Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/07/2022

Các Viện Khổng Tử trở lại các trường Mỹ, dưới tên gọi mới

VOA News

Các Vin Khng T, trung tâm hc ngôn ng và văn hóa gây tranh cãi do Bc Kinh hu thun - hu hết đã b đóng ca trên khp nước M sau khi b B Ngoi giao M xem là phái b nước ngoài - đi tên và m ca hot đng tr li, theo mt phúc trình ca Hip hi Hc gi Quc gia.

khongtu1

Sinh viên môn hi ha truyn thng Trung Quc ti Vin Khng T, Đi hoc George Mason, qun Fairfax, Virginia, ngày 2/5/2018.

Trong s 118 Vin Khng T tng tn ti Hoa K, 104 vin đã đóng ca k t ngày 21/6 và bn vin đang trong quá trình đóng ca, theo phúc trình.

Trong s này, t nht 28 vin đã thay thế Vin Khng T ca h bng mt chương trình tương t và ít nht 58 vin đã duy trì mi quan h cht ch vi đi tác Vin Khng T cũ ca h," theo phúc trình.

Ông Perry Link, giáo sư nghiên cu ngôn ng Trung Quc ti Đi hc California Riverside, cho biết ông b sc sau khi đc phúc trình ngày 21 tháng 6 vn là bn cp nht ca phúc trình tháng 3 năm 2018.

Ông Link nói vi VOA rng trước nht ông kinh hoàng vì "s Vin Khng T đã b đóng ca. Tôi không ng t l đóng ca li cao như vy. Th hai, chúng vn tn ti theo mt cách khác vi tên gi khác. Tôi nghĩ rng điu này thế này cũng xy ra nhưng ch không ng li sm như vy".

VOA đã liên h vi tòa đi s Trung Quc ti Washington đ xin bình lun v vic các Vin Khng T được đi tên nhưng không nhn được phn hi.

Hoàn cu Thi báo ca nhà nước Trung Quc đăng mt bài vào tháng 10 năm 2021 trích li phát ngôn viên ca Tòa đi s Trung Quc ti Đc rng "Trung Quc kiên quyết phn đi vic chính tr hóa các hot đng trao đi hc thut và văn hóa".

Quan trng đi vi Trung Quc

Vào tháng 4 năm 2007, ông Li Changchun, khi đó là Ch tch y ban Hướng dn Trung ương v Xây dng Văn minh Tinh thn thuc Ban Tuyên giáo ca y ban Trung ương Đng Cng sn Trung Quc, nói trong mt tường trình ca Tân Hoa xã, t báo nhà nước Trung Quc, rng các Vin Khng T là mt "phn quan trng trong cu trúc tuyên truyn đi ngoi ca Đng Cng sn Trung Quc".

Các Vin Khng T có nhiu yêu cu đi vi các trường đi hc phương Tây đi tác ca h, chng hn như các tha thun bo mt có nghĩa là các trường không được tiết l s tin mà Vin Khng T đã cung cp, theo phúc trình ca hip hi.

Nhng người phn đi coi các hc vin này là mt b máy tuyên truyn nước ngoài cho Đng Cng sn Trung Quc, cũng như mt công c đ giám sát và can thip vào các bài phát biu và hot đng trong khuôn viên trường hc. Ví d, vào năm 2009, Đi hc Tiu bang North Carolina đã hy b kế hoch mi Đc Đt Lai Lt Ma, nhà lãnh đo tinh thn Tây Tng, đến nói chuyn trong khuôn viên trường sau nhng phn đi ca Vin Khng T.

Mười năm sau, vào năm 2019, B Quc phòng Hoa K tuyên b s không tài tr cho các trường đi hc có Vin Khng T.

B Ngoi giao Hoa K đã ch đnh Trung tâm Vin Khng T ti Hoa K là mt phái b nước ngoài ca Trung Quc ti M.

B nói "Vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, B Ngoi giao đã ch đnh Trung tâm Vin Khng T ti Hoa K (CIUS), đóng vai trò là tr s trên thc tế ca mng lưới Vin Khng T đóng ti Washington DC, là phái b nước ngoài ca Cng hòa Nhân dân Trung Hoa. S không minh bnh ca t chc này và bn cht do nhà nước ch đo là nhng lý do thúc đy s ch đnh này".

Các t chc được ch đnh là phái b nước ngoài phi gi báo cáo cho chính ph Hoa K v kinh phí, nhân s, chương trình ging dy và các hot đng din ra Hoa K.

