Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/09/2022

Mục đích cuối cùng của ‘Quy định 80’ là gì ?

Nguyễn Bá Bình

Vy mc đích cui cùng ca "Quy đnh 80" là gì ? Sau hàng lot các bin pháp răn đe, km ta và ngăn chn xã hi dân s, nay trước Hi ngh Trung ương 6, Đảng cộng sản Việt Nam mun "robot hóa" các đnh chế trong đng.

quydinh0

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Sau hàng lot các bin pháp răn đe, kìm hãm và ngăn chn đi vi xã hi dân s, nay trước Hi ngh Trung ương 6, Đảng cộng sản Việt Nam mun "robot hóa" các đnh chế trong đng. Mc đích cui cùng là đ, nht nht nghe và làm theo lnh ca mt người duy nht, đó là Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, nhm tuyết đi hóa "các loi ý ch", trit tiêu mi mm mng ca tình trng "trên bo dưới không nghe".

Mt s ni dung có th s được Đảng cộng sản Việt Nam công khai nay mai, liên quan đến cái gi là "Chương trình ngh s Hi ngh Trung ương 6" (TƯ6). Hình dung trên đi th, bao gm : Tng kết 35 năm đi mi ; Xây dng nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa ; Đy mnh công nghip hóa, hướng tm nhìn đến 2045 ; Phát trin kinh tế Tây Nguyên ; Phát trin kinh tế Đông Nam b Nhng đ tài "vô thưởng vô pht" này đng viên và người dân tha h góp ý. Nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Còn các ni dung ct lõi nht, thc s quan trng, là sp xếp nhân s và thanh trng ni b thì ng quyết, Dân theo". Đng có l x mà "phn vi bin" vào my nhân vt cm cán trong B Chính tr hay Ban chp hành trung ương mà toi mng, bi các "c máy chém" có bit danh : lut 117 và 331. Nhưng đng nào đã tht yên tâm. Đ mô hình ng c, Dân theo" vn hành hanh thông tuyt đi, cn phi có nhng bin pháp an toàn hơn na, cht ch hơn na.Đó lá lý do ngày 6/9/2022 va qua, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam va công b Quy đnh s 80-QĐ/TW v phân cp qun lý cán b và b nhim, gii thiu cán b ng c.

Tăng cường các đnh chế "robot hóa"

"Quy đnh 80" có tt c 15.899 t, bao gm 6 chương, 33 điu vi 3 ph lc. Quy đnh này thc ra vn được Đảng cộng sản Việt Nam áp dng bao lâu nay. Theo gii phân tích, ý nghĩa thi s ca vic gi đây, đng cho công b công khai trước ngày khai mc Hi ngh TƯ6, mt mt, là đ tái khng đnh quyn lc ca Bộ Chính trị. Mt khác, vic tăng cường quyn lc ca Bộ Chính trị vào thi đim hin nay càng cho thy, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và phe cánh đang rt lo lng trong vic phi thâu tóm bng được đa s các y viên TƯ đi vi các vn đ nhân s ti đây. Đ tăng cường "robot hóa", sau "Quy đnh 80", thay mt Bộ Chính trị, ngày 8/9/2022, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng li kí thêm Thông báo s 20-TB/TW kết lun ca Bộ Chính trị v ch trương b trí công tác đi vi cán b thuc din B Chính tr, Ban Bí thư qun lý sau khi b k lut. Nhìn qua b máy km kp ca Tổng bí thư Trng như thế, ai không "vãi linh hn" ? Vy nhưng s đi, "thiên ngoi hu thiên" (Ngoài tri li có tri cao hơn). Ông Trng vài ba ln đã b chính các đng chí trung ương ca ông cho "trượt v chui".

