Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

31/05/2022

Bằng cấp 3 hệ Bổ túc và qui trình bổ nhiệm cán bộ

Trân Văn

Xem kết lun ca UBND Thành phố Hồ Chí Minh v các t cáo liên quan đến ông Lê Minh Tn, có th thy, chuyn ông Tn ch đo chia 461 triu đng mà S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh t chc vn đng đ h tr Cơ s cai nghin ma túy B Lá và Trung tâm Nuôi dưỡng bo tr người bi lit Thnh Lc...

cap1

Ông Lê Minh Tn

Tháng 2 năm ngoái, thêm mt ln na, ông Nguyn Phú Trng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nhân vt vn được h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc ca ngi là th lĩnh ca công cuc phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí đ chnh đn đng dõng dc tuyên b :Phòng – chngtham nhũng là công vic vô cùng khó khăn, phc tp. Nếu không có bn lĩnh, dũng khí, tình cm chân chính thì không làm đượ(1) !

Có rt nhiu bng chng cho thy đúng là "phòng – chngtham nhũng là công vic vô cùng khó khăn, phc tpvì dường như đng đc bit yêu thích "khó khăn" và "phc tp" ! Ngm nghía nhng bng chng y s thy "bn lĩnh, dũng khí, tình cm chân chính" ca c cá nhân Tổng bí thư ln h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc thc s thế nào ! Ví d hãy cùng xem ví d mi nht : Cách Thành y, UBND Thành phố Hồ Chí Minh x lý ông Lê Minh Tn...

***

Hi đu tháng này, Thành y Thành phố Hồ Chí Minh nht trí cho ông Lê Minh Tn, 59 tui, Thành y viên, Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ngh hưu sm "theo nguyn vng cá nhân vì lý do sc khe".

Đến cui tun trước, UBND Thành phố Hồ Chí Minh công b kết lun liên quan đến các t cáo v ông Lê Minh Tn. Kết lun này ging như nhiu kết lun khác v các viên chc b t cáo đã tng được công b trước đây, va chng minh "phòng – chngtham nhũng là công vic vô cùng khó khăn, phc tp",va minh ha cho "bn lĩnh, dũng khí, tình cm chân chính" ca các viên chc t trên xung dưới trong h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam !

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, t cáo "ông Tn t ký quyết đnh công nhn ông đt danh hiu ‘Chiến sĩ Thi đua cpcơ s sut t năm 2017 đến nay", là "không có cơ s". Tuy nhiên UBND Thành phố Hồ Chí Minh không ph nhn chuyn ông Tn tng b UBND Thành phố Hồ Chí Minh k lut vào năm 2016, b UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê bình liên tc t năm 2017, b UBND Thành phố Hồ Chí Minh da theo Kết lun ca Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, truy cu trách nhim trong vic b nhim cán b, viên chc sai quy đnh. Cũng theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, vic S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đ ngh UBND Thành phố Hồ Chí Minh tng bng khen cho ông Lê Minh Tn vì ‘hoàn thành xut sc nhim v hai năm liên tc (2019 -2020) ch chưa phù hp quy đnh.

Không có cái gi là "bn lĩnh, dũng khí, tình cm chân chính", chc chn không th phi sch nhng s kin có tht (dù liên tc b phê bình, b k lut, b truy cu trách nhim nhưng ông Tn vn được công nhn‘Chiến sĩ Thi đuacp cơ s’ sut năm năm), cũng không th thng tay gt b, ch đng ngưng li, không truy cu đến cùng trách nhim ca nhng cá nhân có liên quan đến vic thc hin các hành vi ‘chưa phù hp quy đnh,đ dõng dc kết lun "không có cơ s" !

T cáo "ông Tn không đ trình đ vhc vn và chuyên môn, có du hin khai khng, khai gianv trình đ hc vn và chuyên môn đ được c đi hc, được quy hoch, b nhim các chc danh lãnh đo trong h thng Đng, Nhà nước" cũng đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác đnh là "không có cơ s" ! Cho dù UBND Thành phố Hồ Chí Minh tha nhn "vic ông Tnchưa có bng tt nghip cpba h b túc, bng tt nghip đi hc, chưa được b nhim công chc theo quy đnh mà được c đi hc các lp đào to, bi dưỡng, hưởng lương chuyên viên, chuyên viên chính, b nhim gi chc v, lãnh đo, qun lý" là "chưa đúng quy đnh".

