Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/09/2021

Chống dịch Covid : rối loạn đường banh trên sân Đảng cộng sản

Trân Văn

‘Có mt khu ph thôi,’ mà ‘phong ta luôn c xã, c phường’

Trân Văn, VOA, 18/09/2021

Ông Phm Minh Chính y viên B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam, Th tướng Vit Nam li va đy h thng chính tr, h thng công quyn vào ma trn phòng, chng dch Covid-19.

phongtoa1

Lều được dựng để các lực lượng trú tạm làm nhiệm vụ ở khu vực phong tỏa - Ảnh Bậm Võ

Hôm 15/9/2021, tiHi ngh Đi ngũ trí thc khoa hc và công ngh Vit Nam trin khai thc hin Ngh quyết Đi hi ln th 13 ca Đng,ông Chính ch trích h thng chính tr, h thng công quyn các cp đã t ra kém ci trong vic thc hin công cuc phòng, chng đi dch Covid-19 :

Có mt khu ph thôi, phong ta luôn c xã, c phường. Có mt xã thôi, phong ta luôn c huyn. Phong ta đ làm gì thì không đt ra, không có mc tiêu, không có l trình, không có bin pháp. C phong ta 14 ngày xong thy có F0 lang thang trong cng đng li phong ta ri li tiếp tc phong ta

Theo li ông Chính, thc trng đó khiến ông phi cht vn thuc cp :Tôi mi hi tiếp tc phong ta đến bao gi ? Tôi mi nói anh em bây gi phi làm li. Nói phi rt rõ. Làm sao nói phi tht là gin d. Khoa hc ch gin d, làm sao cho d hiu, d nh, d làm, d giám sát, d kim tra, d đánh giá (1).

Nhn xét và tuyên b ca Th tướng Vit Nam v phong ta mt trong nhng gii pháp chính trongChiến lược phòng, chng đi dch Covid-19 Vit Nam sut t đu năm ngoái đến nay khiến thiên h có cm giác, Vit Nam va có "tân" Th tướng cũng tên là Phm Minh Chính !

"Tân" Th tướng Phm Minh Chính khác xa "cu" Th tướng Phm Minh Chính. "Tân" Th tướngkhông chp nhn ch đo ca"cu" Th tướng đi vi h thng chính tr, h thng công quyn trong ngăn nga đi dch : Đó là "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng" (2), là phi biến "mi phường xã thành mt pháo đài" (3).

Có th vì tha lch svà dư văn hóanên "tân" Th tướngkhông đ đng gì đến sai lm nghiêm trng ca Th tướng tin nhimcũng tên là Phm Minh Chính. Ông ch tp trung chê trách nhng thuc cp ca Th tướng tin nhimđã răm rp thc thi ch trương, yêu cu phong takhông có mc tiêu, không có l trình, không có bin pháp !

Ri có th vì đi tượng trò chuyn là trí thc khoa hc và công ngh Vit Nam nên "tân" Th tướng ng x cũng rt khác so vi Th tướng tin nhim ! Ông đ cao khoa hc.

Thc tế cho thy, trong vai trò lãnh đo công cuc phòng chng đi dch Covid-19 Vit Nam,Th tướng tin nhimcũng là người đưa ra nhng ch đort rõ, rt gin d, d hiu, d nh, d làm, d giám sát, d kim tra, d đánh giá ging như mong mun ca "tân" Th tướng.Có gì rõ ràng, gin d, d hiu, d nh hơn đòi hi phi xem "dch" như "gic", d làm hơn truy lùng F0, F1 như k thù ca nhân dân, d giám sát hơn cưỡng bc cách ly, d kim tra hơn phong ta nghiêm ngt trên din rng.

DuTh tướng tin nhim khác "tân" Th tướng  ch xem thường, không bn tâm đến cnh báo, khuyến cáo ca nhng người có tri thc khoa hc nhưng kết qu vn rt d đánh giá : S người nhim, s người t vong tăng chóng mt, t l t vong vượt xa mc trung bình ca thế gii (4) và ch yếu nm tng đu trong tháp điu tr do B Y tế Vit Nam xác lp (5). Doanh nghip thi nhau đóng ca ngưng hot đng, kinh tế suy sp, công kh trng rng, dân chúng thêm khn kh, lm than, tuyt vng v tương lai

***

Din biến đt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam sut bn tháng va qua khiến rt nhiu người ngm ngùi cho thân phn thường dân : Làm dân va khó, va kh ! Song trong vài tun gn đây, cách hành x ca ông Phm Minh Chính giúp thiên h nhn ra : Làm viên chc trong h thng chính tr, h thng công quyn cũng không d !

