Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/10/2021

Hội nghị Trung ương 4 có gì mới ? Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nổ

Trân Văn - Trần Đông A

"Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta tiếp tục phát huy cao độ !"

RFA, 07/10/2021

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng vào ngày 7/10 trong phn phát biu mđu cho bài din văn bế mc Hi ngh Trung ương 4 cĐng cộng sản Việt Nam, nhn mnh : "Tính ưu vit ca chếđ xã hi ch nghĩ nước ta, truyn thng đoàn kết, yêu nước, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiu" ca dân tc ta li tiếp tđược phát huy cao đ, nhđóđã kim soáđượđt dch bùng phát ln th ba".

chong1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 4 ở Hà Nội hôm 7/10/2021 - VGP

Vit Nam tng t hào và được khen ngi v thành tích chng dch Covid-19 trong ba đt dch Covid-19 t đu năm 2020 cho đến tháng ba năm 2021. Sut thi gian này Vit Nam báo cáo ch có 35 ca t vong vì vi-rút corona chng mi.

Tuy nhiên đt bùng phát dch th tư t ngày 27/4/2021 đến nay, trên c nước có trên 800.000 ca nhim Covid-19 và có hơn 20.000 người t vong tính đến ngày 7/10.

Sau khi lnh phong ta được ni lng ti Thành ph H Chí Minh, tnh Bình Dương và Đng Nai, t ngày 1/10 hàng chc ngàn người, ch yếu là công nhân nhp cư, đã và đang b v quê bng xe máy, đi b...

Trong s nhng người này có người v quê xa tn các tnh phía Bc, Tây Nguyên và Bc Trung B.

Truyn thông Nhà nước ghi nhn nhiu hình nh đói- khát, rét mướt, mt mi ca nhng đoàn người lũ lượt v quê ; trong s này có nhiu tr nh đi cùng cha m.

Nguồn : RFA, 07/10/2021

************************

Hội nghị Trung ương 4 : Điu duy nht quan tâm là s sng còn ca đng, ca chế đ

Trân Văn, VOA, 06/10/2021

V Th Ging 22 tui, dân Đin Biên vào Bình Dương làm thuê mi cùng chng và đa con sơ sinh vượt qua đèo Hi Vân. Cách nay hai tháng, Ging chuyn d nhưng vì Bình Dương đang áp dng các bin pháp phòng chng dch nên v chng cô ch đến được cng bnh vin. Trong khi ch hoàn tt th tc, con cô ra đi ngay trên l đường ri chng cô ch v con v... phòng tr !

hoinghi1

"T tr" lãnh đo cao nht ca Vit Nam.

Bình Dương không còn là đt ha. Cp v chng không tin, không th tìm ra bt k kế sinh nhai nào quyết đnh dùng xe gn máy đ cùng vi con v quê. Con ca v chng Ging mt đa tr mi hai tháng tui cũng phi phơi nng, đi mưa, chu đói, chu lnh và nhng bt trc dc đường không th d đoán như cha m. Gia đình ba người đó mi ch đi được khong 900 cây s. H s phi đi tiếp chng 1.200 cây s na !

Tình cnh ca v chng Ging ch là mt trong mt s câu chuyn mà phóng viên t Thanh Niên ghi nhn trên đnh đèo Hi Vân ri k li hôm 6/10/2021. Trong s nhng câu chuyn y, có c câu chuyn v mt đa tr ba tui bt tnh do đói quá ! Công an Đà Nng ch m đường đưa nn dân đi ngang Đà Nng. Giúp nhng đng loi đang trong tình trng hết sc thê thm đó trên đnh đèo Hi Vân ch có các tình nguyn viên (1) !

Nhng người Vit chìm sâu trong nghèo túng đến mc phi b x tha phương cu thc vn đang lũ lượt ri khi nhng nơi h tng hi vng s là đt ha, tht thu dt díu nhau tr v quê nhà như v chng Ging ! Sau mt thi gian dài phi t giam lng nơi tm trú, kit qu v tài chính, tuyt vng v tương lai, gi - h kit sc vì đói, khát, ăn b, ng bi dc đường thiên lý.