Vào Bộ Chính trị năm 1997, Nguyn Phú Trng tng chng kiến các "c vn" Đ Mười, Lê Đc Anh đã lobby phiếu Ban chấp hành trung ương đ loi b đương kim Tổng bí thư Lê Kh Phiêu tái c khóa X như thế nào. Ông Phiêu phi ngm ngùi giã t cuc chơi. Đến 2012, chính ông Trng và phe cánh đã tht bi khi lá phiếu các ủy viên trung ương bác b đ ngh k lut Th tướng đương nhim Nguyn Tn Dũng ti Trung ương 6 khóa XI. Không lâu sau đó, ông Trng là người trong cuc, cay đng nếm tht bi tiếp theo khi ng viên Bộ Chính trị Nguyn Bá Thanh, Vương Đình Hu do chính ông tiến c đã b các ủy viên trung ương gch b ti Hội ngh Trung ương 7 hi tháng 5/2013. Đ thâu tóm quyn lc, Nguyn Phú Trng cho ra đi Quy đnh 244-QĐ/TW năm 2014. T đó đến nay, ông Trng ngi xm lên Điu l đng, biến mình thành nhân s c bit ca đc bit", gi chc Tổng bí thư liên tc ba nhim k. Bng nhiu cách, ông Trng to cho mình quyn lc "Giáo ch Ti cao". Nhiu đng viên lão thành đánh giá, Nguyn Phú Trng vi phm nghiêm trng Điu l đng, trit tiêu quyn dân ch ca đng viên. Thêm na,Nguyn Phú Trng là hin thân ca vn nn "li ích nhóm" và tham nhũng chính tr, áp đt ý chí cá nhân, c tình chi phi, khuynh đo nhân s trong đng.

Đi vi ngoài xã hi, ông Trng cho ban hành các điu lut liên quan đến "tuyên truyn chng nhà nước" theo Điu 88 ca B lut hình s năm 1999, hoc "làm, tàng tr, phát tán tài liu nhm tuyên truyn chng nhà nước" theo Điu 117 ca Bộ luật hình sự năm 2015, và "li dng các quyn t do dân ch" theo Điu 331 ca Bộ luật hình sự năm 2015. Trong báo cáo cp nht tình hình trước phiên hp ln th 51 ca Hi đng Nhân quyn, ngày 12/9 mi đây, Quyn Cao ủy Nhân quyn Liên Hip quc, bà Nada Al-Nash, nói Nhà nước Vit Nam đang thu hp không gian dân s và các quyn t do cơ bn ca công dân. Điu này bao gm vic hình s hóa có h thng và b tù nhng người bo v nhân quyn, hn chế quyn t do đi li, đàn áp phương tin truyn thông cũng như kim duyt tràn lan. Gn đây hơn, Đảng cộng sản Việt Nam ni vào điu lut trn thuế đ trit h các nhà hot đng, bao gm Ngu Th Khanh, Đng Đình Bách và Mai Phan Li. Tht ra, bà Nada Al-Nash nói chưa tht chính xác. Phi nói "Nhà nước Vit Nam hu như đã đóng băng hoàn toàn xã hi dân s và các quyn t do cơ bn ca công dân" miphn ánh đúng bn cht "công an tr" và "toàn tr" ca cái th chế sinh ra "Quy đnh 80 " đ cp trên.

Nhng bt cp ca "Quy đnh 80"

"Quy đnh 80" được tuyên b thay thế cho Quy đnh 105 năm 2017. Ti Quy đnh mi này, thm quyn ca Bộ Chính trị ln át, qua mt c Ban chấp hành trung ương, so vi quy đnh cũ 105-QĐ/TW ban hành ngày 19/12/2017. Xin trích Quy đnh mi : "B Chính tr chun b và gii thiu nhân s đ Ban Chp hành Trung ương Đng xem xét, bu Tổng bí thư, B Chính tr, Ban Bí thư, Ủy ban Kim tra Trung ương (y viên Ủy ban Kim tra Trung ương), Ch nhim Ủy ban Kim tra Trung ương và gii thiu nhân s đ Quc hi bu gi chc Ch tch nước, Th tướng Chính ph, Ch tch Quc hi. B Chính tr xin ý kiến Ban Chp hành Trung ương Đng trước khi gii thiu nhân s đ Quc hi bu, phê chun đi vi các chc danh :Phó Ch tch nước, Phó Ch tch Quc hi, Phó Th tướng Chính ph, Chánh án Toà án Nhân dân Ti cao, Vin trưởng Vin Kim sát nhân dân ti cao, Ủy viên Ủy ban Thường v Quc hi, Ch tch Hi đng Dân tc, Tng Thư ký Quc hi, Ch nhim các u ban ca Quc hi, Tng Kim toán Nhà nước, các thành viên Chính ph". Xem vy đ thy, Bộ Chính trị coi Ban chấp hành trung ương như mt "robot được lp trình sn" và ch cn "bm nút" là c máy vn hành, khi cn bàn cãi gì na. Khôi hài ch Bộ Chính trị li "xin ý kiến" Trung ương khi phê chun các cp phó.

