Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/02/2021

Khi nào người Việt Nam mới kiểm soát được hiện tại ?

Phạm Phú Khải

"Ai kim soát quá kh kim soát tương lai : ai kim soát hin ti kim soát quá kh"

(Who controls the past controls the future : who controls the present controls the past)

George Orwell

lichsu1

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đánh giá, lựa chọn những bài dự thi để tham dự Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "Đảng Cộng sản Việt Nam" cấp tỉnh

Bn tin caVnExpress  hôm 3 tháng Hai cho biết có đ xut xây dng thêm 14 tượng đài H Chí Minh cho đến năm 2030. Không rõ đến bây gi đã có bao nhiêu tượng đài đã được xây, bao nhiêu tượng đang hay sp được xây xong ? Còn đến năm 2030 thì tng cng bao nhiêu ?

Ti sao chế đ cm quyn ti Vit Nam sn sàng b ra hàng trăm nghìn t đng vào các d án như thế, khi c nước còn quá nghèo ? Bao nhiêu vic cn thiết và cp bách khác không phi xng đáng đ làm hơn sao ?

Vì cái nhìn v lch s ca các chế đ đc tài, cng sn rt khác !

Trí nh  là các d kin và nhng chi tiết mà mi chúng ta tri nghim hàng ngày. B não ca chúng ta mã hóa tt c nhng thông tin này. B não lưu tr và truy cp nó khi chúng ta cn đến. B nh là mt bn ghi chép kinh nghim hướng dn hành đng trong tương lai. Không có nó, con người biết ly gì đ da trên đó mà hành đng.

Nếu trí nh ca mi người quan trng như thế, thì ký c ca mt tp th, mt dân tc, mt quc gia cũng vô cùng quan trng. Cái này còn có tên gi là lch s.

Trong bui hp mt ca 8 s gia ni tiếng ca đi hc Harvard năm 2012,các hc gi  này gii thích tm quan trng ca quá kh đ có được bi cnh v nhng quan tâm hin đi. S gia Niall Ferguson bin lun rng, "Chúng ta nghiên cu lch s đ thy rõ hơn tình hung mà chúng ta được gi khi hành đng". Còn s gia Jill Lepore quan nim rng "Mi th là lch s, và lch s là mi th".

Chc không ai hiu vn đ này thu đáo hơn là các chế đ đc tài và cng sn.

Trong bài din văn  quan trng nht ti Đi hi Đng ln th 19 ca Đng cộng sản Trung Quc vào tháng 11 năm 2017, dài 66 trang, kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đng h, người ta có th mt quá nên không nh ông Tp nói nhng gì. Nhưng câu nói quan trng nht mà ông Tp mun nhn gi, mà nhiu người có th b sót, là "Gic mơ Trung Hoa là gic mơ v lch s, hin ti và tương lai".

Đ cho gic mơ này thành hin thc, điu kin quan yếu đi vi ông Tp là phi bo đm rng, mi người dân Trung Quc phi "có cái nhìn đúng đn v lch s". Đúng đn đây không có nghĩa là phi chính xác. Nó nên được hiu rng, đúng đn theo quan đim ca Đảng cộng sản Trung Quốc. Là "quán trit" được ch trương, đường li, chính sách ca Đng, v.v. nói theo người cng sn.

Điu đó có nghĩa là gì ? C th như là s xâm chiếm ca Anh trước Thế Chiến II, và ca Nht trong Thế Chiến II, cũng như tinh thn đu tranh chng Nht ca người dân Trung Quc, phi được ghi nh rõ ràng. Nhưng nó cũng có nghĩa là s đàn áp dã man đi vi sinh viên Trung Quc ti Qung trường Thiên An Môn năm 1989, chng hn, thì phi b xóa sch hoàn toàn, k c trong sách giáo khoa mi ti Hng Kông. Nó cũng phi được quên lãng.

S gia Antonia Finnaneviết :

Mi quc gia đu có nhng huyn thoi dân tc ca mình, hu hết đu có cơ s hoc bt ngun t lch s ; nhưng Trung Quc, ch riêng lch s là nn tng. Cng hòa Nhân dân Trung Quc không có tôn giáo và không có hiến pháp - hoc ít nht, không phi là cái quan trng. Nó thm chí không còn có ý thc h cách mng na. Nó ch có lch s, rt nhiu.

Ti Thái Lan, gn đây, mt s bia, đài, tượng, cũng đang b xóa. Nhng gì liên quan đến Đng Nhân dân/Peoples Party, đng mà đã đu tranh đ thay đi nn quân ch tuyt đi sang quân ch lp hiến năm 1932, đã t t b loi b t năm 2017 đến nay. Tt nhiên k ch trương xóa đi mt phn lch s ca Thái Lan tin tưởng rng, xóa được trên mt hin vt (material), thì mt khi không còn nm trong tm, nó cũng không còn nm trong tâm (out of sight, out of mind).

Còn ti Vit Nam ? Trong nhng năm qua, mt lot các d ánxây tượng đài H Chí Minh , có nhng d án kinh phí tn kém khng l lên hàng chc ngàn t đng, được tiến hành. Không ch mt mà hàng trăm tượng đài H Chí Minh, và bao nhiêu tượng đài khác các trung tâm hành chánh và chính tr, đã và đang tiếp tc được xây ct. Vn đ kiếm chác, tham nhũng trong các d án này, là điu quá rõ ràng mà không cn phi nói thêm. Nhưngđiu quan trng hơn  đi vi chế đ, là vic un nn, áp đt tư tưởng. H tiếp tc dùng hình tượng và "tư tưởng" H Chí Minh, đ cao s sùng bái cá nhân, đ bo v và cng c chế đ.

Các chế đ cng sn n lc ti đa đ viết, sa, ri viết li, và sa li, lch s. Bi vì nó tiếp tc giúp h duy trì quyn lc ngày hôm nay. Đ h tiếp tc cai tr ngày mai.

Vì thế câu nói ca George Orwell qu tht là chính xác : "Ai kim soát được quá kh thì kim soát được tương lai ; ai kim soát được hin ti là kim soát được quá kh.

Vn đ là đi đa s người dân không quan tâm, hoc không ham mun tìm hiu, lch s mt cách thu đáo. Trong khi chế đ cm quyn thao túng lch s theo chiu hướng ca h.

Vy thì đến khi nào người dân Vit Nam hay Trung Quc mi kim soát được hin ti ?

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 04/02/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Phú Khải
Read 201 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)