Không ch mng xã hi, h thng truyn thông chính thc cũng tràn ngp nhng thông tin hình nh tang thương, đau lòng như vy ! Thm cnh đã kéo dài c tun và chưa biết đến bao gi kh nn mi chm dt ! V quê đang được nhiu triu người tin và xem là gii pháp cho nhng đng bào khn kh nhưng làm sao có th gi là gii pháp khi h ra đi vì quê nhà không có cơ hi sinh tn ?

***

hoinghi01

Trong bi cnh như thế, Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 t chc Hi ngh ln th 4. Hội nghị Trung ương 4 din ra trong bn ngày, t 4/10/2021 đến 7/10/202 ch yếu đ bàn vxây dng, chnh đn đng nhmb sung nhng đim mi, đã và đang được thc tin kim nghim, đt ra yêu cu mi, trong bi cnh mi vì điu đó có ý nghĩa ln, đnh hướng chiến lược cho c nhim k (2).

C đc k nhng phát biu ca ông Nguyn Phú Trng – Tổng bí thư t s thy, điu duy nht khiến các thành viên Ban chấp hành trung ương đng bn tâm là s sng còn ca đng, ca chế đ. Trước đã thế và nay cũng vy, đng vi người đng đu là ông Trng ch bn tâm vtình trng suy thoái tư tưởng chính tr, đo đc, li sngvà nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" vn chưa được ngăn chn, đy lùi mt cách căn bn, thm chí có mt còn din biến tinh vi, phc tp hơn, có th gây ra nhng hu qu khôn lường (3).

Khi Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 dành thi giantho lun, to s thng nht cao v các ch trương, mc tiêu, nhim v và gii pháp nhm ‘tăng cường xây dng, chnh đn đngvà sa đi qui đnh v nhng điu đng viên không được làm thì còn trí đâu, còn sc đâu dành cho nhng nn dân đang vt va, vt vưởng trên đường v quê và nhng đng bào đang vt ln vi hu qu ca đi dch ?

Nhiu thế h cng sn Vit Nam hc thuc và thường xuyên trích dn mt nhn đnh ca Karl Marx đi loi :Ch súc vt mi có th quay lưng li vi đau kh ca đng loi mà chăm lo cho b lông ca mình đ lên án và ch trích h thng tư bn. Ông Trng và Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 vn ch chú tâm vào vic suy tính cách thc bo v quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca h, bt k thc trng Vit Nam thế nào, dân chúng lm than ra sao.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 06/10/2021

Chú thích :

(1) https://thanhnien.vn/om-con-nho-vuot-duong-xa-ve-que-bat-sup-nong-trong-dem-lanh-deo-hai-van-post1387357.html

(2) https://dangcongsan.vn/tieu-diem/dau-an-ve-hoi-nghi-trung-uong-4-592950.html

(3) https://tienphong.vn/tong-bi-thu-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-co-mat-con-dien-bien-tinh-vi-phuc-tap-hon-post1381959.tpo

**********************

Trung ương 4 có to đà đ thay đi th chế ?

Trần Đông A, VOA, 06/10/2021

Cuc "phá vây" ca "B Ba" Hành pháp Lp pháp Tư pháp ch thc s thành công, nếu sau k hp Trung ương 4 này, pháp quyn s dn dn thay thế ng quyn". Phi tôn trng quy lut th trường, không được đt Điu l Đng lên trên Hiến pháp. Phi tr li người dân các quyn Hiến đnh. Hãy bt đu cú hích to đà cho quá trình chuyn đi ngay trong giai đon quá đ, va sng chung vi dch, va bt tay phc hi sn xut.

hoinghi03

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Phm Minh Chính, Ch tch Quc hi Vương Đình Hu. (nh : TTXVN via VTV)

"Dch ơi tao cm ơn mày/ Mày như nhát cuc phơi bày chúng ra". Hai câu cm thán này cùng bài "Bi hài phú" dài hơn 1240 t, s tr thành văn hoá dân gian (Folklore). Nó phn ánh s yếu kém mi mt, t trình đ qun lý đến nhân cách ca đi ngũ công bc thuc các cp t trung ương đến đa phương ca chính quyn cộng sản Việt Nam. Mt lot các phân tích như bài "Nhng phát l đáng s", "Th tướng chuyn bi thành thng", i tên đ làm gì ?", "Không b li ai phía sau ?"… vi hàng lot phóng s dường như "gióng chuông" cùng vào mt thi đim, như đ ghi du n ngày 4/10 ngày khai mc Hi ngh ln th 4 Ban Chp hành Trung ương Đcộng sản Việt Nam (Khoá 13).

