cơ quan ngôn lun ca đng thay đng khng đnh, phiên x sơ thm là k ết hp hài hòa gia s nghiêm minh và tính nhân văn (3) thì c triu người cho đó là mt hình thc "tru di tam t c". Có người như bà Vũ Kim Hnh nhn mnh : Ch ng l "nhân văn" là hành hình mt lão nông gia đêm ti nhà ca ông ? Dám thay đi t đin nhưng có thay đi được lòng dân (4) ?

Cũng đã có nhng facebooker như Thn Nhiên cho rng : N ếu bn án sơ thm v "v án Đng Tâm" không b hy b hay ci sa bng mt phiên x công minh, t nay v sau, nhc đến đến dòng h Lê Đình người ta s nh đến hai t "tru di" và ngược li. Điu đó s như mt vết chàm trên mt ca lch s và trên mt ca nhà cm quyn cng sn Vit Nam (5). Rt nhiu người do ut hn mà da như Lê Hoài Anh : Nh ng k bt nhân tru di tam tc người vô ti s tr giá ti cu tc (6) !

Bên cnh nhng người làm văn tế c Kình, có không ít bày t s bt bình, căm gin qua các bài thơ như ông Bùi Chí Vinh vTru di tam t c hành (6)…

Tru di ta viết mt bài hành

Chuyn truyn đi trang s máu tanh

Ngày xưa có quân sư Nguyn Trãi

Giúp nhà Lê mã đáo công thành

Dè đâu lúc lên ngôi cu ngũ

Dit tr ngay c tr sơ sanh

Mượn L Chi Viên làm án o

Giết đi cha, con, cháu cho đành

Ha mù Th L thành con rn

Công thn thua mt lũ hư danh

i Nam Quan gi còn chy máu

Bình Ngô mà khóc Nguyn Phi Khanh

Tru di ta viết mt bài hành

Chuyn xưa gi tái hin s xanh

Đng Tâm có c Kình gi đt

Chng ai ng bng rch, thây phanh

Hai con án chết đy oan khc

Mt cháu chung thân x rành rành

Tam tc mt đi đi theo Đng

Tưởng thi phong kiến mi lưu manh

Không ng thế k 21

Còn cnh vua quan "chém treo ngành"

Còn cnh nh c nh tn gc

Ba đi máu chy vn còn tanh

Tru di ta viết mt bài hành

Qu báo ngày nay đến rt nhanh

***

Nếu cuc đt kích vào Đng Tâm hi đu năm nay khiến dân chúng sng st v tàn bo ca h thng công quyn và công an Vit Nam thì bn án sơ thm mà tòa án va tuyên khi xét x "v án Đng Tâm" khiến dân chúng căm gin vì s man r, càn r ca đng và h thng chính tr Vit Nam. Ln đu tiên, mng xã hi và các din đàn đin t Vit ng tràn ngp nhng ý kiến răn đe, giáo dc đng và các cá nhân có liên quan v qu báo !

Phùng Thanh Sơn lưu ý v vic cn phi t chc thực nghiệm điều tra điu mà h thng tư pháp đã loi bn ếu không, không th ngăn nga được s thù hn, ngay c nhng cá nhân được giao nhim v thi hành án t hình hai người con trai ca c Kình cũng s b ám nh bi có nhúng tay vào máu người vô tội hay không… Theo Sơn, nhân danh công lý mà không làm sáng tỏ th ì không th chng t chính nghĩa. Vấn đề không chỉ là cá nhân ông Lê Đình Công hay ông Lê Đình Chức mà vấn đ là cả xã hội s nhìn vào bn án để tin tưởng hay rùng mình như Nguyn Du tng đ cp khi viết Kiu : Ni niềm tưởng đến mà đau. Thấy người nằm đó, biết sau thế nào(7) ?

T khi xy ra v đt kích vào Đng Tâm đến nay, nhân dân nhiu gii, nhiu nơi đã có vô s ý kiến, đ ngh. Bn án sơ thm "v án Đng Tâm" ch làm thiên h ni gin, không "răn đe, giáo dc" được ai. Người Vit đang tiếp tc mi gi nhau ký tên phn đi bn án sơ thm này (8). Khi t chc ly ý kiến ca nhân dân đóng góp cho đng, Ban Tuyên giáo ca BCH TƯ đng nên chú thích, có nhn góp ý v "tru di" hay không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/09/2020

Chú thích

(1) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tu-2010-lay-y-kien-nhan-dan-vao-du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-1722538.tpo

(2) https://www.facebook.com/culoo.hoang/posts/3249508091805410

(3) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/phien-toa-ket-hop-hai-hoa-giua-su-nghiem-minh-va-tinh-nhan-van--617193/

(4) https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10159093626726122

(5) https://www.facebook.com/nhan.ton.50/posts/4333805543357609

(6) https://www.facebook.com/christiana.le.35/posts/3046629908780272

(7) https://www.facebook.com/thanhson.phung.1/posts/3442025792485791

(8) https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/toa_an_nhan_dan_thanh_pho_ha_noi_phan_doi_ban_an_bat_cong_trong_phien_toa_dong_tam/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 82 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)