Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/09/2022

‘Không làm được’ thì đã rõ nhưng có ‘được làm không’ ?

Trân Văn

Câu tr li là tuy có, thm chí rt nhiu nhưng vì không được đng tín nhim, không được đng la chn nên nhng người có đ tri thc, kinh nghim, tâm huyết "không được làm"...

pmc01

Ông Phm Minh Chính tuyên b : Ai không làm được thì đng sang mt bên cho người khác làm

Tun trước, sau khi ông Phm Minh Chính tuyên b :Ai không làm được thì đng sang mt bên cho người khác làm (1), ti lượt ông Vương Đình Hu tuyên b :D án yếu kém,không làm được thì phi đ người khác (2) !

Phi chăng Th tướng - nhân vt đng đu h thng hành pháp - đang "thi đua" vi - Ch tch Quc hi - nhân vt đng đu cơ quan lp pháp và cũng là cơ quan giám sát hot đng ca h thng hành pháp v mc đ trung thc ?

Có thi nào, x nào mà lãnh đo c h thng chính tr ln h thng công quyn li "thi đua" tha nhn s bt lc ca Ch tch Quc hi, ca Th tướng cũng như ca toàn h thng do h qun lý, điu hành trước vn nn "không làm được" ?

Là Th tướng, nhn thc rt rõ vn nn "mua sm thuc men, vt tư y tế ‘đng đnh không th đáp ng yêu cu bo v tính mng, sc khe người dân tính bng gi, bng phút" càng ngày càng nghiêm trng nhưng không nhng ông Chính và chính ph do ông lãnh đo không bit phi làm sao, mà c ông ln chính ph ca ông còn không biết "ai" đã "không làm được". Cũng vì vy, ông Chính ch có th "làm được" điu duy nht là đưa ra tuyên b như va đ cp !

Tương t, là Ch tch Quc hi, nhn thc rt rõ vn nn "thc hin chính sách, pháp lut v thc hành tiết kim, chng lãng phí giai đon 2016-2021" tiếp tc lún sâu vào trng thái "không làm được" nhưng không nhng ông Hu và quc hi do ông lãnh đo không bit phi làm sao, mà c ông ln quc hi ca ông cũng không biết "người nào" đã "không làm được". Điu duy nht mà ông Hu "làm được" là kêu gi "người nào" "không làm được" thì nên "đ người khác làm" !

Khoan bàn liu Th tướng như thế, Ch tch Quc hi như thế thì có phi là nhng cá nhân "không làm được" công vic ca h hay không ( ?), bi đó chưa phi là chuyn đáng bn tâm nht. Điu quan trng nht nm ch, chính ph cũng như quc hi - cơ quan va đm trách vai trò lp pháp, va thc thi trách nhim giám sát hot đng ca h thng hành pháp - được t chc ra sao, vn hành thế nào mà ch có th nhìn nhn thc trng ch không biết phi làm sao, không xác đnh được "ai" "không làm được" ?

Chng riêng ông Chính "thi đua" vi ông Hu, chính ph "thi đua" vi quc hi trong chuyn không xác đnh trách nhim, x lý nhng cá nhân "không làm được". Dưới s lãnh đo tài tình và sáng sut ca đng cộng sản Việt Nam, kiu "thi đua" y đã có t lâu.

Ít nht là t gia năm 2019 ! Hi đó, ti K hp th 16 ca Ban Ch đo Trung ương v Phòng - chng tham nhũng, sau khi nhn mnh chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim là "yêu cu ca cách mng, yêu cu- tình cm ca Nhân dân, mong mun ca đng ta", ông Nguyn Phú Trng Tổng bí thư, khi y còn kiêm nhim c vai trò Ch tch Nhà nước tuyên b :Trong chúng ta có ai dao đng, ngp ngng thì t giác báo cáo, xin t thôi đi ! Phi quyết tâm như thế, và truyn tinh thn này xung dưới(3).

Trước khi "tinh thn" lên án, phê phán chung chung, không vch mt, ch tên cá nhân nào dù phòng chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim được "truyn xung dưới", tinh thn này đã được "chuyn ngang" rt nhp nhàng.

Ví d, sau đó, khi đến Đng Nai kim tra tiến đ d án xây dng phi trường Long Thành, trong vai trò Th tướng, ông Nguyn Xuân Phúc dõng dc ch đo :Ai không làm thì đng sang mt bên (4) !