Nhưng t tháng 7 năm 2020, khi các trường hc Hoa K dp các chương trình, chính ph Trung Quc đã t chc li và đi tên b phn ch qun ca Vin Khng T, Văn phòng Hi đng Ngôn ng Trung Quc Quc tế, còn được gi là Hanban, thành Trung tâm Hp tác và Trao đi Ngôn ng ca B Giáo dc (CLEC). CLEC cũng tách ra mt t chc riêng, Qu Giáo dc Quc tế Trung Quc (CIEF), đ tài tr và giám sát các Vin Khng T và nhiu cơ s thay thế ca h, theo Tân Hoa xã.

Đi vòng tránh né

Bà Rachelle Peterson, chuyên gia nghiên cu cp cao ti Hip hi Hc gi Quc gia và đng tác gi ca phúc trình, cho biết ti mt cuc tho lun ngày 21 tháng 6 do Heritage Foundation t chc rng vic đóng ca các Vin Khng T là "mt câu chuyn thành công vì Hoa K đã nhn ra mi đe da do các Vin Khng T đ ra và đã gii quyết được mi đe da đó".

Tuy nhiên, bà nói : "Đó cũng là mt câu chuyn cnh báo vì ngay bây gi chính ph Trung Quc đang c gng lách nhng chính sách đó. Theo thut ng quân s, đây s được gi là mt cuc điu đng đánh bc sườn. Chính ph Trung Quc tính toán rng nếu h loi b tên Vin Khng T và điu chnh cu trúc chương trình, s không ai nhn ra rng nh hưởng ca chính ph Trung Quc vn tn ti và tr vng trong giáo dc đi hc ca M".

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, mt ngày sau khi Vin Khng T đóng ca, trường Đi hc William & Mary đã thiết lp Quan h Đi tác Hp tác vi Đi hc Sư phm Bc Kinh. Trường đi hc Trung Quc là đi tác trước đây ca Vin Khng T ti trường William & Mary, cung cp các chương trình mà Vin Khng T tng cung cp. Theo bà Peterson, không có gì thay đi ngoài cái tên.

Dân biu M Jim Banks đã ch ra ti cuc hp Heritage Foundation rng các Vin Khng T cũng được giám sát bi B phn Công tác Mt trn Thng nht ca Trung Quc, vi nhim v "là gây nh hưởng đến người nước ngoài và các đnh chế nước ngoài và đc bit là ti Hoa K. Và công vic ca h có th được nhìn thy trong khuôn viên trường đi hc trên khp đt nước".

Giáo sư Link nói rng mc dù Vin Khng T không th kim duyt sinh viên, nhưng nh hưởng ca h đi vi các nhà giáo dc được thc hin theo nhng cách khác. "Nếu bn đang Vin Khng T và to ra mt s chương trình bng tin ca đng Cng sn Trung Quc, bn có t chc s kin tưởng nim Thm sát ti Qung trường Thiên An Môn không ? Dĩ nhiên là không. Có nhng quy tc bng văn bn nào ngăn cn bn không ? Không. Ai đó cp trên bo bn ch làm không ? Không. Đó là s t kim duyt, theo tâm lý thôi".

Ông Jonathan Sullivan là mt chuyên gia v Trung Quc và là giáo sư khoa hc chính tr ti Đi hc Nottingham Vương quc Anh, người đã tham gia đánh giá các Vin Khng T dng ban đu. Ông nói vi VOA trong mt email rng "s s hãi xung quanh các Vin Khng T đã b thi phng quá mc và ni s hãi v nhng gì h đang làm và có th đt được đã b thi phng quá mc".

Ông nói sinh viên cn phi hc tiếng Trung Quc và có năng lc văn hóa Trung Quc, nhưng chính ph nhiu quc gia đã không can thip đ tài tr cho các la chn hc thut thay thế cho chương trình ging dy được cung cp thông qua các Vin Khng T.

Ông Sullivan nói : "Thc tế phũ phàng là các Vin Khng T/Phòng hc Khng T đã tăng cường đ đáp ng nhu cu mà các chính ph không có - và h rt vui khi chp nhn min phí’. "Gi đây, khi các Vin Khng T b hoen bi s chán ghét và nghi ng ngày càng tăng đi vi chính ph Trung Quc, thì s min phí’ y gi đây phi tr giá".

Nguồn : VOA News, 02/07/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA News
Read 140 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)