Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/12/2021

Lo sợ bị biến chất, Đảng cấm đảng viên một số sinh hoạt

PVCT - Thanh Hà - Văn Kiên

Đảng viên không được xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan

 PVCT, Dân Việt, 04/12/2021

Đảng viên không dược bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan. Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có) ; hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói.

cam1

Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ảnh Ủy ban Kiểm tra trung ương

Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có Hướng dẫn số 02 thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII).

Tại Điều 18 của Quy định 37, đảng viên không được tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức ; sử dụng các chất ma tuý ; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

Đảng viên không được tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi.

Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội ; có hành vi bạo lực trong gia đình ; vi phạm chính sách dân số ; sống chung với người khác như vợ chồng ; vi phạm quy định về kết hôn vói ngưòi nước ngoài, được hướng dẫn thực hiện như sau :

Đảng viên không được tổ chức, tham gia đánh bạc, lôi kéo, xúi giục, kích động người khác tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Không được sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện, chất hướng thần khác (trừ trường hợp được bác sỹ chỉ định để chữa bệnh).

Đảng viên không được uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc ; trong sinh hoạt hàng ngày tới mức bê tha, mất tư cách ; không làm chủ được hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc có hành vi thiếu văn hóa.

cam2

Đảng viên không được xem số, xem bói và các việc mê tín dị đoan. Ảnh mang tính minh hoa. Ảnh Hà Nội mới

Không được có lối sống trụy lạc, sa đọa, suy đồi đạo đức hoặc có hành vi trái với chuẩn mực đạo đức tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.

Đảng viên không được tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, chuyển công tác...) một cách phô trương hình thức, lãng phí gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.

Đảng viên không được im lặng, bàng quan để sự việc xấu xảy ra miễn là không đụng chạm đến lợi ích của bản thân, gia đình, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Đảng viên không được có hành vi bạo lực hoặc che giấu, dung túng, cản trở việc ngăn chặn các hành vi bạo lực về thể chất và tinh thần (đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xua đuổi, ngăn cản...) đối với người thân trong gia đình.

Đảng viên không được vi phạm chính sách dân số ; sống chung với người khác (không phải vợ, chồng mình) như vợ chồng.

Đảng viên không được kết hôn hoặc có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực với tổ chức đảng quản lý trực tiếp và chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Tại Điều 19 quy định đảng viên không được mê tín, hoạt động mê tín ; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, được hướng dẫn thực hiện như sau :

Đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Đảng viên không dược bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan. Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có) ; hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói.

Đảng viên không được tổ chức, tham gia hoặc vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đảng viên không được ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp ; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trong đó, không được trực tiếp ủng hộ hoặc vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ dưới mọihình thức cho các hoạt động tôn giáo trái quy định. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Không được tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, mua chuộc, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất họp pháp ; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra hoặc các hoạt động do các tôn giáo tổ chức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

PVCT

Nguồn : Dân Việt, 04/12/2021

************************

Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái

Thanh Hà, VOV.VN, 04/12/2021

Theo Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, đảng viên không được dao động, hoài nghi ; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021, hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quy định nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Quy định 37 thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm.

cam3

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm ; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên. (Ảnh : Ngọc Thành)

Trong Hướng dẫn số 02, Ủy ban Kiểm tra nêu cụ thể, chi tiết những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên không được dao động, hoài nghi, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự"

Một nội dung hoàn toàn mới trong Quy định 37 so với Quy định 47 nêu rõ : Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; không thực hiện trách nhiệm nêu gương ; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi ; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh ; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Theo Hướng dẫn số 02, những nội dung này được hiểu là đảng viên không được làm :

- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi ; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"... ; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước ;

- Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc ; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức ; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung ;

- Độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị và của quần chúng nhân dân ; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng viên không được nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức

- Đối với quy định đảng viên không được tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức ; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật, Hướng dẫn 02 nêu rõ : Đảng viên không được chiếm đoạt tài sản của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế mà mình được giao phụ trách, quản lý ;

- Không được nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức ; tiếp tay, bao che, dung túng cho việc đưa, nhận, môi giới hối lộ ; gợi ý, đòi hỏi tổ chức, cá nhân đưa chi phí ngoài quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công ;

- Đặc biệt, không được tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm pháp luật trở thành tiền và các tài sản có nguồn gốc hợp pháp ; Không được tổ chức, tham gia việc huy động vốn, tài sản và cho vay trái quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm ; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (sơ kết hằng năm, tổng kết 5 năm) gửi cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên.

Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. Đối với nội dung chưa được hướng dẫn trong Quy định này thì căn cứ vào các quy định của Trung ương để thực hiện. Đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký 29/11/2021.

Thanh Hà

Nguồn : VOV.VN, 04/12/2021

***********************

Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, thu vén lợi ích cho gia đình

Văn Kiên, Tiền Phong, 04/12/2021

Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Theo đó, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân.

cam4

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII (ảnh TTXVN)

Không được đòi "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự"

Theo điều 3 của hướng dẫn, đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng.

Cùng với đó, đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi ; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"…

Đảng viên cũng không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước.

Cũng theo hướng dẫn, đảng viên không được đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc ; bao che, giấu diếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức ; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Về điều 8, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được tổ chức, tham gia, xúi giục, vận động, mua chuộc, đe dọa, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng mang tính chất cục bộ địa phương, bè phái, dòng họ, nhóm lợi ích nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ.

Không được nhập quốc tịch, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép

Liên quan đến điều 9, theo hướng dẫn 02, đảng viên không được báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng ; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

Cùng với đó, đảng viên không được kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập ; giải trình nguồn gốc thu nhập, tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ.

Đảng viên cũng không được sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thi/xét nâng ngạch, thi/xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử vào các vị trí, chức danh cao hơn, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

Đảng viên không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến điều 12, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được có hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp, tác động, gây sức ép ; dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, được bầu, chỉ định, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, phong tặng danh hiệu, chức danh, học hàm, học vị, đề cử, ứng cử, khen thưởng, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chính sách cán bộ trái quy định.

Văn Kiên

Nguồn : Tiền Phong, 04/12/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: PVCT, Thanh Hà, Văn Kiên
Read 293 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)