Nhìn mt cách tng quát, c người đng đu đng cộng sản Việt Nam ln nhng người đm nhn vai trò điu hành nhà nước, quc hi, chính ph, chng "ông" nào ưu tư suy tính bin pháp gii quyết các vn nn kinh tế - xã hi, cũng chng "ông" nào thy vic phi truy tìm xác đnh trách nhim nhng cá nhân "không làm được" đ x lý, chn chnh, khiến h thng hu dng hơn là nghĩa v ca h. Lãnh đo đng, nhà nước, quc hi, chính ph ch cn đưa ra các tuyên b như đã dn là đã "hoàn thành xut sc nhim v" !

***

Trong quá trình sp đt nhm duy trì vài trò đc quyn lãnh đo toàn din Vit Nam, kiu nhn thc, li hành x ch tha nhn "không làm được" nhưng chng xác đnh "ai" dù quái g nhưng đã chuyn t lp ngôn sang "lp qui" !

Vài ngày trước khi Th tướng Phm Minh Chính và Ch tch Quc hi Vương Đình hu "thi đua" lp ngôn v chuyn "không làm được" thì. "đng sang mt bên" hay "đ người khác làm" – ông Võ Văn Thưởng (cũng là y viên B Chính tr như ông Chính, ông Hu nhưng gi vai trò Thưởng trc Ban Bí thư ca BCH TƯ đng cộng sản Việt Nam) công b"Kết lun ca B Chính tr v ch trương b trí công tác đi vi cán b thuc din B Chính tr, Ban Bí thư qun lý sau khi b k lut" (5).

Cho dù chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim vn được lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam khng đnh là "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k người đó là ai" nhưng theo thông báo do ông Thưởng thay mt B Chính tr phát hành thì gii lãnh đo đng ch khuyến khích nhng cán b b "khin trách, cnh cáo" t chc, không chu t chc thì "cp có thm quyn mi xem xét, min nhim theo qui đnh" !

Vic x lý các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương b "khin trách, cnh cáo" cũng được qui đnh hết sc cht ch ! Ví d, bt k viên chc "t nguyn t chc" hay b "xem xét, min nhim" thì vn phi "b công tác phù hp theo tng trường hp c th" đúng "qui đnh ca đng và pháp lut ca nhà nước". Hai năm sau có quyn yêu cu "xem xét quy hoch, b nhim, gii thiu ng c li chc danh đã đm nhim hoc tương đương" !

"Kết lun ca B Chính tr v ch trương b trí công tác đi vi cán b thuc din B Chính tr, Ban Bí thư qun lý sau khi b k lut" giúp lý gii, ti sao h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam li vn hành theo hướng không xác đnh được "ai" "không làm được" dù "không làm được" là thc trng nhc nhi và bt k nhc nhi đến đâu, gây ra thit hi c hu hình ln vô hình ln đến mc nào thì "không làm được" cũng ch b yêu cu "đng sang mt bên" "đ người khác làm" !

Nhng vn nn trm kha v kinh tế - xã hi Vit Nam đã tng là nguyên nhân ny sinh thc mc, chng l không có ai trong s c trăm triu người Vit "làm được" nhng chuyn thiên h đã cũng như đang làm rt tt. Câu tr li là tuy có, thm chí rt nhiu nhưng vì không được đng tín nhim, không được đng la chn nên nhng người có đ tri thc, kinh nghim, tâm huyết "không được làm", thm chí tình nguyn gánh vác nhng chuyn đng viên "không làm được" còn chuc v !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/09/2022

Chú thích

(1) https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-ai-khong-lam-thi-dung-sang-mot-ben-cho-nguoi-khac-lam !-post1469278.tpo

(2) https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-an-yeu-kem-khong-lam-duoc-thi-phai-de-nguoi-khac-2060006.html

(3) https://plo.vn/phat-bieu-quan-trong-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post534689.html

(4) https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ai-khong-lam-thi-dung-sang-mot-ben-20200721213858042.htm

(5) https://laodong.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-khuyen-khich-can-bo-bi-ky-luat-uy-tin-giam-sut-xin-tu-chuc-1090587.ldo

Quay lại trang chủ
Read 153 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)