Nhưng ri "người tính không bng tri tính". "Quy đnh 80" có nhiu điu bt kh. Tuy nhiên, phi trao gii thưởng cho nhng ai không qun ngi các điu lut mù m 117 ln 331, chu khó soi k văn bn dài 15.899 t đ góp ý cho Ban Bí thư hoàn chnh ni dung. Bi vì, nhìn qua, không cn kiến thc môn "Xây dng Đàng" cũng thy ngay nhng bt cp sau đây.Th nht, Bộ Chính trị yêu cu "tp th lãnh đo phi chu trách nhim v quyết đnh gii thiu". Cơ chế tuyn dng Vit Nam theo nhim k 5 năm mt ln. Mi v lãnh đo qua 5 năm hu hết đu thay đi. Không còn làm vic chung cơ quan, cùng lĩnh vc thì chu trách nhim vi nhân s tng gii thiu bng cách nào ?Th hai, nếu t chc giao quyn cho tp th thì ngay trong thi gian ti v, vn s ph biến tình trng "cha chung không ai khóc". Trách nhim tp th li càng không ! Tp th là tt c, nhưng cũng chng là ai. Có th cách chc, bt bi thường, b tù c mt tp th không ? Không th !Th ba, Quy đnh yêu cu các ng viên phi đt s phiếu ít nht 2/3 tr lên ca tng s thành viên tp th lãnh đo.Điu này khuyến khích nhân s phi chy "lo mua phiếu", vy làm thế nào công khai, minh bch đượ c cơ chế tuyn dng người cho b máy đng/nhà nước.

Vy mc đích cui cùng ca "Quy đnh 80" là gì ? Sau hàng lot các bin pháp răn đe, km ta và ngăn chn xã hi dân s, nay trước Hi ngh Trung ương 6, Đảng cộng sản Việt Nam mun "robot hóa" các đnh chế trong đng. Mc đích cui cùng là đ, nht nht nghe và làm theo lnh ca mt người duy nht, đó là Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, nhm tuyết đi hóa "các ý ch", trit tiêu mi mm mng ca tình trng "trên bo dưới không nghe". Tình thế lưỡng nan hin nay trong vn đ nhân s ti Trung ương 6 sp ti là : "chân ghế" Tổng bí thư và "các chân ghế khác" ca "B tam" còn li đu bt li. Tính ra ngoài "B t mt vòng, c Võ Văn Thưởng ln Tô Lâm đu như "cá mc cn".Đy là chưa nói, vic thay ông Nguyn Phú Trng vn phi ch đến "phút 89" đã đành ; vì chưa tht rõ, "chiếu ch cui cùng" ca Thiên triu s nhm vào ai ? Và khi có ng viên ri thì làm thế nào đ thng nht trong hơn 200 ủy viên trung ương. Vì vy, ngoài "chiếu ch" ca Thiên triu, "chiếu ch ca bn đa" cũng cn phi được quán trit trong Trung ương. S mnh ca "Quy đnh 80" chính là thế !

Nguyễn Bá Bình

Nguồn : VOA, 15/09/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Bá Bình
Read 61 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)