Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/08/2022

Vấn ý và loại ‘nhân dân’ nào được quyền nêu ý kiến ?

Trân Văn

"...Xây dng đâu thì xây dng, hãy tránh xa H Tây và nhng khu vc tương t có giá tr ln v nhiu mt cn phi được gìn gi và bo tn, tôn to…".

quyhoach1

Hà Ni tính xây nhà hát opera ven H Tây bán đo Qung An.

Góp ý ca Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyn Quang Minh, làm vic ti Khoa Kiến trúc và Quy hoch ca trường Đi hc Xây dng Hà Ni v D án xây dng Nhà hát Opera H Tây ch tn ti trên trang web ca t Lao Đng chng mười phút ri b xóa sch du vết.

Du chưa rõ vì sao ông Minh b bt ming (do t Lao Đng t ý đc b hay do nhng áp lc t bên ngoài và t bên trên khiến mt cơ quan truyn thông chính thc phi tr gót) nhưng chuyn đc b góp ý ca mt cá nhân như ông Minh cho thy vic t chc "ly ý kiến nhân dân" (1), kêu gi "nhân dân góp ý" vn ch là "th thut dân ch" !

***

Trong bài viết gi cho t Lao Đng và được t báo này gii thiu trên mc Bn đc hôm 25/7/2022 vi ta "Chuyên gia ‘m x hàng lot bt cp v D án xây dng Nhà hát H Tây", ông Minh nêu ra và phân tích d án có ti mười đim bt cp v :Lut pháp, Quy hoch, Kiến trúc, Xây dng, Cnh quan, Môi trường, Sinh thái, Văn hóa, Lch s, Xã hi.

Ông lưu ý :Còn biết bao côngvic thiết yếu đivi dân sinh vn đang ngn ngang, bao năm qua chưa được khc phc như tc đường, ngp úng, ô nhim, vic xây dng Nhà hát Opera H Tây hoành tráng qu thc là mt quyết đnh chưa hp lòng dân, có th đào sâu khoét rng nhng mâu thun li ích đang tn ti đâu đó trong xã hi. Khi mc thu nhp và cht lượng cuc sng ca người dân Th đô sau này bng na Singapore ngày hôm nay thì vic xây dng Nhà hát Opera có l s không ai phn đi.

Đng thi nhn mnh :Xây dng đâu thì xây dng, hãy tránh xa H Tây và nhng khu vc tương t có giá tr ln v nhiu mt cn phi được gìn gi và bo tn, tôn to. Qu đt Hà Ni hãy còn và không thiếu nhng đa đim thích hp cho nhng d án văn hóa quy mô ln như thế !

Gi, mun biết toàn b ý kiến ca ông Minh thì ch còn mt cách, tìm trên mng xã hi (2). C như ông Minh mt Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư đang ging dy ti Khoa Kiến trúc và Quy hoch ca Đi hc Xây dng Hà Ni mà còn b bt ming như thế thì vic công bĐ án Quy hoch chi tiết khu vc trung tâm bán đo Qung An, trong đó có Nhà hát nm trên h Đm Tr sát H Tây đ "ly ý kiến nhân dân" là thit hay gi ?

***

H tun tháng ri, cùng lúc vi vic công bĐ án Quy hoch chi tiết khu vc trung tâm bán đo Qung An, trong đó có Nhà hát nm trên h Đm Tr sát H Tây đ "ly ý kiến nhân dân", chính quyn thành ph Hà Ni còn công b "Chiến lược phát trin lĩnh vc thông tin cơ s giai đon 2022-2025 trên đa bàn Hà Ni" (3).

Lõi ca chiến lược va đ cp là vic tái lp h thng loa truyn thanh đến tn t dân ph, thôn xóm h thng mà dân chúng Vit Nam vn ví von là "loa phường". Trong khi chính quyn thành ph Hà Ni bin bch, tái lp h thng loa phường nhm "nâng hiu qu công tác tuyên truyn các nhim v chính tr, kinh tế - xã hi" thì dân chúng nghĩ khác, mun biết h nghĩ như thế nào, c dùng Google là rõ.

Ri vì "chiến lược" b ch trích kch lit, mt s viên chc hu trách bt đu "t bào cha" theo kiu h đã tng"t bào cha" cho các ch trương, chính sách, kế hoch, d án trước đó "hu hết người dân trên đa bàn đu có ý kiến tích ccvì "qua h thng loa truyn thanh h nm bt được thông tin cn thiết, hu ích" (4).

Không ch dân chúng ni gin, nhiu cơ quan truyn thông chính thc cũng ni gin. Chng hn báo đin t Mt Thế Gii gii thiu "Đ ngh ưu tiên lp loa phường công sut ln gn nhà cán b th đô" (5). Tuy nhiên ging như góp ý ca Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyn Quang Minh vD án xây dng Nhà hát H Tây, góp ý "ưu tiên lp loa phường công sut ln gn nhà cán b th đô" đã b đc b (6).

***

Cam kết tôn trng và thc thi "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra" khai sinh vic t chc "ly ý kiến nhân dân", mi gi "nhân dân đóng góp ý kiến" cho đ th ch trương, chính sách, kế hoch, d án nhưng thc tế ng x và tiếp nhn chng minh tt c ch là "th thut dân ch" ca x "dân ch gp vn ln tư bn", nơi rt tho vic phân loi nhân dân đ chn đi din nhm "lng nghe".

Trân Văn

Nguồn : VOA, 02/08/2022

Chú thích :

(1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-lay-y-kien-viec-xay-dung-nha-hat-ben-ho-tay-20220713093910935.htm

(2) https://www.facebook.com/704543964/posts/pfbid03w2ePqNFmZYwoT16Xgo4BCPB2g1Ebw49Lcn1BgameETZqfSwJrXNT1hRwipQFed4l/

(3) https://tuoitre.vn/ha-noi-lai-phu-song-loa-phuong-202207260947085.htm

(4) https://dantri.com.vn/xa-hoi/loa-phuong-truyen-thanh-huu-ich-hay-cong-nghe-04-lam-kho-nguoi-nghe-20220727065040914.htm

(5) https://1thegioi.vn/de-nghi-uu-tien-lap-loa-phuong-cong-suat-lon-gan-nha-can-bo-thu-do-184971.html

(6) https://1thegioi.vn/404?r=https://1thegioi.vn/de-nghi-uu-tien-lap-loa-phuong-cong-suat-lon-gan-nha-can-bo-thu-do-184971.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 176 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)