Như mt thm họa nhân đo

Hàng trăm ngàn người tht nghip trong nhng ngày này vn tiếp tc tháo chy khi Sài Gòn, Bình Dương, Đng Nai khiến nhà cm quyn đang bế tc. Truyn thông trên mng xã hi, k c trên gung máy tuyên truyn ca chế đ cho thy, công nhân sng nh vào các khu công nghip, hoc là nhng người lao đng t do Sài Gòn và Bình Dương, vn tiếp tc b chy. Cuc b phiếu bng chân cho thy người dân đã kit qu c tinh thn ln vt cht, khi lnh phong ta x ra, h như được tháo cũi s lng, túa ra đường tìm v quê. Tin ăn không có, tin nhà không có, nên ch có con đường duy nht là quay li c hương. Thói đo đc gi ca chính quyn này là sau 4, 5 ngàyhàng triu người t vượt hàng ngàn cây s đã v đến quê, tuy chưa được v nhà (vì còn b cách ly), thì chính quyn mi công b có phương tin đưa h v. Trong khi nhng người có tin (nht là có đô la) thì Đng đã "thương xót" cho máy bay sang tn nơi rước v.

Đi dch này giết chết gn 20 ngàn người (con s tht chc cao hơn nhiu), tàn phá các cơ s kinh tế xã hi, nng n hơn c thi chiến tranh. Tuy nhiên, đi dch cũng có "công" làm phát l, phơi bày nhiu th xu xa b che lp ca chính quyn. Nhưng qua phát biu ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ti Trung ương 4 hoàn toàn không th biết, Đảng cộng sản Việt Nam nhìn nhn và đánh giá như thế nào v tình hình phòng chng Covid-19 va qua. Mt mt, Đng c tình che giấu thc trng bi đát ca người dân, doanh nghip và c xã hi, nhưng mt khác, Tổng bí thư Trng vn kêu gi phi nhìn thng vào s tht mà đánh giá tình hình.Vn đ là s tht nào ?. Ít nht, có 3 s tht v đi dch, không biết có được đúc kết trong các báo cáo "Tuyt Mt" gi các đng chí trung ương d hp ?

Th nht, ch trương bao quátv chng đi dch bc l sai lm căn bn, vì làm trái vi các nguyên lý ca th trường t do ; quy lut dch t hoàn toàn không ging các quy lut xã hi – kinh tế khác. Liu Trung ương 4 có dám công khai trước quc dân, nhn sai lm ca cái ch trương "chng dch như chng gic" ? Ngay t đu, xã hi công dân đã cnh báo sai lm đi ngược li quy lut kinh tế th trường, ly "chính tr làm thng soái" trong chng dch. Cho quân đi và tăng thiết giáp xung đường, xem mi tnh là mt vương quc, mi huyn là mt pháo đài, mi thôn xã là mt lô ct.Coi chng dch là mt cuc chiến, "không thng không v". "Quc gia hưng vong, tht phu hu trách". Xã hi dân s góp ý nhiu ln t hơn na năm nay. Nhưng tt c ch là nhng tiếng kêu trong hoang mc. Đã thế, cho đến nay, VTV1 vào gi vàng vn "li nhi" chng dch theo cách "Zero Covid" bên Trung Quc. Trung Quc có dân s hơn mt t, còn ta, đã điu chnh, t "5 tng" xung "3 tng", "F0" điu tr ti nhà, sng chung vi dch thì há c gì mà ti nào cũng bt dân nghe "Tp tuyn".