Sau cuc hp trc tuyến gia ông Chính vi lãnh đo hai tnh Tin Giang, Kiên Giang, lãnh đo các huyn - th xã và phường xã - th trn ca hai tnh này hôm 13 tháng 9, nhiu người, nhiu gii đã cùng vi Th tướng chê trách nhng viên chc hu trách yếu kém, lúng túng trong lãnh đo, ch đo (6).

Mt s viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn Kiên Giang nơi b dè bu d di nht than vi báo gii rngh cm thy bun vì b xem như hc trò phi tr bài cho Th tướng (7). Cm nhn và so sánh y không sai. Thm chí trong cuc hp, có mt Phó ch tch tnh b ông Chính nt vì "nhc bài" cho Bí thư tnh !..

Cuc hp trc tuyến va đ cp là s kin tht s hi hu. Trước gi ti Vit Nam, công khai phát tán ni dung nhng cuc hp gia lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn trung ương vi lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn đa phương đ kim đim vic thc thi ch trương, chính sách nào đó cho dân chúng xem xét, ch trích năng lc ca c nhng cá nhân là lãnh đo ln hiu qu hot đng ca h thng chính tr, h thng công quyn đa phương luôn luôn là điu cm k !

Cho dù vic thông tin rng rãi v cuc hp trc tuyến va đ cp khiến công chúng thêm ngán ngm c v tâm ln tm ca h thng chính tr, h thng công quyn nhưng nó to ra nhng li ích hết sc tích cc cho Th tướng. Dân chúng "tn mc s th", Th tướng hơn hn thuc cp c v ý thc trách nhim ln kh năng qun tr, điu hành. Th tướng rt st rut, rt quyết lit. Hu qu dch bnh, kinh tế, dân sinh càng ngày càng ti t ch vì h thng chính tr, h thng công quyn t quá !

Không phi t nhiên mà sau cuc hp va k, thay vì thu thp tường thut, phân tích đ ngh - d báo v hu qu ca Chiến lược phòng, chng đi dch Covid-19 trong bn tháng va qua do ông Chính hoch đnh và ch huy thc hin, h thng truyn thông chính thc da vào cuc hp trc tuyến đã k, đ ca ngi Th tướng là người… truyn dn phong cách làm vic mi (8). Hay loan báo thêm rng,rng sáng 14 tháng 9, Th tướng trc tiếp gi đin thoi cho Bí thư kiêm Ch tch th trn Long Bình và Ch tch huyn An Phú An Giang đ ct vn ti sao đang là "vùng đ" mà không có Trm Y tế lưu đng (9) ?

Qua báo chí, du Bí thư kiêm Ch tch th trn Long Bình ca ngiTh tướng ch đo rt sát vi thc tế (phi xét nghim hai ngày/ln, phi thành lp trm y tế lưu đng,phi t chc giãn dân) nhưng thú tht th trn không có kh năng thc hin nhng ch đo này ! Bí thư huyn An Phú cũng phân trn theo hướng đó ! Ngay c khi đã t chc mt cuc hp khn cp vào vài gi sau khi Th tướng gi đin thoi, lãnh đo h thng chính tr và h thng công quyn ca tnh An Giang cũng không th làm gì khác ngoài vic yêu cu lãnh đo mt thành ph (Châu Đc), mt th xã (Tân Châu) và hai huyn (An Phú, Phú Tân) kiên quyết thc hin gii nghiêm khu vc bphong ta.

***

Thiếu chun b, thiếu t h tng y tế (cơ s vt cht, thiết b, trang b) đến nhân lc, thiếu tài chính, đã vy ngun lc còn b phung phí vào vic thc hin nhng ch đo ban đu (chng hn truy vết - cách ly - cô lp, hay xét nghim thn tc, toàn din…), đã vy còn b khin trách vì thc thi thiếu nghiêm túc, h thng chính tr, h thng công quyn đa phương có th làm gì khác ngoài phong ta cc đoan, bt k hu qu. Nếu hu qu không càng ngày càng trm trng, chc chn Th tướng không đi ging, sm vai mi !

