Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/10/2021

Minh chứng "Đạo đức nhà giáo" : Vô ích vì có thể mua được ?

Diễm Thi

Sau mt thi gian ngn tm ngưng vic đánh giá chun ngh nghip giáo viên, năm hc mi 2021-2022, B Giáo dc và Đào to li yêu cu tiếp tc đánh giá chun ngh nghip giáo viên và cp nht minh chng o đc nhà giáo" lên phn mm trc tuyếnTEMIS.

nhagiao1

Một giáo viên trường phổ thông Marie Curie ở Hà Nội. AFP

TEMIS là h thng thông tin qun lý bi dưỡng giáo viên, cán b qun lý cơ s giáo dc ph thông thông qua thu thp thông tin và chiết xut báo cáo v thc trng bi dưỡng thường xuyên, đánh giá theo chun trong c h thng giáo dc.

Theo hướng dn, gi ý minh chng o đc nhà giáo" bao gm : "Phiếu đánh giá và phân loi viên chc ; Thư cm ơn, khen ngi ca các bên v giáo viên có phm cht đo đc mu mc ; Báo cáo chuyên đ/ý kiến trao đi, tho lun trong nhóm chuyên môn/t chuyên môn/nhà trường v nhng kinh nghim trong rèn luyn, nâng cao phm cht đo đc ; Hình nh, tm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua nhng khó khăn (do thiên tai, bão lũ) đ thc hin mc tiêu và kế hoch dy hc".

Nhiu chuyên gia trong lĩnh vc giáo dc cho rng, vic làm này là vô b, hình thc và có th gây ra tiêu cc khi giáo viên phi c tìm cho được các bng chng đ chng minh đo đc ca mình.

Thc sĩ Hoàng Vit, Ging viên trường Đi hc Lut Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan đim ca ông :

"Cái này không dành cho ging viên đi hc mà nó ch dành cho giáo vin các cp khác thôi. Nhưng tôi nghĩ, hu hết các ch tiêu thi đua, khen thưởng Vit Nam thì không ch trong ngành giáo dc mà trong tt c các ngành khác đu mang tính hình thc.

Và nói cho cùng thì Vit Nam, nếu khui ra thì thy mt đng sai phm, còn bình thường thì tt c đu tuyt vi. V mt lý thuyết thì nếu chưa phát hin ra vi phm và chưa b x lý thì coi như là tt.

Tt c các kiu thi đua, khen thưởng trong giáo viên các cp Vit Nam là vô b, hình thc ch không gii quyết được vn đ gì hết. Trước đây bt giáo viên phi có chng ch tin hc, chng ch tiếng Anh mà có người ch bao gi xài ti. H phi tìm mi cách đ mua. Nó to ra s tha thãi và lãng phí không cn thiết".

Nn giáo dc Vit Nam b coi là "phi giáo dc, di trá". Thế nên nhng đánh giá cũng ch mang tình hình thc, bi chính nhng người đánh giá giáo viên là nhng người di trá nht, như nhn xét ca thy giáo Đ Vit Khoa :

"Chuyn đo đc nhà giáo là mt th di trá kinh khng nht. trường nào có lãnh đo tham lam, di trá thì c tp th giáo viên phi di trá theo. Nhưng h đánh giá nhau đu tt, đu xut sc c. Cho nên cái s gi di nó kéo dài. Do đó, vic bt giáo viên minh chng "Đo đc nhà giáo" nó vô tác dng.

Giáo viên tt thì nhiu. Cái xu, cái ác thì gii qun lý giáo dc, gii lãnh đo. Người ta phn ánh đy nhưng thường là b trù dp, có bao gi x lý được h đâu. Ai x lý khi cp trên ca h cũng di trá, nht là thanh tra các phòng, các s giáo dc.

Tôi mong ông, bà nào đưa điu này ra thì dp nó đi. Tôi ch yêu cu điu duy nht là có sai t cáo sai phm thì các v x lý cho nghiêm ch đng bao che, và đng bao gi dung túng bnh di tra trong ngành giáo dc. thế là chúng tôi mng lm ri".