Du "chưa đúng qui đnh" trong chuyn va đ cp đã to ra mt ông "chuyên viên chính, có trình đ ‘Thc sĩ Xây dng đng và chính quyn, Cao cp Lý lun chính tr" thường xuyên làm sai, gây ra hết scandal này ti scandal khác nhưng trong công cuc phòng chng tham nhũng, tiêu cc ti Vit Nam thì "qui đnh", không phi là "cơ s" đ x lý nhng hành vi "chưa đúng". Phòng – chng tham nhũng, tiêu cc theo phương thc như thế thì "công cucnày dt khoát phi "vô cùng khó khăn, phc tp" !

Tương t, t cáo "ông Tn s dng côngxa và tài xế ca S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phc v mc đích cá nhân t năm 2016 đến nay" cũng được xác đnh là "không có cơ s". Chuyn "tp th Thường trc Đng y và tp th Ban Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chp thun to điu kin cho Bí thư đng y, Giám đc s s dng côngxa đi công tác ti các tnh, kết hp v huyn C Chi(nơicó tư gia ca ông Tn) và gicông xa này ti nhà đxe caVăn phòng Huyn y C Chich được xem là "chưa phù hp, d gây hiu lm, bc xúc trong dư lun" và S Lao động, thương binh và xã hội nên "nghiêm túc rút kinh nghim, đng thi rà soát tiêu chun, điu kin, quy trình tuyn dng công chc, viên chc".

Nếu xác đnh t cáo là "có cơ s" thì không ch ông Tn phi "chu trách nhim v nhng tn ti, hn chế" liên quan ti vic lm dng công xa, công qu, công chc tha mãn nhu cu cá nhân sut sáu năm mà còn phi x lý "tp th Thường trc Đng y và tp th Ban Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh" do đã nht trí "to điu kin cho Bí thư đng y, Giám đc s" như thế. Rng hơn, phi x lý c Thành y, UBND Thành phố Hồ Chí Minh bi đã dung dưỡng "tp th Thường trc Đng y và tp th Ban Giám đcmt sơ quan cp s giúp ông Tn lãng phí, tham nhũng công sn. S dng "không có cơ s" chính là phương thc đ gia tăng mc đ "gian kh" trong "phòng chng tham nhũng tiêu cc" vn đã "khó khăn, phc tp" (2)...

Xem kết lun ca UBND Thành phố Hồ Chí Minh v các t cáo liên quan đến ông Lê Minh Tn, có th thy, chuyn ông Tn ch đo chia 461 triu đng mà S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh t chc vn đng đ h tr Cơ s cai nghin ma túy B Lá và Trung tâm Nuôi dưỡng bo tr người bi lit Thnh Lc, cho ông và 20 thành viên khác trong S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Giám đc và Phó giám đc, Chánh và phó Văn phòng, Trưởng phòng, Chuyên viên Văn phòng) cũng nm trong nhóm "không có cơ s" nên không đ cp, không "x lý".

***

Hi đu năm nay, Phó ban Ni chính ca Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, thay mt cho Ban Ch đo Trung ương v phòng chng tham nhũng, nhn đnh :Công tác phòng, chng tham nhũng và tiêu cc đã đt được nhiu kết qu quan trng. Đó là nh ch đo ca Tổng bí thư- linh hn, ch da vng chc cho công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng. Dù gp nhiu áp lc, khó khănnhưng mi người luônnhìn vào Tổng bí thư đ quyết tâm thc hin và hoàn thành nhim v(3) !

Quan sát hot đng và hiu qu ca "công cuc phòng, chng tham nhũng và tiêu cc" ti Vit Nam s thy hiu qu ln nht là giúp tt c mi người c trong ln ngoài Vit Nam nhn ra, "công cuc" này càng ngày càng "khó khăn" và "phc tp". Vì sao có "linh hn", có "ch da vng chc", có người đ "nhìn vào", vì sao các thành viên trong h thng có "bn lĩnh, dũng khí, tình cm chân chính" mà li như thế ? Xin mượn lp lun ca ông Trng thay cho câu tr li :Mình phi thế nào thì mi như thế ch !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 31/05/2022

Chú thích

(1) https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-la-cong-viec-vo-cung-kho-khan-phuc-tap/692995.vnp

(2) https://vtc.vn/tp-hcm-ket-luan-nhieu-noi-dung-to-cao-ong-le-minh-tan-khong-co-co-so-ar679091.html

(3) https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-la-linh-hon-cho-dua-vung-chac-cho-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-810445.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 117 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)