Có mt khu ph thôi, phong ta luôn c xã, c phường. Có mt xã thôi, phong ta luôn c huyn. Phong ta đ làm gì thì không đt ra, không có mc tiêu, không có l trình, không có bin pháp. C phong ta 14 ngày xong thy có F0 lang thang trong cng đng li phong ta ri li tiếp tc phong ta vn đã là thc trng ph biến trên toàn quc sut bn tháng va qua. Chng l sut thi gian đó, ông Chính chưa phi là Th tướng ?

Chng l v trí Th tướng, công vic ca y viên B Chính tr Phm Minh Chính ch là ct vn lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn đa phương vì sao h không nh va có thêm bao nhiêu ca nhim mi, nhng ch nào trên phm vi toàn tnh và gi đin thoi cho c Bí thư th trn, Ch tch huyn, thúc gic xét nghim hai ngày/ln, thành lp trm y tế lưu đng, giãn dân ? Khi đòi buc phong ta, ông Chính có mc tiêu, có l trình, có bin pháp ?

C như nhng tuyên b và cách hành x ca ông Chính trong vài ngày gn đây, đi tượng phi gánh trách nhim trước hu qu trm trng v nhân mng, dân sinh, kinh tế, s vô vng v kh năng hi phc sm ca Vit Nam sau đi dch là thuc cp. Riêng ông không nhng hoàn toàn vô can mà còn tiếp tc ta sáng vì đã rt st rut, rt quyết lit, thm chí tiếp tc truyn dn phong cách làm vic mi ! Chng l Th tướng là công vic không nhng d làm nht mà còn d giương danh nht ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/09/2021

Chú thích

(1) https://www.youtube.com/watch?v=IEU3WtBnwXE

(2) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-COVID19/442573.vgp

(3) https://vnexpress.net/quan-doi-chu-tri-lo-luong-thuc-cho-tp-hcm-4343622.html

https://tuoitre.vn/cuoc-goi-luc-nua-dem-cua-thu-tuong-20210915231837202.htm

(4) https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/so-ca-tu-vong-do-covid-19-tai-viet-nam-chiem-ty-le-2-5-tong-so-ca-mac-1491883962

(5) https://nld.com.vn/thoi-su/keo-giam-tu-vong-o-tang-dieu-tri-thu-2-20210830224340823.htm

(6) https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-tinh-kien-giang-va-tien-giang-chan-chinh-cong-tac-phong-chong-dich-2021091311580397.htm

(7) https://tienphong.vn/buon-nhu-hoc-tro-tra-bai-sau-cuoc-hop-truc-tuyen-voi-thu-tuong-post1375943.tpo

(8) https://cand.com.vn/thoi-su/truyen-dan-phong-cach-lam-viec-moi-tu-nguoi-dung-dau-chinh-phu-i628153/

(9) https://tuoitre.vn/cuoc-goi-luc-nua-dem-cua-thu-tuong-20210915231837202.htm

*********************

Đi dch và nghch lý va dng hàng rào, va hoan hô xé rào !

Trân Văn, VOA, 16/09/2021

Ngoài h thng truyn thông chính thc, nhiu người dùng mng xã hi đang hoan hô bà Lê Th H Rin (Bí thư qun 6, Thành ph H Chí Minh), bà Phm Th Thanh Hin (Ch tch huyn C Chi, Thành ph H Chí Minh) vì dám xé rào.

phongtoa2

Bà H Rin (n, áo xanh), báo cáo tình hình chng dch ti Qun 6. Phó th tướng Vũ Đc Đam đng bìa trái. (Hình : Thun Thng/zingnews.vn)

"Rào" mà bà Lê Th H Rin và bà Phm Th Thanh Hin đã "xé" chính là nhng ch đo, qui đnh, hướng dn liên quan đến phòng, chng dch Covid-19 ti Vit Nam nói chung và Thành ph H Chí Minh nói riêng.

phongtoa3

Bà Thanh Hin ti khu cách ly F0 C Chi. Phó th tướng Vũ Đc Đam đng bìa trái. (Hình : VGP/Đình Nam zingnews.vn)

Báo gii và nhiu cá nhân ca ngi bà Lê Th H Rin vì bà yêu cu chính quyn qun 6 phát thuc kháng viêm, thuc kháng đông cho nhng người b nhim Covid-19 (F0) điu tr ti nhà, trước khi có hướng dn ca S Y tế Thành ph H Chí Minh, nhm ngăn chn s lượng t vong đang tăng. Bí thư qun 6 còn yêu cu h thng chính quyn qun này hướng dn cn k v vic s dng c bit dược, tho dược, phát thêm các loi vitamin, t chc tư vn qua đin thoi cho dân chúng. Ti Thành ph H Chí Minh, qun 6 là đa phương ưu tiên chích vaccine nga Covid-19 cho nhng khu vc b phong ta vì có nhiu F0 (đa s đa phương ch gii ta các khu vc b phong ta mi t chc chích nga), gi b xét nghim đến nhà, khuyến khích, hướng dn dân chúng t xét nghim (1).