Là mt nhà giáo, thy Đ Vit Khoa mong mun ngành giáo dc ai cũng nói tht, làm tht, sng có đo đc đ làm gương cho hc trò. Nhưng vi thy, điu này không th làm ni trong xã hi Vit Nam hin nay, bi không có ai đ thm quyn x lý khi quyn hành phân cp phc tp, chng chéo lên nhau ; nhng người có quyn thc s thì h không cn đo đc tht hay gi, nên chuyn đánh giá đo đc giáo viên là không th.

Vn nn di trá, căn bnh hình thc tn ti trong giáo dc Vit Nam t hàng chc năm qua dường như không có li thoát.

nhagiao2

Thy giáo Trn Ngc Sơn và đơn xin ngh vic t cáo vn nn di trá ti trường hc nơi mình làm vic. Hình : FB Ngc Sơn/RFA edit

Mi đây, thy giáo Lê Trn Ngc Sơn, dy tiếng Anh ti trường Tiu hc An Li, Long Thành, Đng Nai viết đơn ngh vic. Trong đơn, thy Sơn viết : "Nay tôi làm đơn này đ ngh các cp có thm quyn gii quyết cho tôi thôi vic t ngày 1/11/2021 theo chế đ thôi vic hin hành. Lý do, công tác trong mt cơ s giáo dc nhưng có quá nhiu điu phi giáo dc, tm nht là vn nn di trá, tôi cm thy mình không phù hp nên ngh".

Tháng 5 năm 2020, ti phiên sơ thm v án gian ln đim thi Trung học phổ thông năm 2018 ti tnh Hòa Bình, cu Trưởng Phòng Kho thí Dip Th Hng Liên nói rng có nhiu trường hp gian ln, mình không làm theo s khó vì : "Ai cũng gù, mình thng lưng s thành khuyết tt". Người ta tin bà Liên nói tht và thy cay đng cho thc trng giáo dc nước nhà.

Trong mt xã hi tt đp thì đa s người dân quay lưng vi cái xu, nhưng vi xã hi Vit Nam, nếu nói không vi cái xu thì li b coi là bt thường. Đó tht s là điu đáng lo và giáo dc không là ngoi l.

Vi vic B Giáo dc và Đào to yêu cu giáo viên minh chng đo đc, Giáo sư Đng Hùng Võ đánh giá :

"Theo cái cách trưng ra bng khen như chiến sĩ thi đua, anh hùng lao đng hay tìm nhng minh chng nó chng hiu qu gì Vit Nam c, bi người ta có th b tin ra mua. Nhng danh hiu nó không còn chính xác na. Nó không liên quan gì đến vic lt t được ý nghĩa v đo đc.

Tôi cho rng cn có các ch s đ đánh giá. Cũng có th đánh giá bng đnh tính, tc là đánh giá ca hc sinh vi giáo viên. Đy là nhng tiêu chí mà các nước h vn làm và h làm rt hiu qu. Vit Nam nên đi theo cách đó ch đng to ra riêng mt cách mà ch Vit Nam mi áp dng, thì s tht bi trong vic đánh giá".

Trò chuyn vi RFA, mt s giáo viên cho rng, minh chng o đc nhà giáo" chng có tác dng gì trong vic nâng cao cht lượng ging dy các nhà trường hin nay. Nó hết sc vô lý, vô ích và mt thi gian ca giáo viên, trong khi B Giáo dc có ch trương gim ti cho giáo viên.

Đu năm hc 2021-2022, B Giáo dc và Đào to đã chính thc hướng dn các trường hc trên c nước thc hin gim ti chương trình do nh hưởng ca dch Covid-19. Nhiu ni dung các bc t tiu hc đến Trung hc ph thông s không dy, hoc ch khuyến khích t hc, t đc.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 20/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi
Read 131 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)