Th hai, ch trương sai dn đến hn lon h thng. Khu vc tư nhân hu như b loi b khi công cuc chng dch. Xã không nghe huyn, huyn không nghe tnh, tnh không nghe trung ương. Đi ngũ thc thi "mnh lnh" va bt tuân va quân phit. T công an đến quân đi, t dân phòng đến dân ph hành x như trong thi chiến, mt cách cách vô cm, phi nhân tính. Chng dch mà ngân kh trng rng, không có qu d phòng nào thay thế. Chưa thy có mt sáng kiến nào làm kế "sâu r bn gc", quy t được sc dân sau đi dch. Ti sao c thế gii b Covid, vô s nước còn nng n hơn ta mà tình cnh h đâu đến ni vy ? Thái Lan ca nhim gn gp đôi (ch chết bng mt na). Singapore ca nhim mi ngày nếu theo t l dân s gp my ln Vit Nam (t l chết ti gi là 1%). Chưa thy nước nào hong lon trong dân và trong c chính quyn như Vit Nam. Doanh nghip FDI siêu quc gia Nike đã chuyn mt s đơn hàng sang Indonesia, nơi mà tình hình dch còn căng gp my Vit Nam.Căng nhưng h vn sang, vì đy có pháp lut và trt t.

Th ba, qua đi dch Vũ Hán, thp thoáng trn đánh "giáp la cà" gia các đng chí trong "T Tr".S tht này có th góp phn làm cho tình hình tr nên "trng đánh xuôi kèn thi ngược". Thi gian đu, khi ông Phúc còn làm Th tướng, người ta không thy Tng bí thư tham gia công cuc chng dch đâu c. Có th đó là thi gian "ct đin M" cũng còn mun sang Hà Ni tránh dch, nên ông Trng bình tâm nhà dưới s săn sóc cn mt ca my v lương y "cao tay n". Dân gian by gi đã có li bình v Tng ch là "th ln nh bong bóng". Nghĩa là không thy tăm hơi ông đâu, ngoi tr thnh thong ông xut hin vi nhng "kit tác" hàng vn t v "ch nghĩa xã hi" và "con đường nhân dân Vit Nam đã chn". Sau hơn hai tháng kch chiến vi đi dch, gi thì mi chuyn li đ lên đu ông Phm Minh Chính. Mc du Th tướng đã chuyn "bi" thành "thng", nhưng có v như ông Chính vn là tâm đim trong cuc rút kinh nghim Trung ương ln này, ngoi tr yêu cu ca Ch tch Quc hi Vương Đình Hu đòi kim toán ngân s ách chng Covid và giá c mua các sinh phm và thiết b.Trong trường hp "b quây", Ch tch Nguyn Xuân Phúc s chia la vi ông Phm Minh Chính.

Tin đ nào cho thay đi th chế ?

Cuc chiến "giáp la cà" gia "T Tr" đang che giấu mt cuc chiến khc lit khác. Đó là cuc "phá vây" ca "B Tam" Chính Hu Phúc đòi thay đi th chế đ mi nhánh quyn lc phát huy ti đa năng lc. Nếu Trung ương 4 có nhng cuc tho lun nghiêm túc và dân ch trong k hp, thì tin đ đu tiênphi rút ra là : Nguyên nhân ca mi sai lm là do Vit Nam thiếu mt th chế phù hp trong qun tr nhà nước và xã hi.Đ có th xây dng mt th chế pháp tr, thay cho chế đ ng tr", điu tiên quyết là phi loi b suy nghĩ h đ trong não trng lãnh đo. T h đ, ông Trng đánh tráo khái nim, coi tt c nhng ai có tư tưởng tiến b và đi mi đu là "phn t suy thoái tư tưởng chính tr". Ông Trng cho rng,"tiêu cc", tc "suy thoái tư tưởng chính trlà tt c nhng ai dám phát hin và lên án quá trình mt dân ch trong đng và trong xã hi, chng li tuyên truyn di trá, chng li s đàn áp ca công an tr, vch ra nhng vi phm nhân quyn và dm đp lên công lý, phê phán cách t chc nhà nước nng n, ké m hiu qu, vch ra bn cht ca mt Quc hi và Tư pháp chưa thc s đi din cho tinh hoa, cho trí tu ca nhân dân. Tho lun chng"tiêu cc" mà không vch ra được trò tháu cáy chính tr này thì tht là nguy him.