Ging như bà Lê Th H Rin, bà Phm Th Thanh Hin cũng được mt s người xem là n dũng tướng (2) bi dám "xé rào". Ch tch huyn C Chi không xem F0 là người bnh và t thc hin nhng bin pháp ngăn nga khác vi ch đo, qui đnh, hướng dn liên quan đến phòng, chng dch Covid-19 chính thc. Theo báo gii Vit Nam, dường như nh vy mà trong sut đt dch này, C Chi không có người nào thit mng vì b nhim Covid-19. Ngoài bn đ v dch, C Chi còn lp bn đ v an sinh, kết hp gia chăm sóc dân sinh vi gii cu nông sn - mua các loi nông sn b đng trong huyn đ phát hay bán li cho nhng gia đình cn đến chúng. Nông dân C Chi không khn đn vì phi đ b nông sn như nhiu nơi khác (3).

***

Nếu h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tường thut đúng, không nói thách thì rõ ràng bà Lê Th H Rin, bà Phm Th Thanh Hin đã hành x khác hn nhiu viên chc hu trách.

S hơn hn ca bà Rin, bà Hin nm ch dám làm khác ch đo, qui đnh, hướng dn v phòng, chng dch Covid-19. Nhng quan nim, bin pháp mà c hai đã áp dng trong khu vc thuc phm vi trách nhim ca h đu đã tng được các chuyên gia y tế, dch t hoc liên tc cnh báo nên tránh, hoc liên tc khuyến cáo nên thc thi, chúng hoàn toàn không mi ! Ca ngi bà Rin, bà Hin v hiu qu ngăn chn dch bnh, duy trì s n đnh nht đnh v dân sinh chưa đúng và không đ. Ti sao ch tri ân, bày t s cm phc nhng người xé rào mà l đi, b qua trách nhim ca nhng k đã dng hàng rào – gt b nhng cnh báo, khuyến cáo và làm ngược li - đ hai ph n đó phi "xé" khi mun cu dân ?

phongtoa00

Không có ai nghĩ ti vic truy cu trách nhim, loi b nhng kđang tâm dng hàng rào, đy c quc gia ln dân tc vào tuyt l.

Trước, người Vit va ngm ngùi trước s phn ca nhng người xé rào đ có đi mi, va bày t s cm phc h. Gn như không có ai nghĩ ti vic truy cu trách nhim, loi b nhng k đang tâm dng hàng rào, đy c quc gia ln dân tc vào tuyt l.

Có l chính vì vy nên gi mi thế và chng l cũng thế ? Chng l tiếp tc chp nhn đ nhng cá nhân thượng tng mun làm gì thì làm, thích thì xem dch như gic, đem nhng bin pháp mà nếu áp dng đi vi k thù ca nhân dân cũng cn cân nhc ra đi x vi nhng người chng may nhim Covid-19. Thc tế cho thy, không màng ti vaccine, ch chăm chăm thc hin các bin pháp cc đoan "truy vết, cách ly, cô lp" không ch làm hàng chc ngàn người Vit thit mng, kinh tế suy sp mà còn đy nhiu triu người đến ch kit qu v mi mt. Lúc thy không hiu qu thì thn nhiên tuyên b phi sng chung vi đi dch và mc k dân chúng t xoay s.

Bao nhiêu hàng rào na s tiếp tc được nhng k như thế thay nhau dng lên ? Bao nhiêu người s"xé rào" và bao nhiêu thế h tiếp tc va phi tr giá bng sinh mng, bng tương lai ca c mình ln con cháu, va trm tr khen ai đó dám xé rào ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 16/09/2021

Chú thích

(1) https://zingnews.vn/chuyen-xe-rao-dua-thuoc-dieu-tri-den-f0-cua-bi-thu-quan-6-post1261665.html

(2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050275205297696&id=100009457401127

(3) https://zingnews.vn/loi-hua-thang-8-va-nhung-quyet-dinh-xe-rao-cua-chu-tich-huyen-cu-chi-post1262987.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 130 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)