Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/02/2021

Số phận Đồng bằng sông Cửu Long phải chờ Thủ tướng mới ?

Trân Văn

12 năm sau khi phá bphà Rch Miu(1999), Vit Nam va chi 111 t đ khôi phc liphà Rch Miuvì cu Rch Miu – cây cu giúp Bến Tre thông thương vi bên ngoài bng h thng giao thông đường b lin lc - b quá ti, lưu lượng phương tin qua li đã tăng gp ba ln so vi thiết kế (1) !

dongbang1

Đồng bằng sông Cửu Long vi cnh hn hán khc lit năm 2016

Cu Rch Miu (tr giá 3.300 t) b quá ti là tình hung vn đã được d liu trước khi khi công nhưng Vit Nam vn xây dng cây cu ch có bn làn cho tt c các loi xe t hai bánh tr lên qua li vì không có tin ? Năm 2006 - by năm sau khi khánh thành cu Rch Miu - Vit Nam bt đu tính đến vic xây dng cu Rch Miu th hai nhưng d đnh đó được nâng lên, đt xung nhiu ln trong sut bn năm (2). Cui năm ngoái, Th tướng Vit Nam mi chính thc chp thunđu tư, xây cu Rch Miu 2.

Tin xâycu Rch Miu 2 cũng hết sc nhiêu khê, lúc đu, chính ph tính khoán cho Bến Tre t tìm nhà đu tư theo dng… xã hi hóa (3) ! Sau đó, có th vì thy quá… k vi dân chúng Bến Tre nói riêng và dân chúng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, chính ph mi đng ý ly 5.100 t t ngân sách đ làm cu (4), còn lúc nào khi công thì chưa biết !

***

Cu Rch Miu ch là ví d mi nht minh ha cho nhn thc và cách hành x dường như hết sc nht quán đi vi Đồng bằng sông Cửu Long ca h thng chính tr và h thng công quyn Vit Nam. Càng ngày, tương lai ca Đồng bằng sông Cửu Long - nơi cư trú ca khong 17 triu người càng m đm vì thiên tai và nhân ha.

Khu vc có din tích khong 40.500 cây s vuông, tng ni tiếng vì s phong phú ca đ loi sn vt t nhiên, tng là va lúa cung cp ti 90% lượng go xut cng, 60% lượng thy sn xut cng, gia thp niên 2010 còn đt tc đ tăng trưởng 7,8%, vượt xa tc đ tăng trưởng chung ca Vit Nam (6,8%) tiếp tc tut t t xung đáy vì cơ hi sinh tn, phát trin gim dn (hn hán, sông rch, rung vườn nhim mn, st l, st lún, h tng không theo kp như cu cống càng ngày càng trm trng).

Thm trng đó không đơn thun vì nhng đp nước thượng ngun Mekong và thi tiết d thường. Xét cho đến cùng, nguyên nhân chính nm tư duy qun tr và năng lc điu hành (biến nhng vùng trũng tng là nơi tích nước cho Đồng bằng sông Cửu Long thành rung lúa, thc hin đ th d án nhm tăng sn lượng go, vì "ch tiêu tăng trưởng" cho phép xây dng nhng nhà máy mà hot đng hy hoi c môi trường sng ln ngun nước khiến ngun nước ô nhim trm trng phi bù đp bng gia tăng khai thác nước ngm...) !

Xưa nay, Đồng bằng sông Cửu Long va lúa giúp Vit Nam duy trì an ninh lương thc, góp phn đáng k vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nh go và các loi nông sn, thy sn xut cng ni tiếng còn vì ch b buc đóng góp ch không được nhn li gì. Do không được đu tư tha đáng c v h tng giao thông ln giáo dc, y tế, cng vi nhng tác đng bt li ca các công trình thy đin thượng ngun Mekong và biến đi khí hu, Đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng tr thành nơi khó sng, cư dân lũ lượt b x tha phương cu thc.

Báo cáo Kinh tế thường niên 2020 v Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, trong mười năm gn đây đã có 1,1 triu cư dân Đồng bằng sông Cửu Long ly hương. Con s này vượt xa dân s mt tnh trong khu vc Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là lý do khiến Đồng bằng sông Cửu Long tr thành khu vc có t l xut cư cao nht, nhp cư thp nht và là khu vc duy nht Vit Nam có t l tăng dân s là 0% sut mười năm.

***

Trước nhng ch trích kch lit v cách đi x thin cn, bc bo đi vi Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2017, chính quyn Vit Nam công b ngh quyết v "phát trin bn vng Đồng bằng sông Cửu Long" và c hai năm li t chc đánh giá vic thc hin ngh quyết này mt ln. Đã rt nhiu ln nhng viên chc hu trách như Th tướng Vit Nam, th tht :S có các gii pháp c th nhm phát trin Đồng bằng sông Cửu Long ch không phi ch đưa ra mt s ch trương, không kim tra, không gii quyết, không b trí ngun lc, không ch đo thc hin. Không đ như người ta nói "nước đ lá môn", chy tun tut hết… Hàng năm s xem nhng gì đã nói, đã làm đến đâu và phi làm gì thêm đ giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát trin bn vng (6).

Nhng ha hn y chính xác đến mc nào ? Theo các chuyên gia ca VCCI (Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam) và FSPPM (Trường Chính sách Công và Qun lý Fulbright) hai nơi phi hp kho sát, thc hin Báo cáo Kinh tế thường niên 2020 v Đồng bằng sông Cửu Long : Vai trò kinh tế ca Đồng bằng sông Cửu Long đang gim dn so vi các khu vc khác Vit Nam vì phi thc hin s mnh đm bo an ninh lương thc cho c nước nên chm chuyn dch sang các lĩnh vc có năng sut cao hơn.Đến gi, mt trong nhng nguyên nhân chính khiến chuyn dch phát trin công nghip ì ch vn là b cn tr bi nút tht nghiêm trng v cơ s h tng, đc bit là h thng giao thông kết ni vi Đông Nam B.

Sau đi hi 13, vài tháng na Vit Nam s có Quc hi mi và chính ph mi. Tuy ông Nguyn Xuân Phúc tái đc c vào Ban chấp hành trung ương đng, B Chính tr nhim k 13 nhưng nhiu người tin rng, Th tướng mi s là mt nhân vt khác. Giai đon được nghe nhng tuyên b, ha hn dành cho Đồng bằng sông Cửu Long ca nhng Nguyn Tn Dũng, Nguyn Xuân Phúc coi như đã hết. Thi ca Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã gn hết và chưa rõ vn mnh ca Đồng bằng sông Cửu Long s hết hn sau my đi Th tướng na !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 04/02/2021

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/pha-rach-mieu-chinh-thuc-hoat-dong-chia-lua-voi-cau-rach-mieu-20210127085427745.htm

(2) https://tuoitre.vn/cau-qua-tai-ben-tre-tien-giang-dua-pha-rach-mieu-tro-lai-hoat-dong-20210127214714296.htm

(3) https://plo.vn/do-thi/hai-phuong-an-xay-cau-rach-mieu-2-738217.html

(4) http://www.tapchigiaothong.vn/xay-cau-rach-mieu-2--chon-phuong-an-dung-ngan-sach-hoan-toan-d73266.html

(5) https://danviet.vn/10-nam-dbscl-co-gan-11-trieu-dan-bo-xu-ra-di-lon-hon-so-dan-cua-mot-so-tinh-trong-vung-20201213122342516.htm

(6) https://vtv.vn/trong-nuoc/thu-tuong-chu-tri-dien-dan-ve-dbscl-khong-de-nuoc-chay-la-mon-20190618164719671.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 131 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)