Tin đ th hai đ có th đi đến thay đi th chế là gp rút gii quyết vn đ nhân lc cho sn xut. Trong din văn khai mc Hi ngh Trung ương 4, ông Trng nhc nh "tinh thn nhìn thng vào s tht, đánh giá đúng s tht" thì phi tha nhn, vic người dân tháo chy v quê chính là cuc b phiếu bng chân đi vi chính sách chng dch ca đng/chính ph Vit Nam. Cuc tháo chy my ngày nay ca hàng triu người dân khp bc, trung, nam din ra trước, ngay và sau khi ông Trng đang "nh ngc phun Châu" ti Trung ương 4 là nhng hành đng phn kháng tuyt vng. Người dân b dn vào thế cùng cc và túng qun đến mc không còn ý thc v s an toàn tính mng. Nếu mun mượn c chng dch đ đàn áp người dân thì đúng là đng đã thành công. Nhưng xin nhc vi ông Tng và các Ủy viên trung ương mt quy lut cơ bn Marx tng kết là "lượng đi thì cht đi". Ni thng kh chng cht s biến thành lòng căm thù.Người dân không th trn chy mãi, cùng đường h s đng lên, ni dy.

Tin đ th ba rt quan trng là tìm mi cách khôi phuc ngun tài chính cho các doanh nghip trong nước. Đúng ngày khai mc Trung ương 4, Ch tch Quc hi Vương Đình Hu cho "xut bn" mt bài viết khá công phu, được coi là đnh hướng chính sách nhm thúc đy sn xut, kinh doanh, phc hi kinh tế sau đi dch. Trong hàng lot các cơ chế chính sách cp thiết, dư lun chú ý đến vic đ xut các chính sách tài khóa, tin t và an sinh xã hi mang tính dài hn cho giai đon 2021 2025. Mc đích nhm kích thích nn kinh tế hơn là đơn thun h tr. Cho phép cơ cu li nhng khon vay, tiếp tc giãn n, gim, min mt s loi thuế, phí, l phí, min và giãn thi gian áp dng mt s quy đnh gia tăng chi phí cho hot đng sn xut, kinh doanh, gim lãi sut cho vay, cho vay mi, b sung vn lưu đng đ giúp doanh nghip, hp tác xã khôi phc hot đng sn xut, kinh doanh, kích cu ni đa... Tuy nhiên, nếu trước mt, c lp pháp ln hành pháp không có nhng đt phá đ khai thác ti đa dư đa chính sách tin t và đy mnh gii ngân vn đu tư công, đ h tr cho các công ty, đc bit là các công ty va và nh, thì i kế hoch" ca Giáo sư Vương Đình Hu cũng ch nm trên giy.

Tin đ th tư là tăng cường vai trò ca Ngoi giao trong giai đon "bình thường mi". Ln đu tiên B Ngoi giao đã t chc mt hi ngh trc tuyến vi s tham gia ca tt c 96 đi s, trưởng các cơ quan đi din ca ta nước ngoài đ trao đi v các bin pháp đy mnh công tác ngoi giao kinh tế, phc v phòng chng dch và góp phn thc hin các mc tiêu kinh tế xã hi trong 6 tháng cui năm. Chín mươi sáu đi s, trưởng các cơ quan đi din Vit Nam nước ngoài cn cp nht tình hình, trin khai chính sách Ngoi giao Vaccine, vt óc suy nghĩ ra mi kế sách đ góp phn gi các nhà đu tư nước ngoài (FDI) bt đu rút chy khi Vit Nam.

Tin đ th năm, cuc "phá vây" ca "B Ba" Hành pháp Lp pháp Tư pháp ch thc s thành công, nếu sau k hp Trung ương 4, ng quyn" s được dn dn thay thế bng pháp quyn. Tôn trng quy lut th trường ! Không đt Điu l Đng lên trên Hiến pháp ! Tr li người dân các quyn Hiến đnh, đc bit hai quyn hàng đu là,công dân đu ngang quyn v mi phương din và đu bình đng trước pháp lut. Hãy bt đu cú hích to đà cho quá trình này ngay trong giai đon chuyn đi, va sng chung vi dch, va bt tay phc hi sn xut. Phi có mt cuc cách mng tư duy nhm thay đi não trng xưa nay đ sng chung vi dch và thích ng vi trng thái "bình thường mi". Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, khi đương chc Th tướng đã tng nói i mãi đường cũ thì không th phát trin". Đúng vy, không th đi theo đường cũ đ bước vào cuc hành trình mi. Đã có nhiu tiếng kêu ai oán trên mng xã hi. Đng hành dân tc này thêm na !

"Bão ngày mai là gió ni hôm nay

Tri chp git t đến ngày sét đánh !"

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 06/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn, Trần Đông A
Read 136 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)